Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Srijeda, 01 Ožujak 2017

I Z V O D

iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane dana 29. prosinca  2016. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

 

Sjednici Općinskog vijeća nazočna 24 vijećnika što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutan vijećnik Joso Živković.

Pored vijećnika sjednici nazočni: općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnici općinskog načelnika: Rizama Tukulj, Ruža Nedić, Mladen Marković, Ilija Kobaš, Željko Nedić i Pero Baotić , Nikola Benković-stručni suradnik za proračun, OP Marijan Živković te predstavnici medija.

Prije nego je predložio dnevni red za današnju sjednicu predsjednik Općinskog vijeća upoznaje vijećnike kako gospodin Tahir Redžepović nakon izbora dodijeljeni mandat ispred strane SDA nije prihvatio. Sukladno zakonu Središnje izborno povjerenstvo provelo je postupak dodjele mandata slijedećem kvalificiranom kandidatu sa liste stranke SDA nakon čega je isti dodijelilo gospođi Vedrani Nišlić.

Sjednici se priključio vijećnik Joso Živković.

Nakon, sukladno Poslovniku OV-a, dane svečane izjave od strane vijećnice Vedrane Nišlić predsjednik je za današnju sjednicu predložio slijedeći

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Orašje za razdoblje 01.01. – 30.09. 2016. godine,
 4. Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Općine Orašje za razdoblje siječanj-ožujak 2017. godine,
 5. Prijedlog Odluke o izdavanju bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH,
 6. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje,
 7. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti,
 8. Prijedlog Zaključka o stavljanju na javnu raspravu nacrta izmjena i dopuna Regulacijskih planova Gospodarska zona i Zona za poduzetništvo I u Orašju,
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za financije i proračun,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za statut, poslovnik i propise,
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova  Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih,
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline,
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Etičkog odbora,
 14. Prijedlog Rješenja i imenovanju predsjednika i članova Komisije za ravnopravnost spolova,
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za dodjelu javnih priznanja.

Primjedbi na  dnevni red nije bilo i  isti je nakon provedenog glasovanja  u predloženom obliku  jednoglasno usvojen.

Ad. -  1.

                 Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja usvojen sa 24 glasa „ZA“ uz 1 glas „SUZDRŽAN“

Ad. – 2.

              Vijećnička pitanja i inicijative

Enes Đulović predlaže, kako bi se vijećnici lakše snalazili kada je tumačenje Poslovnika Općinskog vijeća u pitanju, da nadležni odbor Općinskog vijeća do slijedeće sjednice uradi prečišćen tekst Poslovnika Općinskog vijeća.

Traži također da mu se dostavi spisak imena direktora javnih poduzeća i ustanova čiji je osnivač Općinsko vijeće Orašje sa iznosima plaća. Također traži da mu se dostavi iznos  plaće kako općinskog načelnika tako i Predsjednika općinskog vijeća  kao i iznos naknade dopredsjednika Općinskog vijeća.

Joso Živković ponavlja pitanje koje je više puta postavljao i u prošlom sazivu Općinskog vijeća kojeg je bio član a koje glasi: Da li se planira i kada rekonstrukcija Sportske ulice u Matićima obzirom da je ista u dosta lošem stanju?

Mehmed Memišević  ima slijedeće inicijative:

-          kako bi se sačuvalo kako  sjećanje na poplavu  koja se dogodila u 2014. godinu kao i na iskazano veliko zajedništvo i slogu  naših ljudi predlaže da nadležna općinska služba za slijedeću sjednicu Općinskog vijeća pripremi prijedlog Odluke o postavljanju spomen obilježja kojom bi se pokrenula procedura izbora idejnog rješenja.

-          postavljanje, u cilju povećanja sigurnosti prometa, ležećih policajaca od  staračkog doma „Riviere“ do Omladinskog doma. Isto je potrebno kako bi  djeca koja koriste za igru  sadržaje koji se nalaze pored Omladinskog doma bila više sigurna nego je to sada slučaj.

-          postavljanje dodatne sigurnosne signalizacije na križanju 12. i 15.  ulice u Orašju zbog smanjenja  ne malog broja prometnih nezgoda koje su se na tom križanju u protekom periodu desile.

Zdravko Džojić traži da mu se  u narednom periodu dostavi spisak naknada koje primaju vijećnici u nama susjednim općinama pa i šire koje su po proračunskim prihodima slične nama.

Ninoslav Sušilović pita koliko je od početka gradnje pa do kraja 2016. godine  uloženo u gradnju Sportske dvorane u Orašju?

Na pitanja i inicijative odgovorio Općinski načelnik Stanko Vincetić, dok će se na sva pitanja i inicijative koje budu dostavljene u pisanom obliku  biti na isti način i odgovoreno.

Ad. – 3.

               Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje

               za razdoblje 01.01. – 30.09. 2016. godine

Nakon pojašnjenja koje je po ovoj točki dao Stručni suradnik za proračuna Nikola Benković  predsjednik točku daje na raspravu.

Enes Đulović ispred SBB-a iznosi kako predloženi zaključak neće podržati obzirom da nisu sudjelovali niti u kreiranju Proračuna za 2016. godinu  iznoseći i određene sugestije i prijedloge kada se bude radio Proračuna za 2017. godinu.

U raspravi po ovoj točki  sa svojim pitanjima, primjedbama, sugestijama i prijedlozima, na koje je odgovorio Općinski načelnik Stanko Vincetić i stručni suradnik za proračun Nikola Benković, učešće uzeli vijećnici Ninoslav Sušilović, Marinko Džoić i  Joso Živković.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 17 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ uz  7 glasova „SUZDRŽANIH“.

Ad. – 4.

               Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Općine Orašje

              za razdoblje siječanj-ožujak 2017. godine

Nikola Benković, stručni suradnik za proračuna u svom kratkom pojašnjenju  predloženog iznosi kako se radi o zakonskoj obvezi kojom je propisano donošenje Odluke o privremenom financiranju ukoliko se  u zakonskom roku ne usvoji proračun. Nakon navođenja razloga koji su doveli do ne donošenja proračuna za 2017. godinu iznosi kao je Odlukom za privremeno financiranje općine za prvi tri mjeseca naredne godine predviđen iznos od 1.750.000,00 KM. Zakonom o proračunima je propisano da je iznos za privremeno financiranje  srazmjeran utrošenim sredstvima u istom periodu prethodne godine. Obzirom da se prethodna godina ne može uzeti kako referentna do  predloženog iznosa se došlo kvartalnom podjelom projiciranih prihoda i prenesenih sredstava Proračuna za 2017. godinu  što je bilo moguće obzirom da je izrađen veći dio nacrta proračuna za 2017. godinu.

Enes Đulović ispred SBB-a, uvažavajući navedeno u obrazloženju ove točke od strane stručnog suradnika za proračun, iznosi kako će predloženu odluku podržati nadajući se kako će do kraja trećem mjeseca, nakon provođenja zakonom propisane procedure, Proračun za 2017. godinu biti usvojen.

Rasprave više nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je predložena odluka usvojena sa19 glasova „ZA“ uz 6 glasova „SUZDRŽANIH“.

Ad. – 5.

               Prijedlog Odluke o izdavanju bezuvjetnog bankarskog jamstva

              Općine Orašje u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje

Ruža Nedić iznosi kako, zbog detaljnog obrazloženja koje je dano uz ovu točku a tako i uz narednu, neće dodatno pojašnjavati nego će ukoliko bude pitanja na ista odgovoriti.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH iznosi kako ovdje nema prostora za neke dopune i izmjene obzirom da je Uprava za neizravno oporezivanje propisala uvjete koji se moraju ispoštovati. Na kraju iznosi kako će odluku u predloženom obliku i prihvatiti.

Enes Đulović iznosi kako će prilikom glasovanja biti suzdržan a kao razlog navodi, u proteklih nekoliko godina, konstantan pad prihoda terminala što se možda moglo spriječiti boljim pregovaranjem prilikom potpisivanja ugovora kojim su definirani uvjeti korištenja terminala.

Ninoslav Sušilović u svom komentaru, pozivajući se na navedeno u obrazloženju ove točke u kom se kaže da Uprava za neizravno oporezivanje zahtjeva pita da li je bivši općinski načelnik išao na dogovor ili je samo prihvatio dane uvjete. Prilikom glasovanja biti će suzdržani.

Nakon izlaganja vijećnika Enesa Đulovića i Ninoslava Sušilovića pomoćnica općinskog načelnika Ruža Nedić dodatno pojasnila predloženo iznoseći između ostalog kako Općina Orašje ima sklopljen ugovor sa Upravnom za neizravno oporezivanje o korištenju carinskog terminala. Istim su propisani uvjeti koje općina mora ispuniti kako bi i dalje mogla  raspolagati carinskim terminalom. Veći dio potrebnih uvjeta je ispunjen dok jedan dio, zbog nedostatka financijskih sredstava, nije. Nakon potpisivanja ugovora sa Upravom za neizravno oporezivanje Upravni odbor Uprave je u 7 mjesecu 2016. godine donio odluku kojom su propisani dodatni uvjeti, kolska vaga i uredske prostorije za rad uprave, koji se moraju ispuniti kako bi terminal  mogao i dalje normalno funkcionirati  a da istim upravlja općina Orašje. Iste uvjete su morali ispuniti i terminali koji su u vlasništvu Uprave za neizravno oporezivanje. Ukoliko se ne ispune uvjeti od strane općine Uprava će umanjiti prihode sa terminala koji pripadaju općini: za 25% za uredske prostorije odnosno 10% za kolsku vagu. Gledajući financijsku isplativost općini je u interesu da ispuni tražene uvjete jer bi ne ispunjavanje uvjeta općinu koštalo, na godišnjoj razini, oko 400.000 KM. Na kraju iznosi kako je učinjeno sve kako bi  ugovor bio što povoljniji za općinu ali uprava je bila kategorična kada je u pitanju ispunjenje traženih uvjeta dodajući kako je uvjet vezan za dodjelu prostorija ispunjen.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 21 glasom „ZA“ uz 4 glasa „SUZDRŽANA“.

Ad. – 6.

               Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora

              Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH   iznosi kako se zahtjevu o dodjeli prostorija na korištenje treba udovoljiti na način da im se dodjele prostori kojima trenutno raspolaže Općina a kasnije, kada to financijska sredstva dozvole, izgraditi im 4 ureda koji bi im bili dani na korištenje.

Enes Đulović u svojoj raspravi između ostalo iznosi kako predloženu odluku neće podržati a kao razlog navodi ranije učinjene pogreške koje su dovele do znatnog smanjenja prihoda na terminalu.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika predlaže da se u članku 1. predložene odluke  broj 4 zamjeni brojem 2 a da se površina prostora koji se daje na korištenje naknadno definira.

Ruža Nedić vezano za prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a BiH  o izmjeni predložene odluke iznosi kako  ovdje nema prostora za neko pregovaranje i dogovaranje. Člankom 2 ugovora točno  je navedeno što se mora ispuniti. Nakon isteka roka određenog potpisanim ugovorom od strane Uprave za neizravno oporezivanje doći će komisija koja će imati zadaću da utvrdi da li su ispunjene obveze preuzete potpisanim ugovorom.Trenutno dva ključna uvjeta su  postojanje kolske vage i određene prostorije koje su potrebne Upravi za njihov rad. Što se pak tiče ispunjenja uvjeta postojanje kolske vage postupak javne nabavke je u tijeku i biti će uskoro proveden. Kada su  prostorija u pitanju  predstavnici Uprave za neizravno oporezivanje su u Centru za poduzetništvo obišli prostorije koje im se mogu dati na korištenje i ponuđenim su zadovoljni.

Nakon pojašnjenja koje je dala pomoćnica Općinskog načelnika predsjednik Općinskog vijeća točku u predloženom obliku daje na usvajanje i nakon provedenog glasovanja konstatira da je ista usvojena sa 21 glasom „ZA“ uz 4 glasa „SUZDRŽANA“.

Ad. 7.

            Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti

Željko Nedić u svom pojašnjenju iznosi kako  EP HZ HB Regija sjever planira rekonstrukciju niskonaponske mreže što podrazumijeva polaganje srednjonaponskih kablova odnosno instalacija, što podzemnih što nadzemnih na javne površine uglavnom pored cesta. Da bi se plan od strane elektroprivrede mogao realizirati potrebna je od strane  Općinskog vijeća donijeti ovako predloženu odluku. Zakonom o građevinskom zemljištu dana je ovlast Općinskom vijeću za dijelove, što je ovdje slučaj, za koje ne postoje kako provedbeni tako i regulacijski planovi donošenje ovakve odluke. Predlaže da Općinsko vijeće usvoji  odluku kako bi  EP HZ HB Regija sjever mogla  realizirati svoje planove.

Rasprave nije bilo  i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je odluka u predloženom obliku jednoglasno usvojena.

Ad. – 8.

              Prijedlog Zaključka o stavljanju na javnu raspravu nacrta izmjena i

              dopuna Regulacijskih planova Gospodarska zona i Zona za poduzetništvo I u Orašju

Izmjenama Urbanističkog plana 2014. godine, posebno dio koji se odnosi na promet izvršene su značajne izmjene u prostoru obuhvata  Regulacijskih planova Gospodarska zona i Zona  za poduzetništvo I zbog uvažavanja činjenice mogućnosti izgradnje autoceste Orašje-Tuzla.Obzirom da je potrebno usuglasiti planove višeg reda tj. sa Urbanističkim planom  usuglasiti planove nižeg reda tj. regulacijske planove predlaže se usvajanje ovakvog zaključka. Prethodi saziv OV-a, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i građenju ŽP, pokrenuo je aktivnosti, u drugom mjesecu ove godine, za izmjene i dopune  ova dva regulacijska plana. Proveden je postupak javne nabavke, izabran je izvođač koji je izradio nacrt izmjena. Usvajanjem ovog zaključka nastavlja se procedura izmjena koja podrazumijeva provođenje javne rasprave nakon čega slijedi izrada prijedloga koji dolazi Općinskom vijeću na usvajanje.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 9.

                Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i            

               članova Odbora za financije i proračun

Monika Džoić, predsjednice Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor održao sastanak 29. prosinca 2016.  na kom je  razmatrao pristigle prijedloge političkih stranaka koje participiraju u ovom Općinskom vijeću. Nakon razmatranja istih odbor je, sukladno Poslovniku Općinskog vijeća kojim je određeno da Odbor za financije i proračun čini 5 članova od toga predsjednik i 2 člana biraju se iz reda vijećnika dok se 2 člana biraju iz reda znanstvenih stručnih i javnih djelatnika, jednoglasno prihvatio a što predlaže i Općinskom vijeću da se u Odbor za financije i proračun imenuju slijedeći:

 1. Ana Kopić za predsjednicu,
 2. Mirko Vukić za člana,
 3. MarioBijelić za člana,
 4. Enis Badžak za člana i
 5. Zdravko Džojić za člana.

Enes Đulović iznosi kako je stranka SBB  27.12.  ove godine Odboru za izbor i imenovanje dostavila prijedloge svojih kandidata za članove u stalna radna tijela Općinskog vijeća. Obzirom da do ovog trenutka nije dobio nikakav relevantan dokument koji bi ukazao na to     čime se  odbor rukovodio prilikom popunjavanja  odbora i komisiji,  na osnovu kog bi mogao vidjeti koja su mjesta pripala kandidatima stranke SBB-a povlači  sve prijedloge kandidata stranke za stalna radna tijela Općinskog vijeća. Na kraju iznosi kako će unatoč neslaganju sa načinom rada Odbora za izbor i imenovanje podržati sve što od strane odbora bude predloženo.

Mario Oršolić predlaže stanku kako bi Odbor za izbor i imenovanju izvršio popunu upražnjenih mjesta u pojedinim odborima na koja su bili predloženi kandidati stranke SBB-a.

 Joso Živković vezano za sam rad odbora u  svom izlaganju  iznosi kako funkcioniranje odbora na način  kakav je bio do sada nema smisla niti ima neku funkciju. Kao predsjednik jednog odbora u prošlom sazivu navodi, praksa je pokazala, kako  u protekom sazivu OV-a,  stav odbora po nekoj točki, koja će se raspravljati na Općinskom vijeću,  često nije bio uvažen. Ako se ne namjerava promijeniti odnos prema stavovima odbora predlaže da se ako ništa drugo ukinu naknade za rad odbora.

Nakon rasprave po ovoj točki predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje. Po provedenom glasovanju konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje usvojen sa 23 glasa „ZA“ uz 2 glasa „SUZDRŽANA“.

Ad. – 10.

               Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova

              Odbora za statut, poslovnik i propise

Monika Džoić  iznosi kako je odbor na svom sastanku raspravljao i po ovoj točki  i nakon rasprave, poštujući Poslovnik Općinskog vijeća kojim je propisano da gore navedeni odbor broji 7 članova od toga: predsjednik i 3 člana biraju se iz reda vijećnika, dok se tri člana biraju iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika, jednoglasno usvojio a što predlažu i Općinskom vijeću da se u odbor imenuju:

 1. Dijana Oršolić za predsjednicu,
 2. Josip Živković za člana,
 3. Josip Mikić za člana,
 4. Marijan Martinović za člana,
 5. Dražen Topić za člana,
 6. Refija Kebić za člana i
 7. Tunjo Marošević za člana.

Rasprave nije bilo i prijedlog odbora je usvojen sa 23 glasa „ZA“ uz 2 glasa „SUZDRŽANA“.

Ad. – 11.

               Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova

              Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih

Monika Džojić vezano za ovu točku iznosi kako Odbor za zaštitu i unapređenje, prirode i životne okoline, sukladno odredbama  Poslovnika Općinskog vijeća broji 7 članova od toga predsjednik i 4 člana biraju se iz reda vijećnika dok se 3 člana biraju iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika. Nakon razmatranja pristiglih prijava i provedenog glasovanja, jednoglasno je usvojeno a što se predlaže i Općinskom vijeću da se u odbor imenuju:

 1. Vedrana Nišlić za predsjednicu,
 2. Josip Pejić za člana,
 3. Zvonko Mikić za člana,
 4. Josip Marković za člana,
 5. Martina Miličić za člana,
 6. Damir Baotić za člana i
 7. Ninoslav Sušilović za člana.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je prijedlog Odbora usvojen sa 23 glasa „ZA“ uz 2 glasa „SUZDRŽANA“

Ad. – 12.

                Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova

               Odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline

Odbor za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline kako je to Poslovnikom propisano broji 5 članova od toga predsjednik i 2 člana biraju se iz reda vijećnika dok se 2 člana biraju iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika u svoj pojašnjenju ove točke iznijela je predsjednika Odbora za izbor i imenovanje Monika Džoić. U nastavku iznosi kako je nakon   razmatranja pristiglih prijava  jednoglasno prihvaćeno da se u odbor imenuju:

 1. Marinko Džoić za predsjednika,
 2. Zorislav Mikić za člana,
 3. Slađan Blažanović za člana,
 4. Ružica Topić za člana i
 5. Enes Đulović za člana.

Obzirom da je stranka SBB povukla sve svoje prijedlog, Odbor za izbor i imenovanje je na pauzi sjednice održao kratak sastanak na kom je dogovoreno da se umjesto vijećnika Enesa Đulovića u odbor kao član imenuje Joso Živković.

Prijedlog Odbora je nakon provedenog glasovanja usvojen sa 23 glasa „ZA“ uz 2 glasa „SUZDRŽANA“.

Ad. – 13.

                Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika

                i članova Etičkog odbra

Monika Džoić iznosi, kako Etički odbor broji 5 članova od toga predsjednik i dva člana biraju se iz reda vijećnika a 2 člana biraju se iz reda znanstvenih stručnih i javnih djelatnika. Nakon rasprave, na svom sastanku, odbor je jednoglasno prihvatio, a što predlaže i Općinskom vijeću da se u Etički odbor imenuju:

 1. Marijan Martinović za predsjednika,
 2. Mirijam Filipović za člana,
 3. Nataša Oršolić za člana,
 4. Zdravko Džojić za člana i
 5. Predrag Mišković za člana.

Rasprave  po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedeno glasovanja usvojena sa 2 glasa „ZA“ uz 2 glasa „SUZDRŽANA“.

Ad. – 14.

               Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova

               Komisije za ravnopravnost spolova

Monika Džoić pojašnjavajući predloženu točku iznosi kako Komisija za ravnopravnost spolova  broji 5 članova od toga predsjednik i 2 člana biraju se iz reda vijećnika, 1 član iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika dok se 1 član bira iz reda nevladinih udruga, prvenstveno onih koje se bave pitanjem položaja spolova. Odbor je na svom sastanku nakon rasprave i provedenog glasovanja jednoglasno prihvatio da se u Komisiju  imenuju:

 1. Zorislav Mikić za predsjednika,
 2. Danijela Peranović za člana,
 3. Ivana Mijić za člana,
 4. Mandica Živković za člana i
 5. Hajrija Tukulj za člana.

Obzirom da je član pod rednim brojem 5 kandidat stranke SBB-a koja je, kao je već rečeno, povukla sve svoje prijedloge za članstvo odborima odnosno komisijama, Odbor je na sjednicu održanoj u pauzi ove sjednice jednoglasno prihvatio da se kao 5 član umjesto Hajrije Tukulj imenuje vijećnik Joso Živković.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedeno glasovanja usvojena sa 2 glasa „ZA“ uz 2 glasa „SUZDRŽANA“.

Ad. – 15.

              Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja

Monika Džoić ispred odbora iznosi kako je člankom 9. Odluke o Javnim priznanjima općine Orašje („Službeni glasnik općine Orašje“ broj 10/07) određeno  da Komisija ima 5 članova i svi članovi se biraju iz reda vijećnika. Odbor za izbor i imenovanje je jednoglasno, nakon razmatranja pristiglih prijedloga,  prihvatio a što predlaže i Općinskom vijeću da se u Komisiju za dodjelu javnih priznanja imenuju:

 1. Josip Živković za predsjednika,
 2. Danijela Peranović za člana,
 3. Dražen Topić za člana,
 4. Mehmed Memišević za člana i
 5. Dijana Oršolić za člana.

Primjedbi na predloženo od strane Odbora za izbor i imenovanje nije bilo  i nakon provedenog glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je prijedlog usvojen sa 23 glasa „ZA“ uz 2 glasa „SUZDRŽANA“.

Sjednica završila u 14.00 sati.

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić