Načelnik Vincetić na sjednici Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH održanoj u Neumu

Ispis

Nacelnik na Skupstini SOGFBIH

Nacelnik na Skupstini SOGFBIH
Deseta Sjednica Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH, na kojoj su načelnici i gradonačelnici s područja Federacije potpisali Sporazum o suradnji između Zastupničkog doma Parlamenta FBiH i Saveza općina i gradova

(SOG) FBiH, održana je u Neumu gdje je Općinu Orašje predstavljao općinski načelnik Stanko Vincetić. Potpisnici su potpisivanjem akta zapravo suglasni da SOG FBiH ostvari aktivniju ulogu u predlaganju zakonskih i drugih akata radnim tijelima i Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH. Inače, središnja tema ovogodišnje Skupštine bilo je predstavljanje Analize pripadnosti javnih prihoda jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH. U analizi se predlažu tri varijante povećanja udjela jedinica lokalne samouprave u prihodima od poreza na dohodak i poreza na dobit, tako je prva varijanta povećanje minimalnog udjela jedinica lokalne samouprave u prihodima od poreza na dohodak sa sadašnjih 34,46 posto na 50 posto. Druga varijanta je raspodjela prihoda od poreza na dobit između jedinica lokalne samouprave i županija, odnosno kantona u omjeru 50:50 na osnovu kriterija broja zaposlenih ili broja stanovnika, a u trećoj varijanti bi 100 posto prihoda od poreza na dohodak pripadalo općinama i gradovima.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine organizacija je koja okuplja sve jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH i djeluje kao njihov zakonski zastupnik, a svrha Saveza kao predstavnika općina i gradova Federacije je da predstavlja i zastupa njihove interese na najbolji mogući način prema svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.