Općinsko vijeće Orašje: Usvojena Odluka o dodjeli u petogodišnji zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, slijedi Javni poziv

Ispis

Vijece24 2019

Vijece24 2019
Općinsko vijeće Orašje održalo je svoju 24. sjednicu 3. listopada 2019. godine s usvojenim dnevnim redom od 14 točaka. Nakon što su prošli kroz zapisnik s prethodne sjednice, vijećnička pitanja i inicijative, vijećnici

su raspravljali o izvršenju Proračuna za prvih šest mjeseci ove godine kojeg su i usvojili. U prvih šest mjeseci Proračun je na prihodovnoj strani ostvaren sa 47% od planiranog, a na rashodovnoj strani s 34%.

Odlukom je usvojen Aneks revidiranoj Strategiji razvoja općine Orašje 2016-2020. godina. Aneks je napravljen s ciljem uključivanja dijaspore kroz njen doprinos razvoju lokalne zajednice, te pružanje usluga Općine dijaspori kroz informiranje, te vađenje dokumenata koje Općina vodi u službenoj evidenciji i to elektronskim putem. U Aneksu je uvršteno pet infrastrukturnih projekata i tri usluge koje se odnose na pomoć dijaspori prilikom ostvarivanja njihovih prava koja ostvaruju kod lokalne zajednice.

Odlukom o dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Orašje putem Javnog poziva i odabiru najpovoljnije ponude utvrđen je način i postupak dodjele 485,57 hektara obradivog i zapuštenog zemljišta kroz 95 parcela. Poljoprivredno zemljište dodjeljivat će se na pet godina obrtima registriranim za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i fizičkim osobama – poljoprivrednicima, nositeljima poljoprivrednog gospodarstva koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području općine Orašje, koji su upisani i ažurirani u Registru poljoprivrednih gospodarstava i Registru klijenata (RPG i RK), i nemaju po bilo kojem osnovu dugovanja prema Općini Orašje. Vijeće je usvojilo ovu Odluku i zadužilo Općinskog načelnika da raspiše Javni poziv kako bi se mogle podnositi prijave.

S ciljem izgradnje dijela Ribarske ulice u Boku, Vijeće je utvrdilo javni interes za izvlaštenje potrebnog dijela zemljišta kojim će prolaziti buduća cesta, a Odlukom o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u Orašju ovlašten je načelnik da raspiše javni natječaj za prodaju parcele u Dusinama za izgradnju poslovne, komercijalne i proizvodne djelatnosti.

Firma Maxi d.o.o. Orašje obratila se Općini zahtjevom kojim traži da otkupi općinsko zemljište okruženo nekretninama firme Maxi. S obzirom na to da Općina Orašje nema interes za korištenje tog zemljišta, a uzimajući u obzir površinu, oblik, lokaciju, oblikovanje nekretnine u jednu cjelinu, te namjenu - Zona poslovanja u centralnoj gradskoj zoni, Općinsko vijeće je podržalo Odluku o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom po cijeni od 38.800,00 KM koju je utvrdio građevinski vještak.

Zaključkom je usvojena suglasnost na uvjetni upis Osnovne škole Ruđera Boškovića Donja Mahala u Registar osnovnih škola iz razloga što je ove školske godine upisano 153 učenika u 10 odjela, a po Pedagoškim standardima minimum je 15 odjela. Međutim kako Osnovna škola u Donjoj Mahali u potpunosti ispunjava uvjete za obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti i to: po prostoru i površini, ima stručne potrebite kadrove, informatički kabinet, knjižnicu i osnovna nastavna sredstva za svaki nastavni predmet, nije bilo problema za donošenjem ovakvog zaključka.

Do kraja sjednice Vijeće je usvojilo Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta za groblja na području MZ Vidovice, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta JU "Centar za kulturu Orašje", Zaključak o usvajanju izvješća o radu JU "Centar za kulturu Orašje" i Zaključak o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti na području općine Orašje.