Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 15 Lipanj 2017

I Z V O D

iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane dana 23. svibnja   2017. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

 

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 23 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutne vijećnice: Danijela Peranović i Vedrana Nišlić.

Pored vijećnika sjednici nazočni: općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnici/ce općinskog načelnika:  Rizama Tukulj, Mladen Marković, Željko Nedić  Pero Baotić , Ilija Kobaš, Nikola Benković-viši stručni suradnik za proračun, OP Marijan Živković te predstavnici medija.

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, za današnju sjednicu predložio slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog  Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog   načelnika  i službi  za upravu za 2016. godinu,
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 31.03. 2017. godine,
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije revidirane strategije projekata i mjera općine Orašje za period 2017. – 2019. godine,
 6. Prijedlog Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području Općine Orašje u 2017. godini,
 7. Prijedlog Odluke o pokretanju procesa izrade Akcionog plana energetske efikasnosti Općine Orašje za period 2018. – 2020.  godine,
 8. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Matićima izravnom pogodbom,
 9. Prijedlog Odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javnog nadmetanja,
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za socijalni rad“ Orašje za 2016. godinu,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Dječjeg vrtića Pčelica“ Orašje za 2016. godinu,
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na plan Održavanja LC-Lokalnih cesta na području općine Orašje za 2017. godine,

nakon čega isti daje na raspravu.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i isti je nakon glasovanja jednoglasno usvojen.

Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je isti usvojen jednoglasno.

Ad. – 2.

              Vijećnička pitanja i inicijative

Marinko Džoić iznosi kako je  Odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline na svom sastanku na kome je, imajući u vidu nadolazeće toplije vrijeme koje je pogodno za razmnožavanje komaraca, raspravljao samo o jednoj točki dnevnog reda a to je: Dezinsekcija prostora općine u cilju uništavanja komaraca. Obzirom da se radi o problemu  koji se pojavljuje svake godine predlažu da se u dezinsekciju krene što prije ali svakako prije toga treba konsultirati struku kako bi dezinsekcija dala najbolje rezultate. Također predlažu, ako dozvoljavaju sredstva u proračunu, da se odmah razmišlja i obavljanju drugog tretmana dezinsekcije kako bi građani imali što manje problema sa komarcima.

Također sugerira da samu dezinsekciju ukoliko je to moguće obavi, kao i prošle godine, Federalna uprava civilne zaštite. U razgovoru sa njima izrazili su spremnost da taj posao obave i ove godine a svjedoci smo da su taj posao obavili uz minimalne troškove. Također predlaže da se ukoliko je to moguće sredstvo za dezinsekciju nabavi preko Zavoda za javno zdravstvo županije Posavske, što bi, mišljenja je znatno snizilo  cijenu preparata.

Kao vijećnik predlaže da,  Općina ili civilna zaštita,  za potrebe izvođenja javnih radova na području naše općine nabave 4 trimera. Koliko mu je poznato sada osobe koje su potpisale ugovore za izvođenje javnih radova koriste svoje trimere što, mišljenja je nije u redu. Nakon isteka ugovora o izvođenju javnih radova isti bi bili na raspolaganju da li općini ili civilnoj zaštiti.

Mehmed Memišević iznosi kako je zaprimio zamolbu od vlasnika lokala u 10. ulici  koja se odnosi na  nedavno uvedenu obvezu  naplate parkinga u istoj. Mišljenja su kako će ova mjera dodatno doprinijeti još većem  smanjenju  prometa lokala koji se nalaze u toj ulici. Pita da li je zamolba stigla i do općinskih službi i kakav je stav po istoj.

Vezano za rad ugostiteljskih objekata na nasipu predlaže da se posebno prilikom donošenja nove odluke o radu ugostiteljskih objekata  istim posveti posebna pažnja imajući u vidu da  rade samo u ljetnom periodu te da se sa vlasnicima tih lokala prije donošenja odluke svakako obave razgovori.

Također pita kada se planira izgradnja pješačke staze u 14. ulici u Orašju. Mišljenja je kako realizaciji projekta treba pristupiti što prije  obzirom na znatno povećan intenzitet prometa  motornih vozila kao i povećan broj pješaka koji ulicu koriste za šetnju.

Ninoslav Sušilović iznosi kako bi bilo dobro,  u cilju što kvalitetnijeg izvođenja javnih radova, uvesti neku vrstu kontrole obavljenog posla.

Enes Đulović od predsjednika Općinskog vijeća traži usmeni odgovor na pitanje: „U kojoj je fazi odnosno što je dosada urađeno po pitanju izrade novog Poslovnika OV-a?

Također  predlaže odnosno postavlja slijedeća pitanja

 1. Zbog čega se Odluka Općinskog vijeća donesena u 2016. godinu (40 sjednice OV-a) o promjeni regulacije prometa u 10. i 12. ulici nije realizirana od strane nadležnih općinskih službi?
 2. Predlaže da Komisija za ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Orašje uradi akt kojim bi se naložila dosljedna primjena Zakona o ravnopravnosti spolova prilikom izrade akata koji se razmatraju na sjednicama Općinskog vijeća.
 3. Koliko stanova ima u vlasništvu općina Orašje? Koja se fizička lica vode kao korisnici stanova u vlasništvu općine i koliki su dugovi za električnu energiju , odvoz smeća na današnji dan (23.05. 2017. god.) na tim stanovima?

Joso Živković postavlja slijedeća pitanja:

 1. Kada će se krenuti u realizaciju projekata izgradnje hladnjače i skladišnog prostora?
 2. Da li se krenulo u saniranje divljih deponija na području općine Orašje?

Na pitanja, prijedloge i inicijative odgovorili općinski načelnik Stanko Vincetić i pomoćnik općinskog načelnika Mladen Marković.

Ad. – 3.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2016. godinu

Stanko Vincetić općinski načelnik u svom kratkom pojašnjenju navodi ono što je urađeno u jednom kraćem periodu koje je obuhvaćeno izvještajnim razdobljem odnosno za vrijeme od kada je preuzeo dužnost načelnika do kraja godine.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak komentar daje podršku predloženom zaključku.

Enes Đulović ispred SBB-a iznosi kako je njegova stranka u izvještajnom razdoblju bila u oporbi te kako predloženi zaključak neće podržati a kao jedan od razloga navodi ne provođenje  svih odluka Općinskog vijeća od strane izvršne vlasti.

Ninoslav Sušilović također iznosi kako neće podržati predloženi zaključak a kao jedan od razloga navodi ne izvršavanje obveze ocjenjivanja državnih službenika i namještenika te predlaže da se u buduće ta obveza izvršava kako bi se moglo vidjeti koliko koji uposlenik kvalitetno obavlja svoj posao.

Po završetku rasprave predsjednik točku daje na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 15 glasova“Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 4.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Orašje za razdoblje 01.01. – 31.03. 2017. godine

Kratko pojašnjenje ove točke dao Nikola Benković-viši stručni suradnik za proračun, nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

Ana Kopić, predsjednica Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor na svom sastanku  nakon pojašnjenja koje je dao Nikola Benković i provedene rasprave prihvatio sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „suzdržan“ predloženi zaključak.

Nakon kratkog komentara predloženog dokumenta od strane vijećnika Enesa Đulovića predsjednik točku daje na glasova i konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je predloženi  zaključak usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Ad. -5.           

               Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije revidirane strategije projekata i mjera općine Orašje za period 2017. – 2019. godine

Pero Baotić pojašnjavajući  predloženu točku iznosi kako je općina Orašje donošenjem Integrirane strategije lokalnog razvitka općine Orašje za razdoblje 2011 – 2020. godine u obvezi donositi, u cilju praćenja realizacije iste,  svake godine ovakvu odluku za tekuću i naredne dvije godine. Ova odluka sadrži 66 projekata i mjera ukupne vrijednosti 11.329.624 KM. Na kraju navodi kako donošenje ovakve odluke stvara pretpostavku da općina može aplicirati  za sredstvima koja bi se koristila za realizaciju predviđenih projekata i mjera.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ- BiH  daje podršku predloženoj odluci.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba vijećnika Posavske stranke komentirajući predloženo između ostalog iznosi kako je spisak projekata i mjera veoma ambiciozan izražavajući nadu kako će veći dio  planiranog biti i realiziran.

Enes Đulović pita da li postoji mogućnost da se predloženi dokument dopuni novim projektima na način da se u okviru projekta Uređenje šetnice i biciklističke staze stavi i projekt obilježavanja i  zaštite kestenova na naspi. Također predlaže da se odluka dopuni još jednim novim projektom a to je završetak gradnje, koja je davno započela, pravoslavne crkve u Orašju, ako nije sada moguće da se u proračunu za 2018. godinu predvide određena sredstva za nastavak radova na izgradnji crkve  a ostatak sredstava prikupiti od viših razna vlasti i donatora.

Joso Živković predlaže da se o ovoj točki danas ne izjašnjava a kao razlog navodi slabu ili nikakvu zastupljenost MZ-e Matići u predviđenim projektima.

U raspravi po ovoj točku učešće uzeli: Marinko Džoić, Ninoslav Sušilović, Joso Živković i Željko Nedić.

Na pitanja i inicijative odgovorio Općinski načelnik Stanko Vincetić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 19glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 6.

            Prijedlog Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2017. godini

Pero Baotić upoznaje vijećnika kako je nacrt predmetne odluke ranije jednoglasno usvojen  od strane Općinskog vijeća. Prije izrade samog prijedloga odluke održani su sastanci sa  predstavnicima udruga polj. proizvođača. Nakon toga, uvažavajući prijedloge i sugestije vijećnika iznesenih prilikom usvajanja nacrta odluke kao i pojedinih sugestija predstavnika  udruga polj. proizvođača izrađen je prijedlog odluke  o kojem se sada raspravlja. Slijedeći korak, ukoliko se odluka prihvati, je raspisivanje javnog poziva odnosno imenovanje povjerenstva  za provedbu postupka dodjele poticaja za razvoj polj.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli: Josip Pejić, Enes Đulović, Jos Živković i Ninoslav Sušilović.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako je odluka u predloženom obliku jednoglasno usvojena.

Ad. – 7.

            Prijedlog Odluke o pokretanju procesa izrade Akcionog plana energetske efikasnosti Općine Orašje za period 2018. – 2020. godine

Pero Baotić iznosi kako je  Centar za razvoj i podršku iz Tuzle dao veliku podršku 2014. godine kroz realizaciju određenih projekata u saniranju šteta prouzrokovanih poplavama 2014. godine. Sada nude ulazak  općine Orašje u projekt izrade Akcionog plana  koji općinu ne bi skoro ništa koštao. Radi se o dokumentu koji bi omogućio apliciranje projekata prema višim razinama vlasti u cilju dobivanja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoliša kao i realizaciju projekata u cilju podizanja kvalitete života na području naše općine.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika daje podršku predloženoj odluci.

Enes Đulović iznosi kako neće podržati predloženu odluku a kao razlog navodi kako je općina Orašje u ranijem periodu bila pokretač i inicijator raznih projekata dok se sada došlo do toga da prihvaćamo uglavnom tuđe ideje i projekte. Na kraju iznosi kako  njegovo nepodržavanje   nije protivljenje protiv  odluke nego isto ide u smjeru da potakne nadležne da se više angažiraju u iznalaženju vlastitih ideja koje će drugi prihvaćati.

U pojedinačnoj raspravi sudjelovali: Mehmed Memišević, Ninoslav Sušilović i općinski načelnik Stanko Vincetić.

Odluka je, po završetku rasprave, i provedenog glasovanja usvojena sa 18 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. 8.

            Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Matićima izravnom pogodbom

Pomoćnik općinskog načelnika Željko Nedić  u svom kratkom pojašnjenju predložene odluke između ostalog iznosi kako se zemljište kako je navedeno i u samoj odluci nalazi u Matićima (kod vatrogasnog doma) i da ga vlasnik susjedne parcele već duže vrijeme održava i koristi. Zakonom o stvarnim pravima je predviđeno da se u ovakvim situacijama odlukom Općinskog vijeća zemljište može prodati izravnom pogodbom.  Odlukom se predlaže da se zemljište površine 154m2 proda izravnom pogodbom po cijeni od 4KM/m2 koja je kao takva određena ranije donesenom odlukom OV-a.

Marijan Martinović iznosi kako je Savjet MZ-e Matići podržao da se predmetno zemljište proda kako je to odlukom predviđeno.

Rasprave nije bilo o odluka je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. -9.

Prijedlog Odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina

Željko Nedić iznosi kako se u ovoj točki radi o nekretnini koja se nalazi kod kružnog toka na ulazu u Orašje kod bolnice. Vlasnik nekretnine je Krunoslav Krištić iz Ugljare. Prilikom izgradnje kružnog toga postojala je ideja da se zemljište koje je sada predmetom zamjene također koristi  što bi omogućilo izgradnju šire pješačke staze i bolji pregled prilikom ulaska u sam kružni tog, međutim to tada nije urađeno. Ovom odlukom se predlaže da se 96m2 zemljišta na kom je izgrađen objekat zamjeni za zemljište koje se nalazi južno  i površine je 125m2. Kuća koja je izgrađena do parcele koja se daje u zamjenu je također vlasništvo Krunoslava Krištića. Vlasnik bi na zamjenskom zemljištu izgradio  pomoćni objekta, naravno poštujući Urbanistički plan grada Orašja. Iz odluke je vidljivo da se dodjeljuje veća parcela od one koja se dobiva a razlog tome je mišljenje sudskog vještaka građevinske struke koji je, bez obzira što izgrađeni objekt nema neku vrijednost,  veću vrijednost parceli daju priključci na električnu odnosno na vodovodnu mrežu i kanalizaciju, što je onda vrijednost parcele koja se dodjeljuje.

U raspravi  sa svojim pitanjima i sugestijama, na koje je odgovorio pomoćnik općinskog načelnika, učešće uzeli vijećnici Ninoslav Sušilović i Enes Đulović.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 14 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 10.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javnog nadmetanja

Željko Nedić iznosi kako se ovdje radi o povjerenstvu koje provodi postupak javne licitacije prodaje građevnog zemljišta a na temelju odluka Općinskog vijeća. Mandat prethodnog povjerenstva je istekao te je potrebno imenovati novo kako bi se postupci prodaje zemljišta putem licitacije mogli u narednom periodu normalno odvijati. Predlaže , kako je to i u materijalima navedeno da se u povjerenstvo imenuju:

 1. Manda Rezo za predsjednicu,
 2. Magdalena Živković –  za članicu,
 3. Đuro Mišković za člana.

Pravilnik o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretnina u vlasništvu F BiH , kantona, općina i gradova propisano je  također da svaki član povjerenstva ima i zamjenika te se za gore navedene kao zamjenici predlažu:

-          Manda Kosić zamjenica predsjednice,

-          Andrijana Dujmenović zamjenica članice te

-          Senad Bačinović zamjenik  člana.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor na svom sastanku nakon rasprave po ovoj točki jednoglasno podržao da se gore navedeni imenuju u povjerenstvo a što predlažu i Općinskom vijeću.

Enes Đulović izražava, u svojoj raspravi po ovoj točki, negodovanje zbog načina na koji su predloženi članovi odnosno njihovi zamjenici za povjerenstvo stoga predlaže, a  što će imati i financijske uštede, da se u ovakvim slučajevima kada su članovi povjerenstva uposlenici općine Općinsko vijeće, ukoliko to zakon dozvoljava, ovlasti načelnika da imenuje takva povjerenstva.

Rasprave više nije bilo i zaključak je u predloženom obliku, nakon provedenog glasovanja, usvojen sa 14 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. -  11.

               Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za socijalni rad“ Orašje za 2016. godinu

Nakon pojašnjenja ove točke koje je dao ravnatelj centra Antun Mikić, predsjednik Općinskog vijeća točku daje na raspravu.

Na pitanja, primjedbe i sugestije iznesene tijekom rasprave u kojoj su učešće uzeli Josip Pejić i Enes Đulović odgovorio ravnatelj centra Antun Mikić.

Predsjednik Općinskog vijeća nakon provedenog glasovanja po ovoj točki iznosi kako je ista usvojena sa 12 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 12.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje za 2016. godinu.

Dodatno pojašnjenje izvješća dala ravnateljica vrtića Maja Kobaš, nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 13.

              Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na plan održavanja LC – lokalnih cesta na području općine Orašje za 2017. godini

Kratko pojašnjenje točke, o kojoj su u raspravi učešće uzeli Josip Pejić i Enes Đulović, dao pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić.

Nakon provedenog glasovanja predloženi zaključak je usvojen sa 13 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Sjednica završila u 14.50

 

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić