Članci

Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 21 Prosinac 2017

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-1534/17

Orašje, 21.12. 2017. godine

              Temeljem  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka  63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04,  2/07 i 5/11), sazivam

11.  SJEDNICU  OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 28. prosinac  (četvrtak) 2017. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici  u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog  Proračuna Općine Orašje za 2018. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2018. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o podnošenju zahtjeva za izdavanje bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Orašje,
 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu skraćenja petlje i rekonstrukciju TK mreže Orašje MSAN Granični prijelaz Orašje,
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu izgradnje priključnog SN 10 (20) kV kabela za MBTS 10 (20)/0 4kV „Vinković 3“ Orašje,
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora J.P „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Boku.

PREDSJEDNIK 

Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 21 Prosinac 2017

I Z V O D

iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane dana 30. studenog   2017. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 23 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnici: Pavo Kosić i  Zdravko Džojić.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić,  pomoćnice/i Općinskog načelnika Rizama Tukulj, Ruža Nedić,  Željko Nedić, Ilija Kobaš, Mladen Marković i  Pero Baotić, stručni suradnik za proračun Nikola Benković, OP Marijan Živković, načelnik PU Orašje Josip Petrić te predstavnici medija.

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, za današnju sjednicu predložio slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Informacija o sigurnosnoj situaciji na području općine Orašje,
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 30.09. 2017. godine,
 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna Općine Orašje za 2018. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Orašje,
 7. Prijedlog Statuta „Centra za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o.,
 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora „Centra za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o. Orašje,
 9. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom,
 10. Prijedlog Odluke o  utvrđivanju Javnog interesa za izvođenje radova u svrhu skraćenja petlje i rekonstrukcije TK mreže Orašje-Ugljara MSAN Ugljara Dom,
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole fra Ilije Starčevića u Tolisi,
 12. Prijedlog zaključka o usvajanju nacrta Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Orašje,
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje,
 14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje,
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje,
 16. Prijedlog Zaključka o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti prouzročenoj  sušom na području općine Orašje 2017. godine.

       nakon čega isti daje na raspravu.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba vijećnika Posavske stranke predlaže da točka pod rednim brojem 6 dnevnog reda predloženog za današnju sjednicu ide u nacrtu a ne kako je predviđeno u prijedlogu. Kao razlog predlaganja ovakve izmjene između ostalog navodi kako predložene izmjene i dopune neće doprinijeti kvalitetnijem radu Općinskog vijeća  te da se ostavi prostora za iznalaženje i predlaganje kvalitetnijih izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća prijedlog Kluba vijećnika Posavske stranke daje na glasovanje, nakon čega konstatira da isti nije prihvaćen. Podršku prijedlogu dalo 7 vijećnika dok je 16 vijećnika bilo protiv.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja o dnevnom redu u predloženom obliku konstatira da je isti usvojen sa 17 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad.  – 1.

             Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika  nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

              Vijećnička pitanja i inicijative

Joso Živković pita da li je potpisan ugovor za zimsko održavanje lokalnih cesta te što je razlog postavljanja sigurnosne ograde na dijelu ceste Orašje-Kostrč-Matići.

Na pitanja odgovorio Općinski načelnik Stanko Vincetić.

Ad. – 3.

            Informacija o sigurnosnoj situaciji na području općine Orašje

Sa sigurnosnom situacijom na području općine Orašje vijećnike detaljno upoznao Načelnik Policijske uprave Orašje Josip Petrić. U raspravi koja je uslijedila učešće, sa svojim pohvalama, pitanjima, primjedbama i sugestijama na koje je odgovorio  Načelnik PU Josip Petrić, uzeli Marinko Džoić, Joso Živković, Zorislav Mikić, Enes Đulović, Predrag Mišković i Ninoslav Sušilović.

Ad. – 4.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 30.09. 2017. godine

Kratko pojašnjenje točke dao stručni suradnik za proračuna Nikola Benković nakon čega je predsjednik istu dao na raspravu.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor na svom sastanku, na kom su bila nazočna 3 člana,  raspravljao po ovoj točki. Nakon pojašnjenje iste od strane stručnog suradnika za proračun Nikole Benkovića i provedene rasprave Odbor je jednoglasno podržao predloženi zaključak.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako su i oni na svom sastanku, na kom je bilo nazočno 5 članova, raspravljali po ovoj točki. Nakon rasprave dana je podrška predloženom zaključku. Podršku predloženom su dala 4 člana dok je 1 član bio „Suzdržan“.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH nakon kratkog komentara daje podršku predloženom zaključku.

Ninoslav Sušilović uz kratak komentar postavlja i  pitanja koja su se odnosila na pojedine stavke rashodovne strane koje su realizirane u znatno manjem iznosu od planiranog.

Enes Đulović  se u svojoj raspravi više osvrnuo na stavke prihodovne strane ističući potrebu poduzimanje mjera koje bi u budućnosti doprinijele povećanju istih.

Nakon rasprave predsjednik točku daje na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira da je ista usvojena sa 16 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 4“Suzdržana“ glasa.

Ad. – 5.

             Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna Općine Orašje  za 2018. godinu

Kratko pojašnjenje ispred predlagatelja i po ovoj točki dao je stručni suradnik za proračun Nikola Benković nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

Ana Kopić ispred odbora za financije i proračun iznosi kako su i po ovoj točki raspravljali.  Nakon pojašnjenja danog od stručnog suradnika za proračun Nikole Benkovića provedena je rasprava nakon koje je odbor jednoglasno prihvatio predloženi zaključak  a što predlažu i Općinskom vijeću.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi također kako je odbor na svom sastanku raspravljao i po ovoj točki te nakon rasprave i provedenog glasovanja istu prihvatio jednoglasno.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH daje podršku predloženom zaključku.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen  sa 17 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 6.

             Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Orašje

Dijana Oršolić ispred Odbora za statut, poslovnik i propise u svom pojašnjenju predložene Odluke, između ostalog, iznosi  kako je Općinsko vijeće ranije donijelo Zaključak o pokretanju postupka izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća. Istim zaključkom određen je rok u kom vijećnici mogu dostavljati svoje prijedloge i sugestije za izradu prijedloga odluke. Nakon isteka određenog roka, mimo očekivanju, stigli su prijedlozi za izmjenu i dopunu Poslovnika samo od predsjednika Općinskog vijeća. Odbor je pregledao prispjele prijedloge i nakon rasprave,neke, za koje je smatrao da će doprinijeti kvalitetnijem radu OV-a uvrstio u prijedlog odluke. Također iznosi kako se predloženim izmjenama i dopunama želi detaljnije i preciznije formulirati određene procedure i  postupke koje nisu adekvatno uređene dosadašnjim poslovnikom. Na kraju iznosi kako su na predloženu Odluku pristigli amandmani od Kluba vijećnika HDZ-a BiH i Kluba vijećnika Posavske stranke.

Odbor je održao sastanak na kom su razmotrili pristigle amandmane. Nakon razmatranja istih Odbor je amandmane Kluba vijećnika HDZ BiH prihvatio sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Dok amandmani Kluba vijećnika Posavske stranke nakon provedenog glasovanja nisu prihvaćeni. Podršku istim dao je 1 član odbora dok su 4 člana bila „Protiv“.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako je odbor raspravljao o ovom prijedlogu Odluke i nakon rasprave prihvatio predloženu odluku sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Protiv“.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba vijećnika Posavske stranke iznosi kako je razlog što  u roku određenom zaključkom Općinskog vijeća nisu dostavili nikakve prijedlog taj što  Poslovnik koji je aktualan nisu smatrali problematičnim niti smetnja  normalnom funkcioniranju Općinskog vijeća. Iznosi  kako se nadao kako će izmjene i dopune Poslovnika ići u smjeru poboljšanja rada Općinskog vijeća dok se to predloženom odlukom ne čini. Iz tog razloga je Klub vijećnika Posavske stranke podnosi slijedeće amandmane:

Amandman 1.

Prije članka 1. dodaje se novi članak 1 koji glasi:

„U članku 15. stavak 2 se mijenja i glasi „Predsjednik kluba vijećnika pauzu u radu može zatražiti najviše dva puta u tijeku trajanja sjednice“.

Amandman 2.

U članku 1. (sada 2.) ostatak teksta iza riječi „članak 18a“ se mijenja sa slijedećim:

(1) u ostvarivanju vijećničke funkcije, vijećnik ima pravo, u okviru djelokruga  Vijeća, da postavlja pitanja Općinskom načelniku, pomoćnicima općinskog načelnika, javnim ustanovama, odnosno javnim poduzećima čiji je osnivač Vijeće, te drugim organima uprave, organizacijama i zajednicama koje vrše javna ovlaštenja, a koje imaju sjedište na području općine Orašje.

(2) Vijećnička pitanja odnose se na specifične informacije, činjenice, situacije ili saznanje iz domena rada nadležnih općinskih službi i pravnih subjekata navedenih u stavu 1. ovog člana.

(3) Pitanja se, nakon utvrđivanja dnevnog reda, postavljaju na početku svake redovite sjednice Vijeća.

(4) Pitanja se postavljaju pismeno, preko predsjedavajućeg Vijeća ili usmeno na sjednici Vijeća, s tim da se i usmeno postavljeno pitanje, poslije sjednice Vijeća u pismenom obliku, dostavljaju tajniku Općinskog vijeća.

(5) Vijećnik ima pravo na jednoj sjednici postaviti najviše 3 vijećnička pitanja i pokrenuti najviše dvije vijećničke inicijative.

(6) Vijećnik ima pravo zahtijevati da se o njegovoj vijećničkoj inicijativi Vijeće izjasni i glasa kao o zaključku Vijeća.

(7) Vijećničko pitanje vijećnik je dužan izložiti u maksimalno tri minute.

(8) Odgovor na postavljeno vijećničko pitanje, daje se pismeno u pravilu na prvoj narednoj sjednici Vijeća, a najkasnije 30 dana od dana postavljanja vijećničkog pitanja, a može se dati i usmeno po postavljenom pitanju neposredno na samoj sjednici.

(9) Ako se odgovor daje na sjednici Vijeća, odgovor se daje nakon postavljenog pitanja. Odgovor traje tri minute, a ako je to zbog složenosti pitanja potrebno, odgovor može trajati do pet minuta.

(10) Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje od dvije minute.

(11) Vijećnik koji nije postavio pitanje nema pravi tražiti riječ da bi ispravio navod za koji smatra da je netočan ili da bi izrazio neslaganje s navodima iznesenim u pitanju, odnosno u odgovoru (replika).

Amandman 3.

U članku 4 (sada 5.) prva rečenica (stavak) se briše

Amandman 4.

Članak 5 se briše.

Amandman 5.

Članak 6 se mijena i sada glasi.

U članku 78 stavak (2) se mijenja i na kraju rečenice umjesto točke dodaje se slijedeći tekst: „i isto ne bi trebalo biti duže od 5 minuta, izuzev u slučaju obimnih akata (proračun, prostorni plan i sl.) do 15 minuta“.

Stavci (4) i (5) se brišu i dodaju novi stavci  4, 5, 6, 7, 8 i 9: koji glase:

(4) Diskusija predsjednika odbora, predsjednika kluba ili načelnika općine (osnovno izlaganje), može trajati najduže 10 minuta.

(5) Općinski vijećnik u raspravi, u pravilu može govoriti najduže 5 minuta. izuzetno, zbog važnosti teme, predsjednik Vijeća može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i duže.

(6) Ni jedan vijećnik ne može dobiti riječ po drugi put, dok se ne iscrpi redoslijed prvog prijavljivanja vijećnika i tada može govoriti još najviše tri minute, neovisno o tome da li je ranije  govorio o toj temi. Alternativno: Izuzetno od stava (5) ovog člana predsjednici klubova  vijećnika imaju pravo po potrebi i do tri puta diskutirati do 3 minute ali samo u svrhu usuglašavanja stavova.)

(7) Na zahtjev vijećnika, Općinski Načelnik je dužan pružiti sve potrebne informacije iz svoje nadležnosti, a koje se odnose na predmet rasprave na sjednici Vijeća.

(8) Općinski Načelnik može za pojedine točke dnevnog reda delegirati svoja prava i dužnosti iz stava (7) ovog člana svojim pomoćnicima.

(9) Prilikom svakog davanja objašnjenje tokom rasprave Općinski Načelnik, predstavnik predlagača, predsjednik radnog tijela i podnosilac amandmana mogu govoriti najduže pet minuta.

Amandman 6.

u članku 7. u dijelu  „Članak 78b) mijenja se stavak (3) i sada glasi:

(3) Replika istom govorniku, po istom pitanju, od strane jednog vijećnika dozvoljena je najviše dva puta.

Amandman 7.

u članku 79. drugi stavak (fusnota) se mijenja i glasi: „Starati se da govornik ne bude ometan u izlaganju“.

Članci 8, 9 i 10 postaju članci 9, 10 i 11.

Mario Oršolić iznosi kako je Klub vijećnika HDZ BiH predložio slijedeće amandmane:

Amandman 1.

 Da se u članku 7, u dopunjenom članku 78c., iza stavka 81) dodaju stavci 2 i 3 koji glase:

Stavak 2. „Vijećnik je dužan konkretno ispraviti navod za koji smatra da je netočan“.

Stavak 3. „Vijećniku se po ovoj točki oduzima riječ bez rasprave ako iznosi neslaganje ili pojašnjenje navoda za koji smatra da je netočan“.

Predloženi stavci  od 2 do 4 postali bi stavci od 4  do 6.

Amandman 2.

Članak 8 se mijenja i glasi. „ U članku 85. stavak 1 mijenja se i glasi: „Poimenično se glasuje ako to zatraži jedna trećina vijećnika, ukoliko smatraju da je to potrebno radi točnog utvrđivanja rezultata glasovanja“.

Obzirom da su amandmani  Kluba vijećnika HDZ BiH prihvaćeni od strane predlagatelja o istim se ne očituje Općinsko vijeće. Kako amandmani Kluba vijećnika Posavske stranke  nisu prihvaćeni od strane predlagatelja Klub vijećnika Posavske stranke traži da se o istim očituje  Općinsko vijeće.

Prije nego je na glasovanje dao amandmane Kluba vijećnika Posavske stranke predsjednik Općinskog vijeća iznosi kako amandmane pod rednim brojem 1 i 7 ne prihvaća iz razloga što se ne odnose na izmjenu i dopunu članaka koji su sadržani u predloženoj odluci.

Amandman 2.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da isti nije prihvaćen. Predloženom amandmanu podršku je dalo 5 vijećnika dok je 15 vijećnika bilo „Protiv“.

Amandman 3.

Predsjednik konstatira da predloženi amandman, nakon provedenog glasovanja, nije prihvaćen. Istom podršku su dala 3 vijećnika, 16 vijećnika je bilo „Protiv“ dok je 1 vijećnik bio „Suzdržan“.

Amandman 4.

Također nije prihvaćen. Nakon provedenog glasovanja amandman su  podržala 4 vijećnika, 16 vijećnika je bilo „Protiv“ i 1 vijećnik „Suzdržan“.

Amandman 5.

Niti ovaj amandman od strane vijećnika nije prihvaćen. Podršku istom, nakon provedenog glasovanja, dala 4 vijećnika, 15 vijećnika je bilo „Protiv“ dok je 1 vijećnik bio „Suzdržan“.

Amandman 6.

Predsjednik konstatira, nakon provedenog glasovanja, da niti ovaj amandman nije prihvaćen. Podršku istom dala 4 vijećnika, 15 vijećnika je bilo „Protiv“ dok je 1 vijećnik bio „Suzdržan“.

Nakon izjašnjavanja Općinskog  vijeća po amandmanima Kluba vijećnika Posavske stranke predsjednik Odluke sa prihvaćenim amandmanima Kluba vijećnika HDZ BiH daje na glasovanje i konstatira da je Odluka usvojena sa15 glasova „Za“ 2 glasa „Protiv“ i 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 7.

             Prijedlog Statuta „Centra za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o.

U svom kratkom pojašnjenju kojeg je dala stručna savjetnica u Službi za stručne i zajedničke poslove Gabrijela Martinović-Dominković između ostalog iznosi kako je OV-e donijelo Odluku o osnivanju centra kao i odluku kojom je imenovalo v.d. direktora  koji je trebao, sukladno danim ovlastima, da registrira centar za poduzetništvo što  je i učinio. Nakon toga društvo je dužno usvojiti statut. Predloženi statut sadrži sve elemente koji su propisani Zakonom te je usklađen  sa Odlukom o osnivanju centra. Na kraju iznosi kako je Statut, kao temelji akt, potrebno donijeti kako bi se pristupilo izradi drugih akata neophodnih  za normalno funkcioniranje društva.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH  daje podršku predloženom statutu.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba vijećnika Posavske stranke uz kratak komentar traži pojašnjenja pojedinih odredbi statuta što je od strane Gabrijele Martinović-Dominković i učinjeno.

Predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je predloženi statut usvojen sa 15 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 8.

            Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova N.O. „Centra za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o.

Pero Baotić  upoznaje vijećnike sa procedurom koja slijedi nakon usvajanja predložene odluke iznoseći na kraju kako će Komisija koju će, sukladno predloženoj odluci, imenovati Općinski načelnik nakon provedenog postupka rang listu kvalificiranih kandidata dostaviti vijeću  koje će izvršiti konačni izbor članova N.O. Centra za poduzetništvo.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli: Josip Pejić, Marija Živković i Ninoslav Sušilović.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 9.

            Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom.

Željko Nedić pojašnjavajući predloženo iznosi kako je J.P. Elektroprivreda HZ HB podnijelo zahtjev za kupovinu zemljišta površine 53m2 za izgradnju trafostanice. Sukladno Zakonu o stvarnim pravima Općinsko vijeće ima ovlasti, kada se radi o izgradnji infrastrukturnih objekata, izvršiti prodaju zemljišta bez javnog natječaja a što se ovom odlukom i predlaže.

Rasprave nije bilo i odluka je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 18 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 10.

            Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu skraćenja petlje i rekonstrukcije TK mreže Orašje-Ugljara MSAN Ugljara Dom

Željko Nedić iznosi kako je TKC Orašje podnio zahtjev za rekonstrukciju TK mreže na području Orašja i Ugljare kojom će se poboljšati usluga prema građanima. Kako bi mogli  izvršiti rekonstrukciju potrebno je da Općinsko vijeće donese  odluku kojom će se utvrditi javni interes za rekonstrukciju TK mreže i za postavljanje mini centrale u domu u Ugljari. Nakon usvajanja  odluke nadležna služba bi donijela rješenje o djelomičnom izvlaštenju zemljišta što znači  da se vlasništvo ne bi mijenjalo i istim bi i dalje upravljala Općina.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 11.

             Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole fra Ilije Starčevića u Tolisi

Mladen Marković iznosi kako početkom 2018. godine ističe mandat članovima Školskog odbora Osnovne škole u Tolisi. Kako bi se postupak izbora novih članova školskog odbora proveo na vrijeme tj. do isteka mandata sadašnjeg saziva potrebno je donijeti predloženu odluku. Istom se daju ovlasti Općinskom načelniku da raspiše natječaj te imenuje povjerenstvo za provedbu istog.  Nakon provedenog  postupka povjerenstvo će sačiniti rang listu kandidata a konačno imenovanje sukladno zakonu vrši Općinsko vijeće.

Rasprave ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja usvojena jednoglasno.

Ad. – 12.

             Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

Kratko pojašnjenje nacrta odluke dao Pero Baotić nakon čega je predsjednik točku dao na raspravu.

U raspravi po ovoj točki sa svojim pitanjima, primjedbama, prijedlozima i sugestijama učešće uzeli vijećnice/i: Ninoslav Sušilović, Zvonko Mikić, Marija Živković, Josip Pejić, Marinko Džoić, Mehmed Memišević te općinski načelnik Stanko Vincetić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi nacrt odluke usvojen sa 14 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 13.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju članova N.O. J.P. „Komunalac“d.o.o. Orašje

Pero Baotić u svom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je Općinsko vijeće na jednoj od prošlih sjednica donijelo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje članova N.O. Komunalca. Sukladno istoj odluci Općinski načelnik je imenovao  komisiju koja je provela postupak izbora kandidata za članove nadzornog odbora. Nakon provedenog postupka sačinilo je rang listu kvalificiranih kandidata  a na Općinskom vijeću je da izvrši konačno imenovanje članova.

Danijel Šošić, ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor, na svom sastanku nakon rasprave i provedenog glasovanja prihvatio sa 3 glasa „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“, a što predlažu i Općinskom vijeću, da se u Nadzorni odbor Javnog poduzeća „Komunalac“ d.o.o. Orašje imenuju:

 1. Igor Orkić iz Matića,
 2. Anto Mikić iz Kostrča i
 3. Marijan Arlović iz Orašja.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je ista usvojena sa 13 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 14.

              Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje

Mladen Marković ukratko upoznaje vijećnike sa provedenom procedurom koja je prethodila izradi prijedloga gore navedenog rješenja.

Danijel Šošić ispred odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor nakon rasprave i provedenog glasovanja po ovoj točki, sa 3 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“, prihvatio o što  predlažu i Općinskom vijeću, da se u Upravno vijeće Doma zdravlja imenuju:

 1. Darko Brašnić,
 2. Tajiba Nurkić i
 3. Mara Dabić.

Rasprave nije bilo i nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje usvojen sa 13 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 15.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje

Mladen Marković iznosi kako je komisija imenovana, sukladno Odluci o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje članova upravnog vijeća, od strane Općinskog načelnika provela postupak nakon čega je sačinila rang listu kandidata koja je sadržana u prijedlogu rješenja.

Danijel Šošić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako su i po ovoj točki raspravljali na svom sastanku. Nakon rasprave  i provedenog glasovanja odbor je prihvatio, sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“. a što predlaže i općinskom vijeću da se u Upravo vijeće Dječjeg vrtića Pčelica imenuju:

 1. Mandalena Lukač,
 2. Marijan Maskaljević,
 3. Ivan Filipović,
 4. Kristina Dominković i
 5. Mandica Jurić.

Rasprave nije bilo i prijedlog Odbora za izbor i imenovanje je od strane Općinskog vijeća, nakon provedenog glasovanja, usvojen sa 13 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 16.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju  Konačnog izvješća o procijenjenoj štete prouzročenoj sušom na području općine Orašje 2017. godine

Nakon kratkog pojašnjenja koje je po ovoj točki dao Pero Baotić, predsjednik točku daje na raspravu.

U raspravi po ovoj točki sudjelovali vijećnici: Josip Pejić, Zvonko Mikić, Marinko Džoić i Općinski načelnik Stanko Vincetić.

Nakon provedene rasprave predsjednik predloženi zaključak daje na glasovanje i konstatira da je isti usvojen jednoglasno.

Sjednica završila u 15.55

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik OV Mario Oršolić

Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 27 Studeni 2017

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-1413/17

Orašje, 22.11. 2017. godine

              Temeljem  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka  63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04,  2/07 i 5/11), sazivam

10.  SJEDNICU  OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 30. studeni  (četvrtak) 2017. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici  u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Informacija o sigurnosnoj situaciji na području općine Orašje,
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 30.09. 2017. godine,
 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna Općine Orašje za 2018. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Orašje,
 7. Prijedlog Statuta „Centra za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o.,
 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora „Centra za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o. Orašje,
 9. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom,
 10. Prijedlog Odluke o  utvrđivanju Javnog interesa za izvođenje radova u svrhu skraćenja petlje i rekonstrukcije TK mreže Orašje-Ugljara MSAN Ugljara Dom,
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole fra Ilije Starčevića u Tolisi,
 12. Prijedlog zaključka o usvajanju nacrta Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Orašje,
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje,
 14. Prijedlog Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje,
 15. Prijedlog Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje,
 16. Prijedlog Zaključka o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti prouzročenoj  sušom na području općine Orašje 2017. godine.

Predsjednik 

Mario Oršolić

Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 27 Studeni 2017

I Z V O D

iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane dana 12. listopada   2017. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 20 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnici: Mirko Vukić,  Marijan Martinović, Zvonko Mikić, Anto Kobaš i Zdravko Džojić.

Pored vijećnika sjednici nazočni: pomoćnici Općinskog načelnika Željko Nedić, Ilija Kobaš, Mladen Marković i  Pero Baotić , OP Marijan Živković te predstavnici medija.

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, za današnju sjednicu predložio slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o ustupanju Športsko kulturnog centra Orašje na korištenje i upravljanje Školskom centru „fra Martina Nedića“ Orašje,
 4. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje
 5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Orašje u 2017. godini Crvenom križu općine Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Orašje u 2017. godini Bakiru Bešireviću,
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut, poslovnik i propise,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih.

       nakon čega isti daje na raspravu.

Stigli vijećnici: Zdravko Džojić, Marijan Martinović i Zvonko Mikić.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. – 1.

             Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo. Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je Izvod iz zapisnika jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Enes Đulović uz dodatna pojašnjenja postavlja slijedeća pitanja:

 1. Da mu  nadležna općinska služba omogući uvid u revizorski izvještaj Doma zdravlja Orašje za 2016. godinu i dostavi kopiju istog.
 2. Što Općina kao vlasnik parcele u III. ulici na kućnom broju 63 planira raditi ili graditi u predstojećem periodu. Da li je trenutno uređenje spomenutog placa po mišljenju predstavnika općine adekvatno i u skladu sa Zakonom o komunalnom redu?
 3. Da li Općina u svome vlasništvu ima stan u stambenoj zgradi u III. ulici na broju 75 u Orašju?

Ninoslav Sušilović iznosi kako je na prošloj sjednici pokrenuo inicijativu za održavanje izvanredne, tematske, sjednice Općinskog vijeća na kojoj bi se raspravljalo iseljavanju naših građana. Inicijativa je od strane Općinskog načelnika i prihvaćena uz uvjet da se predlože konkretne mjere koje bi uticale na smanjenje iseljavanja. Kako bi ispunio traženi uvjet , dodatno pojašnjavajući svaku mjeru posebno, predlaže poduzimanje slijedećeg:

 1. Učiniti rad vlasti javnim i transparentnim.
 2. Rad zakonodavne i izvršen vlasti uskladiti s važećim zakonskim propisima.
 3. Pokrenuti izmjenu trenutnog (sramotnog) Zakona o dječjem doplatku.
 4. Provesti reviziju zapošljavanja u svim javnim institucijama i poništiti sva zaposlenja i ugovore o radu kod kojih nije ispoštovana zakonska procedura.
 5. U suradnji s nadležnim  institucijama BiH i RH provjeriti koji uposlenici u javnim institucijama imaju primanja iz RH (mirovine, invalidnine ili bilo koji drugi oblik stalnih primanja) veći od prosječne plaće u Federaciji i zahvaliti im se na daljnjoj suradnji.
 6. Povećati subvencije i poticaje za poljoprivredu i malo gospodarstvo.
 7. Prestati sa toleriranjem kriminala, korupcije, nepotizma, zlouptrebe položaja i ovlasti i sve druge nezakonite, nemoralne radnje i postupke, koji sve više postaju obrazac prihvatljivog ponašanja.
 8. Početi sa sankcioniranjem svega navedenog u točki 7.
 9. Osigurati ravnopravnost svih pred zakonom i jednak odnos institucija prema svim građanima općine Orašje i županije.
 10. Donijeti Zakon o reviziji privatizacije u Županiji Posavskoj.
 11. Zaustavite daljnje izvlačenje proračunskog novca u privatne džepove.

Na kraju iznosi kako se u kratkom roku mogu poduzeti mjere koje bi, mišljenja je,  dale značajan doprinos ne samo smanjenju iseljavanja nego i u promjeni društvene klime uopće.

Stigao vijećnik Anto Kobaš.

Marinko Džoić ispred Odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline iznosi kako je odbor na svom sastanku, nakon rasprave, jednoglasno usvojio a što kao inicijativu predlažu:

- Ukoliko postoji mogućnost da se izvrši zamjena stabala, u drvoredu uz obilaznicu u Orašju kao i u novom parku, koja su da li zbog suše ili nekog drugog razloga stradala.

Zorislav Mikić predlaže da se na autobusnom stajalištu kod srednje škole tj. kod fakulteta postave kućice.

Ad. – 3.

             Prijedlog Odluke o ustupanju športsko kulturnog centra  Orašje na korištenje i upravljanje Školskom centru fra Martina Nedić

Kratko pojašnjenje točke dao pomoćnik općinskog načelnika Željko Nedić nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

U raspravi sa svojim primjedbama,  prijedlozima i sugestijama učešće uzeli: Josip Pejić, Marija Živković, Enes Đulović, Ninoslav Sušilović, Anto Kobaš, Mehmed Memišević i Marinko Džoić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 15 glasova „Za“ uz 9 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 4.

             Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje

Mladen Marković  dodatno pojašnjavajući predloženo iznosi kako sadašnjem nadzornom odboru uskoro ističe mandat te je potrebno donijeti ovakvu odluku kojom bi se pokrenuo postupak izbora novog nadzornog odbora. Odlukom se ovlašćuje Općinski načelnik da raspiše natječaj te imenuje komisiju koja će provesti postupak izbora koja će nakon toga  sačiniti rang listu kvalificiranih kandidata te dostaviti istu općinskom vijeću na konačno imenovanje članova nadzornog odbora.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 5.

             Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Orašje u 2017. godini Crvenom križu općine Orašje

Josip Živković iznosi kako je sukladno članku 10 Odluke o javnim priznanjima komisija, koju je imenovalo Općinsko vijeće,  raspisalo natječaj za predlaganje kandidata za dodjelu općinskih javnih priznanja u 2017.

Na raspisani natječaj pristiglo je 5 pravovremenih prijava a predloženi su: Dražen Mikić, tamburaški sastav „Budućnost“ Orašje, Crveni križ  općine Orašje, Bakir Beširević iz Orašja te Humanitarna udruga „Samarita“ Vidovice. Sukladno članku 12. stavak 2. Odluke o javnim priznanjima općine Orašje komisija je nakon razmatranja prijedloga pojedinačno odlučivala o svakom kandidatu kao i o vrsti priznanja koje će se dodijeliti te predlaže slijedeće:

Da se Crvenom križu općine Orašje, zbog zasluga i doprinosa od osobitog značenja za razvoj i ugled Općine Orašje u oblasti humanitarnog djelovanja i poboljšanja uvjeta života u zajednici dodijeli Zlatna plaketa.

Da se Bakiru Beširević iz Orašja dodjeli Zahvalnica općine Orašje zbog zasluga i doprinosa  od osobitog značenja za razvoj i ugled općine Orašje u oblasti sporta.

Što se tiče ostalih predloženih isti nisu, prilikom izjašnjavanja članova komisije, dobili dovoljan broj glasova  te nisu niti predloženi za dodjelu javnih priznanja općine Orašje u 2017. godini.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba Posavske stranke nakon kratkog komentara prijedloga za dodjelu javnih priznanja predlaže da Zahvalnice dobiju tamburaški sastav „Budućnost“ iz Orašje te Humanitarna udruga „Samarita“ iz Vidovica te traži, o predloženom,  očitovanje Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća iznosi kako je trebalo, da bi se udovoljilo prijedlogu vijećnika Ninoslava Sušilovića,  poštujući kako Odluku o dodjeli  javnih priznanja  tako i  Poslovnik, prilikom usvajanja dnevnog reda predložiti dopunu istog novim točkama kojim bi se odredila dodjela javnih priznanja i drugim predloženim obzirom da se Općinsko  vijeće o svakom prijedlogu pojedinačno očituje.

U raspravi sa svojim primjedbama, prijedlozima i sugestijama učešće uzeli: Josip Pejić, Marija Živković, Zdravko Džojić, Joso Živković, Pavo Kosić, Enes Đulović i Marinko Džoić.

Predsjednik odluku u predloženom obliku daje na glasovanje. Nakon glasovanja konstatira da je predložena odluka usvojena sa 21 glasom „ZA“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 6.

             Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Orašje u 2017. godini Bakiru Beširević

Mehmet Memišević navodeći razloge  predlože slijedeći amandman: Članak 1 predložene odluke mijenja se i  glasi: „Bakiru Bešireviću iz Orašja dodjeljuje se Zlatna plaketa Općine Orašje u 2017. godini zbog zasluga i doprinosa od osobitog značaja za razvoj i ugled općine Orašje u oblasti sporta. Zlatna plaketa općine Orašje čini plaketa i novčana nagrada u iznosu od 2.000,oo KM.

Predsjednik daje kratku pauzu kako bi komisija mogla razmotriti, kao predlagatelj, predloženi amandman i o istom zauzeti stav.

Josip Živković ispred komisije, nakon održanog sastanka, iznosi kako su predloženi amandman jednoglasno podržali.

Predsjednik, nakon provedenog glasovanja  o predloženoj točki, sa usvojenim amandmanom, konstatira da je ista jednoglasno usvojena.

Ad. – 7.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut, poslovnik i propise

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je Josip Mikić podnio ostavku na članstvo u gore navedenom odboru a  izabran je iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika. Kako bi odbor mogao normalno funkcionirati potrebno je imenovati novog člana. Odbor je održao sastanak na kom je jednoglasno prihvatio, a što predlažu i Općinskom vijeću,  da se gospodin Josip Mikić razriješi članstva u odboru a imenuje, kao jedini kandidat gospodin Mario Bijelić iz Vidovica.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje usvojen sa 21 glasom „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 8.

             Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih.

Monika Džoić ispred Odbora iznosi kako je gospođa Vedrana Nišlić podnijela ostavku na mjesto predsjednice Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih izražavajući želju da kao član nastavi rad u odboru. Nakon rasprave o podnesenoj ostavci odbor je prihvatio da se Vedrana Nišlić razriješi dužnosti predsjednice i imenuje za člana dok se za predsjednika predlaže Zvonko Mikić dosadašnji član odbora.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je prijedlog Odbora usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 5  glasova „Suzdržanih“.

Sjednica završila u 12.17

Zapisničar Nikola Klaić        

Predsjendik OV Orašje Mario Oršolić

Poziv na 9. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 06 Listopad 2017

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-1188/17

Orašje, 5.10. 2017. godine

              Temeljem  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka  63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04,  2/07 i 5/11), sazivam

9.  SJEDNICU  OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 12. listopada  (četvrtak) 2017. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici  u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o ustupanju Športsko kulturnog centra Orašje na korištenje i upravljanje Školskom centru „fra Martina Nedića“ Orašje,
 4. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje
 5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Orašje u 2017. godini Crvenom križu općine Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Orašje u 2017. godini Bakiru Bešireviću,
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut, poslovnik i propise,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih.

Predsjednik

Mario Oršolić

Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 06 Listopad 2017

I Z V O D

iz zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane dana 21. rujna   2017. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 20 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i: Dijana Oršolić, Anto Kobaš, Joso Živković, Zvonko Mikić i Marijan Martinović.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić pomoćnice/i Općinskog načelnika:  Rizama Tukulj, Ruža Nedić, Željko Nedić, Ilija Kobaš, Mladen Marković i  Pero Baotić ,  Nikola Benković- stručni suradnik za proračun,OP Marijan Živković te predstavnici medija.

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, za današnju sjednicu predložio slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o  izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01.-30.06. 2017. godine.
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orašje za 2017. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka statusne promjene Doma zdravlja Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli lokacije za otvorenu tržnicu i povjeravanja poslova upravljanja i održavanja tržnice,
 7. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o reguliranju prometa na području grada Orašje,
 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor  i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Komunalac“ d.o.o. Orašje,
 9. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje,
 10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje,
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Boku,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Javnog poduzeća „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje za 2016. godinu,
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Doma zdravlja Orašje za 2016. godinu,
 14. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Orašje,
 15. Prijedlog Odgovor na prigovor (Ured Ombudsmana za ljudska prava BiH).

       nakon čega isti daje na raspravu.

Željko Nedić ispred predlagatelja povlači točku pod rednim  brojem 7. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o reguliranju prometa na području grada Orašje. Navodeći razloge iznosi kako su nakon slanja materijala za sjednicu Općinskog vijeća od strane MZ- Orašje zaprimili dopis u kojem iznose određene prijedloge i sugestije vezane za predloženu točku koje treba izanalizirati nakon čega će predložena točka biti razmatrana na jednog od narednih sjednica.

Primjedbi i prijedloga za izmjenu i dopunu predloženog dnevnog reda više nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je dnevni red sa predloženom izmjenom jednoglasno usvojen.

Ad. – 1.

            Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Primjedbi na izvod iz zapisnika nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

              Vijećnička pitanja i inicijative

Marinko Džoić ispred Odbora za unapređenje prirode i životne okoline iznosi kako je odbor 19.09. 2017. godine održao sastanak na kom je raspravlja o stanju parkova na području naše općine.  Nakon rasprave zaključeno je da se već duže vrijeme, od strane nepoznatih osoba, vrši devastacija sadržaja koji se nalaze  u parkovima kao i bacanje razno raznih otpadaka što je  naročito vidljivo nakon vikenda kada  su parkovi znatno posjećeniji. Vidljivo je također da po tom pitanju tj. zaštiti sadržaja u parkovima nije poduzeto ništa kako bi se stanje popravilo .  U cilju zaštite parkova kojih, svjedoci smo nema puno, odbor je jednoglasno usvojio da se Općinskom vijeću predloži slijedeća:

Inicijativa:  Da se što hitnije uništavanje   parkova kao  i sadržaja koji se  nalaze na njima riješi da li kroz veće angažiranje komunalnih redara, nadležne općinske  službe pa možda i preko većeg angažmana policije koja bi u dane vikenda više pozornosti posvetila događanjima po našim parkovima ili na neki drugi način.

Zaključak je također da rješavanje ovog problema ne trpi nikakvo odlaganje.

 Tražimo da nam se dostave odgovori na ranije pokrenute inicijative tj. što je po istim poduzeto a one su:

-          saniranje divljih deponija,

-          održavanje seoskih odvodnih kanala,

-          provođenje deratizacije.

Također kao inicijativu ali kao vijećnik predlaže da slijedeći primjer nama susjednih općina koje su koliko mu je poznato preko općinskih vijeća riješile problem a radi se konkretno o mobilnom radaru koji se odnedavno koristi na području naše općine. Mišljenja je da se isti ne koristi na zakonom propisan način te da je domaće pučanstvo u odnosu na strance diskriminirano. Predlaže da se na jednu od narednih sjednice pozovu predstavnici Policijske uprave Orašje da se o istom raspravi a da ujedno upoznaju građanstvo sa trenutnim stanjem sigurnosti na području naše općine.

Enes Đulović traži pismeno odnosno usmeni odgovor na slijedeća pitanja:

 1. Da mi se dostave podaci o upravnim vijećima i nadzornim odborima općinskih javnih poduzeća i ustanova i to:  imena i prezimena članova, dan početka i kraja mandata, kolike su im naknade za rad, te tko je i kada donio odluke za naknade članovima upravnih vijeća i nadzornih odbora.
 2. Da li će ove godine Proračun za narednu godinu proći propisanu proceduru (nacrt, javna rasprave, prijedlog).

te ponavlja pitanja i inicijative sa prethodne sjednice, koji su navedeni u zapisniku sa iste a nije dobio nikakav odgovor.

Radu sjednice priključili se vijećnici Zvonko Mikić i Marijan Martinović

Predrag Mišković uz kratak komentar predlaže slijedeću inicijativu: Da se u MZ- Kostrč u zaseoku „Pejići“ na cesti koja spaja Kostrč i Ugljaru postave ležeći policajci.

Ninoslav Sušilović ima slijedeće pitanje i inicijativu:

1.Tražim da mi se dostavi informacija vezano za Centar za poduzetništvo; Koliko je do sada uloženo sredstava u njegovo stavljanje u funkciju, koliko su njegovi godišnji troškovi i koje je financijske i poslovne rezultate do sada ostvario?

Inicijativa. Pridružuje se već izrečenoj  inicijativi za održavanje Izvanredne sjednice Općinskog vijeća sa jednom točkom dnevnog reda „Analiza trenutnog stanja vezanog za iseljavanje s područja općine Orašje kao i prijedlog mjera koje se mogu poduzeti da bi se isto zaustavilo“. Na sjednicu obvezno pozvati i predsjednike Mjesnih zajednica s pravom sudjelovanja u raspravi.

Zdravko Džoić pita kada će se nastaviti sa postavljanjem kućica na autobusnim stajalištima?

Na sjednicu stigli Joso Živković i Anto Kobaš.

Joso Živković pita da li se planira proglašenje elementarne nepogode na području naše općine? Također predlaže, ako ima sredstava, da se krene u  košenje trave uz seoske puteve?

Na pitanja i inicijative odgovorili Općinski načelnik Stanko Vincetić i pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić.

Ad. – 3.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 30.06. 2017. godine

Nakon pojašnjenja koje je po ovoj točki dao  stručni suradnik za proračun Nikola Benković, predsjednik je točku dao na raspravu.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun  iznosi kako su na svom sastanku raspravljali po ovoj točki.  Nakon pojašnjenja koje je dao Nikola Benković i provedene rasprave pristupilo se glasovanja. Odbor je nakon glasovanja sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“ podržao predloženi zaključak što predlažu i Općinskom vijeću.

U raspravi po ovoj točki sa svojim pitanjima, primjedbama i sugestijama na koje je odgovorio Nikola Benković, učešće uzeli: Josip Pejić, Marija Živković i Enes Đulović.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 18 glasova, 2 glasa „Protiv“ i 4 „Suzdržana“ glasa.

Ad. – 4.

             Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orašje za 2017. godinu

Nikola  Benković  prije nego je dodatno pojasnio predloženu odluku ističući stavke koje su pretrpjele znatnije izmjene ispred predlagatelja predlaže slijedeće amandmane: U rashodovnoj strani pod ekonomskim kodom broj 614 329 – Ostali transferi udruženjima građana – Transfer udruzi roditelja djece sa posebnim potrebama (sada:Udruga Put u život) povećava se za iznos od 7.500,00 KM i  sada iznosi 32.500,00 KM. Istovremeno se smanjuje pozicija na rashodovnoj strani  ekonomski kod 613 329 – Zajednička komunalna potrošnja za 25.000,00 KM i sada iznosi 100.000,00 KM“.

Razlika povećanja i smanjenja na rashodovnoj strani izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu koja iznosi 17.500KM postaje višak prihoda na rashodima-suficit, koji sada iznosi 24.590,oo KM.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako su raspravljali, na svom sastanku, i po ovoj točki koju su nakon pojašnjenja danog od strane Nikole Benkovića, provedene rasprave  i  glasovanja prihvatili sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

U raspravi po ovoj točki  sa svojim pitanjima, primjedbama, sugestijama  i prijedlozima sudjelovali: Josip Pejić, Enes Đulović, Ninoslav Sušilović, Marinko Džoić, Predrag Mišković.

Na većinu pitanja, primjedbi i sugestija odgovore dali Nikola Benković i Pero Baotić.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je Odluka sa predloženim amandmanima od strane predlagatelja usvojena sa 17 glasova „Za“,  2 glasa „Protiv“ uz   3  „Suzdržana“ glasa.

Ad. – 5.

             Prijedlog Odluke o pokretanju postupka statusne promjene Doma zdravlja Orašje

Mladen Marković u svom pojašnjenju između ostalog iznosi  kako se predloženom odlukom pokreće postupak kojim bi se izvršilo  usklađivanje rada Doma zdravlja odnosno ljekarne koja se nalazi u sastavu Doma zdravlja sa  Zakonom o ljekarničkoj djelatnosti  i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti odnosno pripadajućim podzakonskim aktima. Prema postojećem zakonima ljekarne se ne mogu baviti komercijalnom prodajom lijekova i medicinske opreme osim lijekova koji se nalaze na esencijalnoj listi. Odlukom se također predviđa izdvajanje ljekarne iz sastava Doma zdravlja koji bi po odluci sada bila kao samostalna javna ustanova o čemu na kraju odlučuje Općinsko vijeće. Prije izdvajanja potrebno je izraditi plan reorganizacije Doma zdravlja i diobenu bilancu koju se  uraditi komisija koju će imenovati Općinski načelnik.

Josip Pejić ispred Kluba HDZ BiH iznosi kako trenutno ljekarna radi mimo važećih zakonskih propisa te je potrebno kako bi se rad ljekarne doveo u zakonske okvire istu registrirati kao zasebnu javnu ustanovu. Također naglašava kako prilikom izdvajanja i imenovanja  rukovodstva odnosno upravnih tijela povede računa da se isti mogu financirati iz prihoda ljekarne. Na kraju iznosi kako će predloženu odluku podržati.

Marija Živković ispred Kluba vijećnika HDZ 1990 iznosi kako je vidljivo da ljekarna, poštujući pozitivne zakonske propise ne može na ovakav način poslovati. Međutim pita da li uopće postoji potrebe da se ljekarna registrira kako samostalna javna ustanova obzirom da je vidljivo da ista neće moći svojim poslovanjem pokriti sve troškove obzirom da će isti osamostaljenjem ljekarne  biti znatno veći (ravnatelj,  upravno vijeće). Kao u prilog toge navodi kako ni do sada ljekarna, kada su cijene lijekova u pitanju, nije povoljnija od privatnih. Predlaže, možda  kao bolje rješenje izdati prostor u najam.

Enes Đulović  iznosi kako je zakon na koji se u odluci poziva, sa kojim treba uskladiti poslovanje ljekarne donesen 2010. godine. Ako u međuvremenu  Dom zdravlja u čijem sastavu je poslovala ljekarna nije imao nikakvih sankcija ne vidi razloga da se i sada išta mijenja. Na kraju iznosi kako predloženo neće podržati.

Anto Kobaš iznosi kako treba vidjeti da li osamostaljivanjem ljekarne ista može pokriti sve troškove. Ako to nije moguće ne vidi razloga da Općina osnuje još jednu javnu ustanovu koja će u startu biti gubitaš i biti na teret Općinskog proračuna.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 6 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 6.

             Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli lokacije za otvorenu tržnicu i povjeravanju poslova upravljanja i održavanja tržnice

Pero Baotić u svom dodatnom pojašnjenju predložene odluke između ostalog iznosi kako je Odluku čija se izmjena predlaže donio prošli saziv Općinskog vijeća. Istom je između ostalog uređen način raspodjele prihoda sa tržnice na način da je 20% prihoda pripadalo Općini dok je 80% prihoda pripadalo J.P. „Komunalac“ .Ovom Odlukom se predlaže da raspodjela sredstava od prihoda sa tržnice bude u omjeru 10:90 (10% prihoda Općini a 90% J.P. „Komunalc“).

Kao razlog predlaganja ovakve odluke je, kako je od strane direktora poduzeća rečeno, financijske teškoće sa kojima se poduzeće susreće u svom radu.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak komentar daje podršku predloženoj odluci.

Anto Kobaš ispred Kluba vijećnika HDZ 1990 iznosi kako će prilikom glasovanja biti suzdržan a kao razlog navodi kako je ovo nedovoljna pomoć poduzeću Komunalac u prevazilaženju financijskih problema sa kojima se sreću te kako je potrebno da cijeli prihod sa tržnice bude prihod poduzeća Komunalac.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli: Marinko Džoić, Enes Đulović, Joso Živković te Općinski Načelnik Stanko Vincetić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 6 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 7.

            Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora . J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje

Pero Baotić ispred predlagatelja iznosi kako mandat nadzornog odbora gore navedenog poduzeća ističe 14.11 2017. godine. Kako bi se mogla pokrenuti procedura izbora novih članova potrebno je donijeti ovakvu odluku kojom se ovlašćuje Općinski Načelnik da raspiše natječaj te imenuje komisiju koja će provesti postupak izbora, nakon čega će sačini rang listu kvalificiranih kandidata te dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje.

Enes Đulović predlaže, nakon kratkog komentara,  amandman na članak 3 predmetne odluke na način da se na kraju rečenice briše točka, stavi zarez i doda tekst: „a najduže tri mjeseca“, tako da bi sada članak 3 predložene odluke glasio: „Sadašnjem Nadzornom odboru produžava se mandatdo konačnog imenovanja novog Nadzornog odbora, a najduže tri mjeseca“.  Kao razlog predlaganja ovakvog amandmana  navodi ograničavanje mandata ranijem nadzornom odboru odnosno na neki način potaći na brže provođene postupka izbora novih članova.

Predlagatelj akta nije prihvatio predloženi amandman. Obzirom da je predlagatelj ostao pri istom traži da se o njemu izjasni Općinskog vijeće.

Nakon provedenog glasovanja o gore navedenom amandmanu predsjednik konstatira da je isti usvojen sa  13 glasova „Za“, 4 glasa „Protiv“ uz 3 „Suzdržana“ glasa.

Predsjednik daje na usvajanje odluku sa prihvaćenim amandmanom i konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je ista usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 8.

             Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje

Mladen Marković iznosi kako članovima Upravnog vijeća Doma zdravlja uskoro ističe mandat. Predloženom odlukom, ukoliko se usvoji, ovlašćuje se Općinski načelnik da raspiše natječaj, imenuje komisiju koja će provesti postupak izbora, sačiniti rang listu kandidata. Konačno imenovanje članova izvršit će Općinsko vijeće.

Marija Živković ispred Kluba vijećnika HDZ 1990 iznosi kako mandat članovima Upravnog vijeća ističe za koji dan.Stoga predlaže da se u buduće više povede računa o tome kada ističe mandat članovima kako upravnih vijeća tako i nadzornih odbora kako bi se sama procedura izbora novih  mogla obaviti do isteka mandata.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika daje podršku predloženoj odluci.

Enes Đulović navodeći kao u prethodnoj točki razloge predlaže amandman na članak 3 predložene odluke  tako da on sada glasi: „           Sadašnjem Upravnom vijeću produžava se mandat do konačnog imenovanja novog Upravnog vijeća, a najduže tri mjeseca“.

Obzirom da je predlagatelj akta prihvatio predloženi amandman predsjednik točku daje na glasovanja. Nakon provedenog glasovanja konstatira da je odluka sa prihvaćenim amandmanom usvojena jednoglasno.

Ad. – 9.

             Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove  Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje

Mladen Marković pojašnjavajući preloženo iznosi kako se i ovom odlukom ovlašćuje Općinski načelnik da raspiše natječaj za imenovanje članova upravnog vijeća gore navedene ustanove kao i da imenuje komisiju koja će provesti postupak izbora te sačiniti rang listu nakon čega slijedi, od strane Općinskog vijeća, imenovanje članova upravnog vijeća.

Enes Đulović predlaže i za ovu točku amandman na članak 3 na način da se na kraju rečenice briše točka stavi zarez i dodat tekst: „ a najduže do tri mjeseca“ tako da članak 3 sada glasi: Sadašnjem Upravnom vijeću produžava se mandat do konačnog imenovanja novog Upravnog vijeća, a najduže tri mjeseca“.

Predlagatelj akta prihvatio je i ovaj amandman.

Predsjednik točku sa prihvaćenim amandmanom daje na glasovanje i konstatira, nakon provedenog glasovanja da je ista jednoglasno usvojena.

Ad. – 10.

              Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Boku

Mladen Marković iznosi kako je školski odbor gore navedene škole prije isteka mandata, sukladno svojim ovlastima, raspustio resorni županijski ministar i  imenovao tročlano povjerenstvo koje ima ovlasti školskog odbora osim da može imenovati ravnatelja škole. Kako bi se mogao provesti postupak izbora novog školskog odbora potrebno je donijeti ovakvu odluku koja je prvi korak u tom postupku.

Rasprave nije bilo i nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predložena odluka usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 11.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Javnog poduzeća „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje za 2016. godinu

Vidan Vidović direktor poduzeća dodatno pojasnio izvješće nakon čega predsjednik isto daje na raspravu

U raspravi po ovoj točki sa svojim pitanjima, primjedbama i sugestijama, na koje je dijelom odgovorio direktor poduzeća,  sudjelovali: Ninoslav Sušilović, Josip Pejić, Marinko Džoić, Anto Kobaš.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 12.

             Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Doma zdravlja Orašje za 2016. godinu

Nakon kratkog pojašnjenja koje je po ovoj točki dala ravnateljica Doma zdravlja Ljiljana Leovac predsjednik točku daje na raspravu.

U raspravi po ovoj točki sudjelovali: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Marinko Džoić, Enes Đulović te predsjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja Ana Živković.

Nakon rasprave a prije glasovanja predsjednik Kluba Posavske stranke, sukladno Poslovniku Općinskog vijeća, traži da se po ovoj točki vijećnici pojedinačno izjasne.

Nakon pojedinačnog izjašnjavanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 14 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 13.

            Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Orašje

Rizama Tukulj u svom pojašnjenju predloženog iznosi kako se usvajanjem ovog zaključka pokreće postupak izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća. Istim je propisan rok a to je 20.10. 2017. godine do kada vijećnici  mogu dostavljati svoje prijedloge,  i sugestije glede izmjena i dopuna Poslovnika. Nakon isteka roka Odbor za statut, poslovnik i propise će zajedno sa Stručnom službom Općinskog vijeća  razmotriti predloženo te sačiniti prijedlog izmjena i dopuna i isti  dostaviti Općinskog vijeću na usvajanje.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. – 14.

              Prijedlog Odgovor na prigovor (Ured Ombudsmana za ljudska prava BiH)

Na prošloj sjednici Općinsko vijeće je donijelo Rješenje o imenovanju i razrješenju članova Nadzornog odbora  Javnog poduzeća „Vodovod i odvodnja“. Na doneseno rješenje gospodin Ilija Damjanović  uložio je prigovor obzirom da je i on bio jedan od kvalificiranih kandidata za člana koji nije prošao. Kako je  Općinsko vijeće izvršilo imenovanje članova isto je dužno dati i odgovor na prigovor. U odgovoru, nakon razmatranja prigovora, je navedeno da isti nije  osnovan iz razloga koji su navedeni u odgovoru. Gore navedeno u svom pojašnjenju predložene točke iznijela je pomoćnica Općinskog načelnika Rizama Tukulj.

Predsjednik konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je točka usvojena sa 13 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 4 „Suzdržana“ glasa.

Sjednica završila u 16.00

Zapisničar Nikola Klaić 

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić

Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 15 Rujan 2017

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-1090/17

Orašje, 14.9. 2017. godine

              Temeljem  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka  63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04,  2/07 i 5/11), sazivam

8.  SJEDNICU  OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 21. rujna  (četvrtak) 2017. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici  u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o  izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01.-30.06. 2017. godine.
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orašje za 2017. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka statusne promjene Doma zdravlja Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli lokacije za otvorenu tržnicu i povjeravanja poslova upravljanja i održavanja tržnice,
 7. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o reguliranju prometa na području grada Orašje,
 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor  i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Komunalac“ d.o.o. Orašje,
 9. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje,
 10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje,
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Boku,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Javnog poduzeća „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje za 2016. godinu,
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Doma zdravlja Orašje za 2016. godinu,
 14. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Orašje,
 15. Prijedlog Odgovor na prigovor (Ured Ombudsmana za ljudska prava BiH).

Predsjednik 

Mario Oršolić

Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 15 Rujan 2017

I Z V O D

iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane dana 20. srpnja   2017. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 18 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnici: Marija Živković, Anto Kobaš, Zvonko Mikić, Dijana Oršolić, Zdravko Džojić, Vedrana Nišlić i Predrag Mišković.

Pored vijećnika sjednici nazočni:, pomoćnice/i Općinskog načelnika:  Rizama Tukulj, Mladen Marković,  Pero Baotić , Manda Rezo-stručni savjetnik, OP Marijan Živković,

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, za današnju sjednicu predložio slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o novčanoj pomoći višečlanim obiteljima,
 4. Prijedlog Odluke o dopuni  Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje,
 5. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Donjoj Mahali putem javnog nadmetanja,
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje,
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Orašje, Orašje,
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice,
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za kulturu“ Orašje za 2016. godinu,
 10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje,
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje za 2016. godinu.

nakon čega isti daje na raspravu.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja usvojen sa 18 glasova „Za“.

Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća

Ninoslav Sušilović  ima slijedeće primjedbe na Izvod iz zapisnika:

U zapisniku u točki 12 dnevnog reda 6. sjednice navedeno je kako je na pitanja, primjedbe i sugestije iznesene od strane sudionika rasprave odgovorio ravnatelj RPO-a, međutim to nije točno obzirom da je ravnatelj odgovorio samo na  neka pitanja, traži da se to ispravi,

Također u točki 14. raspravljano je o promjeni Statuta RPO-a gdje je u Izvodi navedeno kako  Ninoslav Sušilović ispred Posavske stranke neće podržati predloženo iz razloga što će to dodatno doprinijeti opadanju kvaliteta programa radija. Dalje iznosi kako je u svojoj raspravi naveo kako je  Regulatorna agencija za komunikacije propisala da svaka radiopostaja mora imati glavnog i odgovornog urednika te da  izmjene koje se predlažu, ukoliko se usvoje,  sutra mogu dovesti do gašenja radija što je puno gore od navedenog u Izvodu iz zapisnika i traži da se i to ispravi.

Primjedbi više nije bilo i Izvod iz zapisnika sa 6 sjednice sa iznesenim primjedbama je jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Enes Đulović ponavlja pitanje, koje je do sada više puta postavljao a niti jednom nije dobio odgovor, a koje glasi:

Zbog čega se Odluka Općinskog vijeća, donesena u 2016. godini o promjeni regulacije prometa u 10. i 12. ulici, ne realizira od strane nadležnih općinskih službi.

Uz dodatna pojašnjenja istih postavlja slijedeća pitanja:

Obzirom na katastrofalno stanje lokala u 10. ulici koji je u vlasništvu općine a dat je na korištenje bez naknade udrugama HVIDR-a, Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Udruzi obitelji poginulih branitelja  i ne koristi se već više godina kao i stana u vlasništvu općine u III. ulici na broju 75, koji se vodi na Pavić Kati i Ignjić Ratku koji je već godinama prazan. Da li Općinski načelnik ima namjeru pokrenuti proces povrata navedenih nekretnina da bi se izbjegli eventualni, mogući, problemi?

Inicijativa: Da predsjednik Općinskog vijeća u suradnji sa odgovornim a u skladu sa Poslovnikom OV-a pokrene aktivnosti na pripremi i sazivanju Izvanredne sjednice Općinskog vijeća sa jednom točkom dnevnog reda „Analiza trenutnog stanja vezanog za iseljavanje sa područja općine Orašje kao i prijedlog mjera koje se mogu poduzeti da bi se isto zaustavilo.

Inicijativa: Da se od strane predsjednika Općinskog vijeća u suradnji sa odgovornim tijelima OV-a kao i Općinskog načelnika i njegovih službi pokrene inicijativa da se J.P. „;Komunalac“ pripremi i uključi u održavanje javne rasvjete i zimskog održavanja cesta na području naše općine  koje nisu obuhvaćene održavanjem drugih odgovornih sa viših razina vlasti.

Ninoslav Sušilović ima inicijativu iniciranu od strane ljudi koji su angažirani na obavljanju javnih radova na području naše općine a to je da se nadležni u J.P. „Komunalac“ razmotre mogućnost postavljanja još 2 kontejnera na groblju Karaula uz savski nasip iz razloga što su postojeći kontejneri  od tog dijela groblja dosta udaljeni pa se smeće baca cijelom dužinom   a što je zbog nepristupačnosti dosta teško  održavati.

Amela Jahić predlaže a što je i ranije već ranije predlagala kao inicijativu a to je čišćenje odnosno pranje ulica po Orašju. U proljeće je problem blato  a sada je to smrad od komunalnog otpada koji ostaje nakon odvoza istog.

Na sjednicu pristigli vijećnice/i: Marija Živković, Anto Kobaš i Zvonko Mikić.

Ad. – 3.

            Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći višečlanim obiteljima

Mladen Marković u svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je ranije donesena odluka o novčanoj pomoći višečlanim obiteljima tj obiteljima sa troje i više djece. Nakon provedenih analiza,  imajući u vidu  iznos sredstava predviđen u proračunu općine Orašje za 2017. godinu došlo se do zaključka da se može novčano pomoći i obiteljima sa  dvoje i više djece. Da bi se to moglo i učiniti potrebno je izmijeniti postojeću odluku na način kako je to predloženo.

U raspravi po ovoj toči učešće uzeli Josip Pejić, Marija Živković, Joso Živković, Enes Đulović, Anto Kobaš i Zvonko Mikić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 21 glasom „Za“.

Ad. – 4.

            Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje

Pero Baotić, pojašnjavajući predloženo iznosi kako je razlog predlaganja dopune ranije donesene odluke  olujno nevrijeme koje je pogodilo 23/24 lipnja ove godine dio naše općine. Dio poljoprivrednih proizvođača (plastenička proizvodnja povrća) zbog saniranja šteta uzrokovanih nevremenom propustio je  prijavu na javni poziv koji je, sukladno Odluci o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede, raspisao općinski načelnik i koji je bio otvoren do 30.06. 2017. godine. Usvajanjem   dopune ranije donesene odluke, na način kako je to predloženo, omogućilo bi tim polj. proizvođačima  prijavu na javni poziv  a radi sufinanciranja  nabavke višegodišnje difuzne folije za pokrivanje plastenika odnosno izgradnju protugradnih mreža u voćnjacima.

U raspravi kako ispred Klubova vijećnika tako i u pojedinačnoj raspravi učešće uzeli: Josip Pejić, Marija Živković, Joso Živković, Pavo Kosić i  Enes Đulović.

Predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je odluka usvojena sa 21 glasom „ZA“  .

Ad. – 5.

            Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Donjoj Mahali putem javnog nadmetanja

Manda Rezo  ispred predlagatelja iznosi kako će se usvajanjem predložene odluke ovlastiti općinski načelnik da raspiše javni natječaj za prodaju zemljišta površine 796m2 koje se nalazi u Donjoj Mahali. Cijena zemljišta  prema procjeni stalnog sudskog vještaka iznosi 6KM/m2 i ne može biti niža.Postupak prodaje tj javnog nadmetanja, predmetnog zemljišta, provest će imenovano povjerenstvo nakon čega će općinski načelnik, sa najboljim ponuđačem sklopiti kupoprodajni ugovor.

Marinko Džoić iznosi kako  Mjesna zajednica Donja Mahala podržava predloženu odluku te kako se  radi o zemljištu koje  je vraćeno zbog neizgrađenosti  a da    već  ima zainteresiranih za kupnju istog.

Enes Đulović vezano za ovu točku iznosi kako je po istoj trebalo da se izjasne i određeni odbori Općinskog vijeća te da je odlukom, člankom 6., načelniku dane prevelike ovlasti. Na kraju iznosi kako  će zbog navedenog  kao i zbog  neuređenosti zakonske regulative , viših razina vlasti, koja uređuje ovu materiju prilikom glasovanja biti suzdržan.

Rasprave više nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je predložena odluka usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 6.

             Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje

Pero Baotić  dodatno pojašnjavajući predloženo iznosi kako je Općinsko vijeće 19.03. 2017. godine donijelo Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova  Nadzornog odbora J.P. „Vodovod i odvodnja“. Sukladno odluci Općinski načelnik je raspisao javni natječaj na koji je pristiglo 12 prijava. Nakon otvaranja istih od strane imenovanog povjerenstva za daljnji postupak kvalificiralo se 11 kandidata dok je 10 kandidata pristupilo intervjuu. Nakon obavljenog intervjua Povjerenstvo je sačinilo rang listu kandidata kako je to u materijalima vezanim za ovu točku i navedeno.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor održao sastanak na kom je pored članova odbora bila nazočna i Gabrijela Martinović-Dominković predsjednica Povjerenstva za provedbu postupka izbora koja je upoznala nazočne kako je procedura provedena na način kako je to propisano zakonom nakon čega je sačinjena rang lista kvalificiranih kandidata. Odbor je nakon pojašnjenja i provedene rasprave prihvatio a što predlaže i Općinskom vijeću da se u Nadzorni odbor imenuju:

 1. Vlado Stanić
 2. Elvis Živković i
 3. Ekrem Arnautalić

Marija Živković ispred Kluba vijećnika HDZ 1990 iznosi kako predloženo neće podržati a kao razlog navodi sporost u provedbi postupka izbora imajući u vidu da je odluka o raspisivanju natječaja donesena 19.03. 2017. godine

Enes Đulović u svom kratkom komentaru ove točke iznosi kako predloženo neće podržati a kao razlog navodi, a na što je ukazivao i ranije kada se radilo o imenovanjima, ne upoznavanje vijećnika kako sa kvalifikacijskom strukturom nadzornog odbora tako i sa referencama kandidata koji su predloženi. Na kraju traži da se Općinsko  vijeće očituje o njegovu prijedlogu da se svim vijećnicima dostave biografski podaci kandidata za članove gore navedenog nadzornog odbora.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba vijećnika Posavske stranke traži da se o prijedlogu vijećnika Enesa Đulovića vijećnici izjasne u pojedinačnom glasovanju.

Predsjednik izražavajući sumnju u osnovanost prijedloga isti nije uvažio te je točku dao na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja  po ovoj točki predsjednik konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje prihvaćen sa 16 glasova „Za“ uz 5 glasova „Protiv“.

Ad. – 7.

             Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Orašje, Orašje

Mladen Marković  pojašnjavajući, dodatno, predloženo rješenje iznosi kako je Općinsko vijeće ranije donijelo odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Orašje kojom je dana ovlast općinskom načelniku da raspiše natječaj te imenuje komisiju koja će provesti postupak izbora članova.  Na natječaj je pristiglo 10 prijava i to 4 iz reda učitelja i stručnih suradnika,  1 prijava iz reda roditelja te 5 prijava iz reda osnivača i lokalne zajednice.Komisija je nakon otvaranja pristiglih prijava utvrdila da sve ispunjavaju tražene uvjete te sukladno zakonu prijave iz reda roditelja tj reda učitelja i stručnih suradnika proslijedila vijeću roditelja tj vijeću učitelja i stručnih suradnika. Nakon obavljenog intervjua sa kandidatima  iz reda osnivača i lokalne zajednice i dobivenih nominacija od vijeća roditelja tj. vijeća učitelja i stručnih suradnika komisija je sačinila rang listu kako je to u materijalima i navedeno.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor na svom sastanku nakon rasprave sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Protiv“ prihvatio a što predlaže i Općinskom vijeću da se u Školski odbor Osnovne škole Orašje imenuju:

 1. Anka Begović iz reda nastavnika i stručnih suradnika
 2. Mehmed Memišević iz reda nastavnika i stručnih suradnika
 3. Ivica Šošić iz reda roditelja
 4. Blanka Maroš ispred osnivača i lokalne zajednice
 5. Zoran Topić ispred osnivača i lokalne zajednice.

  

Ninoslav Sušilović, sumnjajući u točnost glasovanja ispred Posavske stranke traži da se po ovoj točki vijećnici izjasne pojedinačno što je i prihvaćeno te se pristupilo pojedinačnom izjašnjavanju.

Nakon provedenog pojedinačnog glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje  prihvaćen sa 14 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ i 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 8.

             Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora  Osnovne škole A.G. Matoša, Vidovice

Mladen Marković iznosi kako je članica Odbora Osnovne škole Katarina Kopić podnijela ostavku na mjesto člana u školskog odboru a bila je imenovana iz reda učitelja i stručnih suradnika. Nakon provedenog zakonom propisanog postupka učiteljsko vijeće je za  člana nominiralo Velimira Topić koji je ujedno bio i jedini prijavljeni na natječaj a ispunjavao je sve tražene uvjete.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor, nakon rasprave,  prihvatio da se za člana Školskog odbora Osnovne škole A.G. Matoša imenuje Velimir Topić.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog rješenja usvojen sa 17 glasova „Za“.

Ad. – 9.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za kulturu“ Orašje za 2016. godinu

Mandica Živković, v.d. ravnateljica Centra ukratko je dodatno pojasnila Izvješće nakon čega predsjednik isto daje na raspravu.

U raspravi po ovoj točki sudjelovali: Josip Pejić, Enes Đulović te Joso Živković.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja, predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 17 glasova „Za“.

Ad. – 10.

            Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje

Mladen Marković u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako je Upravno vijeće vrtića donijelo Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtića. Istim je određeno povećanje tj. upošljavanje još jedne odgojiteljice. Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju  županije Posavske na izmjenu  Pravilnika suglasnost treba dati Osnivač tj. u ovom slučaju Općinsko vijeće. Razlog  izmjene Pravilnika je taj što vrtić prostorno može primiti još 5 djece jasličke dobi  za koje usluge već  postoji interes roditelja. Da bi se ispunili propisani pedagoški standardi, a imajući u vidu povećanje broja djece, potrebno je uposliti još jednu odgajateljicu.

U raspravi  sa svojim pitanjima i prijedlozima učešće uzeli: Ninoslav Sušilović i Enes Đulović.

Na neka od postavljenih pitanja, sudionika rasprave, odgovorio pomoćnik općinskog načelnika Mladen Marković.

Predsjednik po završetku rasprave točku daje na glasovanja i  konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. – 11.

               Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje za 2016. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća nakon kratkog pojašnjenja koje je po ovoj točki dao pomoćnik Općinskog načelnika Pero Baotić točku daje na raspravu.

Josip Pejić uz kratak komentar ispred Kluba vijećnika HDZ BiH daje podršku predloženom zaključku.

U raspravi sa svojim pitanjima, prijedlozima i sugestijama učešće uzeli slijedeći vijećnici: Joso Živković i Enes Đulović.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 15 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Sjednica završila u 13.30

 

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić

Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 14 Srpanj 2017

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-862/17

Orašje, 13.7. 2017. godine

              Temeljem  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka  63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04,  2/07 i 5/11), sazivam

7.  SJEDNICU  OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 20. srpnja  (četvrtak) 2017. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici  u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o novčanoj pomoći višečlanim obiteljima,
 4. Prijedlog Odluke o dopuni  Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje,
 5. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Donjoj Mahali putem javnog nadmetanja,
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje,
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Orašje, Orašje,
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice,
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za kulturu“ Orašje za 2016. godinu,
 10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje,
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje za 2016. godinu.

Predsjendik Općinskog vijeća 

Mario Oršolić

Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 14 Srpanj 2017

I Z V O D

iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane dana 22. lipnja   2017. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 19 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnici: Zorislav Mikić, Mirko Vukić, Zdravko Džojić, Joso Živković, Anto Kobaš, i Mehmed Memišević.

Pored vijećnika sjednici nazočni: općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnici/ce općinskog načelnika:  Rizama Tukulj, Mladen Marković, Željko Nedić  Pero Baotić , OP Marijan Živković, ravnatelj RPO-a Tihomir Bijelić te predstavnici medija.

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, za današnju sjednicu predložio slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Zavodu za javno                                     zdravstvo Županije Posavske,
 4. Prijedlog Odluke o  načinu pokrića gubitka J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje u 2016. godini,
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta  J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom,
 7. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom,
 8. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju putem javnog nadmetanja,
 9. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Boku putem javnog nadmetanja,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva,
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava po javnom pozivu,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje za 2016. godinu,
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje za 2016. godinu,

nakon čega isti daje na raspravu.

Općinski načelnik Stanko Vincetić nakon kratkog pojašnjenja i navođenja razloga predlaže da se dnevni red današnje sjednice dopuni novom točkom koja bi glasila: „Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju v.d. direktora „Centra za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o. Orašje, a koja bi se razmatrala kao točka 10.

Ninoslav Sušilović predlaže da se točke pod rednim brojem 4 i 5 razmatraju nakon točke 13 odnosno Izvješća o radu Radiopostaje Orašje za 2016. godinu obzirom da se iste odnose na rad i poslovanje  radija.

Prijedloga za izmjenu i dopunu više nije bilo i predsjednik prijedlog Općinskog načelnika daje na glasovanje i konstatira, nakon provedenog glasovanja,  da je isti usvojen  jednoglasno.

Također i prijedlog vijećnika Ninoslava Sušilovića  je prihvaćen, nakon čega se prešlo na rad po točkama dnevnog reda.

Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice nije bilo i predsjednik konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

              Vijećnička pitanja i inicijative

Stigao vijećnik Anto Kobaš.

Enes Đulović:

Ponavlja 3 vijećnička pitanja koja je postavio na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća, koja su zapisnički evidentirana a koja glase:

 1. Zbog čega se Odluka Općinskog vijeća donesena u 2016. godinu (40 sjednice OV-a) o promjeni regulacije prometa u 10. i 12. ulici nije realizirana od strane nadležnih općinskih službi?
 2. Predlaže da Komisija za ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Orašje uradi akt kojim bi se naložila dosljedna primjena Zakona o ravnopravnosti spolova prilikom izrade akata koji se razmatraju na sjednicama Općinskog vijeća.
 3. Koliko stanova ima u vlasništvu općina Orašje? Koja se fizička lica vode kao korisnici stanova u vlasništvu općine i koliki su dugovi za električnu energiju , odvoz smeća na današnji dan (23.05. 2017. god.) na tim stanovima?

te postavlja nova:

-          Da li su, pitanje za općinskog načelnika, za Vas odluke Općinskog vijeća obvezne ako su sukladne zakonu i da li  ih zajedno sa općinskim službama provodite?

-          Da li je, isto pitanje za općinskog načelnika, upoznat osobno ili nadležna općinska služba da u školskoj 2017/2018. godini neće u srednjoj strukovnoj školi biti upisan medicinski smjer tj. da li su prije donošenja takve odluke upoznati sa istom?

-          U kom je trenutno statusu lokal u 10. ulici kod parka u kojem je prije bio ugostiteljski objekt „Klub 92“, da li se ima namjera pokrenuti  procedura uklanjanja montažne terase istog objekta što bi dovelo do veće sigurnosti pješaka koji ulicu koriste?

-          Da li općinski načelnik ima informacije čije su kontejnerske  kante koje već duže vrijeme propadaju na prostoru bivšeg poduzeća „Burim“, tj. preko puta Komunalca u VIII. ulici?

-          Kojom odlukom je reguliran način parkiranja u IV. ulici jer su u istoj pješacima oduzeta prava korištenja trotoara u većem dijelu ulice?

Marinko Džoić predlaže, imajući u vidu u posljednje vrijeme učestale pljačke kuća na području naše općine, da se sazove bilo tematska bilo redovna sjednica na koju bi bili pozvani predstavnici P.U. Orašje kako bi prezentirali sigurnosnu situaciju na području naše općine kao i da se pokušaju iznaći rješenja koja bi doprinijela  za većoj sigurnosti  kako građana tako i imovine.

Predrag Mišković predlaže da se poduzmu mjere u cilju daljnjeg sprječavanja propadanja zgrade zemljoradničke zadruge „Tolisa“  odnosno da se pokrene procedura uvrštavanja iste u nacionalni spomenik kulture u BiH  obzirom da je  građena prije više od 100 godina.

Na pitanja i inicijative odgovorio općinski načelnik dok će na pitanja za koja se traži i pismeni odgovor u takvom obliku biti i odgovoreno.

Ad. – 3.

             Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Zavodu za javno zdravstvo županije Posavske

Općinski načelnik u svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako se predloženom odlukom  dodjeljuje prostor  zavodu koji bi oni koristili za skladištenje sredstava i opreme za provođenje DDD mjera na, kako području općine Orašje tako i na prostoru županije. Radi se o prostoru ukupne površine 23,70 m2. Prostor  se dodjeljuje na određeni vremenski period kako je to u odluci  navedeno bez naknade.  Jedan od razloga dodjele prostora bez naknade je i taj što bi od sada posao dezinsekcije, koji su do sada obavljale razne firme,  obavljao zavod  što bi značilo i uštedu znatnih proračunskih sredstava.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak komentar podržava odluku.

Enes Đulović iznosi kako će prilikom glasovanja biti protiv a kao razloge navodi smjernice koje su sadržane u odluci vezano za način i uvjete potpisivanja ugovora od strane Općinskog načelnika i Zavoda za javno zdravstvo što predloženu odluku  dodatno usložnjava. Na kraju iznosi kako u dobronamjernost odluke ne sumnja ali ima prostora za sumnju da li ista ima zakonsko uporište.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je Odluka u predloženom obliku usvojena sa 15 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 4.

             Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom

Željko Nedić iznosi kako će prilikom pojašnjavanja dati obrazloženje  i naredne točke jer je ista tematika samo su različite lokacije zemljišta koje se prodaje. Naime EP HZ HB distribucijsko područje sjever uputio je zahtjev općini Orašje za kupovinu dvije parcele za izgradnju trafo stanica. Parcele se nalaze u Orašju i sukladno Zakonu o stvarnim pravima koji u ovakvim situacijama dozvoljava prodaju zemljišta izravnom pogodbom (izgradnja objekata infrastrukture). Radi se o zemljištu površine 20m2 (na Dusinama), cijene, kako je to procijenio stalni sudski vještak 4KM/m2.  U narednoj točki radi se o zemljištu koje se nalazi u III. ulici iza stambene zgrade u zoni savskog nasipa. Površina zemljišta je 20m2 a cijena, također prema procjenama stalnog sudskog vještaka, iznosi 100KM/m2.

Enes Đulović nakon kratkog  komentara  iznosi da će prilikom glasovanja biti suzdržan.

Rasprave više nije bilo i odluka je u predloženom obliku, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 5.

             Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom

Enes Đulović iznosi kako će prilikom glasovanja biti protiv odluke iz razloga što se zemljište nalazi u najnaseljenijem dijelu Orašja i što nije tražena suglasnost tj. mišljenje kako građana koji žive u blizini tako i mišljenje MZ-e na čijem se području nalazi predmetno zemljište.

Nakon dodatnog pojašnjenja kojeg je po ovoj točki dao pomoćnik općinskog načelnika Željko Nedić, vijećnik Enes Đulović iznosi kako će prilikom  izjašnjavanja biti suzdržan.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je Odluka u predloženom obliku usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 6.

             Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju putem javnog nadmetanja

Željko Nedić iznosi kako se predmetnom odlukom predlaže, sukladno Zakonu o stvarnim pravima, putem javnog nadmetanja prodaja zemljišta površine 1155m“ po početnoj cijeni, koju je odredio stalni sudski vještak, od 25KM/m2. Zemljište se nalazi u stambenom naselju Jug II u Orašju. Nakon provedene procedure tj provođenja postupka javnog nadmetanja slijedi, kako je to odlukom propisano, potpisivanje ugovora sa najboljim ponuđačem od strane općinskog načelnika.

Enes Đulović izražavajući sumnju u zakonitost prodaje iznosi kako će prilikom glasovanja biti „Suzdržan“.

Rasprave nije bilo i odluka u predloženom obliku je, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 14 glasova „Za“ uz 6 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 7.

              Prijedlog odluke o prodaji  građevnog zemljišta u Boku putem javnog nadmetanja

Željko Nedić iznosi kako se odlukom predviđa prodaja zemljišta na način kako je to bilo u prethodnoj točki s tim da se ovdje radi o zemljištu koje se nalazi u Boku tzv. „Poljice“. Predmet prodaje su 23 parcele sa početnom cijenom licitacije 4KM/m2.

Pavo Kosić iznosi vezano za predloženu odluku kako je Vijeće MZ-e Bok na svom sastanku nakon rasprave podržalo istu.

Predsjednik Općinskog vijeća, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je odluka usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 8.

             Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju v.d. direktora Centra za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o. Orašje

Općinski načelnik  iznosi kako na mjesto, sukladno Odluci o osnivanju centra za poduzetništvo, predlaže da se za v.d. direktora imenuje Miroslav Maroš koji trenutno obavlja dužnost tehničkog koordinatora Udruge poduzetnika Orašje. Isti je dobro upoznat za aktivnostima centra,  bio je i partner u realizaciji projekta MOSLED i trenutno je najkompetentnija osoba za to mjesto. Primarna zadaća v.d. direktora biti će registracija centra kako bi se moglo što prije krenuti u realizaciju određenih odobrenih projekata, odnosno aplicirati novim projektima prema sredstvima raznih međunarodnih organizacija.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje, vezano za ovu točku, iznosi kako je odbor na svom sastanku, nakon rasprave o prijedlogu općinskog načelnika, isti prihvatio sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Enes Đulović iznosi kako nije zadovoljan obrazloženjem koje je dao kako općinski načelnik tako i predsjednica Odbora za izbor i imenovanje obzirom da nisu niti jedno iznijeli tj. upoznali vijećnika sa referencama kandidata na osnovu kojih bi se moglo lakše zaključiti da li je isti kompetentan za obavljanje toga posla. Nakon primjedbe vijećnika općinski načelnik upoznao vijećnike sa referencama sa kojima raspolaže kandidat za mjesto v.d. direktora Centra za poduzetništvo.

Stigao vijećnik Joso Živković.

Odluka sa predloženim kandidatom za mjesto v.d. direktora Centra za poduzetništvo Orašje je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 14 glasova „Za“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 9.

             Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva

Rizama Tukulj iznosi kako je jednom članu Općinskog izbornog povjerenstva istekao mandat. Na raspisani natječaj za popunu upražnjenog mjesta pristiglo je 5 prijava koje  su ispunjavale uvjete natječaja. Nakon toga Povjerenstvo za provedbu postupka izbora održalo je intervju sa svim kvalificiranim kandidatima te sačinilo rang listu kandidata kako slijedi:

 1. Gabrijela Martinović/Dominković, Ilija Baotić (isti broj bodova)
 2. Ljiljana Džoić, Manda Kosić, Mandalena Lukač, (isto broj bodova)

Na kraju iznosi kako je Općinsko vijeće to koje treba da izvrši imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva tj. da donese predloženo rješenje na koje suglasnost treba dati Središnje izborno povjerenstvo.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor nakon  razmatranja liste   predloženih kandidata nakon rasprave jednoglasno prihvatio da se za člana Općinskog izbornog povjerenstva imenuje Ilija Baotić iz Kostrča a što predlažu i Općinskom vijeću.

Rasprave nije bilo i prijedlog Odbora za izbor i imenovanje je, nakon provedenog glasovanja, usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 10.

              Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava po javnom pozivu

Pero Baotić iznosi kako je Općinsko vijeće na prošloj sjednici donijelo Odluku o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području naše općine kojoj je određeno da Općinski načelnik,što je i učinio 31.05. ove godine, raspiše natječaj za dodjelu sredstava. Odlukom je također određeno da Povjerenstvo koje će izvršiti ocjenu pristiglih prijava imenuje Općinsko vijeće. Povjerenstvo broji 5 članova od toga 2 člana su ispred nadležne službe, 1 član ispred udruga poljoprivrednih proizvođača i 2 člana iz reda vijećnika. Na kraju iznosi kako će nakon ocjene pristiglih prijava općinski načelnik sa onima koji su ostvarili pravo na poticajna sredstva potpisati ugovore.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako odbor razmatrao pristigle prijave koje su dostavile političke stranke i nakon toga jednoglasno usvojili, a što predlažu i Općinskom vijeću, da se u Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava po javnom pozivu za dodjelu poticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede na području naše općine imenuju:

 1. Pero Baotić za predsjednika,
 2. Katica Dabić za članicu,
 3. Marko Ivanović za člana,
 4. Pavo Kosić za člana i
 5. Anto Kobaš za člana.

Ninoslav Sušilović ima primjedbu na izlaganje predsjednice Odbora za izbor i imenovanje, mišljenja je kako je trebalo poimence nabrojati sve pristigle prijedloge političkih stranaka a nakon toga stav odbora o tome koje osobe predlažu Općinskom vijeću za povjerenstvo.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje usvojen sa 18 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 11.

               Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje  za 2016. godinu

Ahmet Nurispahić direktor poduzeća ukratko dodatno pojasnio predloženo izvješće nakon čega predsjednik isto daje na raspravu.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH nakon kratkog komentara daje podršku predloženom zaključku.

Anto Kobaš ispred Kluba vijećnika HDZ 1990.  također iznosi kako će predloženi zaključak podržati.

U pojedinačnoj raspravi  sa svojim pitanjima, primjedbama, sugestijama i prijedlozima, na koje je odgovor dao direktor poduzeća, učešće uzeli: Enes Đulović, Ninoslav Sušilović i MarinkoDžoić.

Nakon završetka rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 16 glasova „Za“ , 1 glasom „Protiv“ uz 2 glasa „Suzdržana“

Ad. – 12.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje za 2016. godinu

Kratko pojašnjenje , prije nego je predsjednik točku dao na raspravu dao ravnatelj RPO-a Tihomir Bijelić.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH  daje podršku predloženom zaključku.

Anto Kobaš ispred kluba vijećnika HDZ  1990. iznosi kako predloženi zaključak neće podržati a kao razlog navodi negativno poslovanje poduzeća što je vidljivo iz financijskog dijela izvješća.

U pojedinačnoj raspravi  sa svojim primjedbama, pohvalama, sugestijama i prijedlozima po ovoj točki učešće uzeli: Ninoslav Sušilović, Enes Đulović, Marinko Džoić. Na pitanja, primjedbe i prijedloge odgovorio ravnatelj RPO-a Tihomir Bijelić.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 13 glasova „Za“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 13.

               Prijedlog Odluke o načinu pokrića gubitka J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje u 2016. godini

U svom pojašnjenju predložene odluke ravnatelj RPO-a Tihomir Bijelić iznosi kako se ovdje radi o gubitku u iznosu od 17.917,87 KM nastalim u poslovanju u 2016. godini a pokriće se, kako je to odlukom rečeno, iz dobiti ostvarene ranijih godina. Na kraju iznosi kako trenutno na računu ima dovoljno sredstava da se dug sanira.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH iznosi kako će podržati predloženu odluku.

Anto Kobaš ispred Kluba vijećnika HDZ 1990 pita da li je odluka u skladu sa zakonom i u kojoj je godini ostvarena dobit kojom će se sanirati deficit ostvaren u 2016. godini.

Ninoslav Sušilović ispred Posavske stranke pita, imajući u vidu usporedne podatke iz izvješća o poslovanju RPO-a iz kojih je vidljivo da niti u jednoj godini nije ostvarena dobit kojom bi se pokrio gubitak,  kojim će se sredstvima sanirati gubitak?

Enes Đulović iznosi kako je odluka suprotna odredbama Statuta RPO-a kojim je propisan način kako raspodjele dobiti  tako i pokriću gubitka koji u svom poslovanju ostvari poduzeće.

Predsjednik nakon rasprave i provedenog glasovanja konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 14 glasova „Za“ , 2 glasa „Protiv“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 14.

               Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje

Tihomir Bijelić iznosi kako je Regulatorna agencija za medije propisala uvjete za  rad radiopostaja. Jedan od uvjeta je i  postojanje glavnog i odgovornog urednika.Već duže vrijeme to mjesto je upražnjeno a poslove obavlja sam ravnatelj. Kako ne bi došli u situaciju da Regulatorna agencija zabrani rad zbog neispunjavanja uvjeta predlaže se izmjena Statuta na način kako je to odlukom predviđeno a to je da se mjesto glavnog i odgovornog urednika ukida a da se  njegovi poslovi pridodaju poslovima ravnatelja poduzeća.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH iznosi kako će podržati predloženu odluku.

Ninoslav Sušilović ispred Posavske stranke iznosi kako neće podržati predloženu odluku a kao razlog navodi kako će usvajanje iste doprinijeti daljnjem opadanju kvalitete programa radija.

Enes Đulović iznosi kako se odluka o izmjeni statuta mogla uraditi i na drugačiji, bolji način, a to je da se mjesto glavnog i odgovornog urednika ne ukida nego da se statut dopuni na način da se da ovlast Nadzornom odboru da može odobriti tj. ovlastiti ravnatelja da   u određenim situacijama obavlja i poslove   glavnog i odgovornog urednika.   

Predsjednik nakon provedenog glasovanja po ovoj točki konstatira da je ista usvojena sa 14 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Sjednica završila u 14.15

 

Zapisničar: Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić