Naziv
Rekonstrukcija javne rasvjete II
Rekonstrukcija dijela XIV ulice
Kićenje i uređenje grada za blagdan
Popravak urbane opreme
Sanacija i proširenje kolektora
Uređenje drvoreda
Nabava pijeska za groblja
Nabava lož ulja
Nabava goriva za vozila
Demontaža i montaža svjetiljki javne rasvjete
Sanacija mrtvačnice na groblju u Vidovicama
Nabava sredstava za zaštitu za provedbu Lokalnih izbora 2020.godine
Zimsko održavanje cesta
Uređenje mjesnog groblja u Kostrču
Servisiranje i održavanje službenih automobila
Servisiranje računalne opreme
Nabava vijenaca i cvjetnih aranžmana
Nabava tonera
Nabava autoguma sa ugradnjom
Nadzor nad projektom ORADA
pružanje usluga kreiranja i provedbe programa poslovnog savjetovanja za MSP
Nabava sredstava za održavanje higijene
Pružanje usluga prijevoza putnika
Redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže
Sanacija divljih deponija
Redovno održavanje asfaltiranih cesta
Redovno održavanje vertikalne signalizacije
Redovno održavanje horizontalne signalizacije
Nabava robe široke potrošnje
Nabava uredskog materijala
Vršenje tiskarskih usluga
Najam i održavanje softvera za automatizaciju Parking službe
Nabava sredstava i opreme za civilnu zaštitu
Nabava dodatne opreme na specijalno vozilo
Dizajn i izrada promotivnih materijala
Razvoj i unapređenje službene web stranice sa modulom za dijasporu i uspostavu e-matičara
Pružanje bankarskih usluga
Izgradnja javne rasvjete u PZ Dusine
Isporuka i montaža silosa
Izgradnja temelja i temeljne ploče za silose
Baždarenje kolske vage na Carinskom terminalu
Izrada Elaborata uštede javne rasvjete na području Općine Orašje
Izrada GP Parkinga OŠ i Dječjeg vrtića
Pružanje usluga tehničke zaštite na Carinskom terminalu
Izgradnja vodovodne mreže u P.Z. Dusine
Izgradnja ceste u P.Z. Dusine
Izgradnja javne rasvjete u P.Z. Dusine
Izgradnja spojnih mjesta za priključke na novoizgrađenu vodovodnu mrežu
Redovno održavanje javne rasvjete na području općine Orašje
Nabava hrane-obroka za osobe u karantenu zbog kršenja samoizolacije
Nabava licence za antivirusni program
Izgradnja postrojenja za pitku vodu
Izrada glavnog projekta zgrade na Carinskom terminalu