Naziv
Izrada glavnog projekta zgrade na carinskom terminalu
Sanacija krova kotlovnice
Projektiranje i izgradnja postrojenja za pročišćavanje pitke vode (PPPV) i uvezivanje u sustav vodoopskrbe
Izgradnja pristupa prema distributivnom centru za povrće
Izgradnja septičkih jama za nove objekte u sklopu Programa oporavka od poplave
Izrada priključaka na kanalizaciju za nove objekte u sklopu programa oporavka od poplave
Optimizacija idejnog projekta za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada na lokaciji Dusine
Sanacija nadstrešnice na autobusnim stajalištima u MZ Bok, Matići i Tolisa
Održavanje softvera za financije
Kićenje i uređenje grada
Nabava i ugradnja lampi javne rasvjete
Nabava opreme za automatizaciju Parking službe
Izgradnja cestovne infrastrukture na području općine Orašje u MZ: Donja Mahala, Bok, Vidovice, Ugljara; Kostrč i Bukova Greda
Saniranje kapele i ograde groblja Staro selo Bok
Usluge odvoza organskog otpada
Najam i održavanje softvera za automatizaciju Parking službe
Nabava i montaža nadstrešnice za autobusno stajalište u MZ Oštra Luka
Izrada glavnog projekta rekonstrukcija dijela XIV. ulice u Orašju
Izrada glavnog projekta rekonstrukcija III. ulice u Orašju
Izrada glavnog projekta izgradnja ceste u Jugu II
Nabava pijeska za potrebe groblja u MZ-a na području općine Orašje
Nabava lož ulja
Nabava goriva za vozila
Nabava specijalnog terenskog vozila sa pripadajućom opremom
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji dijela regionalne ceste RC 463 Donja Mahala-Obudovac-Gradačac
Zimsko održavanje lokalnih cesta na području općine Orašje
Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji dijela RC 463 Donja Mahala-Obudovac-Gradačac
Izrada glavnog projekta:Rekonstrukcija ceste u PZ Dusine
Nabava tonera za printere i kopirne aparate
Servisiranje i održavanje službenih automobila sa ugradnjom dijelova
Servisiranje fotokopirnih aparata, pisača,računala i klima uređaja za potrebe Općine Orašje
Nabava vijenaca i cvjetnih aranžmana za potrebe Općine Orašje
Nabava auto guma i akumulatora za potrebe Općine Orašje
Nabava sredstava za održavanje higijene zgrade Općine Orašje i terminala
Izrada glavnog projekta:Asfaltiranje ulice uz sufinanciranje građana
Izrada glavnog projekta:Sanacija ulica na području grada Orašja
Prijevoz učenika na području općine Orašje u školskoj 2019./2020. godini
Redovno održavanje javne rasvjete na području općine Orašje-konkurentski
Nabava robe široke potrošnje
Nabava uredskog materijala i pribora
Vršenje tiskarskih usluga
Nabava sredstava i opreme za potrebe civilne zaštite
Izrada Elaborata o određivanju zona sanitarne zaštite za izvorište Kostrč
Popravka rasvjete na Carinskom terminalu u Orašju
Malčiranje korova i šiblja u JUG II (za parcelaciju)
Košenje trave i korova u poduzetničkoj zoni Dusine
Izvođenje radova na sanaciji dijela RC 463 Donja Mahala-Obudovac-Gradačac
Izgradnja autobusnog stajališta na dijelu regionalne ceste RC 463 u MZ Donja Mahala
Izgradnja spojnih mjesta za priključke novoizgrađene vodovodne mreže
Redovno održavanje horizontalne prometne signalizacije na području općine Orašje
Redovno održavanje vertikalne prometne signalizacije na području općine Orašje
Redovno održavanje asfaltiranih cesta na području općine Orašje
Redovno održavanje javne rasvjete na području općine Orašje
Pružanje bankarskih usluga
Nabava kontejnera za smeće za Carinski terminal
Baždarenje kolske vage na Carinskom terminalu u Orašju
Pružanje usluga tehničke zaštite objekta Carinskog terminala Orašje
Održavanje programa Datanova za 2019
Redovno održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže na području općine Orašje
Nabava računalne opreme za rad službi
Isporuka licence za anti-virusni program
Isporuka namještaja i opreme za rad službi
Usluge bojanja uredskih prostorija
Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji ceste Orašje-Draganovci-Vidovice (dionica KPZ Orašje)
Sanacija ceste Orašje-Draganovci-Vidovice(dionica KPZ Orašje)
Asfaltiranje ulice u Ugljari uz sufinanciranje građana
Izgradnja posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila
Izvođenje radova na sanaciji
Izgradnja mrtvačnice na gradskom groblju u Orašju