Služba za financije

Ispis

Rukovoditelj Službe: 

Tel: 031 712-322, lok. 222

Služba za financije obavlja poslove upravnog rješavanja, normativno-pravne, studijsko-analitičke, stručno-operativne, informacijsko-dokumentacijske i druge poslove i to: provođenje politike i smjernica javnih financija; izrada prijedloga proračuna i odluke o izvršenju proračuna; izrada prijedloga normativnih akata proračuna i izvršenja proračuna, obrada zahtjeva za proračun i odgovornost za vlastite prihode; izrada periodičnih i godišnjih obračuna i financijskih planova; vođenje evidencije, praćenje i izvještavanje Općinskog načelnika o ostvarenim prihodima i rashodima; predlaganje mjera za poboljšanu naplatu i namjensko trošenje proračunskih sredstava; vođenje knjigovodstvenih evidencija iz oblasti računovodstva, platnog prometa i blagajničkog poslovanja za Općinski organ uprave; fakturiranje i praćenje naplate naknada po osnovi korištenja općinske imovine; pokretanje sudskog postupka za prisilnu naplatu općinskih potraživanja; upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine i imovinom nad kojom Općina ima pravo raspolaganja, a koja posebnim propisima nije stavljena u nadležnost druge službe; vođenje i ažuriranje registra općinske imovine (koji sadrži podatke za svaku nekretninu: pravni temelj stjecanja prava vlasništva odnosno prava raspolaganja Općine nad nekretninom, podatak o zaključenom ugovoru ili donesenom rješenju kojim se nekretnina daje na korištenje ili zakup, podatke o trenutnom korisniku, rok na koji je nekretnina dodijeljena, visinu naknade i druge potrebne podatke), dobara u općoj uporabi i javnih dobara; provođenje postupka raspolaganja imovinom sukladno odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, a naročito: pripremanje i provođenje postupka zaključenja ugovora o prodaji, razmjeni, davanju na korištenje, zakup, posudbu, itd., obavljanje primopredaje nekretnine, te kontrola uporabe i naplate naknade za uporabu općinske imovine; predlaganje načina raspolaganja i upravljanja imovinom Općine; utvrđivanje potreba i provođenje postupka javne nabavke roba, usluga i radova (oglašavanje, sudjelovanje u izradi općeg dijela tenderske dokumentacije i drugi poslovi vezani za javne nabavke koje na radi nadležna služba ili komisija); nabavke opreme i potrošnog materijala za potrebe Op?inskog organa uprave; izdavanje kancelarijskog i potrošnog materijala za potrebe općinskih službi za upravu i vođenje evidencije o utrošku istih; vođenje analitičke evidencije stalnih sredstava po vrsti, inventurnom broju, mjestu i odgovornoj osobi koja ga koristi; praćenje rada terminala i vođenje evidencije o sredstvima ostvarenim njihovim radom; izrada informacija, analiza, izvještaja i drugih stručnih i analitičkih materijala iz djelokruga Službe; pripremanje prijedloga propisa i akata iz nadležnosti Službe koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik; davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje donose nadležna tijela Županije i Federacije; vršenje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Službe, kao i poslova koje odredi Općinsko vijeće i Općinski načelnik.