Nova općinska odluka o javnim priznanjima: dobitnicima priznanja nagrada su dukati

Ispis
Objavljeno Petak, 30 Travanj 2021

OV.4 2021

OV.4 2021
Dvadeset i dvije točke dnevnog reda usvojene su na četvrtoj sjednici Općinskog vijeća Orašje održanoj u Kinodvorani 29.4.2021.godine. Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, vijećničkih pitanja i inicijativa,

vijećnici su usvojili novu Odluku o javnim priznanjima Općine Orašje. Javna priznanja mogu biti: počasni građanin Općine Orašje, Plaketa Općine Orašje i Zahvalnica Općine Orašje, a o tome će odlučivati Komisija za dodjelu javnih priznanja na temelju prijava odnosno zasluga prijavljenih fizičkih ili pravnih osoba za izuzetne doprinose u radu i razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, znanosti, zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta, socijalne skrbi i drugih područja društvenog života, za unapređenje suživota i vjerske tolerancije, međunarodne suradnje i očuvanja mira, kao i doprinosa u drugim područjima života i rada posebno značajnih za Općinu. Ovom Odlukom definirane su i nagrade uz povelje i plakete: za počasnog građanina veliki dukat, za Plaketu dva mala, a za Zahvalnicu jedan mali dukat.

U Odluci o komunalnom redu smanjena je novčana kazna za nepropisno parkiranje vozila na javnoj površni s dosadašnjih 40.00 na 30.00 KM. Ako se kazna plati u 24 sata iznos je 15 maraka. Odlukom se želi uvesti više reda u pogledu korištenja javnih površina.

Usvojenom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Orašje regulirani su iznosi naknade po kojoj se obračunava privremeno korištenje javnih površina odnosno postavljanje kioska, reklamnih konstrukcija-panoa, ljetnih terasa i slično.

Nakon iscrpne rasprave usvojena je Odluka o cijeni prikupljanja i odvoza otpada na području općine Orašje kojom su povećane cijene odvoza smeća. Tako će od svibnja domaćinstva koja broje samo jednog člana odvoz smeća Javnom poduzeću "Komunalac" plaćati 5,5 KM, a domaćinstva s dva i više članova 10,00 KM u što je uključen i PDV. Pravne osobe plaćat će odvoz smeća po kantama odnosno veličine spremnika do 120 litara 17,10 KM bez PDV-a, od 120 do 240 litara 34,19 KM, a za više od 240 litara 51,28 KM plus PDV. Za domaćinstva čiji su svi članovi na privremenom radu u inozemstvu, cijena odvoza komunalnog otpada iznosi za cijelu godinu 41,03 KM bez PDV-a. U sezoni grijanja JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje će jedanput tjedno prikupljati šljaku na području naseljenog mjesta Orašje čija naknada iznosi 14,96 KM bez PDV-a, a kvartalno i odvoz krupnog otpada - namještaja i sličnog što je uključeno u mjesečni iznos naknade domaćinstava. Građevinski otpad nije obuhvaćen ovom odlukom.

Općinsko vijeće Orašje donijelo je Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Vodovod i odvodnja" d.o.o. Orašje i Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Komunalac" d.o.o. Orašje. Odlukom je zadužen načelnik za raspisivanje javnog natječaja zbog toga što sadašnjim članovima nadzornih odbora ovih poduzeća četverogodišnji mandat ističe u studenom ove godine.

S Obzirom na to da je Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske pokrenulo aktivnosti za utvrđivanje nove mreže osnovnih škola na području Županije Posavske, vijećnici su odlukom podržali prijedlog mreže osnovnih škola na području općine Orašje. Mrežom osnovnih škola utvrđena su sjedišta osnovnih škola, statusna obilježja, nazivi škola, mjesta u kojima se izvode programi osnovnog školovanja i upisna područja iz kojih su učenici dužni pohađati školu. Pet je osnovnih škola na području općine Orašje s tim da Osnovna škola u Tolisi ima i područnu školu u Kostrču, a Osnovna škola u Boku ima tri područne škole: u Matićima, Boku i Luki.

Putem javnog nadmetanja odnosno licitacije Općina Orašje prodat će zemljište veličine 324 metra kvadratna u svrhu izgradnje obiteljske stambene zgrade, višestambene zgrade ili prostora društvene svojine. Općinski načelnik zadužen je za objavu javnog oglasa.

Na temelju Odluke o promjeni upisa u katastarskom operatu Općine Orašje i zemljišnim knjigama Općinskog suda Orašje brisat će se pravo posjeda i vlasništva dosadašnjeg titulara godinama neaktivnog Gospodarskog društva Dusine na poljoprivrednim nekretninama u korist Općine Orašje. Ovom odlukom i s naredna četiri Rješenja, Općina Orašje krenula je u uređivanje katastarskih knjiga. Iz tog razloga vijećnici su podržali i rješenja o prestanku prava korištenja, upravljanja i posjeda na više građevinskih zemljišta Samoupravnoj interesnoj zajednici za stanovanje Orašje koja je davno prestala postojati.

Zbog isteka mandata razriješeni su dosadašnji članovi Vijeća za sigurnost prometa na području općine Orašje, a za nove članove imenovani: Anto Dominković, Pašaga Hećimović, Marko Vincetić, Zlatko Brašnić i Zvonko Brkić.

Dana je suglasnost na uvjetni upis Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice u Registar osnovnih škola zbog toga što broj učenika raspoređen u sedam odjeljenja ne ispunjava Pedagoške standarde za osnovno obrazovanje propisane od Vlade Županije Posavske, ali po svim drugim osnovama ova škola ispunjava sve druge propisane uvjete.

Vijeće je rješenjem razriješilo Miroslava Živkovića dužnosti člana Nadzornog odbora Centra za poduzetništvo na njegov osobni zahtjev zbog odlaska na novu dužnost.

Usvojena je i Odluka o izmjenama Odluke o davanju u zakup hladnjače, koja je u vlasništvu Općine Orašje, kojom su utvrđene određene izmjene u odnosu na dosadašnji prijedlog. Novom odlukom se uz gospodarski objekt ustupa i poljoprivredno zemljište i pristup objektu, te se briše ograničenje površina koje poljoprivrednik treba obrađivati da bi mogao koristiti hladnjaču.

Općina Orašje prodat će zemljište za izgradnju trafostanice J.P. Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar.

Do kraja sjednice usvojen je Izvještaj o ostvarenju godišnjeg Plana implementacije revidirane Strategije razvoja Općine Orašje za 2020. godinu kao i izvješća o radu Radiopostaje Orašje i Centra za socijalni rad Orašje.

Zlatni dukat

Zlatni dukat