Gospodarski subjekti kojima je bio zabranjen rad zbog COVIDA-19 oslobođeni plaćanja dvomjesečne naknade korištenja javnih površina, zakupnine poslovnih prostora i komunalne naknade za jedan kvartal

Ispis

Vijece29 20 1

Vijece29 20 1
Općinsko vijeće Orašje održalo je svoju 29. sjednicu 28 svibnja koja je prvobitno bila sazvana za 12. ožujka, ali je zbog pandemije koronavirusa odgođena. Sjednica je održana u Kinodvorani Orašje uz poštivanje epidemioloških mjera

i socijalnog rastojanja. Vijećnicima je predložen dnevni red od 17 točaka kojeg su i usvojili, a nakon toga i Izvod iz Zapisnika sa 28. sjednice, te prošli kroz vijećnička pitanja i inicijative.

Vijećnici su usvojili dva Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje, i to ono za prošlu godinu u kojem je ustanovljeno da je 88% bilo izvršenje Proračuna u prihodovnoj strani, a 84% u rashodovnoj u odnosu na usvojeni. Drugo Izvješće o izvršenju Proračuna je za prva tri mjeseca ove godine u kojem je već sad vidljivo da su ostvarenih prihodi manji za 73.765.00 KM u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Vijećnici su potom raspravljali o izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu. Proračun je u konačnici umanjen za malo više od pola milijuna maraka. Zbog pandemije virusa COVID-19 porezni prihodi već sada realno su manji za skoro 700 tisuća maraka, a neporezni prihodi za skoro 500 tisuća. Za 330 tisuća smanjeni su i kapitalni transferi, ali povećani su tekući transferi i donacije za 740 tisuća maraka i kapitalni primici za 100 tisuća. Nakon usvajanja Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna, bez problema usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2020. godinu.

Zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 određeni broj gospodarskih subjekata na području općine Orašje nije obavljao djelatnost. Unatoč smanjenu prihoda, Općina Orašje pronašla je način pomoći gospodarskim subjektima kojima je bio zabranjen rad. Tako su usvojenom Odlukom o mjerama pomoći, gospodarski subjekti oslobođeni plaćanja obveza prema Općini zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Orašje i naknade za korištenje javnih površina za mjesec travanj i svibanj, te komunalne naknade za jedan kvartal 2020. godine. Ti gospodarski subjekti trebaju podnijeti pismeni zahtjev Općini za oslobađanje i to u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. Za isti vremenski period, travanj i svibanj, oslobođene su i špedicije koje posluju na carinskom terminalu u vlasništvu Općine Orašje s 50% iznosa mjesečne zakupnine poslovnih prostora. Istom Odlukom je utvrđeno da će Općina Orašje subvencionirati rad JP Komunalac dok traje zabrana rada tržnice na otvorenom.

Iako je šteta od olujnog nevremena 7.7.2019. godine utvrđena u iznosu od 3.275.505,43 KM, Vlada Županije Posavske izdvojila je 70.854,22 KM za sufinanciranje dijela šteta uzrokovanih tom prošlogodišnjom elementarnom nepogodom. Zajedno s općinskim novcima svima onima koji su prijavili tada štetu bit će isplaćena jednokratna pomoć u visini od 5,5% iznosa procijenjene štete što će značiti da će za tu svrhu Općina Orašje izdvojiti 130.000,00 KM. Odlukom o raspodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta nastalih tijekom elementarne nepogode - olujnog nevremena definirano je još i to da iznos novčane pomoći koji će biti isplaćen korisnicima ne može biti manji od 50,00 KM čija je šteta procijenjena na 910,00 KM, niti manji od 100,00 KM čija je šteta procijenjena od 910 do 1.819 maraka. Iz ove Odluke izuzeti su oni koji su već ostvarili jednokratnu novčanu pomoć za istu svrhu iz Proračuna Županije Posavske.

Vijećnici su usvojili Plan implementacije revidirane Strategije projekata i mjera općine Orašje za 2020. godinu. Pošto je 2020. godina i završna godina Integrirane strategije lokalnog razvitka općine Orašje 2011.-2020. godina, u Plan je uvršten značajan broj projekata i mjera kako bi se stvorile pretpostavke za njihovo kandidiranje k višim razinama vlasti. Iz ekonomskog sektora 18 projekta, društvenog 8, te sektora zaštite okoliša 16 projekata spremno je za realizaciju ako za to budu osigurana novčana sredstava.

Služba za gospodarstvo i infrastrukturu pripremila je Odluku o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje za 2020 godinu, koja se u prvom čitanju pred vijećnicima našla u obliku nacrta kojeg su i usvojili kao dobru osnovu za izradu konačnog prijedloga ove značajne općinske odluke za poljoprivrednike na području općine Orašje.

Do kraja sjednice usvojena je Odluka o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje ceste u Kostrču, Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Ruđera Boškovića Donja Mahala, Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje općinskog pravobranitelja u Općinskom pravobraniteljstvu u Orašju , Zaključak o davanju suglasnosti na uvjetni upis Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice u Registar osnovnih škola, a imenovano je i Povjerenstvo za procjenu i odabir projekata/programa udruga građana kad načelnik raspiše javni natječaj.

 

Vijece29 20 2

Vijece29 20 2