Usvojena Odluka o dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta, uskoro i javni poziv

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 29 Srpanj 2013

Vijece8 2

Vijece8 2

Petnaest točaka dnevnog reda usvojeno je na Osmoj sjednici Općinskog vijeća Orašje održanoj 25. srpnja, a nakon vijećničkih pitanja i inicijativa vijećnici su usvojili Odluku o dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta putem javnog poziva

i odabirom najpovoljnije ponude. Ovom Odlukom zadužen je Općinski načelnikda raspiše javni poziv za 279,31 hektara oranica u zakup domicilnim fizičkim i pravnim osobama koji isključivo ili pretežito ostvaruju prihode iz poljoprivrede, a upisani su u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata i nemaju dugovanja prema Općini. Ostali kriteriji i uvjeti bit će propisani javnim pozivom.

Vijećnici su odobrili otpust i otpis potraživanja Općine Orašje prema dužnicima po osnovi neplaćene zakupnine za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta, sukladno Ugovorima o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta Slavku Martinoviću i Iliji Živkoviću, a zbog smrti dužnika. 

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima usvojene su promjene u dijelu koji se odnosi na određivanje Uprave groblja, naknade za dodjelu grobnog mjesta i naknade za korištenje grobnog mjesta, s obzirom da je iz stava većine Mjesnih zajednica bilo vidljivo, da suglasnost na određivanje Uprave groblja treba dati lokalno Vijeće mjesne zajednice.

Usvajanjem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini i načinu plaćanja komunalnog doprinosa, Općina Orašje će buduće obveznike koji unutar „Gospodarske namjene“ grade poslovne objekte podržati na način da im se ukupan iznos komunalnog doprinosa, koji su dužni uplatiti na proračun općine Orašje, umanji za 50%. Ovako će se stimulirati budući investitori poslovnih objekata da takve objekte grade u većem broju što bi doprinijelo bržem gospodarskom razvoju kroz otvaranje novih proizvodnih firmi, te u konačnici rezultiralo novim radnim mjestima.

Odlukom o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u Donjoj Mahali raspisan je natječaj za zemljište na korištenje radi izgradnje stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih objekata u Donjoj Mahali površine 796 m2. Cijena zemljišta iznosi 16,00 KM/m2 i ne obuhvaća izgradnju osnovne infrastrukture.

Budući da dosadašnjem Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Pčelica Orašje, imenovanom 24.11.2009. godine, ističe mandat na jesen Odlukom o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova UV-a pokrenuta je procedura za izbor i imenovanje novog Upravnog vijeća. Upravno vijeće sastavljeno je od pet članova od kojih su tri iz reda osnivača, jedan iz reda odgajatelja u vrtiću i jedan iz reda roditelja, a Općinski načelnik zadužen je da raspiše Javni natječaj i imenuje komisiju za provedbu.

Vijećnici su podržali Zaključak o usvajanju Plana reorganizacije Srednje škole fra Martina Nedića u Orašju, kao i Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u Matićima Mari Damjanović, te isto Rješenje za Stanka Mikića.

U Komisiju za utvrđivanje, razgraničenje i obilježavanje granice katastarskih općina Vidovice i Kopanice, te između političkih općina Orašje i Brčko, imenovani su: Marijan Krištić, Senad Bačinović, Dalibor Oršolić, Stjepan Lukačević i Ivan Medić s ciljem završetka poslova vezanih sa komasacijom na području K.O. Kopanice i K.O. Vidovice.

Tahir Redžepović razriješen je dužnosti člana Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Orašje, zbog prestanka dužnosti vijećnika, a na to mjesto imenovan je Pašaga Hećimović. U Komisiju za ravnopravnost spolova imenovana je Jelena Martinović.

Za kraj sjednice obrazložena je Preporuka za poduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja (proljeće – ljeto 2013.godine), s težištem na zaštiti od požara za područje kantona i općina, te Informacija o provedbi Strategije komuniciranja Općine Orašje 2011-2014.