Usvojen Proračun Općine Orašje za 2014. godinu

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 30 Prosinac 2013

Vijece13Na 13. sjednici Općinskog vijeća Orašje održanoj 30. prosinca 2013. godine  vijećnici su usvojili prijedlog najvažnijeg financijskog dokumenta za narednu godinu – Proračun. Proračun u iznosu 5.091.400,00 KM

 podržalo je 13 vijećnika, a 10 ih je bilo protiv. Ukupno planirani  rashodi i izdaci Općine Orašje za 2014. godinu iznosit će 4.991.400 KM, a višak sredstava odnosno suficit u iznosu od 100.000 KM upotrijebit će se za pokriće dijela deficita iz 2011. i 2012. godine.

Nakon usvajanja prijedloga Proračuna za 2014. godinu vijećnici su podržali i Odluku o izvršenju proračuna odnosno odluku kojom se uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna, njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje javnim dugom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika i općinskih službi, kao i druga pitanja o izvršavanju proračuna.

Odlukom o utvrđivanju javnog interesa Općinsko vijeće utvrdilo je da je od javnog interesa izgradnja uređaja za tretman otpadnih voda, te se stoga u navedene svrhe može pristupiti potpunom izvlaštenju zemljišta površine 7.847 m² u privatnom vlasništvu odnosno suvlasništvu. Sredstva za isplatu naknade vlasnicima osigurat će se iz proračuna Općine Orašje, a sredstva za izgradnju objekta iz kreditnih sredstava Europske investicijske banke u okviru projekta WATSAN.

Društvu „N&N“ Ivša d.o.o. Orašje dodijeljeno je neizgrađeno građevno zemljište površine od 10.515 m2 na korištenje radi građenja gospodarsko-poslovnih objekta, a na temelju prethodno provedenog javnog natječaja u skladu s odlukama o urbanističkom planu i provođenju urbanističkog plana Orašja.  

Posljednja točka dnevnog reda 13. sjednice Općinskog vijeća bila je prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Pere Vincetića koji je kao investitor izgradio septičku jamu na zemljištu upisanom kao društvena svojina za koje je dužan platiti i naknadu od 15,00 KM/m2