Vijeće donijelo niz odluka za pomoć stanovništvu u poplavama na području općine Orašje

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 25 Kolovoz 2014

Vijece19

Vijece19
Devetnaesta sjednica Općinskog vijeća Orašje održana je 24. srpnja s usvojenim dnevnim redom od 19 točaka. Nakon usvajanja zapisnika sa 17. sjednice i vijećničkih pitanja, vijećnici su usvojili prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna

Općine Orašje za 2014. godinu kao i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna. Ukupno planirani prihodi i primici u  izmjenama i dopunama Proračuna Općine sada iznose 6.269.800,00 KM, a u Proračun je uvedena nova pozicija -  primljene namjenske donacije (poplave) u iznosu od 751.500,00 KM. Sredstava su namjenska i bit će utrošena na saniranje i uklanjanje posljedica koje su prouzrokovane poplavama. Ukupno planirani  rashodi i izdaci u izmjenama i dopunama općinskog proračuna iznose također 6.269.800,00 KM i u odnosu na prvobitni plan za 2014. godinu veći su za 1.278.400,00 KM. Cjelokupno povećanje uzrokovano je između ostalog povećanjem ugovorenih i drugih posebnih usluga koje se odnose na izravno i neizravno saniranje posljedica prirodne nesreće. Izravno saniranje tih posljedica koštat će 242.500,00 KM, a odnosi se na pokrivanje troškova aktivnih mjera obrane od poplave (112.500,00 KM), troškova sanacije terena (120.000,00 KM) i ostalih završnih troškova (10.000,00 KM).

Vijećnici su potom raspravljali, a zatim i usvojili Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele pomoći za obnovu poplavljenih stambenih prostora na području općine Orašje koju dodjeljuje Općina Orašje i drugi donatori u suradnji s Općinom. Tako u skladu s ovim Pravilnikom pravo na pomoć za obnovu poplavljenih stambenih prostora imaju isključivo vlasnici ili posjednici poplavljenih stambenih prostora pod uvjetom:  da je njihov poplavljeni stambeni prostor evidentiran u Evidenciji poplavljenih stambenih prostora Općinskog povjerenstva za popis i procjenu šteta općine Orašje i da je vlasnik odnosno posjednik poplavljenog stambenog prostora imao prebivalište na području općine Orašje na dan 16.05.2014. godine. Pravilnikom su propisani i kriteriji, te postupak dodjele koji će se odvijati putem mjesne zajednice odnosno tako što će se zahtjevi za obnovu podnositi u mjesnim zajednicama, koji će biti dostavljeni kasnije u Općinu Orašje. Pravilnik će biti objavljen u Službenom glasniku Općine Orašje br. 7 (rubrika: Službeni glasnik).

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći višečlanim obiteljima povećan je iznos sredstava za novčanu pomoć i to: obiteljima sa troje i više djece do 19 godina starosti bez stalnih mjesečnih primanja sa 100,00 KM na 120,00 KM po djetetu, obiteljima sa četvero i više djece do 19 godina starosti čija ukupna mjesečna primanja ne prelaze iznos prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za posljednji mjesec sa 50,00 KM na 70,00 KM po djetetu, te obiteljima samohranim roditeljima bez stalnih mjesečnih primanja sa 120,00 KM na 140,00 KM.

Vijećnici su usvojili i Odluku kojom je umanjena mjesečna novčana naknada za boravak djece u Dječjem vrtiću onim roditeljima kojima je u svibnju 2014. godine bio poplavljen stambeni prostor. Mjesečna novčana naknada odgojno obrazovnog rada i boravka djece u vrtiću umanjena je za 50%.

Vijećnici su dali suglasnost na Odluku Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje o oslobađanju od troškova kojom se korisnici vode u kućanstvima koja su bila direktno pogođena poplavama na području općine Orašje oslobađaju troškova za potrošnju ostvarenu u svibnju i lipnju 2014. godine.

Odlukom o izmjeni Odluke o dodjeli lokacije za otvorenu tržnicu i povjeravanju poslova upravljanja i održavanja tržnice J.P. Komunalac Orašje promijenjen je omjer raspodjele prometa iz zakupa sa dosadašnjih 40:60 na 20:80 (Općina : Komunalac), a radi nabave novog kamiona za odvoz smeća.  

Odlukom o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća JU „Centar za socijalni rad“ Orašje Općinsko vijeće zadužilo je Općinskog načelnika za raspisivanje natječaja i imenovanje povjerenstva za provedbu natječaja.

Vijećnici su usvojili i prijedlog Odluke o parcelaciji zemljišta kojom se spajaju dvije katastarske čestice u jednu građevnu parcelu označenu kao k.č. broj 96/7 u ukupnoj površini od 6.950 m² što je stvorilo uvjete za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta koju su vijećnici također usvojili u narednoj točki dnevnog reda.

Iliji Markoviću iz Matića, Đuri Mikiću iz Matića i Udruzi roditelja djece i osoba s posebnim potrebama rješenjima su dodijeljena neizgrađena građevna zemljišta na korištenje radi gradnje, a na temelju rezultata prethodnih javnih natječaja.

U Povjerenstvo za nadzor postupka dodjele pomoći za obnovu poplavljenih stambenih prostora na području općine Orašje imenovani su: Marko Oršolić, Marinko Džoić, Josip Mikić, Staško Jović i Vlado Stanić

U Povjerenstvo za procjenu i odabir projekata/programa udruga građana na period od godinu dana imenovani su: Mladen Marković, Magdalena Brašnić, Josip Pejić, Marko Oršolić i Nermin Zlatkić. Preostaje još raspisivanje Javnog poziva.

Pretposljednja točka dnevnog reda sjednice Vijeća bila je Informacija o provođenju Odluke o dodjeli jednokratnih nagrada uspješnim studentima i jednokratnih novčanih pomoći studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja u akademskoj 2013./2014. godini.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za davanje kredita J.P. „Komunalac“ Orašje dobio je također potporu vijećnika.