#DijasporazaRazvoj: Projekt Dijaspora za razvoj uspostavio partnerstvo sa Općinom Orašje

Ispis

D4D 1

D4D 1
U prostorijama Općine Orašje održan je informativni sastanak s predstavnicima projekta Dijaspora za razvoj s ciljem uspostavljanja inicijalnih partnerskih odnosa i identificiranja zajedničkih aktivnosti u narednom periodu.

Općina Orašje je odabrana kao jedna od četiri dodatne jedinice lokalne samouprave koje će biti direktno potpomognute kroz projekt Dijaspora za razvoj (D4D), koji je projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH. Odabir partnerskih jedinica lokalne samouprave vršio se u skladu sa kriterijima definiranim u projektnom dokumentu, uključujući strateški pristup aktivnom integriranju dijaspore u planiranje i unapređenje lokalnog razvoja jedinica lokalne samouprave, ekonomski potencijal, te „migracijski saldo“ potencijalnih partnerskih jedinica lokalne samouprave. Tijekom sastanka, predstavnici D4D projektnog tima prezentirali su aktivnosti koje su planirane u okviru partnerstva s Općinom Orašje, kao što su tehnička pomoć na uvrštavanju koncepta migracija i razvoja u strateške dokumente, uspostavljanje i jačanje kapaciteta kontakt osoba za dijasporu, te konkretna podrška za privlačenje investicija i kreiranje novih radnih mjesta. Nadalje, planirano je da projekt podrži Općinu Orašje u nastojanjima da identificiraju, iniciraju i povežu se s dijasporom kroz inovativne pristupe, alate i komunikacijske kanale. Osim toga, projekt će ponuditi tehničku podršku i poticajna sredstva (seed funding) za operacionalizaciju prioriteta koji proizlaze iz strateškog dokumenta. Fokus će biti na poticanju investicija dijaspore ili doprinosu lokalnom razvoju, očuvanju i otvaranju radnih mjesta, kao i inicijativama za teritorijalnu suradnju po pitanjima dijaspore između partnerskih lokalnih samouprava i relevantnih aktera sa lokacija u zemljama odredišta s najvećom koncentracijom dijaspore. Projektom se namjeravaju ojačati i ohrabriti jedinice lokalne samouprave da sa građanima i privrednicima iz dijaspore rade zajedno na razvoju svojih lokalnih zajednica.

D4D 2

D4D 2