Nacrt odluke o novom radnom vremenu ugostiteljskih objekata: disco clubovi vikendom do 02.00, ljeti do 03.00, a blagdanima do 04.00 sata

Ispis
Objavljeno Petak, 01 Prosinac 2017

Vijece10 17 2

Vijece10 17 2
Deseta sjednica Općinskog vijeća održana je 30. studenog 2017. godine s usvojenim dnevnim redom od 16 točaka, od kojih su prve točke bile usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, te vijećnička pitanja i inicijative.

Načelnik Uprave policije Orašje Josip Petrić odgovarao je na vijećnička pitanja o stanju sigurnosti na području općine Orašje, što je i bila prva radna točka sjednice Općinskog vijeća.

Vijećnici su zaključkom usvojili Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Orašje za prvih devet mjeseci ove godine, a zatim raspravljali o nacrtu Proračuna za 2018. godinu  Planirani primici Općine u 2018. godini su 6.800.000,00 KM, a istom iznosu planirani su i rashodi. Nacrt Proračuna je usvojen kao dobra osnova za izradu prijedloga Proračuna koji bi trebao biti donesen do kraja godine.

Predložene izmjene i dopune Poslovnika, koje su nakon rasprave i usvojene, bolje uređuju oblasti rada Vijeća koje do sada nisu bile razrađene u Poslovniku. Vremenski su, rokovima, načinom odgovaranja i brojem ograničena vijećnička pitanja, definirana su pojašnjenja ili bolja formulacija nekih procedura koje se koriste u praksi poput vremena trajanja replike, ispravke netočnog navoda, te precizniji način ostvarivanja ovog prava, urađene su i druge slične izmjene, a sve u cilju racionalizacije rasprave i bolje organizacije rada Vijeća. Na Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika predloženo je u više amandmana o kojima su se vijećnici izjašnjavali pojedinačno, ali potrebnu većinu dobio je samo jedan amandman.

Usvojen je i Statut Centra za poduzetništvo Orašje, što je bila zakonska obaveza nakon upisa u ovog društva u Sudski registar. Općinsko vijeće Orašje ranije je osnovalo Centar za poduzetništvo općine Orašje kao društvo sa ograničenom odgovornošću, s ciljem pružanja pomoći i podrške razvoju MSP – a, obrtnicima i poljoprivrednicima na području općine Orašje, razvoju, pripremi i provedbi projekata iz različitih domaćih i međunarodnih izvora, posebno pretpristupnih fondova Europske unije od interesa za Općinu. Nakon usvajanja Statuta, vijećnici su podržali i Odluku raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Centra za poduzetništvo. Za provedbu ove Odluke zadužen je Općinski načelnik.

Odobrena je i prodaja gradskog građevinskog zemljišta od 53m2 putem izravne pogodbe Elektroprivredi HZHB d.d. Mostar, radi izgradnje trafostanice na lokaciji u Orašju, u neposrednoj blizini gradske tržnice i Centra za djecu sa posebnim potrebama.

Na sjednici Vijeća utvrđeno je da je od javnog interesa izvođenje radova polaganja TK kabela i cijevi u putnom pojasu magistralnih, regionalnih, lokalnih i nekategoriziranih putova u svrhu skraćenja petlje i rekonstrukcije TK mreže Orašje-Ugljara, te da se može pristupiti nepotpunom izvlaštenju zemljišta koje pripada Općini, a proteže se u cestu uz čiji rub kablovi prolaze.

Donesena je i Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole fra Ilije Starčevića u Tolisi zbog nadolazećeg isteka mandata dosadašnjim članovima.

Nacrt Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Orašje izazvao je vijećničku raspravu. Promjena zakonske regulative u predmetnoj oblasti, primjedbe ugostitelja na važeću Odluku, primjedbe građana na dužinu radnog vremena ugostiteljskih objekata i u vezi s tim kršenjem javnog reda i mira razlozi su donošenja nove Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Orašje. Novom Odlukom utvrđeno je vrijeme rada smještajnih objekata, catering objekata, objekata jednostavnih usluga i barova do 24.00 sata, a disco clubova, noćnih barova i klubova do 01.00 sat, s tim da se radno vrijeme može produžiti vikendom najduže za jedan sat. Disco klubovi, noćni klubovi i barovi moći će raditi do 04.00 sata na Veliku Subotu, 1. i 2. dan Uskrsa, danu prije i na Veliku Gospu, Badnjak, 1. i 2. dan Božića, Novu Godinu i Sveta tri kralja, dok će ostali ugostiteljski objekti moći raditi do 02.00 sata na te dane. Za vrijeme ljetnih godišnjih odmora u periodu od 20.07. do 16.08. disco clubovi, noćni klubovi i barovi moći će produžiti radno vrijeme svakim danom do 03.00 sata, a drugi ugostiteljski objekti do 02.00 sata, kao i u periodu od 20.12. do 10.01. U Novogodišnjoj noći radno vrijeme ugostiteljskih objekata je neograničeno, a za vrijeme državnih i vjerskih blagdana može trajati dva sata duže od 24.00 odnosno 01.00 sat. Vijećnici su se složili s nacrtom ovakva režima rada ugostiteljskih objekata, a ova Odluka naći će se još jednom prije konačnog usvajanja i nakon održane javne rasprave s građanima na dnevnom redu neke od narednih sjednica Vijeća.

Novi članovi Nadzornog odbora JP "Komunalac" su Igor Orkić, Anto Mikić i Marijan Arlović, dok su dosadašnji razriješeni zbog isteka mandata.

Darko Brašnić, Tajiba Nurkić i Mara Dabić imenovani su Rješenjem u Upravno vijeće Doma zdravlja Orašje, a Mandalena Lukač, Marijan Maskaljević, Ivan Filipović, Kristina Dominković i Mandica Jurić u Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" Orašje.

Na kraju sjednice Vijećnici su usvojili Konačno izvješće o procijenjenoj šteti prouzročenoj sušom na području općine Orašje u visini od 3.492.476,44 KM.