Produžen zakup državnog poljoprivrednog zemljišta do skidanja usjeva 2019. godine

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 21 Veljača 2019

Vijece20 19 1

Vijece20 19 1
Općinsko vijeće Orašje održalo je svoju 20. sjednicu 21. veljače 2019. godine s usvojenim dnevnim redom od 15 točaka. Nije bilo primjedbi na Izvod iz Zapisnika sa 19. sjednice pa je ova točka usvojena jednoglasno, a vijećnici su zatim

postavljali pitanja Općinskom načelniku i podnijeli inicijative.

Usvojen je Program rada Općinskog vijeća za 2019. godinu kao okvirni plan po kojem će ovo tijelo raditi s napomenom su 44 točke programa rada minimum i da se od vijećnika očekuje da podnose inicijative i svoje prijedloge dopune programa rada.

Vijeće je donijelo odluku kojom će Općina Orašje deponirati novčana sredstva u iznosu od 254.587,00 KM na poseban račun UniCredit Bank d.d. Mostar u svrhu izdavanja platežne garancije u korist Uprave za neizravno-indirektno oporezivanje BH Banja Luka s rokom važenja 6 mjeseci, a koja će služiti kao osiguranje plaćanja dodatne porezne obveze. Na sjednici Općinskoga vijeća u prosincu prošle godine donesena je Odluka o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH. Kako Proračunom za 2019. godinu nisu predviđena sredstva za izmirivanje dodatne porezne obveze prema Upravi za indirektno, jedan od uvjeta banke za izdavanje platežne garancije je i da Općina Orašje deponira sredstva u ovom iznosu za što je bila potrebna odluka Općinskog vijeća.

S obzirom na to da je Općina Orašje prikupila nešto novaca za pomoć u sanaciji štete od suše još u 2017. godini, Općinsko vijeće usvojilo je prijedlog Odluke o raspodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela štete tijekom elementarne nepogode - suša 2017. godine na području općine Orašje. Jednokratna novčana pomoć u iznosu od 214.340,00 KM bit će raspodijeljena korisnicima proporcionalno nastaloj šteti, na temelju spiskova koje je pripremilo Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta. Odlukom je definirano da i najniži iznos jednokratne novčane pomoći koji će biti isplaćen korisnicima ne može biti manji od 100,00 KM po korisniku, zbog čega je Općina Orašje morala osigurati dodana novčana sredstva s posebnog računa Civilne zaštite. Novci će biti uplaćeni na račune korisnika u roku od mjesec dana.

Vijeće je donijelo Odluku kojom je raspisan Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća LJZU "Ljekarna Orašje". Ova ljekarska zdravstvena ustanova nakon razdvajanja od Doma zdravlja Orašje, imala je privremeno Upravno vijeće imenovano na šest mjeseci.

U obliku nacrta usvojen je i Plan implementacije revidirane Strategije projekata i mjera općine Orašje za period 2019 - 2020.godine. Među projektima i mjerama razvoja za period od naredne dvije godine našlo se ukupno njih 60 koji su prema sektorima razvrstani: u ekonomski 22 projekta, društveni 12 i sektor zaštite i okoliša 26. Vrijednost ovih projekata i mjera po projektnoj dokumentaciji iznosi više od 15 milijuna maraka.

Rješenjem o utvrđivanju prava vlasništva Općinsko vijeće priznalo je pravo vlasništva Mjesnoj zajednici Tolisa na zemljištu u državnoj svojini na kojem postoji izgrađena čitaonica „Oršolići" još od 1979. godine. Mjesna zajednica Tolisa za dodijeljeno zemljište dužna je Općini platiti naknadu u iznosu od 4.500,00 KM.

Općinsko vijeće Orašje zaključkom je dalo suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske na zaključivanje aneksa ugovora o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta dodijeljenog putem Javnog poziva za dodjelu u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta putem prikupljanja javnih ponuda još iz 2013. godine kojim se produljuje rok trajanja zakupa do skidanja usjeva 2019. godine.

Dana je i suglasnost na Plan održavanja Lokalnih cesta na području općine Orašje u 2019. godini. Prema Zakonu o cestama u FBiH, Općina Orašje dobila je u nadležnost 182,15km cesta od čega je 131,53 km asfaltirano, a preostalih 27,79% dužine lokalnih cesta je bez asfalta. Za redovno održavanje lokalnih cesta planirano je 200.000,00 KM, a za izvanredno održavanje čak 310.500,00 KM jer su tom segmentu planira rekonstrukcija Treće, Osme, Jedanaeste i Četrnaeste ulice u Orašju, kao i asfaltiranje cesta - sokaka uz financiranje mještana, te naknade vlasnicima za izvlaštenje.

Nakon upisa u sudski registar, JU "Dom zdravlja Orašje" u obvezi je bila donijeti svoj Statut za što je bila potrebna suglasnost Općinskog vijeća, suglasnost koju je ova zdravstvena ustanova i dobila.

Poslije usvajanja Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2018. godinu, pred vijećnicima su se do kraja sjednice našle tri informacije: informacija o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede, informacija o rezultatima prodaje zemljišta putem javnog nadmetanja i informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima, pokrenutim inicijativama i njihovoj realizaciji.

Vijece20 19 2

Vijece20 19 2