Digitalna pristupačnost
...
  Zapisnik s 14. sjednice Općinskog vijeća Orašje

  I Z V O D

  iz zapisnika sa 14.  sjednice Općinskog vijeća  Orašje, održane dana 03. ožujka

   2022. godine sa početkom u 10.00 sati u Kulturnom centru „Ivo Gregurević“   u  Orašju

  Sjednici Općinskog vijeća nazočna 22 vijećnice/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje. Odsutni vijećnici: Danijel Šošić, Anto Kobaš i   Nusret Saltović.

  Pored vijećnika sjednici nazočni: općinski načelnik Marijan Oršolić, pomoćnice/i Općinskog načelnika:  Manda Rezo,  Andrijana Dujmenović,  Darjan Ivić, Pero Baotić, Vlado Stanić i  Mladen Marković, tajnik Općinskog organa uprave Ruža Nedić, Općinski pravobranitelj  te  predstavnici medija.

  Pošto je utvrđeno postojanje kvoruma predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne kao i slušatelje RPO-a  te za istu predlaže slijedeći

  D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća,
  3. Vijećnička pitanja i inicijative,
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o reguliranju prometa na području grada Orašja,
  5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje,
  6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izmještanja dijela dvostrukog dalekovoda 110 kV Orašje – Županja  i Orašje – Brčko 1,
  7. Prijedlog Odluke o planu parcelacije zemljišta,
  8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje – asfaltiranja pristupne ceste u Ugljari
  9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje – asfaltiranja pristupne ceste u Donjoj Mahali,
  10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje pristupne ceste
  11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli lokacije za otvorenu tržnicu i povjeravanju poslova upravljanja i održavanja tržnice,
  12. Prijedlog Odluke o uvođenju godišnjeg anketiranja stupnja zadovoljstva građana javnim i administrativnim uslugama
  13. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Doma Mamić),
  14. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Ružica Mišković),
  15. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Ivo Mamić)
  16. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Mijo Mamić)
  17. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole fra Ilije Starčevića Tolisa
  18. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice
  19. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora JP Radiopostaja Orašje d.o.o. Orašje,
  20. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ Stjepana Radića u Boku,
  21. Prijedlog Zaključka o izvršenju Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu,
  22. Prijedlog Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu.

   

  te isti daje na raspravu.

  Manda Rezo predlaže da se dnevni red današnje sjednice dopuni novom točkom koja bi se razmatrala kao točka 23 a koja bi glasila „ 23.  Prijedlog Odluke o dodjeli zemljišta na korištenje”, navodeći razloge zbog  kojih se predlaže dopuna.

  Prijedloga za izmjenu i dopunu predloženog dnevnog reda više nije bilo.

  Obzirom da prijedloga za izmjenu i dopuni više nije bilo predsjednik prijedlog gospođe Mande Rezo daje na glasovanje i konstatira kako je isti, nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

  Predsjednik daje na glasovanje dnevni red sa usvojenom dopunom i konstatira da je ovako dopunjen dnevni red jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 12  sjednice Općinskog vijeća

   

  Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je isti jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 2.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća

   

  Primjedbi nije bilo niti na ovaj Izvod iz zapisnika i predsjednik konstatira, nakon provedenog glasovanja, kako je isti također jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 3.

              Vijećnička pitanja i inicijative

   

  Alen Aljukić ima dvije inicijative

   

  1. Da se Općina u  buduće aktivnije uključi u obilježavanje Dana neovisnosti BiH i obilježi ga na  adekvatan i prigodan način.
  2. Mjesna zajednica Orašje je radi realizacije projekata, kojeg je sama pokrenula, a radi se o uređenju platoa ispred Omladinskog doma aplicirala na javni poziv  koji je raspislo Federalno Ministarstvo izbjeglih i raseljenih osoba. Radi se o projektu vrijednom oko 100.000,oo KM. Projektom je planirano kompletno uređenje platoa ispred Omladinskog doma (uređenje travnjaka, rasvjeta, dječja igrališta, sadnja drveća, nova teretana. Realizacijom projekta obogatio bi se sadržajno život mladih i djece naše općine.  Projekat je prepoznat i od strane Vlade županije Posavske koja će realizaciju projekta financirati sa 10% ukupne vrijednosti.  Poziva općinskog načelnika da se i on sa određenim sredstvima uključi u  realizaciju projekta.

   

  Emir Beširević nakon detaljnog obrazloženja u kome između ostalog navodi razloge  predlaganja kao i efekte koji bi se postigli realizacijom, predlaže slijedeće inicijative:

   

  1. Ograditi kontejnere za odlaganje otpada na križanju Prve i Šeste ulice u željeznu konstrukciju obloženu limom, uz mogućnost slobodnog pristupa u istu, kako bi se uljepšao vizuelni dojam, te smanjilo širenje neugodnih mirisa iz istih.
  2. Pokrenuti službeno kampanju ispred Općine Orašje u cilju promovisanja Orašja kao mjesta u Bosni i Hercegovini koje je broj 1 za otvaranje sjedništa pravnih subjekata.
  3. Pokretnuti subvencioniranje poljoprivrednih usjeva kod domaćinstava, te stimulisati vlasnike obradivih zemljišta da ista zasiju, kako bi imali što više proizvodnje vlastite hrane. Isto tako stimulisati fizičke i pravne osobe za pokretanje uzgoja stoke i peradi iz prije navedenog razloga.

  Marinko Džoić iznosi kako je Odbor za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline održao jučer sastanak te zaključili a što će u obliku inicijative i predložiti Općinskom vijeću. Ranije su pokretali inicijativu za nabavku topova za zaprašivanje komaraca. Ove godine to je prepoznato kao dobra ideja te je u Proračunu za 2022. godinu predviđen iznos od 15.000,oo KM za nabavku jednog topa što je svakako za svaku pozhvalu. Međutim, iznosi dalje, kako nabavka samo jednog topa nebi osigurala brzo i efikasno tretiranje komaraca  za što su potrebna barem dva topa. Predlaže da se pokuša kroz rebalans proračuna iznaći sredstva za nabavku još jednog topa ako je to ikako moguće.

  Također predlaže da se, obzirom da već duži niz godina nije vršena, provede deratizacija na području naše općine čime bi se dobrim dijelom zaštitili  viškovi poljoprivrednih proizvoda koje naši poljoprivrednici skladište kod kuće.

   

  Mario Pejić ima pitanje za službu gospodarstva:  „Krajem siječnja od strane gospodina Smiljana Šokića iz MZ-e Vidovice  općini odnosno službi gospodarstva upućen je mail sa zamolbom  za pomoć  bilo same izrade projekta  ili barem smjernice na koji način izraditi projekt kako bi se  moglo   aplicirati na raspisani poziv UNDP-a  kojim financijski pomažu   realizaciju projekata razvoja ruralnog turizma.  Maksimalan iznos sredstava koji bi se mogao povući po raspisanom pozivu je 250.000,oo KM. Pita da li je općina išta poduzela po primljenom mailu ako nije zašto nije obzirom da rok za prijavu ističe 7.3. 2022. godine?

   

  Ad. – 4.

              Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o reguliranju prometa na području grada Orašja

   

  Vlado Stanić iznosi kako se predloženom odlukom, ukoliko se usvoji, mijenja smjer kretanja i parkiranja vozila na Trgu Slobode u Orašju (uz bivši Klub 92). Kretanje bi bilo iz 3. ulice prema 5. ulici uz dozvoljeno parkiranje s lijeve strane u pravcu kretanja vozila.

   

  Rasprave nije bilo i odluka je u predloženom obliku, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 5.

              Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje

   

  Manda Rezo iznosi kako je Općinsko vijeće prošle godine donijelo Odluku o pristupanju izmjena  Urbanističkog plana Orašja. Naknadno je utvrđeno da su u članku 2. predložene odluke  izostavljene dvije katastarske čestice u K.O. Donja Mahala 3 koje su navedne u predloženoj odluci i koje će se, ukoliko odluka bude usvojena,  uvrstiti u temeljnu odluku.

   

  Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

   

  Ad. -6.

              Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izmještanja dijela dvostrukog dalekovoda 110 kV Orašje-Županja i Orašje-Brčko 1

   

  Manda Rezo  u svom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je dvostruki dalekovod izgrađen 1997. godine i nalazi se u stambenom naselju JUG-2 u blizini Srednjoškolskog centra fra M. Nedića. Kako se trasa samog dalekovoda nalazi u blizini školskog objekta kao i drugih stambenih objekata isti predstavlja određenu opasnost za građane. Odlukom se predlaže, da  općinski načelnik sa vlasnikom dalekovoda zaključi sporazum o izmještanju istog što podrazumijeva zamjenu nadzemnih vodova podzemnim kablovima prema važećim standardima.

  Obzirom da rasprave nije bilo predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je predložena odluka jedoglasno usvojena.

   

  Ad. – 7.

              Prijedlog Odluke o planu parcelacije zemljišta

   

  Manda Rezo prije nego je krenula sa pojašnjenjem iznosi kako je došlo do nekih izmjena pa   tako u članku 3 odluke umjesto:

  „-k.č. broj 1051/1 u površini od 9.951m² cijepa se na k.č. 1051/1 u površini od 7.813 m², k.č. 1051/10 u površini 791 m² i na k.č. 1051/11 u površini 1. 347 m².“

  treba da stoji:

   „-k.č. broj 1051/5 u površini od 8.000m2 cijepa se na k.č. broj 1051/5 u površini od 4.829m2  i k.č. broj 1051/10 u površini od 3.171 m2.“

   

  Dalje u svom pojašnjenju iznosi kako je osnov za donošenje predložene odluke članak 19. Zakona o građevinskom zemljištu F BiH i članak 38. Zakona o prostornom uređenju i građenju županije Posavske kojim je propisano da plan parcelacije usvaja Općinsko vijeće. Predmet parcelacije su parcele navedene u odluci kao i parcele koje su nastale sa brojem i oblikom. Na kraju iznosi kako se radi o parcelama koje su u vlasništvu općine.

  Obzirom da rasprave nije bilo predsjednik, nakon provedenog glasovanja konstatira kako je odluka usvojena sa 20 glasova „Za“ uz 1  glas „Suzdržan“

   

  Ad. – 8.

              Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje –asfaltiranje pristupne ceste u Ugljari

   

  Manda Rezo iznosi kako sukladno Zakonu o izvlaštenju  Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju objekata prometnica i sl. donosi Općinsko vijeće na prijedlog korisnika izvlaštenja u ovom slučaju Općine Orašje koja je pokrenula postupak utvrđivanja javnog interesa na parcelama navedenim u samoj odluci. Nakon utvrđivanja javnog interesa pokreće se postupak izvlaštenja. Predmet izvlaštenja su dijelovi  parcela koji su navedeni u odluci  od kojih će se formirati jedna parcela koja će predstavljati put i koja će biti u vlasništvu općine a koje su sada privatno vlasništvo.

  Rasprave nije bilo i odluka je u predloženom obliku usvojena sa 20 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 9.

              Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje-asfaltiranja pristupne ceste u Donjoj Mahali

   

  Manda Rezo iznosi kako je tematika ove točke kao prethodne ista  samo što se radi o utvrđivanju javnog interesa u D. Mahali

   

  Odluka je u predloženom obliku, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 20 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

   

  Ad. – 10.

              Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnine u svrhu izgradnje pristupne ceste

   

  Manda Rezo iznosi, pojašnjavajući predloženo, kako se i ovdje radi o postupku kao i u prethodne dvije točke  odnosno utvrđivanja javnog interesa za izgradnju pristupnog puta.  U odluci su navedene parcele nad kojima će se jednim dijelom utvrditi javni interes radi izvlaštenja na način kako je to zakonom propisano.

   

  Odluka je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 11.

              Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli lokacije za otvorenu tržnicu i povjeravanju poslova upravljanja i održavanja tržnice

   

  Pero Baotić u svom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je predmetnom odlukom čije se izmjene i dopune predlažu a koja je donesena 2013. godine  bilo određeno da dio prihoda sa tržnice pripada i općini. Zbog znatnog smanjenja prihoda sa tržnice J.P. Komunalac se obratio zahtjevom da cijeli prihod ostvaren radom tržnice ide poduzeću. Predloženom odukom se određuje da cijeli prihod ostvaren radom tržnice pripada javnom poduzeću.

  Rasprave nije bilo i odluka je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 12.

              Prijedlog Odluke o uvođenju godišnjeg anketiranja stupnja zadovoljstva građana javnim i administrativnim uslugama

   

  Andrijana Dujmenović u svom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je naša općina jedna od općina u BiH koja je uključena u Projekt općinskog okolišnog upravljanja koji financira Vlada Švicarske a provodi UNDP-i. Cilj  projekta je doprinijeti daljnjoj demokratizaciji lokalne uprave i povećanju efikasnosti i efektivnosti pružanja javnih usluga. Uključivanjem u navedeni projekt općina se obvezuje da će jednom godišnje vršiti anketiranje građana glede zadovoljstva građana javnim administrativnim uslugama. Na taj način bi se mogle  uočiti tj otkriti  eventualne manjkavosti i nedostaci u radu javne uprave a što bi omogućilo i poduzimanje radnji i mjera kako bi se uočeni nedostaci i  otklonili odnosno kako bi se kvaliteta usluga građana podigla na jedan viši nivo.

  Rasprave nije bilo i predložena odluka je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojena.

  Stigao vijećnik Nusret Saltović.

   

  Ad. – 13.

              Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Doma Mamić)

   

  Manda Rezo pojašnjavajući ovu točku iznosi kako  sukladno Zakonu o građevinskom  zemljištu  Općinsko vijeće može investitoru koji je na zemljištu koje je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave izgradio objekat bez prava korištenja radi građenja utvrditi pravo vlasništva  uz plaćanje određene naknade. U konkretnom slučaju Doma Mamić izgradila je stambeni objekat na zemljištu površine 605 m2 koje je u vlasništvu općine. Za predmetno zemljište dužna je platiti  naknadu u iznosu od 2420,oo KM. Uplatom naknade ista će se upisati kao vlasnik što će joj omogućiti legalizaciju izgrađenog objekta.

   

  Rasprave nije bilo i predloženo rješenje je, nakon glasovanja, jednoglasno usvojeno.

   

  Ad. – 14.

              Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Ružica Mišković)

   

  Manda Rezo iznosi kako se ovdje radi o istoj stvari kao u prethodnoj točki. Gospođa Ružica Mišković izgradila objekat na zemljištu koje je u vlasništvu općine. Sukladno gore navedenom zakonu predloženim rješenjem utvrđuje se pravo vlasništvu uz obvezu plaćanja naknade u iznosu od 3856,oo KM a radi se o zemljištu površine 964 m2.

  Predsjednik točku daje na glasovanje i konstatira, nakon provedenog glasovanja, kako je ista jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 15.

              Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o utvrđivanju prava  vlasništva na zemljištu (Ivo Mamić)

    

  Manda Rezo iznosi kako je Općinsko vijeće krajem prošle godine donijelo Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu Ivi Mamiću.  Naknadno je utvrđeno da stanje na terenu ne odgovara onome kako je to u rješenju navedeno kada je dodjeljena površina u pitanju. Naime utvrđeno je da je dodjeljena površina manja za 32m2  nego je to navedeno u rješenju.  Shodno  tome umanjit će se i iznos naknade koju je bilo potrebno  uplatiti.

   

  Ad. – 16.

              Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu (Mijo Mamić)

   

  Manda Rezo iznosi, pojašnjavajući predloženo rješenje kako se i ovdje radi kao u prethodnoj točki  o izmjeni rješenja koje je ranije donijelo Općinsko vijeće.  Naime u ranije donesenom rješenju navedena površina za koju se utvrđuje pravo vlasništva ne odgovara stanju na terenu. Naknadno je utvrđeno kako je dodjeljena parcela veća za 32m2  te će sukladno tome i naknada za zemljište biti uvećana.

   

  Rasprave nije bilo i točka je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 17.

              Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog oldbora Osnovne škole fra Ilije Starčevića Tolisa

   

  Mladen Marković u svom pojašnjenju predloženog iznosi da članovima školskog odbora gore navedene škole ističe mandat u četvrtom mjesecu tekuće godine. Kako bi se na vrijeme mogao provesti postupak izbora novih članova  predlaže se donošenje odluke kojom bi se ovlastio općinski načelnik da raspiše natječaj  i imenuje povjerenstvo koje će provesti postupak izbora.

  Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 18.

              Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice

   

  Mladen Marković iznosi kako se radi o istoj stvari kao u prethodnoj točki samo je u pitanju Osnovna škola Antuna Gustava Matoša u Vidovicama a mandat članovima školskog odbora ističe u petom mjesecu ove godine.

  Rasprave nije bilo i nakon provedenog glasovanja predložena odluka je jednoglasno usvojena.

   

  Ad. – 19.

              Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova N.O. J.P. „Radiopostaja Orašje” d.o.o. Orašje

   

  Mladen Marković iznosi kako je članovima Nadzornog odbora Radiopostaje Orašje koji broji 3 člana  istekao Mandat. Na raspisani natječaj pristigle su 4 prijave  za koje je od strane imenovanog povjerenstva utvrđeno da ispunjavaju propisane uvjete. Nakon provedenog postupka izbora povjerenstvo je sačinilo listu kandidata kako slijedi:

  1. Slađana Baotić, Malik Tvica (isti broj bodova)
  2. Zorica Raguž-Osmanagić, Ivica Džijan (isti broj bodova)

   

  Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je Odbor na svom sastanku, na kom su bili nazočni svi članovi, nakon rasprave jednoglasno prihvatio a što predlažu i Općinskom vijeću da se za članove Nadzornog odbora J.P. „Radiopostaja Orašje” Orašje d.o.o. imenuju:

  1. Slađana Baotić,
  2. Malik Tvica i
  3. Zorica Raguž-Osmanagić.

  Marijan Nedić iznosi kako su se u samom rješenju potkrale greške.  U članku 1 u kome se navode imena članova nadzornog odbora koji se razrješavaju dužnosti napisano je  Goran Topić umjesto Goran Kopić. Također u članku 3. predloženog rješenja napisano je da mandat članova školskog odbora umjesto „mandat članova nadzornog odbora”.

   Mladen Marković iznosi kako će se navedene pogreške ispraviti prilikom priprema materijala za potpisivanje od strane predsjednika Općinskog vijeća.

  Rasprave nije bilo i predsjednik predloženo rješenje sa uočenim nedostacima,  koji će biti otklonjeni na način kako je to rekao pomoćnik općinskog načelnika Mladen Marković, daje na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira kako je predloženo rješenje usvojeno sa 19 glasova „Za” uz 2 glasa „Suzdržana”.

  Stigao vijećnik Anto Kobaš.

   

  Ad. – 20.

              Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Boku

   

  Mladen Marković iznosi, između ostalog, kako su na raspisani natječaj koji je sukladno Odluci o raspisivanju natječaja za imenovanje članova školskog odbora, raspisao općinski načelnik pristigle 4 prijave i to: jedna prijava iz reda učitelja i stručnih suradnika, 1 prijava iz reda osnivača te dvije prijave iz reda roditelja. Povjerenstvo koje je također sukladno gore navedenoj odluci imenovao  općinski načelnik, razmatralo je pristigle prijave nakon čega je utvrdilo da sve ispunjavaju propisane uvjete. Sukladno Zakonu o osnovnom školstvu povjerenstvo je kvalificirane kandidate iz reda roditelja i učitelja i stručnih suradnika dostavilo vijeću roditelja odnosno učiteljskom vijeću kako  bi isti dostavili nominacije za svoje predstavnike u školskom odboru a sa kandidatom iz reda osnivača obavljen je intervju. Nakon dostavljanja nominacija imenovano povjerenstvo je sačinilo listu kandidata kako slijedi: za člana školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika nominiran je Frano Topić, iz reda roditelja nominirana je Sanja Pejić  ispred osnivača i lokalne zajednice predlaže se Laura Martinović.

   

  Kristina Živković ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor, nakon rasprave, jednoglasno prihvatio a što predlažu i Općinskom vijeću da se u Školski odbor Osnovne škole Stjepana Radića u Boku imenuju:

  1. Frano Topić,
  2. Laura Martinović i
  3. Sanja Pejić.

  Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 21 glasom „Za” uz 1 glas „Suzdržan”.

   

  Ad. – 21.

              Prijedlog Zaključka o izvršenju Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu

  Kratko pojašnjenje ove točke dao pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić. Rasprave po ovoj točki nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je ista usvojena sa 20 glasova „Za” uz 1 glas „Suzdržan”.

   

  Ad. – 22.

              Prijedlog Plana i programa zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu

   

   Pero Baotić u svom pojašnjenju iznosi kako je plan zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godinu  zbog uvažavanja određenih vijećničkih inicijativa koje su iznesene tijekom prošle godine  malo proširen u odnosu na plan 2021. godinu. U svom daljenjm obrazloženju navodi stavke kojima je proširen plan zajedničke komunalne potrošnje kao i iznos od 402.710,87 KM koji je osiguran u proračunu za realizaciju istog.

  U raspravi po ovoj točki učešće uzeli Marinko Džoić i Mario Pejić.

  Nakon rasprave i provedenog glasovanja dopredsjednik konstatira kako je predloženi plan jednoglasno usvojen.

   

  Ad. – 23.

               Prijedlog Odluke o dodjeli zemljišta na korištenje

   

  Manda Rezo iznosi kako je Srednja strukovna škola podnijela zahtjev za dodjelu zemljišta na korištenje. Na dodjeljenom zemljištu bi postavili  plastenike koji bi bili korišteni za izvođenje praktične nastave određenih obrazovnih profila. Odlukom se predlaže dodjela zemljišta površine 3.171m2  bez naknade a koje se nalazi u blizini hladnjače.  

  Rasprave  nije bilo i predložena odluka je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.                                      

   

   

  Sjednica završila u 1123

   

   

   Zapisničar                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća

   

  Nikola Klaić                                                                                   Stanko Vincetić