Zapisnik sa 1. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 22 Prosinac 2016

I Z V O D

iz zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća  Orašje – konstituirajuće, održane dana 8. prosinca  2016. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

 

 Sukladno Poslovniku Općinskog vijeća sjednicu, do izbora predsjednika Općinskog vijeća, vodio je najstariji vijećnik a to je gospodin Mirko Vukić.

Sjednici Općinskog vijeća nazočna 24 vijećnika što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Pored vijećnika sjednici nazočni: načelnik općine Stanko Vincetić, pomoćnici općinskog načelnika: Rizama Tukulj, Ruža Nedić, Luja Pejić, Ilija Kobaš i Pero Baotić , OP Marijan Živković, predstavnici medija i drugi gosti.

Nakon što je konstatirano da su sjednici nazočna  24  vijećnika, vijećnik Mirko Vukić pozdravlja sve nazočne kao i slušatelje Radiopostaje Orašje te iznosi kako je  za današnju sjednicu predložen slijedeći:

D N E V N I    R E D

  1. Davanje i potpisivanje svečane izjave vijećnika,
  2. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Općinskog vijeća,
  3. Prijedlog Rješenja o izboru dopredsjednika Općinskog vijeća,
  4. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja.

Primjedbi na  dnevni red nije bilo i  isti je nakon provedenog glasovanja  u predloženom obliku  jednoglasno usvojen.

Ad. -  1.

                Davanje i potpisivanje Svečane izjave vijećnika

Nakon davanja Svečane izjave koju je pročitao vijećnik Mirko Vukić  a koja glasi 

„PRISEŽEM DA ĆU POVJERENU DUŽNOST VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE OBNAŠATI SAVJESNO I ODGOVORNO, PRIDRŽAVAJUĆI SE USTAVA, ZAKONA  I STATUTA OPĆINE ORAŠJE, ZALAGATI SE ZA POŠTIVANJE LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA I DA ĆU ZASTUPATI INTERESE OPĆINE ORAŠJE KAO I GRAĐANA KOJI U NJOJ ŽIVE“.

 vijećnici su  istu potpisali.

Ad. -  2.

               Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Općinskog vijeća

Mirko Vukić traži da mu stranke  dostave svoje prijedloge kandidata sa predsjednika Općinskog vijeća.

Enes Đulović nakon što se obratio prigodnim riječnima novoizabranim vijećnicima, ispred stranke SBB-a predlaže da se za predsjednika Općinskog vijeća imenuje Mario Oršolić navodeći razloge.

Josip Pejić ispred stranke HDZ BiH predlaže također da se za predsjednika Općinskog vijeća izabere  kandidat stranke HDZ BiH Mario Oršolić.

Ninoslav Sušilović u svom izlaganju po ovoj točki dnevnog reda između ostalog iznosi kako Koalicija zajedno nema kandidata za mjesto predsjednika Općinskog vijeća te kako će prilikom glasovanja biti suzdržani.Na kraju izlaganja iznosi kako se  nada  dobroj suradnji sa predsjednikom koja će, sigurno, doprinijeti  kvalitetnijem radu ovog saziva Općinskog vijeća.

Amela Jahić predlaže  ispred SDA da se za predsjednika Općinskog vijeća izabere Mehmed Memišević

Prijedloga više nije bilo i vijećnik Mirko Vukić daje na glasovanje prijedlog  SBB-a  i stranke HDZ BiH da se za predsjednika izabere Mario Oršolić.

Nakon provedenog glasovanja konstatira da je prijedlog podržalo 16 vijećnik. Dok prijedlog da se za predsjednika imenuje Mehmed Mimišević nije podržao niti jedan vijećnik.

Nakon provedenog glasovanja o oba prijedloga  Mirko Vukić  konstatira da je za predsjednika Općinskog vijeća Orašje izabran Mario Oršolić na čemu mu je čestitao te  ga  zamolio da nastavi voditi sjednicu.

Mario Oršolić novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća prije nego je nastavio voditi sjednicu prigodnim riječima se obratio nazočnima.

 

 

Ad. -  3.

                Prijedlog Rješenja o imenovanje dopredsjednika Općinskog vijeća Orašje

 

Enes Đulović  ispred stranke SBB-a  predlaže da se za dopredsjednika imenuje Enes Đulović navodeći  reference koje kao kandidat posjeduje i koje će mu omogućiti kvalitetno obnašanje ove funkcije.

Amela Jahić  ispred SDA  predlaže da se za dopredsjednika imenuje Mehmed Mimišević koji je tu funkciju, dosta kvalitetno, obnašao  i u prošlom sazivu Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog da se za dopredsjednika imenuje vijećnik Enes Đulović i konstatira, nakon provedenog glasovanja,  da je isti podržalo 8 vijećnika.

Predsjednik daje na glasovanje i drugi prijedlog a to je da se za dopredsjednika imenuje Mehmed Memišević i konstatira da je prijedlog podržalo 15 vijećnika.

Pošto su provedena glasovanja o oba prijedloga predsjednik konstatira da je za dopredsjednika izabran Mehmed Memišević.

Ad. -  4.

                Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i

                imenovanja

Mario Oršolić  predlaže stanku od 15 minuta kako bi se  stranke mogle  usuglasiti odnosno dostaviti svoje prijedloge za predsjednika i  članove Odbora za izbor i imenovanje.

Predsjednik Općinskog vijeća , kao ovlašteni predlagatelj, nakon obavljenih konsultacija predlaže da se u Odbor za izbor i imenovanje imenuju:

-          Monika Džoić  iz reda vijećnika HDZ BiH  za predsjednicu odbora,

-          Danijel Šošić iz reda vijećnika  HDZ BiH, za člana,

-          Pavo Kosić iz reda vijećnika HDZ BiH, za člana,

-          Amela Jahić iz reda vijećnika SDA i

-          Marija Živković iz reda vijećnika HDZ 1990.

Enes Đulović iznosi kako nije sudjelovao u obavljenim konsultacijama ali  će pošto  nemaju  kandidata za člana u gore navedenom odboru  kao stranka podržati prijedlog ovlaštenog predlagatelja tj. predsjednika Općinskog vijeća.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira kako je prijedlog, da se gore navedeni imenuju u Odbor za izbor i imenovanje, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojen.

Prije nego je predsjednik Općinskog vijeća zaključio sjednicu prigodnim riječima  nazočnima se obratio  novoizabrani Općinski načelnik Stanko Vincetić.

Sjednica završila u 10.48 sati.

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić