Služba za gospodarstvo i infrastrukturu

Ispis

pero

pero

Rukovoditelj Službe: Pero Baotić, dipl.ing.šum.

Tel: 031 712-322, lok. 215

Služba za gospodarstvo i infrastrukturu obavlja poslove upravnog rješavanja, normativno-pravne, studijsko-analitičke, stručno-operativne, informacijsko-dokumentacijske i druge poslove i to: izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti gospodarstva, poduzetništva, poljoprivrede, lokalno ekonomskog razvoja i komunalnih djelatnosti; upravljanje integriranim lokalnim razvojem – planiranje, implementacija, praćenje i vrednovanje strategije lokalnog razvoja prema metodologiji EU;  koordinacija i komunikacija između sudionika u aktivnostima, iniciranje aktivnosti, pružanje stručne pomoći, praćenje realizacije, prikupljanje podataka i podizanje nivoa znanja u upravljanju lokalnim razvojem, te uspostavljanje i održavanje informacijskog sustava sa podacima za lokalni razvoj i baze podataka o projektima;  predlaganje mjera za unapređenje partnerskih odnosa između javnog i privatnog sektora; izrada ekonomskih analiza iz oblasti poduzetništva, obnove i razvoja; priprema programa razvoja općine, programa izgradnje komunalne infrastrukture i drugih javnih objekata; pripremanje i izrada aplikacija za međunarodne i domaće donatore i investitore; razvijanje suradnje sa međunarodnim i regionalnim razvojnim agencijama; poduzimanje mjera iz nadležnosti općine u vezi sa razvojem, poticanjem, zaštitom i dodjelom poljoprivrednog zemljišta; vođenje registra poljoprivrednog zemljišta i gospodarstava; pripremanje i izrada razvojnih projekata u oblasti poduzetništva, poljoprivrede, stočarstva, vodoprivrede, šumarstva, turizma, ekologije i komunalnih djelatnosti; praćenje realizacije projekata obnove na području općine koji se financiraju sredstvima  proračuna općine i donatora; pripremanje, izrada i praćenje izvršenja programa i planova uređenja  građevinskog zemljišta, komunalnih djelatnosti, zajedničke komunalne potrošnje, komunalne infrastrukture i prometa; vršenje poslova iz oblasti vodoprivrede i vodosnabdijevanja; praćenje gospodarskih kretanja i ostvarenje neposrednih kontakata sa poduzetnicima i predlaganje mjera za stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta; predlaganje prioritetnih općinskih programa za njihovu realizaciju; vršenje upravno-pravnih poslova u oblasti samostalnog privređivanja; vođenje registra obrtnika na području općine; ovjera poslovnih knjiga; vršenje statističkih istraživanja u oblastima iz nadležnosti Službe i Općinskog organa uprave po Programu statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH; prikupljanje i obrada drugih statističkih podataka značajnih za izradu informacija,  analiza,  planova i razvojnih programa općine; suradnja sa ministarstvima, javnim poduzećima, javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana i drugim organizacijama u svezi problematike iz nadležnosti Službe, praćenje rada i nadzor nad radom javnih ustanova i javnih poduzeća čiji je osnivač Općina Orašje;  izrada informacija, analiza, izvještaja i drugih stručnih i analitičkih materijala iz djelokruga rada Službe; pripremanje prijedloga propisa i akata iz nadležnosti Službe koje donosi Općinsko vijeće i Općinski  načelnik,  davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata  koja donose nadležna tijela Županije i Federacije; suradnja sa donatorima i implementatorima projekata obnove, županijskim, federalnim i državnim ministarstvima i institucijama s ciljem realizacije procesa obnove; vršenje poslova iz oblasti zaštite okoliša; donošenje rješenja o komunalnoj naknadi i vođenje registra obveznika komunalne naknade; građenje, rekonstrukcija, održavanje i zaštita lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta; osiguranje uvjeta za organizirano obavljanje komunalnih djelatnosti; vršenje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Službe, kao i poslova koje odredi Općinsko vijeće i Općinski načelnik.