Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 23 Ožujak 2017

I Z V O D

iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane dana 9. ožujka   2017. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

 

Sjednici Općinskog vijeća nazočna 23 vijećnika što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnici  Joso Živković i Anto Kobaš.

Pored vijećnika sjednici nazočni: općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnici/ce općinskog načelnika: Ruža Nedić, Mladen Marković, Ilija Kobaš, Željko Nedić i Pero Baotić , Nikola Benković-stručni suradnik za proračun, OP Marijan Živković te predstavnici medija.

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima sjednici tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, za današnju sjednicu predložio slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2017. godinu,
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Orašje za razdoblje 01.01. – 31.12. 2016. godine,
 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna općine Orašje za 2017. godinu
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kanalizacijske mreže u K.O. Orašje I, K.O. Ugljara, K.O. Donja Mahala I i K.O. Donja Mahala III,
 7. Prijedlog Odluke o prodaji  gradskog građevnog zemljišta putem javnog nadmetanja,
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o statusnoj promjeni Srednje škole fra Martina Nedića Orašje,
 9. Prijedlog Odluke o  raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje,
 10. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Orašje u Orašju,
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva,
 12. Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog  zemljišta „Dusine“ radi uređenja za građenje,
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu lokacija za privremeno korištenje javnih površina putem javnog natječaja,
 14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova drugostupanjske komisije u upravnom postupku,
 15.  Prijedlog Zaključka o   usvajanju nacrta Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede,
 16. Prijedlog Zaključka o  davanju suglasnosti na kandidiranje projekata Općine Orašje kod Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD),
 17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića  „Pčelica“ Orašje,

nakon čega isti daje na raspravu.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Ad. - 1.

               Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. - 2.

             Vijećnička pitanja i inicijative

Ninoslav Sušilović nakon pojašnjenja odnosno navođenja razloga postavlja slijedeća pitanja:

 1. Zašto više od dva mjeseca nije održana sjednice Općinskog vijeća?
 2. Zašto nije održana sjednice Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih?

Stigao vijećnik Joso Živković.

Također nakon dodatnog pojašnjenja predlaže slijedeće

Da se na dnevni red slijedeće sjednice Općinskog vijeća uvrste točke

 1. Izmjena Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

      Izmjena Odluke o komunalnoj naknadi za gospodarske objekte

navodeći razloge predlaganja gore navedenih točaka.

 1. Formirati povjerenstvo (vijeće-odbor) za dijasporu, demografsko istraživanje i statistiku migracija stanovništva u inozemstvo. Vijeće za dijasporu trebalo bi imati, pored ostalih, i po jednog predstavnika svake MZ-e,
 2. Osnovati ured za dijasporu sa dvije zaposlene osobe koje bi istinski radile: na povezivanju dijaspore sa zavičajem. Ured formirati od već postojećih uposlenika općinske administracije,
 3. U nacrtu Proračuna za 2017. godinu izdvojiti 8 – 10% ukupnog Proračuna za 2017. godinu za otvaranje novih radnih mjesta, ponajprije za mlade osobe. Ta radna mjesta trebaju biti otvarana direktno u mjesnim zajednicama općine Orašje ili na obiteljskim gospodarstvima. U ovom projektu angažirati sve domaće a i strane potencijale i usko surađivati sa Centrom za poduzetništvo i sudjelovati u svima dostupnim EU projektima. (inicijativa građana).

Enes Đulović  traži da mu  usmeno  odgovori, da li predsjednik Općinskog vijeća da li Općinski načelnik: „Zbog čega, iako je člankom 62 Poslovnika Općinskog vijeća propisano da se redovne sjednice OV-a u pravilu održavaju jednom mjesečno, prošlo više od dva mjeseca da nije bilo sjednice Općinskog vijeća.

Na slijedeća pitanja tj inicijative  vijećnik traži pismeni odgovor:

 1. Zbog čega se Odluka Općinskog vijeća donesena u 2016. godini (40 sjednica) o promjeni regulacije prometa u 10. i 12. ulici nije realizirana od strane općinskih organa?
 2. Da se uradi prijedlog nadležnog odbora Općinskog vijeća da se u svim materijalima Općinskog vijeća vodi računa o rodnoj ravnopravnosti prilikom korištenja termina u odlukama.
 3. Da odgovorna služba općine uradi analizu mogućnosti saniranja takozvane Male naspe u oraškim Polojima radi sprečavanja izlijevanja rijeke Save po poljoprivrednom zemljištu.

Amela Jahić ima slijedeće inicijative:

-          Da se što prije poduzmu potrebne mjere kako bi se riješio evidentan problem pasa lutalica,

-          Da se u buduće, što do sada nije bila praksa, gradske ulice peru barem jednom mjesečno. Posebno je to potrebno nakon zime tokom koje se ulice posipaju raznim materijalima koji poslije topljenja snijega ostaju na ulicama,

-          Radi povećanja sigurnosti građana postaviti nadzorne kamere na ulazu u grad.

Zdravko Džojić ponavlja pitanje koje je postavio na prethodnoj sjednici koje se odnosilo na vijećničke naknade nama susjednih općine, tj. općina koje su po visini Proračuna, i broju stanovnika slične nama. U dobivenom odgovoru navedeno je kako Općina ne raspolaže sa takvim podacima.Prije nego je predložio inicijativu  navodi  naknade vijećnika nama susjednih općine kao i drugih iz kojih je vidljivo da je naknada vijećnika Općinskog vijeća Orašje  najmanja. Stoga predlaže da se na slijedećoj sjednici kao točka dnevnog reda razmatra: Prijedlog Odluke o povećanju koeficijenata predsjedniku Općinskog vijeća i  općinskom načelniku kao i povećanje vijećničkog paušala.

Marinko Džojić ispred Odbora za unapređenje prirode i životne okoline iznosi kako je odbor na sastanku nakon rasprave po točki koja je glasila – Deratizacija na području općine Orašje, jednoglasno zaključio da se Općinskom vijeću predloži:

Inicijativa:

 1. U cilju provođenja prijeko potrebne  deratizacije na području naše općine, koja nije vršena više godina,  predlažemo da se u Proračunu općine Orašje za 2017. godinu osiguraju sredstva za provedbu deratizacije na području naše općine. Napominjemo kako je proteklih godina šteta koju imaju naši građani posebno poljoprivredna gazdinstva dosta velika te smo mišljenja kako bi se redovnom deratizacijom štete smanjile kao i mogućnost zaraze koje mogu prouzročiti razni glodavci. Nakon osiguranja sredstava za provedbu deratizacije kontaktirati struku koja bi odredila najpovoljnije vrijeme za provedbu deratizacije te da se ona u naredno vrijeme vrši  kontinuirano svake godine.

Marinko Džoić kao vijećnik predlaže slijedeće inicijative:

-          održavanje tematske sjednice sa predstavnicima Policijske uprave Orašje,

-          postavljanje video nadzora na ulicama na područje naše Općine,

-          Kada će biti sanirane ulice u MZ-i Donja Mahala koje su djelomično oštećene prilikom postavljanja kanalizacijskih cijevi?

Predrag Mišković pita što je urađeno odnosno što se planira uraditi na dignitetu Domovinskog rada odnosno po pitanju nedavno uhićenih naših branitelja?

Joso Živković ima slijedeća pitanja i inicijative:

-          veće angažiranje komunalnih redara  radi sprečavanja  iznošenje blata sa njiva na puteve,

-          u što skorije vrijeme održati zborove građana radi izbora novih Vijeća Mjesnih odbora,

-          organizirati sastanke sa našim poduzetnicima u cilju rješavanja i poboljšanja prava radnika,

-          izmijeniti, u skorije vrijeme, Odluku o radu ugostiteljskih objekata,

-          Tko je dozvolio prodaju garderobe u Srednjoj školi fra M. Nedića?

Na postavljena pitanja odnosno pokrenute inicijative  odgovorili predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i Općinski načelnik Stanko Vincetić.

Predsjednik upoznaje vijećnike da svi oni koji nisu zadovoljni odgovorom a pitanje nisu postavili u pisanom obliku  imaju mogućnost isto postaviti i u pisanom formi i u takom obliku će dobiti i odgovor.

Ad. – 3.

              Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Orašje za 2017. godinu

U svom pojašnjenju ove točke, predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić iznosi kako je ovaj prijedlog sačinjen na temelju sugestija  i prijedloga kako Općinskog načelnika tako i njegovih pomoćnika. Program je okvirni i sadrži minimum onoga što se planira uraditi  i koji se tijekom godine, kako je pokazala praksa i ranijih godina, može kada se ta to ukaže potreba i dopuniti.

Josip Pejić uz kratak komentar, ispred Kluba vijećnika HDZ BiH daje podršku predloženom Programu rada Općinskog vijeća za 2017. godinu.

Ninoslav Sušilivić ispred Kluba vijećnika Posavske stranke predlaže da  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radu ugostiteljskih objekata bude kao točka na narednoj sjednici a ne kako    je to u programu predviđeno. Također predlaže   da se predloženim Programom  predvide  i aktivnosti oko izmjene i dopune postojećeg Poslovnika OV-a.

Enes Đulović nakon kratkog komentara predlaže amandman, i traži izjašnjavanje Općinskog vijeća, na Prijedlog programa rada Općinskog vijeća za 2017. godinu na način:

Pod rednim brojem 44 umjesto predloženih aktivnosti da  stoji:

-          u koloni 1 Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća

-          u koloni 2 Odbor za statut, poslovnik i propise

-          u koloni 2 tijekom godine

Aktivnosti tj. zadaci predviđeni pod rednim brojem 44 predloženog dokumenta postaju aktivnosti pod rednim brojem 45.

Predloženi amandman je od strane predlagatelja prihvaćen te nije bilo potrebno očitovanje Općinskog vijeća.

Predsjednik daje na usvajanje predloženi Program rada Općinskog vijeća za 2017. godinu za prihvaćenim amandmanom i konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je isti  jednoglasno usvojen.

Ad. – 4.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o  izvršenju Proračuna općine Orašje za razdoblje 01.01. – 31.12. 2016. godine

Kratko pojašnjenje po ovoj točki dao stručni suradnik za proračun Nikola Benković nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor na svom sastanku raspravljao po ovoj točki. Nakon pojašnjenja iste od strane stručnog suradnika za financije i proračun Nikole Benković,  te rasprave  članova odbora koja je uslijedila nakon pojašnjenja provedeno je glasovanje. Odbor je nakon glasovanja podržao predloženi zaključak sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas  „Suzdržan“

U raspravi po ovoj točki sa svojim primjedbama, sugestijama i pitanju  učešće uzeli: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Marija živković i Enes Đulović.

Na pitanja primjedbe i sugestije iznesene od sudionika rasprave odgovorio Nikola Benković.

Nakon provedenog glasovanja, koje je uslijedilo nakon rasprave, predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 17 glasova „ZA“, 2 glasa „Protiv“ uz 5 „Suzdržanih“ glasova.

Ad. – 5.

            Prijedlog nacrta Proračuna općine Orašje za 2017. godinu

Detaljno pojašnjenje ove točke, nakon čega ju je predsjednik dao na raspravu, dao stručni suradnik za proračun Nikola Benković.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor  na svom sastanku nakon pojašnjenja koje je po ovoj točki dao Nikola Benković-stručni suradnik za proračun. raspravljao i po ovoj točki. Nakon rasprave odbor je i ovaj prijedlog zaključka usvojio sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

U raspravi kako ispred Klubova vijećnika tako i u pojedinačnoj raspravi sa svojim pitanjima, komentarima, prijedlozima i sugestijama na koje je odgovorio općinski načelnik Stanko Vincetić i stručni suradnik za proračuna Nikola Benković, učešće uzeli: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Marija Živković, Zdravko Džojić, Predrag Mišković, Enes Đulović i Zvonko Mikić.

Po završetku rasprave predsjednik daje točku na usvajanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira da je Zaključak o usvajanju nacrta Proračuna općine Orašje za 2017. godinu usvojen sa 20 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 6.

             Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interese za izgradnju kanalizacijske mreže u K.O. Orašje I, K.O. Ugljara, K.O. Donja Mahala I i K.O. Donja Mahala III

Željko Nedić u svom kratkom pojašnjenju između ostalog  iznosi kako je projekt izgradnje kanalizacije na području općine Orašje, tj.  njenog dijela (MZ-e Orašje, Ugljara i D. Mahala) započet 2015. godine. Očekuje se završetak radova ove faze izgradnje do kraja  godine. Vrijednost projekta je 3.800.000 KM. Da bi projekt u cijelosti bio imovinsko-pravno odrađen potrebno je donijeti odluku, kakva je predložena. U prijedlogu same odluke navedene su čestice preko kojih ide trasa kanalizacije u skladu sa projektnom dokumentacijom Čestice su navedene u cjelokupnoj površini a izuzimat će se samo dio neophodan za provođenje kanalizacije tj. postavljanje cijevi i potrebnih šahti. Nakon usvajanja ove odluke slijedeći korak je snimanje dionica na kojima je mreža izvedena tj dionica na kojima će se tek raditi, definiranje minimalne potrebne površine koja je potrebna. Nakon toga nadležna općinska služba  će nakon razgovora sa vlasnicima parcela donijeti rješenje o izuzimanju potrebnog zemljišta.

Josip Pejić iznoseći  kako je prijeko potrebno postojanje kanalizacije,  za sada na dijelu općine Orašje, te kako će Klub vijećnika podržati predloženu Odluku.

Mehmed Memišević iznosi kako je u razgovoru sa ljudima čije će parcele dijelom biti korištene za kanalizaciju mrežu a u cilju jasnoće  i nedvosmislenosti članka 1 predložene odluke predlaže slijedeći:

Amandman:

Predlaže da članak 1 glasi:

„Utvrđuje se da je od javnog interesa izgradnja kanalizacijske mreže u K.O. Orašje I, K.O. Ugljara, K.O. Donja Mahala I i K.O. Donja Mahala III te da se može pristupiti potpunom izvlaštenju na dijelu parcele za koji se utvrdi da se nalazi na trasi kanalizacije i to kako slijedi“.

Željko Nedić, nakon dodatnoj pojašnjenja predložene Odluke posebno članka 1 na koji je uložen amandman ispred Predlagatelja prihvaća predloženi amandman.

Enes Đulović iznosi kako predloženo neće podržati, mišljenja je kako je redoslijed stvari koje su trebale dovesti do ovakve odluke pogrešan te kako se ne može isključiti pokretanje sudskih postupaka od strane vlasnika parcela preko kojih ide trasa kanalizacije.

Nakon završetka rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je Odluka sa prihvaćenim amandmanom usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 7.

            Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta putem javnog nadmetanja

Željko Nedić iznosi kako sukladno Zakonu o stvarnim pravima Općinsko vijeće raspolaže sa parcelama koje su predmet prodaje. Radi se o zemljištu koje se nalazi u Poduzetničkoj zoni „Dusine“ a  iz skice priložene uz odluku  vidljivo je   da se radi  o parcelama koje se nalaze u drugom  redu. Predmet odluke je 15 parcela različitih veličina sa početnom cijenom licitacije,  koja je ranije određena od  3KM/m2. Usvajanje ove odluke omogućiti će općinskim službama  da sukladno zakonu poduzimaju slijedeće korake i postupke u cilju prodaje istih putem javne licitacije.

Josip Pejić ispred  Kluba vijećnika HDZ-a BiH uz kratak komentar daje podršku odluci u predloženom obliku.

Enes Đulović iznosi kako će prilikom glasovanja biti suzdržan. Mišljenja je da je ovakvu odluku trebalo donijeti ranije kako bi zainteresirani investitori, kojih ima,  mogli krenuti sa realizacijom svojih projekata u ovoj godini.

Rasprave nije bilo i odluka je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 19 glasova „Za“, 1 glas „Protiv“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 8.

             Prijedlog Odluke o izmjeni Odluka o statusnoj promjeni Srednje škole fra Martina Nedića Orašje

Mladen Marković u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako je Srednja škola fra Martina Nedića Odlukom o statusnoj promjeni podijeljena   na  2 samostalne javne ustanove (Srednja strukovna škola Orašje i Školski centar  fra Martina Nedića). Odlukom je izvršena, pored ostalog,   dioba nekretnina ali je napravljena pogreška na način da jedna katastarska čestica koja je bila u vlasništvu Srednje škole fra Martina Nedića nije unesena u vlasništvo (školska radionica strojarske struke). Da bi se čestica na kojoj se nalaze školske radione upisala u vlasništvo Srednje strukovne škole potrebno je donijeti ovakvu odluku.

Enes Đulović iznosi, komentirajući predloženo kako će prilikom glasovanja biti suzdržan a kao jedan od razloga navodi i njegovo protivljenje donošenja odluke kojom je izvršena podjela srednje škole.

Predsjednik nakon rasprava i provedenog glasovanja konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa16 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 9.

              Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova N.O.   J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje

Pero Baotić, pojašnjavajući predloženo između ostalog iznosi kako je rješenjem Općinskog vijeća od 14.06. 2013. godine imenovan nadzorni odbor poduzeća na period od 4 godine. Obzirom na blizinu isteka mandata potrebno je pokrenuti aktivnosti oko izbora  novih članova odnosno predsjednika Nadzornog odbora  poduzeća a što se predloženom odlukom i čini. Odlukom se također ovlašćuje Općinski načelnik da raspiše natječaj i imenuje komisiju koja će provesti postupak izbora dok samo imenovanje nakon dostavljanja liste kvalificiranih kandidata vrši Općinsko vijeće.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 10.

               Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor  i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Orašje u Orašju

Mladen Marković iznosi kako je Školski odbor gore spomenute škole raspušten i prije isteka mandata od strane nadležnog županijskog ministra   i koji je sukladno svojim ovlastima imenovao Povjerenstvo  koje ime mandat do 3 mjeseca tj. do izbora novog školskog odbora. Općinsko vijeće kao Osnivač ima ovlast da raspiše natječaj  a što se ovom odlukom i čini. Također odlukom se ovlašćuje Općinski načelnik da raspiše natječaj i imenuju komisiju za provedbu istog.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je ista jednoglasno usvojena.

Ad. – 11.

            Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odlukom  o raspisivanju natječaja za izbor člana OIP-a kojem  ističe mandat predviđeno, kao njen sastavni dio, i imenovanje povjerenstva koje će provesti javni natječaj. Zadaća povjerenstva je da nakon natječaja sa kvalificiranim kandidatima obavi intervju te  sačini rang listu kandidata koja se dostavlja Općinskom vijeću koje je ovlašteno da izvrši imenovanje člana OIP-a. Imajući u vidu propisano da članove Povjerenstva mogu činiti osobe sa visokom školskom spremom društvenog smjera odbor je nakon rasprave jednoglasno prihvatio a što predlaže i Općinskom vijeću da se u Povjerenstvo imenuju:

 1. Sadija Subašić,
 2. Ana Živković i
 3. Josip Živković.

Rasprave nije bilo i  prijedlog Odbora za izbor i imenovanje je nakon provedenog glasovanja usvojen sa 19 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 12.

               Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog građevnog zemljišta „Dusine“ radi uređenja za građenje

Željko Nedić u svom pojašnjenju iznosi kako se predmetno zemljište, površine 20m/2 nalazi u Poduzetničkoj zoni „Dusine i koje će se koristiti za izgradnju trafo stanice. Obzirom da se radi o zemljištu koje se još uvijek vodi kao poljoprivredno Općinsko vijeće ima ovlasti da zemljište preuzme i da ga sukladno zakonu proda radi izgradnje građevinskog objekta.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i predloženo rješenje je usvojena sa 20 glasova „Za“ , 2 glasa „Protiv“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 13.

            Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu lokacija za privremeno korištenje javnih površina putem javnog natječaja

Željko Nedić iznosi, pojašnjavajući predloženo kako se ovdje radi o formalno proceduralnoj odluci. Sukladno Odluci Općinskog vijeća o dodjeli javnih površina predviđeno je imenovanje Komisije za  dodjelu javnih površina koju također imenuje Općinsko vijeće na period od 2 godine. Obzirom da je ranijoj komisiji mandat istekao a da bi se potrebni poslovi mogli normalno obavljati potrebno je imenovati ovakvu komisiju. U komisiju se predlažu dvije osobe iz službe koja je nadležna za provođenje postupka dodjele a jedna osoba je komunalni redar koji na terenu prati provođenje.

U komisiju se predlažu:

1.  Nataša Čolić za predsjednicu,

2. Faruk Zahirović za člana i

3.  Luka Pejić za člana.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor nakon rasprave jednoglasno podržao prijedlog općinske službe.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba vijećnika Posavske stranke pita tko predlaže članove, imaju li članovi naknadu za svoj rad te da li je odlukom propisano da članovi komisije moraju biti uposlenici općine?

Enes Đulović iznosi kako mu je poznato da su svi  predloženi članovi uposlenici općine te pita čime je to ili uopće da li je regulirano da komisiju čine samo uposlenici općine?

Željko Nedić odgovarajući na postavljena pitanja između ostalo iznosi  kako  Odlukom o privremenom korištenju javnih površina na području općine Orašje nije precizirano tko može biti član komisije odnosno da to moraju biti uposlenici općine te na kraju iznosi kako članovi komisije za svoj rad nemaju naknadu.

Nakon odgovora koji je na postavljena pitanja dao pomoćnik općinskog načelnika Željko Nedić vijećnik  Enes Đulović predlaže da se umjesto  predloženog  člana komisije pod rednim brojem 2  imenuje Enes Đulović te traži da se o prijedlogu izjasni Općinsko vijeće.

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog vijećnika Enesa Đulović da se u Komisiju za dodjelu javnih površina imenuju:

 1. Nata Čolić, za predsjednicu,
 2. Enes Đulović za člana i
 3. Luka Pejić za člana.

i konstatira da prijedlog nije prihvaćen. Podršku prijedlogu dalo 7 vijećnika, 13 vijećnika je bilo „Protiv“ dok je jedan vijećnik bio „Suzdržan“

Nakon izjašnjavanja o prijedlogu vijećnika Enesa Đulovića predsjednik daje na glasovanje prijedlog  nadležne službe odnosno Odbora za izbor i imenovanje a to je da se u Komisiju imenuju:

1.  Nataša Čolić za predsjednicu,

2. Faruk Zahirović za člana i

3.  Luka Pejić za člana.

i konstatira da je prijedlog usvojen sa 16 glasova „Za“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 14.

              Prijedlog Rješenja o imenovanju članova drugostupanjske  Komisije u pravnom postupku

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor na svom sastanku raspravljao po ovoj točki. Obzirom da dosadašnjoj komisiji prilikom imenovanja nije bio određen vremenski rok na koji se imenuje,  komisija u istom sastavu posao obavlja već dosta dugo. Uzimajući u obzir propisanu stručnost članova komisije odbor je nakon rasprave jednoglasno prihvatio da se u komisiju, na period od dvije godine, imenuju:

 1. Gabrijela Martinović-Dominković,
 2. Manda Rezo i
 3. Vlado stanić

Rasprave nije bilo i prijedlog Odbora za izbor i imenovanje je nakon glasovanja usvojen sa 19 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 15.

             Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede

Obzirom da se radi o nacrtu gore navedene odluke pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić ukratko je dodatno dao neka pojašnjenja same odluke nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

U raspravi po ovoj točki sa svojim pitanjima, sugestijama i prijedlozima učešće uzeli: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Marinko Džoić, Enes Đulović i Joso Živković.

Predsjednik nakon rasprave i provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. – 16.

              Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na kandidiranje projekta Općine Orašje kod Međunarodnog fonda za  razvoj poljoprivrede (IFAD)

Kratko pojašnjenje predloženog zaključka dao pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić, nakon čega točku predsjednik daje na raspravu.

U raspravi sa svojim komentarima učešće uzeli Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ-a i u pojedinačnoj raspravi vijećnik Enes Đulović.

Nakon rasprave predsjednik točku daje na usvajanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 20 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 17.

               Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na imenovanje ravnateljice dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje

Mladen Marković iznosi pojašnjavajući, dodatno, predloženi zaključak  kako je ravnateljica vrtića podnijela ostavku. Nakon toga Upravno vijeće vrtića je imenovalo v.d. ravnateljicu te raspisalo, sukladno svojim ovlastima, natječaj za izbor i imenovanje te imenovalo povjerenstvo koje bi provelo postupak izbora. Na pristigli natječaj, kako je navedeno u materijalima, pristigle su tri prijave dok je samo jedna ispunjavala uvjete propisane natječajem. Povjerenstvo je nakon provedenog postupka predložilo Upravnom vijeću da se za ravnateljicu vrtića imenuje Maja Kobaš – diplomirani pedagog-psiholog. Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju županije Posavske za okončanje postupka izbora ravnateljice potrebna je i suglasnost osnivača u ovom slučaju Općinskog vijeća.

Rasprave nije bilo i predloženi zaključak je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Sjednica završila u 16.31 sati.

Zapisničar: Nikola Klaić
Predsjendik Općinskog vijeća: Mario Oršolić