Služba za civilnu zaštitu i nadzor

Ispis

ilija

ilija

Rukovoditelj Službe: Ilija Kobaš, prof.

Tel: 031 712-322, lok. 112

Služba za civilnu zaštitu i nadzor obavlja upravne, studijsko-analitičke, stručno-operativne,  informacijsko-dokumentacijske i druge poslove i to: organiziranje, pripremanje i provođenje zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području općine; izrada procjene ugroženosti na području općine; pripremanje, izrada i predlaganje plana i programa zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini; praćenje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaganje mjera za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite; predlaganje programa samostalnih vježbi i izrada elaborata za izvođenje vježbi civilne zaštite u općini; organiziranje, izvođenje i praćenje realizacije obuke građana na provedbi osobne i uzajamne zaštite; popuna stožera, službi i postrojbi civilne zaštite i određivanje povjerenika civilne zaštite; vršenje stručnih i drugih poslova u organiziranju profesionalne vatrogasne postrojbe i osiguravanju kadrovskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za rad postrojbe, uz suradnju s kantonalnom upravom civilne zaštite; pripremanje i izrada propisa iz područja zaštite i spašavanja i vatrogastva iz nadležnosti Općinskog organa uprave; vođenje propisane evidencije i obavljanje drugih poslova zaštite i spašavanja; obavljanje stručnih poslova organiziranja i rada općinskog operativnog centra; praćenje rada i nadzor nad radom vatrogasaca; provođenje školovanja, usavršavanja i osposobljavanja vatrogasaca; izdavanje zapovijedi za upotrebu vatrogasnih postrojbi na provođenju mjera zaštite od požara; sudjelovanje u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom; obavljanje poslova inspekcijskog nadzora iz oblasti urbanizma i građenja i stambeno-komunalne i sanitarne oblasti; pripremanje projekata deminiranja, nadzor i sudjelovanje u primopredaji deminiranih površina; obilježavanje miniranih površina i upozoravanja građana na opasnost od mina i NUS-a; osiguranje i provođenje fizičko-tehničkog osiguranja zgrade Općinskog organa uprave (čuvari); ostvarivanje suradnje sa općinskim službama za upravu, nevladinim organizacijama i drugim subjektima u cilju međusobne koordinacije i usklađivanja zadataka i aktivnosti zaštite i spašavanja; vršenje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Službe, kao i poslova koje odredi Općinsko vijeće i Općinski načelnik.