Orašje dobilo novi Urbanistički plan

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 03 Ožujak 2014

Vijece15

Vijece15
Općinsko vijeće Orašje donijelo je novi Urbanistički plan Orašja, a zatim usvojilo i Odluku o provedbi Urbanističkog plana na svojoj 15. sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine. Procedura za izmjene i dopune dosada važećeg Urbanističkog plana,

koji je donesen 2002. godine, trajala je više od godinu dana. U postupak se krenulo zbog promjena okolnosti na terenu i novih rješenja kao što su namjena izgradnje određenih površina, regulacija prometa, uređenje površina za parkiranje i slično.

Na sjednici u 17. točaka usvojenog dnevnog reda našao se i prijedlog nacrta Odluke o proglašenju Grada Orašje. Ovom odlukom definirano je da je Grad Orašje pravni slijednik Općine Orašje i da preuzima obilježja, nadležnosti, prava, obveze, te imovinu Općine Orašje. Tijela Grada su Gradsko vijeće i Gradonačelnik, a područje Grada obuhvaća naseljena mjesta: Orašje, Ugljara, Donja Mahala, Tolisa, Kostrč, Bukova Greda, Oštra Luka, Bok, Matići, Vidovice, Kopanice, Jenjić i Lepnica. Zaključkom o usvajanju nacrta vijećnici su omogućili daljnji postupak za donošenje ove odluke u koji se krenulo na inicijativu Federalnog ministarstva pravde. Stjecanjem statusa grada, jedinice lokalne samouprave dobivaju na većem značaju u odnosima prema međunarodnim organizacijama i partnerima.

Usvojeno je Izvješće o radu Općinskog načelnika i službi za upravu u 2013. godini koje obuhvaća izvješća o ostvarivanju općinske politike i o radu općinskog organa uprave Općine Orašje sačinjenog po službama.

Vijećnici su usvojili i Izvješće o izvršenju Proračuna za 2013. godinu u kojem je obrazloženo da su prihodi i primici prošle godine ostvareni u postotku 97,28% (4.582.678 KM) od ukupno planiranih, a rashodi i izdaci u 98,31% (4.631.004 KM) od ukupno planiranih s utvrđenim deficitom u iznosu od 48.326 KM.

Općinsko vijeće donijelo je i svoj Program rada u 39 točaka za ovu godinu. Program rada je samo okvirni plan i određen je u minimumu u kojem je između ostalog navedeno da će se redovne sjednice Vijeća održavati u pravilu jednom mjesečno, a po potrebi i češće, a tematske i izvanredne po ukazanoj potrebi.

Marija Živković, Nataša Oršolić, Mato Nedić i Oliver Oršolić rješenjem su imenovani u novi Školski odbor Osnove škole u Tolisi, a nakon provedene zakonske procedure. Jedno mjesto je ostalo upražnjeno, a istim rješenjem prije imenovanja razriješeni su dosadašnji članovi zbog isteka mandata.

Iz reda učitelja i stručnih suradnika za člana Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića Oštra Luka-Bok imenovan je Petar Marković iz Matića. Ostala mjesta popunjena su u prethodnom natječaju.

Senadu i Azri Bačinović iz Orašja dodijeljeno je neizgrađeno građevno zemljište površine 576 m2 u Orašju radi građenja stambenog objekta u skladu sa Odlukom o provođenju prostornog plana općine Orašje i urbanističko-tehničkim uvjetima utvrđenim od nadležnog organa, a nakon provedenog javnog natječaja.

Dopunjeno je Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje, razgraničenje i obilježavanje granice između političkih/katastarskih općina s dva nova člana, predstavnika mjesnih zajednica Vidovice i Kopanice, a s tri nova člana mjesnih zajednica Donja Mahala, Kostrč i Vidovice dopunjeno je i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje i obilježavanje granice između katastarskih općina.

Vijećnici su prije posljednje točke dnevnog reda – Informacije o vijećničkim pitanjima i inicijativama u 2013. godini usvojili i Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2013. godinu.