Uvedena komunalna naknada: Primjena počinje od 1.1.2014. godine izuzev za stambene prostore za koje će primjena početi godinu dana kasnije

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 12 Prosinac 2013

Vijece12Vlasnici obiteljskih kuća prosječne veličine 100 kvadratnih metara plaćat će komunalnu mjesečnu naknadu u iznosu od 3,00 KM do 5,00 KM u zavisnosti od zone u kojoj žive. Vlasnici stanova prosječne veličine 70 kvadratnih metara

izdvojit će od 2,63 KM do 4,38 KM mjesečno, dok će vlasnici kafića diskoteka, privatnih ordinacija za istu veličinu mjesečno plaćati od 15,75 KM do 26,25 KM. Nešto veći iznos morat će izdvojiti vlasnici baznih postaja od 45,00 do 75,00 KM mjesečno, zatim odvjetnici, notari, banke, TKC, Elektra od 112,50 do 187,50 KM ukoliko im je prostor veličine 500 kvadratnih metara. Najviše će morati izdvojiti vlasnici podzemnih i nadzemnih instalacija (Elektro i TKC) od 75,00 KM od 125,00 KM mjesečno za jedan kilometar instalacija. Rezultat je to usvojene Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade za stambeni, poslovni i proizvodni prostor u iznosu od 0,01 KM i za podzemne i nadzemne instalacije u iznosu od 0,02 KM na 12. sjednici Općinskog vijeća Orašje održanoj 12. prosinca 2013. godine.

Nakon iscrpne rasprave vijećnici su usvojili Odluku o komunalnoj naknadi kojom je utvrđena obveza plaćanja komunalne naknade za korištenje objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje i to za: stambeni i poslovni prostor, otvoreni prostor i građevinsko zemljište koji se koriste za obavljanje poslovne djelatnosti, te za nadzemne i podzemne instalacije. Iako će se s primjenom ove Odluke krenuti od 1.1.2014. godine obaveza plaćanja komunalne naknade za stambene prostore primjenjivat će se kad se steknu uvjeti, odnosno najranije od 1.1.2015. godine s obzirom da je pred Općinom Orašje veliki posao stvaranja baze podataka odnosno registra evidencije, donošenja i dostavljanja rješenja obveznicima plaćanja. Sredstva prikupljena komunalnom naknadom koristit će se za financiranje djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje: održavanje čistoće (čišćenja javnih, prometnih i zelenih površina, te sakupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada s tih površina); održavanje javnih površina (parkova, zelenih površina, trgova, otvorenih odvodnik kanala i slivnika, pješačkih staza, dječjih igrališta, spomen obilježja, fontana i sl.); održavanje grobalja i mezara; održavanje nerazvrstanih cesta; održavanje javne rasvjete (vanjska rasvjeta u naseljima sa svim instalacijama i opremom u smislu izgradnje, održavanja i izmirenja troškova potrošnje električne energije); ukrašavanje naselja povodom vjerskih blagdana i državnih praznika; zbrinjavanje napuštenih, izgubljenih i uginulih životinja.

Rasprava je vođena i kod točke dnevnog reda nacrta Proračuna Općine Orašje za 2014. godinu, a nakon što su prije toga vijećnici usvojili Izvod iz Zapisnika s prošle sjednice i prošli kroz vijećnička pitanja i inicijative. Nacrtom Proračuna za 2014. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 5.071.000,00 KM, a rashodi i izdaci za 100.000,00 KM manji koji će pokriti dio manjka za 2011. i 2012. godinu. Nacrt Proračuna usvojen na koncu sa 13 glasova, a do prijedloga Proračuna održat će se i javna rasprava.

Odlukom o izmjenama Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u „Zoni za poduzetništvo II“ Orašje vijećnici su prihvatili da se u točki I. u 18. redu brišu brojevi:„ 8.  k.č. broj 5758/28“.

Općinsko vijeće Orašje je odlukom raspisalo Javni natječaj za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi izgradnje gospodarskog objekta, označenog kao: k.č.br. 5758/28, u površini od 20.997 m², a u skladu sa Odlukom o usvajanju Provedbenih planova. Cijena zemljišta od 3,00 KM/m2 određena je Programom razvoja „Poduzetničke zone Dusine“ Orašje i obuhvaća izgrađenost osnovne infrastrukture: pristupne ceste, vodovodne mreže, elektro- i telefonske mreže.

Rješenjem je utvrđeno pravo vlasništva u korist firme „Fami-Coop“ d.o.o. Orašje koja je kao investitor izgradila objekt – spremnike za gorivo na zemljištu društvene svojine površine od 848 m2 a za koje je dužna platiti naknadu od 15,00 KM/m2.

Utvrđeno je pravo vlasništva u korist Mande Filipović koja je kao investitor izvršila proširenje stambenog objekta i izgradila septičku jamu, na zemljištu površine 71 m² upisanog kao društvena svojina, a drugim rješenjem utvrđeno je pravo vlasništva u korist Mate Oršolića koji je kao investitor izvršio izgradnju objekta – hangar, na zemljištu društvene svojine površine od 393 m². Naknada za zemljište utvrđena je za oba rješenja u visini od 15.00 KM/m2.

Frani Topiću iz Oštre Luke Općinsko vijeće Orašje dodijelilo je neizgrađeno građevinsko zemljište površine od 1.110 m² u Boku na korištenje radi građenja stambenog objekta u skladu sa Odlukom o provođenju prostornog plana općine Orašje i urbanističko–tehničkim uvjetima utvrđenim od nadležnog organa za navedenu građevinsku parcelu, a na temelju prethodno provedenog javnog natječaja.

Pri samom kraju sjednice vijećnici su dali suglasnost na Odluku Uprave groblja (J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje) o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta za groblje Karaula.

Informacija o implementaciji Gender akcijskog plana Općine Orašje (GAP-a) u 2013. godini bila je posljednja točka 12. sjednice Općinskoga vijeća Orašje.