Amela Jahić iz SDA nova dopredsjednica Općinskog vijeća Orašje

Ispis

Vijece21 19 1

Vijece21 19 1
Dvadesetprva sjednica Općinskog vijeća Orašje održana je 4. travnja 2019. godine s usvojenim dnevnim redom od 13 točaka, nakon kojeg je uslijedilo usvajanje Izvoda iz Zapisnika s 20. sjednice i vijećnička pitanja i inicijative.

Na samom početku sjednice vijećnik Miralem Puran iz SDA položio je svečanu zakletvu stupivši na mjesto vijećnika iz reda SDA, budući da je Vedrana Nišlić dala ostavku na tu poziciju odlaskom u Skupštinu Županije Posavske.

Vijećnica Amela Jahić iz SDA izabrana je za novu dopredsjednicu Vijeća, pošto je na to i mjesto vijećnika ostavku podnio Mehmed Memišević postavši zastupnikom u Skupštini Županije Posavske. Statutom Općine Orašje utvrđeno je da Općinsko vijeće Orašje ima jednog dopredsjednika koji pomaže u radu predsjedniku Općinskog vijeća i po njegovom ovlaštenju obavlja određene poslove iz njegovog djelokruga, a utvrđeno je i to da predsjednik i dopredsjednik ne mogu biti iz reda istog naroda.

Vijećnici su usvojili Izvješće o izvršenju Proračuna općine Orašje za razdoblje 1.1. do 31.12.2018. godine. Tako su prihodi i primici Općine Orašje u prošloj godini iznosili 6.478.283 KM što čini 90,09% planiranih sredstava. S druge strane ukupno obračunati rashodi i izdaci za 2018. godinu iznose 6.381.147 KM, što je 88,97% planiranog prema Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orašje za 2018. godinu.

Usvojen je i Plan implementacije revidirane Strategije projekata i mjera općine Orašje za period 2019.-2020. godina. Projekte i mjere razvoja općine Orašje pripremila je Jedinica za upravljanje lokalnim razvojem (JURA) koja djeluje u sastavu Službe za gospodarstvo i infrastrukturu Općine Orašje i predstavnici UNDP-a u Bosni i Hercegovini uz čiju pomoć je Općina Orašje radila na pripremi integrirane Strategije lokalnog razvitka općine Orašje 2011. – 2020. godine, kao i revidiranu strategiju projekata i mjera razvoja općine Orašje 2016. – 2020. godine. Među projektima i mjerama razvoja za period od dvije godine našlo se ukupno njih 60 koji su prema sektorima razvrstani: u ekonomski 22, društveni 12, a u sektor zaštite okoliša 26. Ukupna vrijednost ovih 60 projekata iznosi više od 15 milijuna maraka.

21 katastarska čestica u katastarskoj općini Orašje I., 43 katastarske čestice u katastarskoj općini Ugljara, 58 katastarskih čestica u katastarskoj općini Donja Mahala I. i 62 čestice u katastarskoj općini Donja Mahala III. utvrđene su kao javni interes za izvlaštenje, a radi izgradnje kanalizacijske mreže u tim katastarskim općinama. Razlog za utvrđivanja javnog interesa je činjenica da je prilikom izgradnje kanalizacijske mreže došlo do odstupanja od trase za koju je utvrđen javni interes po Odluci Općinskog vijeća iz 2017. godine, te je zbog toga bilo nužno donijeti novu Odluku kojom bi se javni interes utvrdio na svim katastarskim česticama na kojima je izgrađena kanalizacijska mreža.

Odlukom o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje prometnice u K.O. Donja Mahala I. izvlašteni su dijelovi zemljišta s ciljem asfaltiranja prilazne ceste u Zadružnoj ulici u Donjoj Mahali.

U Povjerenstvo za procjenu i odabir projekata/programa udruga građana sa zadatkom da pregleda i vrednuje pristigle prijave, te Općinskom Načelniku predloži projekte/programe koji ispunjavaju zadane kriterije, imenovani su: Sadija Subašić, Magdalena Brašnić, Josip Pejić, Mirijam Filipović Dominković i Anto Kobaš.

Rješenjem o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Centar za kulturu Orašje razriješeni su dosadašnji članovi zbog isteka mandata, a na temelju provedenog javnog natječaja imenovani Goran Topić iz Orašja za predsjednika, a za članice Ana Dominković iz Tolise i Kristina Krištić iz Orašja.

Općinsko vijeće Orašje podržalo je, nakon rasprave, i prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2019. godini. I ove godine novčana sredstava dodjeljivat će se za investicijska ulaganja u izgradnju sustava protugradnih mreža u voćnjacima, sustava za navodnjavanje u voćarskoj proizvodnji „kap po kap“, sustava za navodnjavanje u povrtlarskoj proizvodnji – «na otvorenom», za nabavku uređaja za zaštitu bilja u plasteničkoj proizvodnji povrća, za nabavku višegodišnje difuzne folije za pokrivanje plastenika, za nabavku mreže za zasjenjivanje plastenika, nabavku strojeva i uređaja za zaštitu i održavanje voćnjaka, nabavku opreme za preradu voća i povrća, nabavku opreme za pčelarstvo, nabavku „mini“ mješaone stočne hrane, te za nabavku opreme za modernizaciju postojećih farmskih objekata. Odluka će se još jednom naći pred vijećnicima u obliku prijedloga nakon čega će biti raspisan javni natječaj.

Do kraja sjednice vijećnici su usvojili još tri zaključka: o Procijeni ugroženosti od požara općine Orašje, o Izvješću o radu dječjeg vrtića "Pčelica" Orašje za 2018. godinu i o Izvješću o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje za 2018. godinu.

Vijece21 19 2

Vijece21 19 2

Vijece21 19 3

Vijece21 19 3