Članci

Poziv na 24. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 27 Rujan 2019

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-922/19

Orašje, 26.9. 2019. godine

            Temeljem članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

24. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 3. listopada (četvrtak) 2019. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Orašje za razdoblje 01.01. – 30.06. 2019. godine,
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Aneksa revidiranoj Strategiji razvoja općine Orašje 2016. – 2020. godine,
 5. Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Orašje putem Javnog poziva i odabiru najpovoljnije ponude,
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje dijela Ribarske ulice u Boku,
 7. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u Orašju putem javnog nadmetanja,
 8. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom,
 9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na uvjetni upis Osnovne škole Ruđera Boškovića Donja Mahala u Registar osnovnih škola,
 10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dopunama Statuta J.U. „Dom zdravlja Orašje“,
 11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta za groblja na području MZ-e Vidovice,
 12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta JU „Centar za kulturu Orašje“,
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za kulturu Orašje“ za 2018. godinu,
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti na području općine Orašje.

Predsjednik Općinskog vijeća

Mario Orsolic

Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 27 Rujan 2019

I Z V O D

iz zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Orašje održane 18.srpnja 2019. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 17 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i: Dijana Oršolić, Marija Živković, Marinko Džoić, Mirko Vukić, Zdravko Džoić, Miralem Puran, Anto Kobaš i Nusret Saltović.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnice/i Općinskog načelnika:, Manda Kosić, Manda Rezo, Pero Baotić, Mladen Marković, Ilija Kobaš, te predstavnici medija.

Nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima RPO-a, predsjednik Općinskog vijeća za današnju sjednicu je predložio slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u Orašju – stambeno naselje Jug II putem javnog nadmetanja,
 4. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova upravljanja grobljima na području MZ- Vidovice,
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Općine Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reguliranju prometa na području grada Orašja,
 7. Prijedlog Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Orašje,
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava po javnom pozivu,
 9. prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu lokacija za privremeno korištenje javnih površina putem javnog natječaja,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javnog nadmetanja,
 11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole A.G. Matoša Vidovice o prodaji zemljišta,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju       Izvješća o radu J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje za 2018. g.
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje za 2018. godinu,
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu „Centar za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o. Orašje za 2017. i 2018. godinu.

te isti daje na raspravu.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. – 1.

            Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 22 sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Enes Đulović uz dodatna pojašnjenja i obrazloženja postavlja dva pitanja i predlaže pokretanje jedne inicijative:

Pitanja:

 1. Da li su načelnik gospodin Stanko Vincetić i općinske službe nadležne za pitanje prosvjete, ove godine, učestvovali u donošenju odluke o upisu u prvi razred srednje medicinske škole? Ako jesu što se to promijenilo da promjene svoje mišljenje od prije dvije godine kada su izjavili da su oni učestvovali u ukidanju upisa u prvi razred srednje medicinske škole?
 2. Zašto odgovorni iz Općine Orašje ne rade ništa po pitanju provođenja odluke o rušenju objekta koji je odlukom Općinskog vijeća Orašje mijenjan sa fizičkom osobom za općinsku parcelu, znajući da je kao razlog navedeno to da je spomenuti objekt smetnja sigurnosti odvijanja saobraćaja na kružnom toku kod bolnice u Orašju? Da li je načelnik spreman da snosi eventualnu odgovornost u slučaju da se desi saobraćajni udes za koji se dokaže da je uzrok       spomenuti objekt?

Inicijativa: Traži od MZ-e Orašje i općinskog načelnika Stanka Vincetića da poduzmu sve zakonom propisane i potrebne radnje te da se napokon propisano tablama obilježe postojeće ulice na prostoru MZ-e Orašje. Kao prilog dostavlja popis građana koji su dali podršku pokrenutoj inicijativi.

Stigla vijećnica Marija Živković.

Pavo Kosić pita Općinskog Načelnika da li općina planira poduzeti potrebne radnje u cilju saniranja nastalih šteta uzrokovanih nedavnom nevremenom koje je pogodilo našu općinu?

Amela Jahić vezano za problem s komarcima iznosi kako prvo tretiranje koje je obavljeno nije dalo rezultate te što se dalje planira uraditi kako bi se problem ako ne riješio a ono barem znatno umanjio? Također pita kada će se riješiti problem velike zakorovljenosti putnog pojasa u pojedinim ulicama u Orašju koji već sada u pojedinim ulicama znatno otežavaju promet?

Ninoslav Sušilović uz kratko pojašnjenje postavlja slijedeća pitanja:

 1. Tko je izvršio tehnički prijem spomenika Sv. Rok u Donjoj Mahali i da li je nakon njegovog oštećenja, odnosno pada za vrijeme posljednjeg olujnog vjetra izvršen uviđaj i utvrđeni razlozi njegovog rušenja?
 2. Isto kao i kod prvog pitanja samo što se sada odnosi na srednju školu u Orašju tj. oštećenje dijela krovišta iste?

Na kraju iznosi kako je mišljenja da razmatranju godišnjih izvješća javnih poduzeća i ustanova treba dati veću važnost te da kada se nalaze na dnevnom redu da budu odmah na početku kao točka a ne, kako je praksa do sada, da budu sasvim na kraju.

Joso Živković pita kada se planira privesti namjeni prostor u Novom naselju u Orašju koji je predviđen za park a stoji već dugo neuređen? Također pita kada se planira riješiti problem komaraca na području naše općine?

Stigla vijećnica Dijana Oršolić i vijećnik Nusret Saltović.

Na pitanja i inicijative odgovorio općinski načelnik Stanko Vincetić.

Ad. – 3.

            Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u Orašju, stambeno naselje Jug-II putem javnog nadmetanja

Manda Rezo u svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako se neizgrađenim građevinskim zemljištem može raspolagati samo na način kako to određuje Zakon o stvarnim pravima. Temeljem istog donesen je Pravilnik kojim je određeno da Općinsko vijeće utvrđuje uvjete i način raspolaganja. Usvajanje predložene odluke je preduvjet tj. prvi korak kako bi se građevinske parcele navedene u odluci mogle i prodati. Nakon usvajanja predložene odluke slijedi raspisivanje natječaja a zatim i prodaja putem javnog nadmetanja. Početna cijena zemljišta, prema procjeni sudskog vještaka iznosi 25,00KM/M2.

U raspravi sa svojim pitanjima i primjedbama učešće uzeli vijećnici Enes Đulović, Predrag Mišović i Joso Živković.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predložena odluka usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 4.

            Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova upravljanja grobljima na području MZ-e Vidovice

Pero Baotić u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako je Općinsko vijeće sukladno Odluci o upravljanju grobljima na području općine Orašje donijelo odluku 2015. godine o povjeravanju poslova upravljanja grobljima na području MZ-e Vidovice poduzeću Uslužna djelatnost „Katić“ iz Vidovica. Obzirom da vlasnik firme ima zdravstvenih problema te nije u mogućosti dalje obavljati povjereni posao zatražio je raskid ugovora što je i učinjeno. Nakon toga također suglasno gore navedenoj odluci pokrenuta je, od strane MZ-e Vidovice procedura izbora nove uprave grobalja na području MZ- e Vidovice. Nakon provedene procedure dostavili su svoj prijedlog Općinskom vijeću da se   upravljanje grobljima dodijeli poduzeću „DSMI“ iz Vidovica, vlasnice Danijele Katić. Ukoliko predložena odluka bude usvojena gore navedena firma dužna je dostaviti cjenik usluga na koji suglasnost također mora dati Općinskog vijeće nakon čega bi slijedilo potpisivanje ugovora.

U raspravi sa svojim pitanjima, primjedbama i sugestijama, na koje je odgovorio pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić, učešće uzeli vijećnici: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Enes Đulović, Anto Kobaš i Joso Živković.

Predsjednik nakon rasprave i provedenog glasovanja konstatira da je predložena odluka usvojena sa 12 glasova „Za“ uz 6 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 5.

            Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Općine Orašje

Načelnik općine pojašnjavajući predloženo iznosi kako se predloženom odlukom mijenja temeljna odluka na način da se za sva javna priznanja ukida propisana novčana nagrada. Mišljenja je kako se javna priznanja dodjeljuju radi iznimnog doprinosa zajednici i predstavljaju simbolično priznanje zajednice zaslužnim pojedincima a to se ne može izraziti, vrednovati a niti promatrati kroz novčanu naknadu.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika daje podršku predloženoj odluci.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba vijećnika Posavske stranke iznosi kako ne podržavaju predloženo ističući kako su novčane nagrade koje su predviđene uz javna priznanja stvarno simbolične i ne mogu kao takve biti mjerljive sa zaslugama osoba kojim se nagrade dodjeljuju ali samo ako komisija koja vrši izbor kandidata za priznanja radi svoj posao kako treba odnosno da osnova za dodjelu priznanja budu zasluge a ne nešto drugo.

U pojedinačnoj raspravi sa svojim pitanjima, sugestijama i prijedlozima učešće uzeli vijećnici Enes Đulović i Predrag Mišković.

Predsjednik nakon rasprave i provedenog glasovanja konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 6.

            Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reguliranju prometa na području grada Orašja

Manda Rezo iznosi kako je određeni broj građana MZ-e Orašje pokrenuo inicijativu za izmjenom režima prometa u dijelu 11 ulice u Orašju. O pokrenutoj inicijativi pozitivno se očitovalo Vijeće za sigurnost prometa na području općine Orašje a Mjesna zajednica Orašje je također dala suglasnost na inicijativu građana. Inicijativom je traženo, što se predloženom odlukom i čini, da promet u dijelu 11 ulice od križanja sa 6 ulicom do križanja sa VIII ulicom bude dvosmjeran. U navedenom dijelu 11 ulice promet je po ranijoj odluci o reguliranju prometa bio jednosmjeran.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli: Josip Pejić, Enes Đulović i Ninoslav Sušilović.

Odluka u predloženom obliku je nakon glasovanja usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 7.

            Prijedlog Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Orašje

Kratko pojašnjenje predložene odluke dao pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

Enes Đulović nakon kratkog komentara predložene odluke iznosi kako je kada su prioriteti korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta u pitanju trebalo možda uz sve navedeno staviti i stočarsku proizvodnju. Nevezano za predloženi program iznosi, a što je već i ranije predlagao da se izvrši sanacija male naspe u oraškim polojima. Ne radi se o nekim velikim sredstvima a sanacijom iste sačuvale bi se znatne poljoprivredne površine koje budu poplavljene i pri malo većem vodostaju rijeke Save. Ukoliko općina nije u mogućnosti sama realizirati projekt da se ide zahtjevom prema višim instancama kako bi se osigurala sredstva.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je točka, u predloženom obliku, jednoglasno usvojena.

Ad. – 8.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava po javnom pozivu

Pero Baotić u svom obrazloženju između ostalog iznosi kako je ranije usvojena Odluka o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području naše općine. Nakon usvajanja odluke raspisan je natječaj za prikupljanje prijava zainteresiranih polj. proizvođača. Usvojenom odlukom je također propisano da pristigle prijave razmatra povjerenstvo koje imenuje Općinsko vijeće. Povjerenstvo čini 5 članova ( dva iz službe za gospodarstvo i infrastrukturu, 2 iz reda vijećnika i 1 član ispred udruga polj. proizvođača). Ispred službe predloženi su: Katica Dabić i Pero Baotić.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor, nakon stanke koju je, radi usuglašavanja prijedloga dao predsjednik Općinskog vijeća na sastanku (nazočna 4 člana) jednoglasno prihvatio a što predlažu i Općinskom vijeću da se u povjerenstvo imenuju:

 1. Pero Baotić- predsjednik,
 2. Katica Dabić – članica,
 3. Josip Pejić-član,
 4. Anto Kobaš – član i
 5. Ivica Džijan – član.

Primjedbi na prijedlog odbora nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. -9.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu lokacija za privremeno korištenje javnih površina putem javnog natječaja

Manda Rezo iznosi kako postupak dodjele lokacija za privremeno korištenje javnih površina provodi komisija koju imenuje Općinsko vijeće. Dosadašnjoj komisiji je istekao mandat te je potrebno imenovati novu kako bi se posao dodjele mogao sukladno zakonu i dalje obavljati.

Monika Džoić iznosi ispred Odbora za izbor i imenovanje kako je odbor na svom sastanku jednoglasno, nakon rasprave, prihvatio a što predlažu i Općinskom vijeću da se u komisiju imenuju:

 1. Mandalena Lukač,
 2. Faruk Zahirović i
 3. Luka Pejić.

Nakon rasprave u kojoj je učešće uzeo vijećnik Enes Đulović predsjednik je točku dao na glasovanje. Ista je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 10.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javnog nadmetanja

Nakon kratkog pojašnjenja predložene točke od strane pomoćnice općinskog načelnika Mande Rezo, predsjednik točku daje na raspravu.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor, nakon rasprave po ovoj točki, jednoglasno prihvatio a što predlažu i Općinskom vijeću, da se u gore navedenu komisiju imenuju:

 1. Manda Rezo – za predsjednicu,
 2. Magdalena Đakovac – za članicu
 3. Đuro Mišković – za člana.

Rasprave nije bilo i prijedlog Odbora je nakon glasovanja usvojen sa 14 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 11.

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Školskog Odbora Osnovne škole A. G. Matoša Vidovice o prodaji zemljišta

Manda Rezo, pojašnjavajući predloženo iznosi kako se Školski odbor Osnovne škole A.G. Matoša iz Vidovica obratio zahtjevom kojim se od osnivača tj. Općinskog vijeća traži suglasnost za prodaju školskog zemljišta koje već 20 godina koristi obitelj Šošić. Radi se o zemljištu površine 680m2 na kojem su već izgrađeni stambeni objekti. Obzirom da škola nema interes za korištenje predmetnog zemljišta a da bi se isto moglo prodati potrebna je suglasnost osnivača.

Rasprave nije bilo i predloženi zaključak je usvojen sa 14 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 12.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje za 2018. godinu

Kratko pojašnjenje izvješća dao direktor poduzeća Ahmet Nurispahić nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učešće uzeli: Josip Pejić, Anto Kobaš, Enes Đulović, Ninoslav Sušilović, Joso Živković, Pavo Kosić, Nusret Saltović te općinski načelnik Stanko Vincetić.

Po završetku rasprave predsjednik točku daje na glasovanje i konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je predloženi zaključak usvojen sa13 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 13.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje za 2018. godinu

Direktor poduzeća Vidan Vidović ukratko dodatno pojasnio izvješće nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

U raspravi, sa svojim pitanjima, primjedbama i sugestijama, na koje je odgovorio direktor poduzeća, učešće uzeli vijećnici: Josip Pejić, Anto Kobaš, Joso Živković, Ninoslav Sušilović, Enes Đulović i Pavo Kosić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 14 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 14.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu „Centar za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o. Orašje za 2017. i 2018. godinu

Kratko pojašnjenje Izvješća dao direktor poduzeća Miro Maroš nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učešće uzeli Josip Pejić i Enes Đulović.

Predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je predloženi zaključak usvojen jednoglasno.

Sjednica završila u 1510 sati.

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić

Poziv na 23. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 12 Srpanj 2019

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-682/19

Orašje, 11.7. 2019. godine

            Temeljem članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

23. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 18. srpnja (četvrtak) 2019. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u Orašju – stambeno naselje Jug II putem javnog nadmetanja,
 4. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova upravljanja grobljima na području MZ- Vidovice,
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Općine Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reguliranju prometa na području grada Orašja,
 7. Prijedlog Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Orašje,
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava po javnom pozivu,
 9. prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu lokacija za privremeno korištenje javnih površina putem javnog natječaja,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javnog nadmetanja,
 11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole A.G. Matoša Vidovice o prodaji zemljišta,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju       Izvješća o radu J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje za 2018. g.
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje za 2018. godinu,
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu „Centar za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o. Orašje za 2017. i 2018. godinu.

PREDSJEDNIK

Mario Oršolić

Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 12 Srpanj 2019

I Z V O D

iz zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Orašje održane 23.svibnja 2019. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 17 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i: Dijana Oršolić, Marija Živković, Ninoslav Sušilović, Joso Živković, Anto Kobaš, Nusret Saltović, Zdravko Džojić i Predrag Mišković.

Pored vijećnika sjednici nazočni: pomoćnice/i Općinskog načelnika: Rizama Tukulj, Manda Kosić, , Pero Baotić, Mladen Marković, Ilija Kobaš, Manda Rezo-stručni savjetnik u službi prostornog uređenja i imovinsko pravnih poslova te predstavnici medija.

Nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima RPO-a, predsjednik Općinskog vijeća za današnju sjednicu je predložio slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2018. godinu,
 4. Prijedlog Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 31.03. 2019. godine,
 5. Prijedlog Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na podruju Općine Orašje u 2019. godini,
 6. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u K.O. Orašje II Draganovci,
 7. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom Ivi Ivkić,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju imenovanju članova Upravnog vijeća LJZU „Ljekarna“ Orašje,
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje,
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Komisije za javna priznanja,
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut, poslovnik i propise,
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih,
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje,
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za socijalni rad“ Orašje za 2018. godinu,
 15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje za 2018. godinu.

nakon čega isti daje na raspravu.

Stigao vijećnik Joso Živković.

Mladen Marković ispred predlagatelja sa dnevnog reda, predloženog za današnju sjednicu, povlači točku pod rednim brojem 8 navodeći razloge povlačenja.

Stigao vijećnik Anto Kobaš.

Prijedloga za izmjenu predloženog dnevnog reda više nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je dnevni red bez točke pod rednim brojem 8, koja je povučena s dnevnog reda, jednoglasno usvojen.

 

Ad. – 1.

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Enes Đulović nakon pozdrava upućenog nazočnima iznosi kako na neka od ranije postavljenih pitanja u pisanom obliku nije dobio odgovor, unatoč propisanom roku.

Pitanje za pomoćnika općinskog načelnika Peru Baotić:“ Da li je za sječu lipa ispred Crvenog križa u III ulici u Orašju dano odobrenje od nadležne općinske službe kao i za uređenje određenog broja lipa koje se nalaze ispred zgrade Crvenog križa u istoj ulici“?

Marinko Džoić ispred MZ Ugljara, obzirom da ista nema vijećnika u Općinskom vijeću ukazuje na problem koji je što hitnije potrebno riješiti a odnosi se istresanje fekalija u tzv „Salijev“ kanal koji je nedavno očišćen a koji služi kao odvodni kanal. Međutim istresanjem fekalije u mnogome će se, za izvjesno vrijeme“ smanjiti protočnost kanala.

Joso Živković iznosi kako je i ranije postavljao takvo pitanje ali obzirom da nije dobio odgovor, ponovno ga postavlja a odnosi se na probleme koje izazivaju psi lutalice: Da li je išta poduzimano po pitanju rješavanja problema pasa lutalica, ako nije zašto nije i kada se planiraju poduzeti potrebne mjere kako bi se problem riješio?

Također pita kada se planira izvršiti košenje trave uz asfaltirane ceste obzirom da je vrijeme bilo pogodno te je ista znatno izrasla te na pojedinim mjestima ugrožava i sigurnost prometa?

Na kraju pita kada će se uraditi makar horizontalna signalizacija u novoasfaltiranoj Sportskoj ulici u Matićima odnosno, prometnim znacima, ograničiti brzinu kretanja po istoj?

Na neka od postavljenih pitanja odgovorio pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić.

Ad. - 3.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2018. godinu

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako su na svom sastanku raspravljali po ovoj točki i nakon glasovanja istu podržali sa 3 glasa „Za“ uz 1 glas „Protiv“.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak komentar daje podršku predloženom zaključku.

Enes Đulović iznosi kako je predloženu točku trebalo povući s dnevnog reda današnje sjednice obzirom da sjednici nije nazočan niti općinski načelnik kao i neki od njegovih pomoćnika te vijećnici nisu u mogućnosti dobiti odgovore na eventualno postavljena pitanja koja se odnose na rad načelnika odnosno pojedinih službi. Na kraju iznosi kako će prilikom glasovanja biti protiv.

Predsjednik, nakon rasprave i provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 15 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 1 „Suzdržan“ glas.

Ad. - 4.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 31.03. 2019. godine

Manda Kosić ispred predlagatelja ukratko pojasnila izvješće nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračuna iznosi kako su nakon rasprave i provedenog glasovanja jednoglasno podržali predloženi zaključak.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako su i oni na svom sastanku raspravljali po ovoj točki. Nakon rasprave i provedenog glasovanja podršku predloženom izvješću dala 3 člana odbora dok je jedan član bio „Protiv“.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH nakon kratkog komentara daje podršku predloženom zaključku.

Enes Đulović također u kratkim crtama prokomentirao predloženo izvješće iznoseći na kraju kako isto neće podržati.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 15 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 1 „Suzdržan“ glas.

Ad. – 5.

            Prijedlog odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2019. godini

Pero Baotić ispred predlagatelja ukratko pojasnio predloženu odluku iznoseći između ostalog kako je na prošloj sjednici usvojen nacrt predmetne odluke kao dobra osnova za izradu prijedloga. Nakon usvajanja nacrta odluke isti je proslijeđen svima koji imaju interesa odnosno koji su obuhvaćeni odlukom. Nakon razmatranja prispjelih prijedloga i sugestija, pristupilo se izradi prijedloga odluke koji je u odnosu na nacrt pretrpio neznatne izmjene.

U raspravi sa svojim pohvalama, prijedlozima i sugestijama na koje je odgovorio pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić učešće uzeli: Zvonko Mikić, Josip Pejić, Enes Đulović, Joso Živković, Marinko Džoić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku jednoglasno usvojena.

Ad. - 6.

            Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u K.O. Orašje II Draganovci

Manda Rezo, stručni suradnik u službi prostornog uređenja i imovinsko pravnih poslova pojašnjavajući ovu točku iznosi kako se ovdje radi o nekretnini koja se u katastru vodi kao javno dobro. Ista je prilikom formiranja nekategorizirane ceste u Draganovcima izgubila svoju prvobitnu namjenu i danas ima status obradivog poljoprivrednog zemljišta. Predlaže se usvajanje odluke koja će omogućiti da se u katastarskim knjigama izvrši usuglašavanje sa stvarnim stanjem.

Rasprave nije bilo i odluka je u predloženom obliku, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 15 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 7.

            Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom Ivi Ivkić

Manda Rezo u svom pojašnjenju iznosi kako je Zakonom o stvarnim pravima regulirano tj. propisano na koji način općina može raspolagati neizgrađenim građevnim zemljištem. Jedan od načina je, kada su za to ispunjeni uvjeti prodaja zemljišta izravnom pogodbom. Obzirom da su kada je prodaja zemljišta gospodinu Ivi Ivkić ispunjeni potrebni uvjeti predlaže se donošenje predložene odluke.

Rasprave nije bilo i predložena odluka je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 8.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje

Mladen Marković pojašnjavajući predloženo rješenje iznosi kako je gospođa Mandalena Lukač članica Upravnog vijeća vrtića imenovana ispred osnivača podnijela ostavku. Raspisan je javni natječaj za popunu upražnjenog mjesta. Na raspisani natječaj pristigle su dvije prijave ali je samo jedna bila potpuna tj. ispunjavala uvjete propisane natječajem. Nakon obavljenog intervjua sa kvalificiranim kandidatom komisija predlaže da se za člana Upravnog vijeća imenuje Tunjo Marošević dipl. ekonomista iz Tolise.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor na svom sastanku raspravljao o prijedlogu komisije i nakon rasprave i provedenog glasovanja jednoglasno prihvatio a što predlažu i Općinskom vijeću da se za člana Upravnog vijeća vrtića imenuje Tunjo Marošević iz Tolise.

Rasprave nije bilo i prijedlog odbora je nakon provedenog glasovanja usvojen sa 18 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 9.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Komisije za javna priznanja

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako su dva člana gore navedene komisije, a koji su bili imenovani iz reda vijećnika podnijeli ostavku te je potrebno kako bi komisija mogla normalno funkcionirati imenovati novog predsjednika odnosno člana komisije. Odbor je nakon rasprave jednoglasno prihvatio da se za predsjednika imenuje vijećnika Danijel Šošić a za članicu komisije Amela Jahić.

Stigao vijećnik Nusret Saltović.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 10.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut, poslovnik i propise

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je član Odbora za statut, poslovnik i propise Josip Živković podnio ostavku na mjesto člana Odbora a koji je bio izabran iz reda vijećnika. Odbor nakon rasprave i provedenog glasovanja jednoglasno je prihvatio, a što predlažu i Općinskom vijeću da se za člana gore navedenog odbora imenuje vijećnica Mirijam Filipović-Dominković.

Stigla vijećnica Marija Živković.

Rasprave nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira daje prijedlog odbora usvojen sa 18 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 11.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih

Monika Džoić iznosi kako je Vedrana Nišlić, obzirom da više nije član Općinskog vijeća podnijela ostavku na mjesto člana gore spomenutog odbora te je stoga potrebno popuniti upražnjeno mjesto iz reda vijećnika. Odbor je nakon rasprave jednoglasno prihvatio a što predlažu i Općinskom vijeću da se za člana odbora imenuje Miralem Puran.

Rasprave nije bilo i nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženo rješenje jednoglasno usvojeno.

Ad. – 12.

            Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje

Mladen Marković iznosi kako je Upravno vijeće vrtića donijelo Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu vrtića radi usklađivanja istog sa Zakonom o predškolskog odgoju i obrazovanju županije Posavske. U nastavku izlaganje između ostalog navodi na što se odnose predložene izmjene te kako iste ne mogu stupiti na snagu prije nego na iste osnivač da suglasnost a što se ovim predloženim zaključkom i čini.

U raspravi po ovoj točki sa svojim primjedbama učešće uzeli vijećnici Enes Đulović i Joso Živković.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 15 glasova „Za“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Stigao vijećnik Ninoslav Sušilović.

Ad. – 13.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Orašje za 2018. godinu

Nakon kratkog pojašnjenja izvješća od strane ravnatelja ustanove Antuna Mikić predsjednik Općinskog vijeća točku dao na raspravu.

U raspravi sa svojim pohvalama, primjedbama, sugestijama i prijedlozima, na koja je djelomice odgovorio ravnatelj ustanove učešće uzeli: Zvonko Mikić, Josip Pejić, Marinko Džoić i Enes Đulović.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 15 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 3 „Suzdržana“ glasa.

Ad. – 14.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje za 2018. godinu

Kratko pojašnjenje Izvješća dao direktor poduzeća Tihomir Bijelić na kraju iznoseći kako, imajući u vidu negativno poslovanje u prethodne dvije godine, daje svoj mandat na raspolaganje Općinskom vijeću.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli: Zvonko Mikić, Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Marinko Džoić i Enes Đulović.

Nakon glasovanja predloženi zaključak je usvojen sa 17 glasova „Za“, 3 glasa „Protiv“, uz 1 glas „Suzdržan“.

Sjednica završila u 1305 sati.

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić

Poziv na 22. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 17 Svibanj 2019

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-481/19

Orašje, 16.5. 2019. godine

            Temeljem članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

22. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 23. svibnja (četvrtak) 2019. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2018. godinu,
 4. Prijedlog Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 31.03. 2019. godine,
 5. Prijedlog Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na podruju Općine Orašje u 2019. godini,
 6. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u K.O. Orašje II Draganovci,
 7. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom Ivi Ivkić,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju imenovanju članova Upravnog vijeća LJZU „Ljekarna“ Orašje,
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje,
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Komisije za javna priznanja,
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut, poslovnik i propise,
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih,
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje,
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za socijalni rad“ Orašje za 2018. godinu,
 15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje za 2018. godinu.

PREDSJEDNIK

Mario Oršolić

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 17 Svibanj 2019

I Z V O D

iz zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Orašje održane 4. travnja 2019. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 20 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i: Dijana Oršolić, Marija Živković, Joso Živković, Anto Kobaš i Nusret Saltović.

Predsjednik Općinskog vijeća upoznaje nazočne kako je vijećnica Vedrana Nišlić podnijela ostavku na mjesto vijećnice u Općinskom vijeću. Sukladno propisanoj proceduri Središnje izborno povjerenstvo provelo je postupak i dodijelilo mandat Miralemu Puran slijedećem kvalificiranom kandidatu sa liste stranke SDA.

Sukladno Poslovniku Općinskog vijeća novoizabrani vijećnik je dao svečanu izjavu nakon čega je Općinsko vijeće nastavilo sa radom.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnice/i Općinskog načelnika: Manda Kosić, Ruža Nedić, Pero Baotić, Mladen Marković, Ilija Kobaš, Manda Rezo-stručni savjetnik u službi prostornog uređenja i imovinsko pravnih poslova, OP Marijan Živković te predstavnici medija.

N sjednicu stigao vijećnik Joso Živković

Nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima RPO-a, predsjednik Općinskog vijeća za današnju sjednicu je predložio slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Rješenja o izboru dopredsjednika Općinskog vijeća Orašje,
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Orašje za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. godine,
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije revidirane Strategije projekata i mjera općine Orašje za period 2019.-2020. godine,
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kanalizacijske mreže u K.O. Orašje I, K.O. Ugljara, K.O.Donja Mahala I i K.O. Donja Mahala III,
 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje prometnice u K.O. Donja Mahala I,
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata/programa,
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća JU Centar za kulturu Orašje,
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Nacrta Odluke o poticajnim mjerama za razvoj, poljoprivrede na području općine Orašje u 2019. godini,
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara općine Orašje,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje za 2018. godinu,
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje za 2018.godinu.

nakon čega isti daje na raspravu.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

 

 

Ad. – 1.

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Predsjednik prije nego je po ovoj točki dao riječ vijećnicima pročitao je inicijativu učenika sekcije Civitas Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice u kojoj su naveli kako su nakon rada na terenu i razgovora sa građanima detektirali problem koji treba,što prije, riješiti a odnosi se na divlju deponiju koja se nalazi na dijelu puta Vidovice-Draganovci- Orašje kojeg zbog svoje sigurnosti koriste kako učenici tako i ostali mještani. Načini rješavanja problema sadržani su u slijedećim njihovim zaključcima:

-          sanirati divlju deponiju dok nije dospjela u goru fazu,

-          uniformirati komunalne redare s ciljem bolje uočljivosti na terenu (ili neka radna odjela s natpisom,

-          uvesti komunalnim redarima radno vrijeme u dvije smjene kako bi se izbjeglo popodnevno bacanje otpada,

-          uvesti prijavnicu (portu) na jedinu legalnu deponiju „Dusine“ radi uputa od strane ovlaštenog lica gdje odložiti određenu vrstu otada,

-          staviti u funkciju postojeće mrcinište na deponiji „Dusine“

Enes Đulović daje podršku inicijativi učenika sekcije Civitas te uz dodatna pojašnjenja pokreće inicijativu odnosno postavlja slijedeća pitanja:

Inicijativa: Formirati radnu grupu (delegaciju koja će imati radne sastanke sa predstavnicima UIO BiH, špeditera i drugih službi koje rade na graničnom prijelazu Orašje radi izrade plana provođenja aktivnosti na odgovoru svih na povećani promet na terminalu na graničnom prijelazu radi bolje usluge. U radnoj grupi da bude i predstavnika Općinskog vijeća Orašje.

Pitanja:

 1. Da li je na prostoru Općine Orašje bilo realizacije projekata pomoći kineske vlade poslije poplava 2014. godine u projektu donacija traktora i motokultivatora. Ako je bilo tko je realizirao projekt i kome su dodijeljene donacije tj. sredstva na prostoru općine Orašje?
 2. U projektu „Nabavka ostalih pomoćnih objekata-bilbordi“ je potrošno u 2018. godini 70.834 KM. Da li je plan da se ti bilbordi iznajmljuju za druge ekonomske subjekte. Ako se planira prostoji li cjenovnih usluga i kada se planira povrat investicije?

Marinko Džoić upoznaje vijećnike kako je Odbor za unapređenje prirode i životne okoline, čiji je on predsjednik, održao sastanak 28. ožujka 2019. godine na kom je raspravljano o radu komunalnih redara kao i o nelegalnom odlaganju otpada.

Nakon rasprave i razmatranje više prijedloga koji su išli u pravcu efikasnijeg rada komunalnih redara odnosno iznalaženja načina sprečavanja nelegalnog odlaganja otpada jednoglasno je usvojeno da se Općinskom vijeću predlože slijedeće inicijative:

Inicijativa 1:

Da se za komunalne redare nabave uniforme po kojima će biti građanima prepoznatljivi. Mišljenja smo da će na taj način komunalni redari biti ne samo više uvažavani od strane građana nego će to, nadamo se,   poboljšati suradnju tj. komunikaciju između građana i komunalnih redara što će neminovno u konačnici dovesti do poboljšanja stanja u oblastima koje su u nadležnosti komunalnih redara.

Inicijativa 2.

Da se u cilju sprečavanja nelegalnog odlaganja otpada na mjestima gdje se nalaze divlje deponije smeća postave kamere koje bi pomogle u otkrivanju osoba koje otpad odlažu nelegalno. Mišljenja smo da bi se na taj način uvelike i smanjilo odlaganje otpada jer bi prekršitelje bilo lako otkriti i poduzeti zakonom propisane mjere u cilju kažnjavanja. Također je zaključeno da se pokuša iznađi način na koji bi svi građani bili uključeni u organiziran odvoz smeća što bi možda još najviše doprinijelo smanjenju nelegalnog odlaganja smeća.

Ninoslav Sušilović predlaže da se uvede cjenik kazni za osobe koje nelegalno odlažu otpad na način da se za svaki naredni prekršaj plaća veća kazna što će mišljenja je biti efikasnije od kamera ali uz uvjet da se isti primjenjuje na terenu.

Joso Živković ima slijedeća pitanja i inicijative:

 1. Zašto razvojačeni branitelji ne mogu biti oslobođeni za postotak invalidnosti kada kupuju plac za izgradnju stambenog objekta na zemlji koja općina ima u vlasništvu i kada licitira?
 2. Dokle       je stigla općinska administracija za ishođenje uporabne dozvole za novoizgrađenu hladnjaču?

Inicijative:

-          da se saslušaju i sprovedu u djelo zdrave inicijative.

-          Da se donese odluka o radu komunalnih redara.

Na pitanja i pokrenute inicijative odgovorio općinski načelnik Stanko Vincetić.

Ad. – 3.

            Prijedlog Rješenja o izboru dopredsjednika Općinskog vijeća Orašje

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor zaprimio dva prijedloga za imenovanje dopredsjednika Općinskog vijeća i to: Amelu Jahić i Miralema Puran. Na svom sastanku odbor je nakon razmatranja prispjelih prijedloga za mjesto dopredsjednika u Općinskom vijeću prihvatio sa 4 glasa „Za“ i 1 glasom suzdržanim da se za dopredsjednicu imenuje vijećnica Amela Jahić.

Enes Đulović iznosi kako će podržati prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ali predlaže da se u obrazloženju predloženog rješenja ili izbriše ili izmjeni zadnji pasus obzirom da nije istinit. Statutom općine Orašje tj. člankom 32 propisano je da se prije izbora tj. predlaganja kandidata za izbor dopredsjednika obave konsultacije sa svim strankama koje imaju vijećnike u Općinskom vijeću što sada nije bio slučaj tj. nisu održane konsultacije sa svim strankama koje imaju vijećnike.

Predsjednik Općinskog vijeća iznosi kako će prvo na glasovanje dati prijedlog Odbora za izbor i imenovanje te nakon toga ukoliko isti ne dobije dovoljan broj glasova dati na glasovanje i drugi prijedlog koji je stigao na adresu Odbora za izbor i imenovanje.

Predsjednik nakon glasovanja Općinskog vijeća o prijedlogu Odbora za izbor i imenovanje, da se za dopredsjednicu imenuje Amela Jahić, konstatira da je isti jednoglasno prihvaćen.

Ad. -4.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Orašje za razdoblje 01.01. – 31.12. 2018. godine

Manda Kosić dodatno ukratko pojasnila predloženo izvješće nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako su na svom sastanku, nakon pojašnjenja koje je po ovoj točki dala pomoćnica općinskog načelnika za financije i proračun Manda Kosić, raspravljali o istoj te je nakon provedenog glasovanja prihvatili sa 3 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Stigao vijećnik Nusret Saltović.

Učešće u raspravi po ovoj točki uzeli Enes Đulović, Ninoslav Sušilović, Josip Pejić i općinski načelnik Stanko Vincetić.

Stigao vijećnik Anto Kobaš.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 17 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 5.

            Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije revidirane strategije projekata i mjera općine Orašje za period 2019. – 2020. godine

Pero Baotić ispred predlagatelja iznosi kako je na prethodnoj sjednici usvojen nacrt današnje odluke kao dobra osnova za izradu prijedloga. Na prijedlog odluke nije stigao nikakav amandman te je ona sadržajno ista kao i usvojeni nacrt odluke. Na kraju iznosi kako predložena strategija sadrži 60 projekata vrijednosti 15.000.000,00 KM.

U raspravi sa svojim pitanjima, primjedbama sugestijama na koje je odgovorio općinski načelnik Stanko Vincetić i pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić, učešće uzeli vijećnici: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Enes Đulović i Marinko Baotić.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je predložena odluka usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. -6.

            Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kanalizacijske mreže K.O. Orašje I, K.O. Ugljara, K.O. Donja Mahala I i K.O. Donja Mahala III

Manda Rezo u svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je Općinsko vijeće ovakvu odluku donijelo ranije. Međutim kako je na terenu, prilikom izgradnje kanalizacije došlo do odstupanja od utvrđene trase potrebno je donijeti novu odluku. Razlog za odstupanje od utvrđene trase je taj što je bilo moguće, ukoliko se izmjeni trasa izgradnje, da ista ide više preko zemljišta koje je u državnom vlasništvu što znači i smanjenje troškova izgradnje. Nakon usvajanja predložene odluke slijedi postupak izvlaštenja zemljišta koje je u privatnom vlasništvu i u kom će vlasnici biti adekvatno obeštećeni.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli vijećnici Ninoslav Sušilović i Enes Đulović te općinski načelnik Stanko Vincetić.

Predložena odluka je nakon rasprave i provedenog glasovanja usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. -7.

            prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje prometnice u K.O. Donja Mahala I.

Manda Rezo iznosi kako se predloženom odlukom, ukoliko bude usvojena, utvrđuje javni interes za izgradnju prilazne ceste u Zadružnoj ulici u Donjoj Mahali. Radi se o nekretninama koje su dio postojeće prometnice koje su upisane kao prilazni put ali se nalaze u vlasništvu fizičkih osoba. Nakon usvajanja odluke slijedi postupak izvlaštenja s tim da su se vlasnici dijela parcela koje će izvlastiti odrekli prava na naknadu.

Rasprave nije bilo i predložena odluka je usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 2 glas a“Suzdržana“.

Ad. -8.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata-programa

Mladen Marković iznosi kako su Proračunom za 2019. godinu osigurana sredstva za udruge građana sa područja općine Orašje. Odlukom Općinskog vijeća propisani su uvjeti i način raspodjele sredstava. Pristigle prijave, također kako je to određeno odlukom razmatra povjerenstvo koje broji 5 članova a koje također imenuje Općinsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje. Povjerenstvo čine 2 predstavnika općinske službe te 3 člana iz reda vijećnika. Zadaća povjerenstva je da pregleda i ocjeni pristigle prijave te predloži općinskom načelniku projekte koji ispunjavaju propisne uvjete radi donošenja odluke o dodjeli sredstava.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor nakon rasprave i razmatranja pristiglih prijava jednoglasno prihvatio, a što predlažu i Općinskom vijeću da se u povjerenstvo imenuju

 1. Sadija Subašić,
 2. Magdalena Brašnić,
 3. Josip Pejić,
 4. Mirjam Filipović-Dominković,
 5. Anto Kobaš.

Stigla vijećnica Marija Živković

Rasprave nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje jednoglasno usvojen.

Ad. -9.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća J.U. Centar za kulturu Orašje

Mladen Marković iznosi kako se predloženim rješenjem razrješavaju dužnosti članovi ranijeg saziva upravnog vijeća odnosno imenuju predsjednik i članovi novog saziva. Poštujući zakonom propisanu proceduru komisija, koja je imenovana od strane općinskog načelnika, provela je postupak izbora te nakon obavljenog intervjua sa kvalificiranim kandidatima sačinila rang listu kako slijedi:

 1. Goran Topić –kandidat za predsjednika
 2. Nurfeta Nurispahić kandidatkinja za predsjednicu

Za članove Upravnog vijeća:

 1. Ana Dominković
 2. Kristina Krištić i Nurfeta Nurispahić, obje kandidatkinje imaju isti broj bodova.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor nakon razmatranja predložene liste kandidata sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“ prihvatio a što predlažu i Općinskom vijeću da se u Upravo vijeće Centra za kulturu imenuju:

 1. Goran Topić za predsjednika,
 2. Ana Dominković za člana i
 3. Kristina Krištić za člana.

Predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je prijedlog rješenja usvojen sa 15 glasova „Za“, 1glasom „Protiv“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. -10.

            Prijedlog zaključka o usvajanju nacrta Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2019. godini

Kratko pojašnjenje ove točke dao je pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učešće uzeli vijećnici Josip Pejić, Enes Đulović i Marinko Džoić.

Predsjednik nakon izjašnjavanja Općinskog vijeća po ovoj točki konstatira kako je ista usvojena jednoglasno.

Ad. -11.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara općine Orašje

Nakon pojašnjenja koje je po ovoj točki dao pomoćnik općinskog načelnika, uslijedila je rasprava u kojoj su sa svojim prijedlozima i sugestijama učešće uzeli vijećnici Enes Đulović i Marinko Džoić.

Predsjednik daje točku na glasovanje i konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je ista jednoglasno usvojena.

Ad. -12.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje za 2018. godinu

Maja Kobaš, ravnateljica ustanove dodatno, ukratko, pojasnila predloženo izvješće.

U raspravi po ovoj točki sudjelovali: Enes Đulović i Marinko Džoić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. -13.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje u 2018. godini

Nakon pojašnjenja ove točke koje je dao pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić uslijedila je rasprava u kojoj je učešće uzeo vijećnik Enes Đulović.

Predsjednik konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je predloženi zaključak usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Sjednica završila u 1413 sati.

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća  Mario Oršolić

Poziv na 21. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 01 Travanj 2019

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-313/19

Orašje, 28.03. 2019. godine

            Temeljem članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

21. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 4. travnja (četvrtak) 2019. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Rješenja o izboru dopredsjednika Općinskog vijeća Orašje,
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Orašje za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. godine,
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije revidirane Strategije projekata i mjera općine Orašje za period 2019.-2020. godine,
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kanalizacijske mreže u K.O. Orašje I, K.O. Ugljara, K.O.Donja Mahala I i K.O. Donja Mahala III,
 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje prometnice u K.O. Donja Mahala I,
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata/programa,
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća JU Centar za kulturu Orašje,
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Nacrta Odluke o poticajnim mjerama za razvoj, poljoprivrede na području općine Orašje u 2019. godini,
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara općine Orašje,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje za 2018. godinu,
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje za 2018.godinu.

Predsjednik

Mario Oršolić

Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 01 Travanj 2019

I Z V O D

iz zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane 21. veljače    2019. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Prije utvrđivanja kvoruma predsjednik Općinskog vijeća upoznaje nazočne kako je vijećnica Vedrana Nišlić podnijela ostavku na mjesto vijećnice u Općinskom vijeću. Sukladno propisanoj proceduri Središnje izborno povjerenstvo provodi postupak dodjele mandata slijedećem kvalificiranom kandidatu sa liste stranke SDA.

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 17 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i: Monika Džoić, Danijela Peranović, Dijana Oršolić, Pavo Kosić , Ninoslav Sušilović, Joso Živković i Enes Đulović.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić,  pomoćnice/i Općinskog načelnika: Rizama Tukulj, Manda Kosić, Ruža Nedić, Pero Baotić, Mladen Marković  i Ilija Kobaš, Manda Rezo-stručni savjetnik u službi prostornog uređenja i imovinsko pravnih poslova, OP Marijan Živković  te predstavnici medija.

Nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako  i slušateljima RPO-a, predsjednik Općinskog vijeća  za današnju sjednicu je  predložio  slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća  za 2019. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o deponiranju novčanih sredstava na depozitni račun UniCredit Bank d.d. Mostar,
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta nastalih tijekom elementarne nepogode – suša 2017. godine na području općine Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća LJZU „Ljekarna Orašje“,
 7. Nacrt Odluke o usvajanju Plana implementacije revidirane Strategije projekata i mjera općine Orašje za period 2019. – 2020. godine,
 8. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu na kome je izgrađena čitaonica „Oršolići“ u Tolisi,
 9. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje aneksa ugovora o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta,
 10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na plan održavanja LC – Lokalnih cesta na području općine Orašje u 2019. godini,
 11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut JU „Dom zdravlja Orašje“,
 12. Prijedlog Zaključka o  usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2018. godinu,
 13. Informacija o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje,
 14. Informacija o rezultatima prodaje zemljišta putem javnog nadmetanja za 2018. godinu,
 15. Informacija o  postavljenim vijećničkim pitanjima, pokrenutim inicijativama i realizaciji istih u 2018. godini.                                                                                        

nakon čega isti daje na raspravu.

Stigli vijećnici Ninoslav Sušilović i Joso Živković.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. – 1.

 Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

             Vijećnička pitanja i inicijative

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako su nakon rasprave na svom sastanku jednoglasno podržali da se predlože odnosno pokrenu  slijedeće inicijative:

-          da se preko nadležnih kako u općini tako i u županiji propiše obveza ljekarskih pregleda za djecu u osnovnim školama a troškove bi, naravno, snosila općina odnosno županija.

-          u što skorije vrijeme iznaći način na koji riješiti sve izraženiji problem pasa lutalica.

-          poduzeti mjere u cilju animiranja građana o potrebi odlaganja otpada na za to određena mjesta,

-          što prije sanirati divlje deponije na području naše općine.

Amela Jahić prenosi apel građana Orašja kojim traže da se što prije izvrši označavanje ulica.

Predrag Mišković ispred MZ-e Kostrč vezano za ranije dostavljen zahtjev te mjesne zajednice koji se odnosi na zabranu prometa vozilima preko 7,5 tona ulicama Kostrča. Da li je što po tom pitanju poduzeto?

Ninoslav Sušilović ponavlja već više puta postavljena pitanja na koja ni nakon skoro dvije godine nije dobio odgovor:

-          Traži da mu se dostavi informacija vezano za centar za poduzetništvo: Koliko je do sada uloženo sredstava u njegovo stavljanje u funkciju, koliki su njegovi godišnji troškovi i koje je financijske i poslovne rezultate do sada ostvario?

-          21.09. 2017 godine podržao je inicijativu za održavanjem Izvanredne sjednice Općinskog vijeća sa samo jednom točkom dnevnog reda  „Analiza trenutnog stanja vezanog za iseljavanje s područja općine Orašje te predložio  mjere koje se mogu poduzeti da bi se iseljavanje zaustavilo. Iako je člankom 37. Poslovnika općine Orašje propisano kako je nadležno tijelo dužno u roku od 30 dana razmotri pokrenutu inicijativu i o svom stavu obavijesti pokretača inicijative, do sada nije dobio nikakav odgovor.

Nova pitanja koja se donose na rebalans Proračuna općine Orašje za 2018. godinu kao i Izvješća o izvršenju istoga za prvih 9 mjeseci 2018. godine:

-          Zašto su naknade za topli obrok po tužbi i naknade za godišnji odmor po tužbi, iako je presuda davno donesena rebalansom povećane za 52.180,00 KM u ukupnom iznosu?

-          Zašto su usluge medija rebalansom povećane sa 8.000 KM na 15.000 KM, dakle skoro duplo?

-          Zašto su zatezne kamate i troškovi spora sa planiranih 46.610,00 KM povećane na 80.000,00 KM, a zatezne kamate i troškovi spora-redovno sa 4.000 na 19.250 KM odnosno za 481%,

-          Ako znamo da je sportska dvorana završena i puštena u uporabu još 2017. godine, na što je u 2018. godini potrošeno (Izgradnja sportske dvorane) dodatnih 26.050 KM?

-          Zašto se 58.872 KM isplaćenih po sudskoj presudi firmi SF inženjering nalazi u izvršenju proračuna pod kodom 821 224-Objekti vodovoda i kanalizacije?

Joso Živković vezano za novoizgrađeni objekt hladnjače pita kada  će se i kome dati u zakup?

Također vezano za novo izgrađeni objekt hladnjače pita kada će se urediti i pristupni put do iste?

Kada je pak zimsko održavanje cesta u pitanju predlaže da se u buduće put Matići-Bok-Oštra Luka uredno čisti i posipa solju obzirom da se isti koristi za prijevoz đaka pa je potrebno da put bude sigurna za promet.

Predlaže, na kraju, da se Odlukom Općinskog vijeća zabrani rad nedjeljom.

Nusret Saltović predlaže da se u ulicama 6., 7., 9., dio 10 i 4 ulice ili zabrani ili da se naplaćuje parking obzirom da vlasnici kuća u tim ulicama imaju velikih problema kada je u pitanju izlazak na put odnosno ulazak u dvorište zbog nepropisno parkiranih vozila.

Na pitanja i inicijative odgovorio općinski načelnik dok će na pitanja i inicijative bez obzira što je na njih odgovoreno, ukoliko budu pismeno dostavljene, biti na taj način i odgovoreno.

Ad. – 3.

              Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2019. godinu

U svom kratkom pojašnjenju predloženog predsjednik Općinskog vijeća iznosi kako Općinsko vijeće na početku svake kalendarske godine donosi program rada. Isti sadrži poslove i zadatke koji se planiraju realizirati tijekom godine sa nositeljima aktivnosti. Također, na kraju iznosi kako je Program rada određen u minimumu i isti se može kada se za to ukaže potreba dopunjavati.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli Josip Pejić i Joso Živković.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je Program rada usvojen  sa 14 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 4.

               Prijedlog Odluke o deponiranju novčanih sredstava na depozitni račun

               UniCredit Bank d.d. Mostar

Manda Kosić iznosi kako su vijećnici na prošloj sjednici upoznati sa provedenom kontrolom od strane Uprave za neizravno oporezivanje kojom je  utvrđena dodatna porezna obveza općine Orašje u iznosu od 254.587 KM. Na istoj sjednici je donesena odluka o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva općine Orašje u korist Uprave za neizravno oporezivanje BiH  koja je proslijeđena Unicredit banci na realizaciju. Kako općina Orašje u Proračunu za 2019. godinu  nema predviđenih sredstava za tu namjenu uvjet banke, kako bi dala platežnu garanciju  je da općine deponira sredstva na poseban račun koja bi služila kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja dodatne utvrđene obveze prema upravi za neizravno oporezivanje.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je usvojena sa 15 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“

Ad. – 5.

             Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta

             nastalih tijekom elementarne nepogode-suše 2017. godine na području općine Orašje

Pero Baotić u svom kratkom pojašnjenju predložene odluke iznosi kako je Općinsko vijeće ranije donijelo zaključak o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti uzrokovanoj sušom 2017 a koja je iznosila 3.492.476 KM. Nakon popisa štete općina je u cilju prikupljanja sredstava za saniranje štete na određene adrese uputila zahtjeva za novčanim sredstvima. Na taj način prikupljena su sredstva u iznosu od 214.340,00 KM. Prije predlaganja ovakve odluke održani su sastanci sa predstavnicima poljoprivrednih proizvođača na kojima je dogovoreno da se sredstava prikupljena za saniranje dijela šteta podijele na način kako je to odlukom i propisano.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli Josip Pejić, Zvonko Mikić te Joso Živković.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku jednoglasno usvojena.

Ad. – 6.

             Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća LJZU „Ljekarna Orašje“

Mladen Marković iznosi kako su se usvajanjem Statuta novoosnovane ustanove LJZU „Ljekarna Orašje“  stekli uvjeti za izbor tj. imenovanje članova Upravnog vijeća. Dosadašnju funkciju  Upravnog vijeća, sukladno Odluci o statusnoj promjeni Doma zdravlja Orašje, obavljalo je privremeno upravno vijeće. Predloženom odlukom ovlašćuje se općinski načelnik da raspiše natječaj  za izbor i imenovanje članova te da imenuje komisiju koja će provesti postupak izbora kandidate te  listu kvalificiranih kandidata dostaviti Općinskom vijeću na konačno imenovanje.

Rasprave nije bilo i predložena odluka je usvojena sa 13 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. -7.

            Prijedlog nacrta Odluke o usvajanju Plana implementacije revidiranje strategije

           projekata i mjera općine Orašje za period 2019 – 2020. godine

Kratko pojašnjenje ove točke dao pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i predloženi nacrt odluke je usvojen jednoglasno  kao dobra osnova za izradu prijedloga odluke.

Ad. -8.

            Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu

            na kome je izgrađena čitaonica „Oršolići“ u Tolisi

Manda Rezo stručni savjetnik u službi prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova iznosi kako se MZ-a Tolisa obratila zahtjevom da joj se prizna pravo vlasništva na građevinskom zemljištu na kome je izgrađena čitaonica „Oršolići“ koja nema niti građevinsku niti uporabnu dozvolu. Kako bi se  nelegalno sagrađen objekat, sukladno Zakonom u građevinskom zemljištu, legalizirao  potrebno je da Općinsko vijeće prizna pravo vlasništva MZ-i Tolisa na zemljištu pod izgrađenim objektom a što se predloženim rješenjem i čini.

Rasprave nije bilo i predloženo rješenje je jednoglasno usvojeno.

Ad. -9.

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje aneksa                                            Ugovora o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta

Pero Baotić iznosi kako je dio  ugovora o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta istekao sa skidanjem usjeva 2018. godine.  Obzirom da nije proveden natječaj za dodjelu zemljišta kojem je istekao rok najma predlaže se da Općinsko vijeće da suglasnost Ministarstvu poljoprivrede županije Posavske na zaključivanje aneksa ugovora o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta kojim bi se produžio rok trajanja zakupa zemljišta do skidanja usjeva roda 2019. godine.  Na kraju iznosi kako je jedan od razloga zašto je potrebno dati suglasnost na zaključivanje aneksa ugovora  i stvaranje pretpostavki za ostvarivanje prava na poticaje poljoprivrednim proizvođačima kojima se zakup produžuje.

Rasprave nije bilo i predloženi zaključak je jednoglasno usvojen.

Ad. – 10.

              Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na plan održavanja

             Lokalnih cesta – LC na području općine Orašje u 2019. godini

U svom kratkom pojašnjenju pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić između ostalog iznosi kako je obveza općinskog načelnika da donese Odluku o održavanju lokalnih cesta na koju, da bi bila operativna i provediva , Općinsko vijeće treba dati suglasnost. Za održavanje, kako redovno tako i vanredno , Lokalnih cesta predviđen je iznos od 713,300,00 KM od toga vlastita sredstava su  482.000,00 KM.

U Raspravi po ovoj točki učešće, sa svojim primjedbama i prijedlozima, uzeli vijećnici Josip Pejić, Ninoslav Sušilović i Marinko Džoić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 12 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 11.

             Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut J.U. „Dom zdravlja Orašje“

Mladen Marković iznosi kako je Upravno vijeće novoformirane J.U. Dom zdravlja Orašje  donijelo Statut ustanove. Kako bi isti mogao stupiti na snagu potrebna je suglasnost osnivača. Predloženim zaključkom, sukladno Zakonu o ustanovama županije Posavske, daje  se suglasnost na doneseni statut kako bi ustanova mogla normalno poslovati.

Rasprave nije bilo i predloženi zaključak je usvojen sa 12 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 2 „Suzdržana“ glasa.

Ad. – 12.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva

              u Orašju za 2018. godinu

Nakon kratkog pojašnjenja  koje je po ovoj točki dao općinski pravobranitelj Marijan Živković, predsjednik točku dao na raspravu.

Rasprave nije bilo i predloženi zaključak je nakon glasovanja usvojen sa 12 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. -13.

             Informacija o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje

Ukratko, sa sadržajem informacije vijećnike upoznao pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić.

Ad. – 14.

              Informacija o rezultatima prodaje zemljišta putem javnog nadmetanja za 2018. godinu

Dodatno pojašnjenje po ovoj točki dala Manda Rezo.

Ad. -15.

             Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima, pokrenutim inicijativama i realizaciji istih u 2018. godini

Nakon kratkom pojašnjenja koje je po ovoj točki dala pomoćnica općinskog načelnika Rizama Tukulj uslijedila je rasprava. U raspravi  u kojoj su učešće uzeli vijećnici Ninoslav Sušilović, Marinko Džoić i Joso Živković izrazili su nezadovoljstvo zbog ne dobivanja odgovora na postavljena pitanja odnosno pokrenute inicijative čime se  izravno krše odredbe Poslovnika Općinskog vijeća koje se odnose na obvezu davanja odgovora u određenom roku.

Sjednica završila u 12.07 sati.

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić 

Poziv na 20. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 15 Veljača 2019

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-169/19

Orašje, 14.02. 2019. godine

            Temeljem članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

20. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 21. veljače (četvrtak) 2019. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2019. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o deponiranju novčanih sredstava na depozitni račun UniCredit Bank d.d. Mostar,
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta nastalih tijekom elementarne nepogode – suša 2017. godine na području općine Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća LJZU „Ljekarna Orašje“,
 7. Nacrt Odluke o usvajanju Plana implementacije revidirane Strategije projekata i mjera općine Orašje za period 2019. – 2020. godine,
 8. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu na kome je izgrađena čitaonica „Oršolići“ u Tolisi,
 9. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje aneksa ugovora o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta,
 10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na plan održavanja LC – Lokalnih cesta na području općine Orašje u 2019. godini,
 11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut JU „Dom zdravlja Orašje“,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2018. godinu,
 13. Informacija o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje,
 14. Informacija o rezultatima prodaje zemljišta putem javnog nadmetanja za 2018. godinu,
 15. Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima, pokrenutim inicijativama i realizaciji istih u 2018. godini.

PREDSJEDNIK

Mario Oršolić

Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 15 Veljača 2019

I Z V O D

iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Orašje održane 28. prosinca 2018. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Prije utvrđivanja kvoruma predsjednik Općinskog vijeća upoznaje nazočne kako je vijećnik Mehmed Memišević podnio ostavku na mjesto vijećnika u Općinskom vijeću. Sukladno propisanoj proceduri Središnje izborno povjerenstvo provelo je postupak dodjele mandata slijedećem kvalificiranom kandidatu sa liste Stranke SDA. Nakon provedenog postupka Središnje izborno povjerenstvo mandat je dodijelilo gospodinu Nusretu Saltović.

Sukladno Poslovniku Općinskog vijeća novi vijećnik je dao svečanu izjavu nakon čega je Općinsko vijeće nastavilo sa radom.

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 22 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i: Monika Džoić, Danijela Peranović i Dražen Topić.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnice/i Općinskog načelnika: Rizama Tukulj, Manda Kosić, Ruža Nedić, Pero Baotić, Željko Nedić i Ilija Kobaš, OP Marijan Živković te predstavnici medija.

Nakon pozdrava upućenog kako nazočnima tako i slušateljima RPO-a predsjednik Općinskog vijeća za današnju sjednicu je predložio slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Proračuna Općine Orašje za 2019. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2019. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi,
 6. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u K.O. Orašje putem javnog nadmetanja –licitacije,
 7. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća JU „Centar za kulturu“ Orašje,
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Školskog centra fra Martina Nedića Orašje,
 9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut LJZU „Ljekarna Orašje“.

nakon čega isti daje na raspravu.

Općinski načelnik predlaže, dodatno pojašnjavajući, da se dnevni red današnje sjednice dopuni sa dvije točke koje bi se razmatrale kao točke 5 i 6 a koje glase:

 1. Prijedlog Odluke o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH.
 2. Prijedlog Odluke o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH

Na kraju vezano za predloženu dopunu iznosi kako je vidljivo kako su isti nazivi obadvije točke međutim svaka od njih ima drugi razlog donošenja kao i drugi novčani iznos.

Stigla vijećnica Danijela Peranović.

Prijedloga za izmjenu i dopunu više nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira kako je dnevni red sa predloženim dopunama usvojen sa 20 glasa „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 1.

            Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na izvod iz zapisnika nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

 

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Enes Đulović prije nego je postavio svoje pitanje iznosi kako ponovno nije dobio odgovore na ranije ponovljena pitanja.

Pitanje: Da li je osoba koja prodaje jelke u VIII ulici u Orašju dobila odobrenje od nadležne općinske službe te kolika je naknada za korištenje javne površine od istog naplaćena.

Marinko Džoić ponavlja ranije pokrenutu inicijativu   koja se odnosi na pokrivanje svih ulaza na područje naše općine video nadzorom. Kao razlog potrebe realizacije ove inicijative navodi lakše pronalaženje tj rješavanje slučajeva krađe automobila, koje su se ponovno desile na području naše općine.

Na pitanja i inicijative odgovorili općinski načelnik i pomoćnik općinskog načelnika Željko Nedić.

Ad. – 3.

            Prijedlog Proračuna općine Orašje za 2019. godinu

Manda Kosić u kratkim crtama dodatno pojasnila predloženi proračun navodeći kako je isti skoro identičan sa nacrtom koji je usvojen na prethodnoj sjednici kao dobra osnova za izradu prijedloga. U svom pojašnjenju navela je značajnije stavke kako prihodovne tako i rashodovne strane kao i stavke koje su u odnosu na nacrt neznatno izmijenjene. Na kraju iznosi kako su na prijedlog proračuna pristigla, od strane vijećnika Enesa Đulovića, tri amandmana. Nakon razmatranja isti nisu prihvaćeni a razlog je što se navedeno u njima može realizirati kroz već postojeće stavke prijedloga Proračuna.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako su na sastanku odbora pored članova bili nazočni pomoćnica općinskog načelnika za financije Manda Kosić te stručni suradnik za proračuna Nikola Benković koji su dodatno pojasnili predloženi proračun. Nakon dodatnog pojašnjenja uslijedila je rasprave od strane članova odbora koji su, nakon provedenog glasovanja, sa tri glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“ podržali predloženi zaključak.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako su i oni na svom sastanku raspravljali o predloženom proračunu i isti nakon glasovanja podržali sa četiri glasa dok je jedan član odbora bio suzdržan.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH nakon kratkog komentara daje podršku predloženom proračunu.

Enes Đulović bez obzira što predlagatelj nije prihvatio njegove amandmane iste je pročitao uz kratka pojašnjenja. Traži da se o svakom pojedinačno izjasni Općinsko vijeće.

Amandman 1.

Predlažem da se Ekonomski kod 821200-Nabava građevina uveća za iznos do 10.000 KM te da se otvori novi Ekonomski kod 821 222 – Uređenje stoljetnog drvoreda kestena u I ulici u Orašju sa istim iznosom od 10.000 KM.

Sredstva osigurani na način da se Ekonomski kod 821 300-Nabava opreme u dijelu 821 300-Nabave opreme za potrebe službi JOU i ostale opreme umanji za iznos do 10.000 iz dijela nabave opreme i namještaja za općinske službe.

Amandman 2.

Ekonomski kod 821 200 – Nabava građevina uvećati za iznos od 5.000 KM. Otvoriti novi ekonomski kod 821222-Sadnja novih drvoreda za isti iznos od 5.000 KM. Sredstva potrebna za ovo osigurati umanjenjem Ekonomskog koda 600000-pričuva proračuna za iznos od 5.000 KM te bi on sada umjesto 45.000 iznosio 40.000 KM.

Amandman 3.

Ekonomski kod 615 300-Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama uvećati za iznos od 10.000 KM i formirati novi ekonomski kod 615 311-Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama –Kapitalni transferi vjerskim zajednicama, izgradnja pravoslavne crkve u Orašju sa iznosom od 10.000 KM.

Sredstva osigurati uvećanjem Ekonomskog koda 721129-prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine-Terminal sa 950.000 na 960.000 KM što u konačnici uvećava za iznos od 10.000 ekonomske kodove 721 000-Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika, 720 000-Neporezni prihodi i sam iznos Proračuna općine Orašje za 2019. godinu u prihodovnoj i rashodovnoj strani te bi iznosio 7.533.430,00 KM.

Predsjednik daje na glasovanje predložene amandmane redoslijedom kako su gore navedeni.

Nakon provedenog glasovanja, predsjednik konstatira da amandman pod rednim brojem 1 nije prihvaćen. Podršku amandmanu dalo 7 vijećnika, 16 vijećnika je bilo „Protiv“ dok je 1 vijećnik bio „Suzdržan“.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako ni drugi amandman vijećnika Enesa Đulovića nije prihvaćen. Podršku amandmanu dalo 7 vijećnika, 15 vijećnika je bilo „Protiv“ dok su 2 vijećnika bila „Suzdržana“.

Općinsko vijeće, nakon provedenog glasovanja, nije prihvatilo niti treći predloženi amandman. Podršku predloženom amandmanu dala su 3 vijećnika, 17 vijećnika je bilo „Protiv“ dok su 4 vijećnika bila „Suzdržana“

Stigla vijećnica Monika Džoić.

Nakon izjašnjavanja Općinskog vijeća po predloženim amandmanima predsjednik daje na usvajanje Proračun za 2019. godinu u predloženom obliku. Proračun u predloženom obliku, je nakon provedenog glasovanja, usvojen sa 17 glasova „Za“ 3 glasa „Protiv“ uz 4 „Suzdržana“ glasa.

Ad. – 4.

            Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2019. godinu

Nakon kratkog pojašnjenja koje je po ovoj točki dala pomoćnica općinskog načelnika Manda Kosić predsjednik točku daje na raspravu.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor na svom sastanku nakon rasprave jednoglasno podržao predloženu odluku.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako su i oni, nakon rasprave, podržali sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“ predloženu Odluku.

U raspravi po ovoj točki učešće, sa svojim pitanjima i komentarima, uzeli vijećnici Josip Pejić i Enes Đulović.

Po završetku rasprave predsjednik točku daje na usvajanja i konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je ista usvojena sa 17 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 5 „Suzdržanih“ glasova.

Ad. – 5.

            Prijedlog Odluke o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva općine Orašje u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH

Ruža Nedić u svom kratkom pojašnjenju, između ostalog, iznosi kako se ovakve odluke donose u kontinuitetu duži niz godina i kojim se Uprave za indirektno oporezivanje daju bankarska jamstva da će im općina uplatiti dio sredstava tj. iznos od 39.000,00 KM, od prihoda sa terminala kako je to ugovorom propisano.

Rasprave nije bilo i odluka je u predloženom obliku, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 21 glasom „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 6.

            Prijedlog Odluke o izdavanju bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za indirektno neizravno oporezivanje BiH

Manda Kosić u svom pojašnjenju iznosi kako su u odnosu na prethodnu odluku razlozi donošenja ovako predložene odluke posve drugačiji. Naime u 4 kvartalu ove godine inspektori Uprave za neizravno oporezivanje izvršili su kontrolu prihoda sa terminala za period 1.9. 2016. godine do 31.07. 2018. godine te utvrdili dodatnu poreznu obvezu u iznosu od 254.587,00 KM na ime izlaznog PDV-a po osnovu naknade za usluge korištenja carinskog terminala.

Općina je na rješenje o obvezi plaćanja navedenog iznosa, u zakonskom roku, podnijela žalbu imajući u vidu da ugovor kojim je utvrđena obveza plaćanja nije pretrpio skoro nikakve izmjene i po kome je općina do sada izmirivala svoje obveze. Općina je također podnijela i zahtjev za obustavu izvršenja rješenja do okončanja postupka po žalbi. Kako bi Uprava za neizravno oporezivanje uvažila zahtjev za obustavu izvršenja rješenja potrebno je donijeti ovakvu odluku.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli Općinski načelnik Stanko Vincetić i vijećnik Enes Đulović.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je odluka usvojena sa 21 glasom „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 7.

            Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Željko Nedić u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako je predložena točka inicirana zahtjevom MZ-e Tolisa a odnosi se na dio lokalnog puta u toj mjesnoj zajednici na kom je izgrađena seoska čitaonica „Oršolići. Ista je izgrađena na dijelu čestice koja ima svojstvo javnog dobra-puta ali nakon rekonstrukcije puta taj dio se ne koristi u te svrhe . Kakao bi se objekt čitaonice mogao legalizirati potrebno je donijeti ovakvu odluku te dio čestice koja ima status javnog dobra prevesti u vlasništvo općine što u ovakvim situacijama zakon dozvoljava.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako su nakon rasprave jednoglasno podržali predloženu odluku.

Stigao vijećnik Dražen Topić.

Rasprave nije bilo i prijedlog odluke je usvojen sa 20 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 8.

            Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u K.O. Orašje putem javnog nadmetanja licitacije

Željko Nedić pozivajući se na Zakon o stvarnim pravima koji je i temelj za predlaganje ovakve odluke iznosi kako isti predviđa prodaju parcela putem javne licitacije sa određenom početnom cijenom. Nakon provedene odluke načelnik će sa budućim vlasnicima sklopiti ugovore kako je također zakonom propisano.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako su, na svom sastanku, raspravljali i po ovoj točki i istu nakon provedenog glasovanja podržali sa 4 glasa dok je jedan član odbora bio „Suzdržan“.

Enes Đulović uz kratak komentar predložene odluke postavlja i određena pitanja, na koja su odgovorili pomoćnici općinskog načelnika Manda Kosić i Željko Nedić.

Predsjednik nakon rasprave i provedenog glasovanja konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 18 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 9.

            Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova U.V. J.U. „Centar za kulturu“ Orašje

Mladen Marković iznosi kako mandat sadašnjem sazivu Upravnog vijeća Centra za kulturu ističe u ožujku 2019. godine. Kako bi se cijeli postupak izbora novih članova mogao provesti do isteka mandata predlaže se, a što se ovom odlukom i čini, pokretanje propisane procedure.

Nakon usvajanja odluke slijedi, od strane općinskog načelnika, raspisivanje natječaja te imenovanje komisije koja će provesti postupak izbora te na kraju, od strane Općinskog vijeća imenovanje novog saziva Upravnog vijeća Centra za kulturu Orašje.

Zvonko Mikić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako su nakon rasprave predloženu točku jednoglasno usvojili.

Enes Đulović iznosi kako unatoč poštivanju zakonom propisane procedure predloženo neće podržati iz razloga nepoštivanja propisa od starog saziva Upravnog vijeća centra kada je u pitanju izbor novog ravnatelja centra.

Rasprave više nije bilo i predsjednik, nakon provedene rasprave, konstatira da je predložena odluka usvojena sa 22 glasa „Za“ uz 1 glas „Protiv“.

Ad. – 10.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Školskog centra fra Martina Nedića Orašje

Mladen Marković u svom pojašnjenju ispred predlagatelja iznosi kako je nakon provedenog postupka izbora članova školskog odbora gore navedene škole jedna pozicija ostala nepopunjena i to iz reda nastavnika i stručnih suradnika. Kako bi školski odbor radio u punom sastavu raspisan je novi natječaj radi popune člana školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika. Na raspisani natječaj pristigla je jedna prijava koja je od strane imenovane komisije, nakon razmatranja, ocijenjena kao potpuna i koja ispunjava propisane uvjete tražene natječajem. Radi se o prijavi Marka Filipović iz Donje Mahale.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor na svom sastanku nakon rasprave jednoglasno prihvatio, a što predlažu i Općinskom vijeću, da se na nepopunjeno mjesto u Školskom odboru Školskog centra fra Martina Nedića Orašje imenuje Marko Filipović iz Donje Mahale.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako su i oni nakon rasprave jednoglasno podržali da se Marko Filipović iz Donje Mahale imenuje u školski odbor navedene škole.

Prijedlog Odbora za izbor i imenovanje je nakon provedenog glasovanja usvojen jednoglasno.

Ad. – 11.

            Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut LJZU „Ljekarna Orašje“

Mladen Marković iznosi kako je ranijom odlukom Općinskog vijeća Dom zdravlja Orašje podijeljen na dvije javne ustanove. Odlukom o osnivanju Ljekarne zdravstvene ustanove imenovano je i privremeno Upravno vijeće koje je između ostalog bilo zaduženo da izradi Statut ustanove , što je ono i učinilo. Kako bi isti, sukladno zakonu, mogao stupiti na snagu potrebna je suglasnost osnivača a što se predloženim zaključkom i čini.

U raspravi sa svojim pitanjima primjedbama, sugestijama i prijedlozima učešće uzeli vijećnici Zvonko Mikić, Josip Pejić, Ninoslav Sušilović i Predrag Mišković.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 16 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Sjednica završila u 1210 sati.

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić