Podržano osnivanje Međuopćinskog vijeća za realizaciju projekta „Regionalni centar za upravljanje otpadom“ i izrada „Studije izvodljivosti uspostavljanja regionalnog centra za upravljanje otpadom“

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 30 Siječanj 2014

Vijece14

Vijece14
Općinsko vijeće Orašje održalo je svoju 14. sjednicu 30. siječnja 2014. godine na čijem dnevnom redu je usvojeno 12 točaka. Nakon usvajanja zapisnika s prethodne dvije sjednice i vijećničkih pitanja i inicijativa vijećnici su raspravljali

o Odluci o raspisivanju natječaja za školske odbore srednjih škola. Odlukom, koju su na kraju rasprave i usvojili, raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje članova školskih odbora srednjih škola na području općine Orašje odnosno u Srednjoj strukovnoj školi Orašje i Školskom centru fra Martina Nedića, a zadužen je Općinski načelnik da raspiše natječaj i imenuje povjerenstvo za provedbu.

Rasprava je vođena oko davanja suglasnosti za osnivanje Međuopćinskog vijeća za realizaciju projekta „Regionalni centar za upravljanje otpadom“ i izradu „Studije izvodljivosti uspostavljanja regionalnog centra za upravljanje otpadom“. Studija izvodljivosti bi pokazala koliko je ovaj projekt tržišno i financijski isplativ, i da li je organizaciono i tehnički izvodljiv, a prije svega bi obuhvatila i rješenja za sanaciju postojeće općinske deponije smeća, te izgradnju reciklažnog dvorišta u sklopu Regionalnog centra. Izgradnja regionalnog odlagališta otpada uvjetovat će i zatvaranje postojećih općinskih odlagališta otpada koja uglavnom ne zadovoljavaju uvjete sanitarnog odlaganja otpada, kao i ilegalnih odlagališta, tzv. divljih deponija, a sredstva za izradu Studije osigurana su od Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u iznosu od 80.000,00 KM. Međutim, kako bi Općina mogla pristupiti izradi Studije potrebno je sa zainteresiranim stranama sklopiti Sporazum o osnivanju Međuopćinskog vijeća za realizaciju projekta Regionalnog centra za upravljanje otpadom. Općinski načelnik je po tom pitanju održao nekoliko sastanaka sa načelnicima iz regije,  gradonačelnikom Brčko Distrikta, te federalnom ministricom Brankom Đurić i njenim suradnicima. Rezultat ovih razgovora su potpisana pisma namjere Općine Orašje, Općine Srebrenik, Općine Gradačac, Općine Odžak, Općine Domaljevac-Šamac i Brčko Distrikta. Na kraju rasprave Odluka o davanju suglasnosti usvojena je sa 15 glasova i sedam suzdržanih.  

Usvojenom Odlukom o dodjeli jednokratne novčane nagrade uspješnim studentima i jednokratne novčane pomoći studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja u akademskoj 2013./2014. godini utvrđeni su uvjeti, način i kriteriji, broj novčanih nagrada - pomoći, visina novčane nagrade -  pomoći, postupak dodjele i izvor sredstava. Dodijelit će se ukupno 25 novčanih nagrada - pomoći i to: 10 novčanih nagrada uspješnim studentima i 15 novčanih pomoći studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja u iznosu od 1.000,00 KM. Javni natječaj za dodjelu novčanih nagrada raspisat će Općinski načelnik, a Općinsko vijeće je rješenjem imenovalo i Povjerenstvo u sastavu Lucija Mijić, Ana Nedić, Ilija Živković, Magdalena Brašnić i Luca Nedić za provedbu natječaja. Povjerenstvo će razmotriti pristigle prijave, izvršiti bodovanje i rangiranje kandidata po utvrđenim kriterijima, te izraditi listu prioriteta na temelju koje će Općinski načelnik donijeti Odluku o dodjeli novčane nagrade - pomoći.

Nakon burne rasprave predlagač je povukao prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Orašje.

Općinsko vijeće dalo je suglasnost C.D.E.B. Trgovačkom društvu d.o.o. Sarajevo da može otuđiti nedovršenu poslovnu zgradu-prodajno skladište, zajedno sa zemljištem pod zgradom koje služi za redovnu uporabu zgrade, a koja se nalazi u Industrijskoj zoni.

Društvu „TEMAX BH“ d.o.o. Orašje dodijeljeno je neizgrađeno građevno zemljište u površini od 20.997m2 na korištenje radi građenja gospodarsko-poslovnih objekta u skladu sa Provedbenim urbanističkim planom „Zona za poduzetništvo II“ Orašje, a na temelju provedenog natječaja. Na predmetnom zemljištu prema poslovnom planu investitora gradit će se gospodarski objekt u prizemlju veličine 60x60m, a na katu 20x10m. Tvrtka se bavi proizvodnjom specijalne ambalaže od plastičnih masa.

Usvojenim rješenjem utvrđeno je pravo vlasništva u korist Đure Marijana Prgića iz Donje Mahale kao investitora objekta- vikendice.

Vijeće je zaključkom dalo suglasnost na Plan održavanja LC - Lokalnih cesta na području općine Orašje u 2014. godini. Ukupna dužina lokalnih cesta na području Općine je 182,215 km, od čega su lokalne ceste sa asfaltnim zastorom 124,11 km, bez asfaltnog zastora (zastor od kamenog materijala) 52,324 km, a bez ikakvog kolničkog zastora 5,78 km. Za redovno održavanje lokalnih cesta koje podrazumijeva održavanje asfaltiranih, neasfaltiranih i nekategoriziranih cesta, horizontalne i vertikalne signalizacije, javne rasvjete i zimsko održavanje na tim cestama Planom je predviđeno da se izdvoji 165.000,00 KM.

Za kraj sjednice vijećnicima i javnosti prezentirana je Informacija o provedbi integrirane Strategije lokalnog razvitka općine Orašje (2011.–2020. godina) za 2013. godinu. Od ukupno predviđenih 26 projekata u ekonomskom, društvenom i sektoru ekologije realizirana su 24 projekta od čega je 9 realiziranih u cijelosti, a 15 djelomično. 

Vijece14-1

Vijece14-1