Članci

Poziv na 14. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Utorak, 22 Svibanj 2018

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-586/18

Orašje,  22. 5. 2018. godine

              Temeljem  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka  63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04,  2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

14.  SJEDNICU  OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 29. svibnja   (utorak) 2018. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici  u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o   izvršenju Proračuna Općine Orašje za 2017. godinu,
 4. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i  službi za upravu za 2017. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o statusnoj promjeni Doma zdravlja Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2018. godinu,
 7. Prijedlog Odluke  raspisivanju Javnog natječaja za izbor i  imenovanje članova Školskog odbora Školski centar  fra Martina Nedića Orašje,
 8. Prijedlog Odluke  raspisivanju Javnog natječaja za izbor i  imenovanje članova Školskog odbora Srednje strukovne škole  Orašje,
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana i predsjednika i imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva općine Orašje,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Općinskog izbornog povjerenstva Općine Orašje,
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskog odbora OŠ Antuna Gustava Matoša Vidovice,
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana – predsjednika Upravnog vijeća JU Centar za kulturu Orašje,
 13. Prijedlog Zaključka o stavljanju na javnu raspravu izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašje,
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje za 2017. godinu,
 15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje za 2017. godinu,
 16. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za socijalni rad“ Orašje za 2017. godinu,
 17. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. Dječji vrtić "Pčelica" Orašje za 2017. godinu. 

Predsjednik

Mario Oršolić 

Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Utorak, 22 Svibanj 2018

I Z V O D

iz zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Orašje održane dana 9. travnja   2018. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 23 vijećnice/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnici: Mirko Vukić i Zvonko Mikić.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnice/i Općinskog načelnika Rizama Tukulj, Ruža Nedić, Ilija Kobaš, Mladen Marković, Pero Baotić i Željko Nedić, te predstavnici medija.

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, za današnju sjednicu predložio slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije revidirane Strategije projekata i mjera općine Orašje za period 2018. – 2020. godine,
 4. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva,
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata/programa,
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole fra Ilije Starčevića u Tolisi,
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana preustroja Doma zdravlja Orašje,
 8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centra za poduzetništvo općine Orašje,
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2018. godini,
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje za 2017. godinu,
 11. Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima, pokrenutim inicijativama i realizaciji istih u 2017. godini.

nakon čega isti daje na raspravu.

Stigao vijećnik Zvonko Mikić.

Ninoslav Sušilović predlaže da se točka pod rednim brojem7, skine s dnevnog reda a kao razlog navodi kršenje članka 64. Poslovnika Općinskog vijeća u kome stoji da se uz poziv za sjednicu dostavljaju i odgovarajući materijali. Međutim materijali za ovu točku su nepotpuni obzirom da je u istim navedeno kako su sastavni dio Plana preustojstva Doma zdravlja Orašje i prilozi od 1 do 18. a niti jedan nije dostavljen uz materijal.

I nakon pojašnjenja danog vijećniku Ninoslavu Sušilović vezano za njegov prijedlog od strane Ruže Nedić isti je ostao pri prijedlogu i traži da se o njemu izjasni Općinsko vijeće.

Nakon glasovanja o prijedlogu vijećnika Ninoslava Sušilovića predsjednik konstatira kako prijedlog nije prihvaćen. Podršku prijedlogu dalo 7 vijećnika, 16 vijećnika je bilo „Protiv“ dok je jedan vijećnik bio „Suzdržan“.

Dnevni red u predloženom obliku je usvojen, nakon provedenog glasovanja, sa 17 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 5 „Suzdržanih“ glasova.

Ad. – 1.

            Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 12 sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice nije bilo i isti je, nakon provedenog glasovanja, jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Marinko Džoić ispred Odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline iznosi kako je odbor na sastanku nakon rasprave jednoglasno usvojio da se Općinskom vijeću predloži   slijedeća

Inicijativa:

Kišno razdoblje koje je iza nas uzrokovalo je znatni porast vodostaja rijeke Save kao i punjenje bara i kanala na području naše općine. Takvo stanje na terenu stvorilo je, imajući u vidu i dolazak znatno toplijeg vremena, pogodne uvjete za razmnožavanje komaraca. S toga je hitno potrebno, kada to vrijeme dopusti, izvršiti zaprašivanje staništa komaraca. Također je odbor zaključio kako je potrebno provesti i postupak deratizacije koja nije dugo provođena a koja bi sigurno umanjila štete koje imaju naši poljoprivredni proizvođači kao i rizik od zaraznih bolesti koje prenose glodavci.

Ninoslav Sušilović ima slijedeću inicijativu odnosno pitanja

Inicijativa: Da se hitno poduzmu potrebne mjere, od djelatnika nadležne općinske službe, kako bi se problem pasa lutalica, koje neodgovorni vlasnici najvjerojatnije dovoze i sa drugih područja i ostavljaju na prostoru naše općine, posebno na prostorima nekadašnje „Mehanike“ riješio ili barem minimalizirao.

Pitanja:

Na prošloj sjednici postavio je pitanje vezano za imenovanje direktora u Domu zdravlja u Orašju koje glasi: „Zašto Upravno vijeće, nakon što je uputilo resornom ministru Odluku o imenovanju novog direktora, nije nakon proteka roka od 15 dana (što je zakonski rok nakon kojega se smatra da je odgovor pozitivan) izvršilo imenovanje, te koje su to navodne nepravilnosti zbog kojih nije dobivena suglasnost?

Obzirom da je Općina Orašje osnivač Doma zdravlja, da Općinsko vijeće čini Skupštinu te ustanove koja imenuje i Upravno vijeće iste, smatra da Općinski načelnik i nadležne službe trebaju imati sve relevantne informacije vezane za rad ustanove koje su osnivač i vlasnik. Kako nije dobio nikakav odgovor postavlja dodatno pitanje.

Zašto pri izboru ravnatelja nije bila dopuštena žalba po konačnom rješenju suprotno svim važećim zakonima?

Joso Živković ima slijedeća pitanja.

 1. Kada će se krenuti u izgradnju hladnjače?
 2. Tko je imenovao Nadzorni odbor odnosno nadzorno tijelo za izvođenje radova na izgradnji kanalizacije na području općine Orašje?
 3. Tko je zadužen za izvođenje javnih radova tj. održavanje zelenih površina na području općine Orašje?

Enes Đulović uz kratko dodatno pojašnjenje postavlja slijedeća pitanja:

 1. Molim da mi dostavite spisak sa nazivom i godinom proizvodnje svih službenih automobila u vlasništvu općine Orašje i javnih ustanova i javnih poduzeća čiji je osnivač općina Orašje?
 2. Obzirom da općina Orašje trenutno nema inspektora građevinske struke, dali se planira zaposlenje istog kao i donošenje odluke kojom bi do zaposlenja inspektora neko od drugih inspektora bio ovlašten za obavljanje poslova iz nadležnosti građevinskog inspektora?
 3. Da li je Služba opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti u predmetu identifikacije korisnika prava mogla svojom odlukom osloboditi plaćanja naknada za izdavanja dokumenata iz nadležnosti općine?

Na pitanja i inicijative odgovorili općinski načelnik Stanko Vincetić i pomoćnik općinskog načelnika Mladen Marković.

Ad. -3.

            Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije revidirane Strategije projekata i mjera Općine Orašje za period 2018. – 2020. godine

Pero Baotić u svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako Općinsko vijeće svake godine donosi ovakvu odluku što je pretpostavka kako bi se za realizaciju projekata koji su sadržani u Strategiji mogla tražiti donatorska sredstva kako od UNDP-a tako i od drugih organizacija. Dokument sadrži 63 projekta odnosno mjere čija je vrijednost 12.700.000 KM. Na kraju iznosi kako će općina poduzeti sve što je u njenoj moći kako bi iznašla što više donatora što znači i realizaciju više projekata koji su sadržani u samoj strategiji.

U raspravi po ovoj točki sa svojim pitanjima, primjedbama i sugestijama, na koja je dijelom odgovorio Općinski načelnik, učešće uzeli: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Joso Živković, Mehmed Memišević i Enes Đulović.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 6 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 4.

            Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva

Rizama Tukulj ukratko pojasnila predloženu točku iznoseći kako je predsjednik Općinske izborne komisije Marijan Živković imenovan za člana OIP-a 2011. godine na mandatni period od 7 godina. Mandat mu ističe u 6 mjesecu ove godine i isti je podnio zahtjev za razrješenje dužnosti iako mu zakon dozvoljava, obzirom da mu mandat ističe u izbornom periodu, da produži mandat do potvrđivanja rezultata općih izbora 2018. godine. Predloženom odlukom se ovlašćuje Općinski načelnik da raspiše natječaj. Istom odlukom je predviđeno da Općinsko vijeće imenuje tročlanu komisiju koja će provesti postupak izbor člana OIP-a te listu kvalificiranih kandidata dostaviti Općinskom vijeću koje će izvršiti imenovanje člana OIP-a.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor nakon rasprave jednoglasno prihvatio da se u komisiju za provedbu postupka izbora člana OIP-a imenuju:

 1. Josip Živković
 2. Ilija Baotić i
 3. Sadija Subašić.

Nakon rasprave u kojoj je učešće uzeo vijećnik Enes Đulović koji je uz kratak komentar postavio i nekoliko pitanja na koja nije dobio odgovor predsjednik točku dao na glasovanje.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je Odluka sa imenima predloženim za članove komisije usvojena sa 19 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 5.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata/programa

Odlukom o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava udrugama građana od interesa za općinu Orašje, tj. člankom 10. iste odluke propisano je da Općinsko vijeće imenuje Povjerenstvo koje će provesti postupak dodjele sredstava što se predloženom odlukom i čini. Nakon provedene utvrđene procedure povjerenstvo ima zadaću da predloži Općinskom načelniku projekte koji ispunjavaju propisane uvjete i kriterije nakon čega će Općinski načelnik donijeti odluku o dodjeli sredstava udrugama. U svom pojašnjenju predložene točke iznio je pomoćnik općinskog načelnika Mladen Marković.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako su na svom sastanku raspravljali i po ovoj točki i nakon rasprave jednoglasno prihvatili, a što predlažu i Općinskom vijeću, da se u Komisiju imenuju:

 1. Gabrijela Martinović Dominković,
 2. Magdalena Brašnić,
 3. Josip Pejić,
 4. Zdravko Džojić i
 5. Miralem Puran.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 6.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole fra Ilije Starčevića

Mladen Marković iznosi kako je Općinsko vijeće ranije donijelo odluku kojom je ovlastilo Općinskog načelnika da raspiše natječaj za izbor članova Školskog odbora odnosno da imenuje komisiju koja će provesti postupak izbora članova. Na natječaj je pristiglo 5 prijava i sve su ispunjavale propisane uvjete. Nakon što su komisiji dostavljene nominacije kandidata od vijeća roditelja odnosno učiteljskog vijeća te obavljenog intervjua sa članovima koji se imenuju iz reda osnivača sastavljena je rang lista kvalificiranih kandidata što je u materijalima vezanim uz ovu točku i navedeno.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor nakon rasprave jednoglasno podržao da se u školski odbor imenuju:

iz reda učitelja i stručnih suradnika:

 1. Sanja Živković
 2. Mato Nedić,

iz reda osnivača:

 1. Anto Kobaš
 2. Silvija Oršolić

iz reda roditelja:

 1. Mijo Oršolić.

Rasprave nije bilo i nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje jednoglasno usvojen.

Ad. – 7.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana preustojstva Doma zdravlja Orašje

Ruža Nedić ispred predlagatelja ove točke u svom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je Općinsko vijeće ranije donijelo odluku o pokretanju postupka statusne promjene Doma zdravlja Orašje zbog usklađivanja poslovanja Doma zdravlja sa važećim zakonskim propisima. Na temelju iste Odluke Općinski načelnik je imenovao petočlano povjerenstvo koje je imalo zadaću izraditi Plan preustojstva što je ono i učinilo. Plan je zbog obimnosti vijećnicima dostavljen u skraćenoj verziji dok je cjelokupni plan cijelo vrijeme bio dostupan svim zainteresiranim i nalazi se kod nadležne Općinske službe. Prilikom izrade plana poštivane su odredbe kako Zakona o ustanovama tako i Zakona o gospodarskim društvima. Plan predviđa podjelu dosadašnjeg Doma zdravlja, čiji je osnivač Općinsko vijeće na dvije zasebne javne ustanove koje, a što je vidljivo iz samog plana, preuzimaju sva prava i obveze Doma zdravlja kao pravni sljednici. Na kraju iznosi kako nakon propisanog roka, nakon donošenja ovakvog zaključka, slijedi također od strane Općinskog vijeća donošenje odluke o podjeli ustanove.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH daje podršku predloženom zaključku.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli Ninoslav Sušilović, Enes Đulović i Marinko Džoić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 14 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 4 „Suzdržana „ glasa.

Ad. – 8.

            Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centra za poduzetništvo općine Orašje

Miro Maroš v.d. direktora Centra za poduzetništvo ispred predlagatelja kratko pojasnio predloženi zaključak iznoseći kako je pravni osnov za donošenje ovakvog akta Statut Centra za poduzetništvo kojim je određeno da suglasnost na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centra za poduzetništvo daje Osnivač tj. Općinsko vijeće. Pravilnikom se određuje broj radnih mjesta, opis poslova, uvjeti za obavljanje poslova te broj izvršitelja.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH nakon kratkog komentara predloženom zaključku daje podršku.

Enes Đulović iznosi kako će prilikom glasovanja napustiti sjednicu a kao razloge navodi neočitovanje Odbora za statut, poslovnik i propise o pravilniku odnosno, po njegovu mišljenu, nenadležnost vršitelja dužnosti da obrazlaže nešto što je uradio Nadzorni odbor.

Rasprave više nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 14 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 9.

           Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2018. godini

Kratko pojašnjenje ove točke dao pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić, nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli vijećnici: Josip Pejić, Enes Đulović i Joso Živković.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. – 10.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje za 2017. godinu

Kratko pojašnjenje i ove točke dao je pomoćnik općinskog načelnika nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su učešće uzeli Josip Pejić i Enes Đulović.

Predloženi zaključak je nakon provedenog glasovanja usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 11.

               Informacija i postavljenim vijećničkim pitanjima, pokrenutim inicijativama i realizaciji istih u 2017. godini

Kratko pojašnjenje dala je pomoćnica općinskog načelnika Rizama Tukulj.

U raspravi u kojoj su učešće uzeli vijećnici Ninoslav Sušilović i Enes Đulović su između ostalog kritizirali Općinsku administraciju koja je, a što se vidi iz same informacije, kršila Poslovnik Općinskog vijeća kojim je propisano u kom roku vijećnik/ca treba da dobije odgovor na postavljeno pitanje odnosno pokrenutu inicijativu.

Sjednica završila u 12.58

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić

Poziv na 13. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 30 Ožujak 2018

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-360/18

Orašje, 29. 3. 2018. godine

            Temeljem članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04, 2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

za dan 9. travnja (ponedjeljak) 2018. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći: 

D N E V N I   R E D 

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije revidirane Strategije projekata i mjera općine Orašje za period 2018. – 2020. godine,
 4. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva,
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata/programa,
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole fra Ilije Starčevića u Tolisi,
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana preustroja Doma zdravlja Orašje,
 8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centra za poduzetništvo općine Orašje,
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2018. godini,
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje za 2017. godinu,
 11. Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima, pokrenutim inicijativama i realizaciji istih u 2017. godini.

Napomena: Materijali za točku 7, predloženog dnevnog reda sjednice, dostavljeni s materijalima za 12. sjednicu Općinskog vijeća.

                                                                                                          PREDSJEDNIK

                                                                                                    Mario Oršolić 

Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 30 Ožujak 2018

I Z V O D

iz zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Orašje održane dana 15. veljače   2018. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 22 vijećnice/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i: Marija Živković, Vedrana Nišlić i Danijel Šošić.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnice/i Općinskog načelnika Rizama Tukulj, Ruža Nedić Ilija Kobaš, Mladen Marković i Pero Baotić, stručni savjetnik Manda Rezo, OP Marijan Živković, te predstavnici medija.

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, za današnju sjednicu predložio slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Orašje za 2018. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju Jug III i Poduzetničkoj zoni „Dusine“ putem javnog nadmetanja,
 5. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice,
 6. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javne površine,
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za poduzetništvo općine Orašje d.o.o. Orašje,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Školskog centra Fra Martina Nedića u Orašju,
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana preustroja Doma zdravlja Orašje,
 10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje,
 11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan održavanja LC – Lokalnih cesta na području općine Orašje za 2018. godinu,
 12. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2017. godinu,
 13. Informacija o rezultatima prodaje zemljišta putem javnog nadmetanja za 2017. Godinu,
 14. Informacija o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje.

nakon čega isti daje na raspravu.

Stigla vijećnica Vedrana Nišlić.

Predsjednik Općinskog vijeća iznosi kako predlagatelj sa predloženog dnevnog reda povlači točku pod rednim brojem 9.

Ninoslav Sušilović traži da se točka 10. također povuče sa dnevnog reda zbog nepotpunih materijala dobivenih za ovu točku. U materijalima nisu dobili Pravilnik o izmjeni Pravilnika nego samo dokument kojim se daje suglasnost na usvojene izmjene istog od strane Upravnog vijeća vrtića.

Obzirom da predlagatelj točke nije uvažio primjedbe i prijedlog vijećnika Ninoslava Sušilović vezane za povlačenje točke 10 predloženog dnevnog reda isti traži da se o prijedlogu izjasni Općinsko vijeće.

Nakon glasovanja o prijedlogu vijećnika Ninoslava Sušilovića predsjednik Općinskog vijeća konstatira da isti nije prihvaćen. Podršku prijedlogu dalo 7 vijećnika dok je 16 vijećnika bilo „Protiv“.

Ad. – 1.

            Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti usvojen sa 22 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Mehmed Memišević uz dodatna pojašnjenja pokreće slijedeće:

Inicijative:

 1. Postavljanje oglasnog stupa na križanju 5. i 10. ulice.
 2. Obilježavanje dodatnih parking mjesta za osobe sa umanjenom tjelesnom sposobnošću u 3. ulici kao i ispred svih javnih ustanova.
 3. Postavljanje i izmjena rasvjetnih tijela u 14. ulici zbog veće sigurnosti građana.

Ninoslav Sušilović obzirom da nije dobio nikakve odgovore na ranije postavljena pitanja tj. pokrenute inicijative iste ponavlja:

 1. Koliko je do sada uloženo sredstava za stavljanje u funkciju   Centra za poduzetništvo, koliki su njegovi godišnji troškovi i koje je financijske i poslovne rezultate do sada ostvario?
 2. 21.09. 2017. godine podržao inicijativu za održavanjem, ukoliko se predlože konkretne mjere koje bi uticale na smanjenje iseljavanja, Izvanredne sjednice Općinskog vijeća sa samo jednom točkom dnevnog reda: „Analiza trenutnog stanja vezano za iseljavanje s područja općine Orašje te predložio slijedeće mjere:
 1. Učiniti rad vlasti javnim i transparentnim.
 2. Rad zakonodavne i izvršne vlasti uskladiti s važećim zakonskim propisima.
 3. Pokrenuti izmjenu trenutnog (sramotnog) zakona o dječjem doplatku.
 4. Provesti reviziju zapošljavanja u svim javnim institucijama i poništiti sva zapošljavanja i ugovore o radu kod kojih nije ispoštovana zakonska procedura.
 5. U suradnji s nadležnim institucijama BiH i RH provjeriti koji zaposlenici u javnim institucijama imaju primanja iz RH (mirovine, invalidnine ili bilo koji drugi oblik stalnih primanja) veći od prosječne plaće u Federaciji i zahvaliti im se na daljnjoj suradnji.
 6. povećati subvencije i poticaje za poljoprivredu i malo gospodarstvo.
 7. Prestati tolerirati kriminal, korupciju, nepotizam, zloupotrebu položaja i ovlasti i sve druge što nezakonite, što nemoralne radnje i postupke, koji sve više postaju obrazac prihvatljivog ponašanja.
 8. početi sankcionirati sve navedeno u točki 7.
 9. Osigurati ravnopravnost svih pred zakonom i jednak odnos institucija prema svim građanima Općine i županije.
 10. Donijeti Zakon o reviziji privatizacije u županiji Posavskoj.
 11. Zaustaviti daljnje izvlačenje proračunskog nova u privatne džepove.

Uz dodatna pojašnjenja postavlja novo pitanje odnosno pokreće inicijativu:

Zašto do sada nije došlo do imenovanja direktora Doma zdravlja Orašje?

Inicijativa:

Da se u najkraćem roku razriješi dužnosti trenutačna predsjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje gospođa Mara Dabić, zbog eklatantnog kršenja Zakona o sukobu interesa.

Enes Đulović uz dodatna pojašnjenja postavlja slijedeća pitanja:

 1. Kolike su novčane naknade za rada u nadzornom odboru J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje i Nadzornom odboru J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje?
 2. U kojoj je fazi izbor direktora Javne ustanove Dom zdravlja Orašje?
 3. Kada će predsjednik Općinskog vijeća osigurati provođenje Poslovnika i njegovu primjenu kada su u pitanju članak 18A stavak 9. i članak 64.?

Stigao vijećnik Danijel Šošić.

Marinko Džoić upoznaje vijećnike kako je Odbor za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline održao sastanak na kome je nakon rasprave jednoglasno prihvatio da se Općinskom vijeću predloži slijedeća inicijativa:

Da pomoćnik općinskog načelnika u čijoj je ingerenciji rad komunalnih redara poduzme mjere koje će na terenu dati vidljive rezultate a što bi se postiglo, mišljenja smo, većim angažmanom komunalnih redara na terenu. a ne da isti, kako je to bilo do sada, veći dio radnog vremena provedu u uredu. Krajnje je vrijeme da se, kada je zaštita prirode i životne sredine u pitanju, poduzmu hitne i konkretne mjere u cilju njihove zaštite jer situacija ne trpi više nikakva odlaganje nego poduzimanje dobro smišljenih mjera i konkretnih akcija koje će na terenu dati rezultate koji će i običnim građanima biti vidljivi.

Predrag Mišković pita kakva je sigurnost naših policajaca u obavljanju svakodnevnih poslova i što se može poduzeti da se isti više zaštite?

Na postavljena pitanja i inicijative odgovorili općinski načelnik Stanko Vincetić, predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić te pomoćnik Općinskog načelnika Pero Baotić.

Ukoliko vijećnici nisu zadovoljni dobivenim odgovorima, svoja pitanja mogu dostaviti i u pisanom obliku te će im na ista na takav način biti i odgovoreno rekao je predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić.

Stigla vijećnica Marija Živković.

Ad. – 3.

            Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća kratko pojašnjavajući predloženi Program iznosi kako je Kolegij općinskog vijeća pribavio prijedloge, sugestije i mišljenja kako Općinskog načelnika tako i službi i nakon toga sačinio prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Orašje. Istim su utvrđeni poslovi i zadaci Općinskog vijeća sa nositeljima i rokovima izvršenja određenih poslova i zadataka.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 4.

            Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju JUG III i Poduzetničkoj zoni „Dusine“ putem javnog nadmetanja

Manda Rezo, stručni savjetnik u Službi prostornog uređenja i imovinsko pravnih poslova u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako se predloženom odlukom, ukoliko se usvoji, stvaraju zakonske pretpostavke temeljem kojih će Općinski načelnik raspisati oglas o prodaji zemljišta sa uvjetima koji su navedeni u predloženoj odluci. Početna cijena navedenih nekretnina temeljem procjene sudskog vještaka građevinske struke   iznosi 3,ooKM/m2. Nakon provedenog postupka prodaje Općinski načelnik će s najboljim ponuđačem potpisati ugovor o prodaji u kome će se između ostalog odrediti i uvjeti gradnje.

Josip Pejić uz kratak komentar ispred Kluba vijećnika HDZ BiH daje podršku predloženoj odluci.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba vijećnika Posavske stranke nakon kratkog komentara predlaže da se u buduće, radi lakšeg snalaženja, u materijalima dostave prilozi na osnovu kojih će se lako moći odrediti lokacije parcela koje su predmet prodaje.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 6 „Suzdržanih“ glasova.

Ad. – 5.

            Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Antuna Gustava matoša Vidovice

Mladen Marković u svom kratkom pojašnjenju točke između ostalog iznosi kako u svibnju tekuće godine ističe mandat sadašnjem sazivu školskog odbora. Predloženom odlukom ovlašćuje se Općinski načelnik da raspiše natječaj , imenuje povjerenstvo koje će provesti postupak izbora nakon čega će sačiniti rang listu kvalificiranih kandidata.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 6.

            Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javne površine

Manda Rezo u svom pojašnjenju ove točke iznosi kako se Udruga Božićna bajka obratila zahtjevom da se oslobodi plaćanja naknade za korištenje javne površine. Radi se o parking prostoru ispred nove sportske dvorane u Orašju površine 800m2 koji je korišten za održavanje manifestacije Božićnog sajma u Orašju. Člankom 25. Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Orašje predviđena je mogućnost da se privremeni korisnici javne površine koji ispunjavaju odlukom propisane uvjete, mogu osloboditi plaćanja naknade za korištenje. Obzirom da Udruga Božićna bajka ispunjava uvjete propisane odlukom predlaže se oslobađanje plaćanja naknade.

U raspravi po ovoj točki sa svojim komentarima, primjedbama i pitanjima učešće uzeli: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Enes Đulović, Joso Živiković, Marinko Džoić i Mehmed Memišević.

Predsjednik nakon rasprave i provedenog glasovanja konstatira da je odluka usvojena jednoglasno.

Ad. – 7.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za poduzetništvo općine Orašje d.o.o. Orašje

Pero Baotić iznosi, pojašnjavajući predloženo, kako je Općinsko vijeće na jednoj od prethodnih sjednica donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Centra za poduzetništvo Orašje. Sukladno odluci Općinski načelnik je raspisao natječaj i imenovao komisiju za provedbu postupka izbora članova. Postupak je, sukladno zakonu, proveden nakon čega je imenovana komisija sačinila rang listu kvalificiranih kandidata.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor na svom sastanku,na kom je bila nazočna i Gabrijela Martinović koja je kao članica komisije za provedbu postupka izbora upoznala članove sa provedenom procedurom kada je izbor članova nadzornog odbora u pitanju . Nakon rasprave odbor je sa 3 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“ prihvatio, a što predlažu i Općinskom vijeću, da se u Nadzorni odbor Centra za poduzetništvo imenuju:

 1. Miroslav Živković,
 2. Mirijam Filipović Dominković i
 3. Lucija Mijić Džoić.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i Općinsko vijeće je nakon provedenog glasovanja sa 17 glasova „Za“ uz 6 „Suzdržanih „ glasova prihvatilo prijedlog Odbora za izbor i imenovanje.

Ad. – 8.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Školskog centra fra Martina Nedića u Orašju

Mladen Marković ispred predlagatelja, pojašnjavajući ovu točku iznosi kako je članica Školskog odbora Školskog centra fra Martina Nedića podnijela zahtjev za razrješenje članstva u odboru. Razlog podnošenja zahtjeva je imenovanje iste za ravnateljicu škole što je nespojivo i sa članstvom u školskom odboru.

Ninoslav Sušilović pita zašto se odmah ne raspisuje i natječaj za popunu upražnjenog mjesta u školskom odboru na što mu je odgovorio pomoćnik općinskog načelnika Mladen Marković iznoseći kako mandat školskom odboru ističe u 9 mjesecu ove godine. Imajući u vidu vrijeme potrebno da bi se postupak proveo i troškove koje bi prouzročio neće se ići u natječaj. Također ističe kako školski odbor može svoje poslove do kraja mandata normalno obavljati i ako nedostaje jedan član.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je točka usvojena sa 15 glasova „Za“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 9.

            Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje

Mladen Marković prije nego je dodatno pojasnio predloženi zaključak ispričao se vijećnicima što u materijalima vezanim za ovu točku nisu dobili i Odluku upravnog vijeća kojom su usvojili određene izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića. Dalje u svoj pojašnjenju iznosi kako je Upravno vijeće vrtića 25.01. 2018. godine donijelo Odluku o izmjeni Pravilnika radi usklađivanja istog sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju županije Posavske. U postojećem pravilniku je propisano, kada su uvjeti za prijem ravnatelja u pitanju, 5 godina radnog iskustva nakon stjecanja stručne spreme. Izmjenom se sukladno gore navedenom zakonu, propisuje 5 godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja stručne spreme. Da bi Odluka Upravnog vijeća bila provediva potrebna je suglasnost Općinskog vijeća.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba Posavske stranke iznosi kako bi vijećnici, kada je ova točka u pitanju, trebali glasovati i donijeti zaključak o nečemu u što nisu mogli imati uvid odnosno materijal iz kojeg bi se moglo vidjeti što se i na koji način mijenja. Na kraju izražava nadu kako ovakav način dostave nepotpunih materijala neće postati praksa.

Joso Živković predlaže, obzirom da nije provedeno glasovanje, predlagatelj zbog nepotpunih materijala vezanih za ovu točku istu povuče.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 17 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 6 „Suzdržanih“ glasova.

Ad. – 10.

            Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan održavanja LC – Lokalnih cesta na području općine Orašje za 2018. godinu

Nakon kratkog pojašnjenja koje je po ovoj točki dao pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić predsjednik točku dao na raspravu.

U raspravi sa svojim pitanjima, primjedbama, prijedlozima i sugestijama učešće uzeli: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Marinko Džoić, Joso Živković.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja po ovoj točki konstatira da je ista usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 11.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2017. godinu

Marijan Živković, Općinski pravobranitelj ukratko pojasnio izvješće nakon čega predsjednik isto daje na raspravu.

U raspravi po ovoj točki sa svojim pitanjima, primjedbama i prijedlozima na koje su odgovorili općinski pravobranitelj Marijan Živković i pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić, učešće uzeli: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović i Marinko Džoić.

Predsjednik nakon rasprave i provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 12.

            Informacija o rezultatima prodaje zemljišta putem javnog nadmetanja za 2017. godinu

Kratko pojašnjenje informacije dala Manda Rezo.

Ad. – 13.

            Informacija o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje

Predsjednik Općinskog vijeća, nakon kratkog pojašnjenja koje je po ovoj točki dao pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić, točku daje na raspravu.

U raspravi po ovoj točki sudjelovali Ninoslav Sušilović i Joso Živković.

Sjednica završila u 13.01

 Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić 

Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 08 Veljača 2018

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-156/18

Orašje, 8. 02. 2018. godine

              Temeljem  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka  63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04,  2/07, 5/11 i 8/17), sazivam

12.  SJEDNICU  OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 15. veljače  (četvrtak) 2018. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici  u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Orašje za 2018. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Orašju Jug III i Poduzetničkoj zoni „Dusine“ putem javnog nadmetanja,
 5. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice,
 6. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javne površine,
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju  članova Nadzornog odbora Centra za poduzetništvo općine Orašje d.o.o. Orašje,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Školskog centra Fra Martina Nedića u Orašju,
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana preustroja Doma zdravlja Orašje,
 10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu  i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje,
 11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan održavanja LC – Lokalnih cesta na području općine Orašje  za 2018. godinu,
 12. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2017. godinu,
 13. Informacija o rezultatima prodaje zemljišta putem javnog nadmetanja za 2017. Godinu,
 14. Informacija o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje.

PREDSJEDNIK 

Mario Oršolić

Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 08 Veljača 2018

I Z V O D

iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane dana 28. prosinca   2017. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 19 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnice/i  Vedrana Nišlić, Joso Živković, Zdravko Džojić, Ninoslav Sušilović, Anto Kobaš i Predrag Mišković.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić,  pomoćnice/i Općinskog načelnika Rizama Tukulj, Željko Nedić, Ilija Kobaš, Mladen Marković i  Pero Baotić, stručni suradnik za proračun Nikola Benković, OP Marijan Živković,  te predstavnici medija.

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, za današnju sjednicu predložio slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog  Proračuna Općine Orašje za 2018. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2018. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o podnošenju zahtjeva za izdavanje bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Orašje,
 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu skraćenja petlje i rekonstrukciju TK mreže Orašje MSAN Granični prijelaz Orašje,
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu izgradnje priključnog SN 10 (20) kV kabela za MBTS 10 (20)/0 4kV „Vinković 3“ Orašje,
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora J.P „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje.
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Boku.

       nakon čega isti daje na raspravu.

Stigao vijećnik Ninoslav Sušilović.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno je usvojen.

Stigao vijećnik Predrag Mišković.

Ad. – 1.

            Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Enes Đulović prije nego je postavio pitanja iznosi kako na određena pitanja koja je dostavio u pisanom obliku nije dobio odgovor te se nada tj.  traži da mu se u pisanom obliku i odgovori.

Pita u koliko je slučajeva nadležna općinska služba, obzirom da je u posljednje vrijeme  izvršena  sječa  određenog broja stabala,  odobrila sječu istih  na području MZ-e Orašje u periodu od 01.01. do 31.12. 2017. godine.

Marinko Džoić traži, ukoliko je to moguće da se neuređeni prostor do parkinga kod bolnice uredi i na istom omogući parkiranje vozila obzirom da postojeći  nije dostatan za parkiranje vozila kako uposlenika bolnice odnosno Doma zdravlja tako i korisnika njihovih usluga.

Ad. – 3.

            Prijedlog Proračuna Općine Orašje za 2018. godinu

Nikola Benković, stručni suradnik za proračun upoznao dodatno vijećnike sa prijedlogom proračuna ističući, između ostalog,  kako je isti u odnosu na nacrt pretrpio određene izmjene kako na prihodovnoj strani tako i na rashodovnoj tako da su sada   prihodi  odnosno rashodi    predviđeni u manjem iznosu.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako su na svojoj sjednici, nakon pojašnjenja ove točke od strane stručnog suradnika za proračun Nikole Benković i provedene rasprave jednoglasno   prihvatili a što predlažu i Općinskom vijeću da usvoji  predloženi Proračun općine Orašje za 2018. godinu.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako su i oni   na svojoj sjednici raspravljali po ovoj točki i nakon rasprave i provedenog glasovanja podršku predloženoj odluci dala su 3 člana  odbora dok je 1 član bio „Suzdržan“.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika nakon kratkog komentara predloženog Proračuna iznosi kako će isti podržati.

U pojedinačnoj raspravi sa svojim primjedbama, sugestijama prijedlozima i pitanjima na koja su  odgovorili Općinski načelnik Stanko Vincetić i pomoćnik općinskog načelnika Mladen Marković, učešće uzeli: Enes Đulović, Ninoslav Sušilović i Marinko Džoić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je Proračun općine Orašje za 2018. godinu usvojen sa 17 glasova „Za“ , 2 glasa „Protiv“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 4.

            Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2018. godine

Kratko pojašnjenje predložene odluke dao je Nikola Benković nakon čega predsjednik istu daje na raspravu.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako su raspravljali na sjednici odbora i  o ovoj točki, nakon dodatnog pojašnjenja koje je dao stručni suradnik za proračun Nikola Benković. Nakon rasprave i provedenog glasovanja odbor je jednoglasno prihvatio predloženu odluku a što predlažu i Općinskom vijeću.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH daje podršku predloženoj odluci.

Enes Đulović nakon komentara predložene odluke pita, a o odgovoru će ovisiti i njegov stav prilikom izjašnjavanja, vezano za članak 14. kojim se Općinskom načelniku  omogućuje prestrukturiranje predviđenih rashoda proračunskim korisnicima  do 10%. Da li predviđeno člankom 14 ima uporište u zakonu na što mu je potvrdno odgovorio stručni suradnik Nikola Benković.

Po završetku rasprave predsjednik točku daje na glasovanje i konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 5.

            Prijedlog Odluke o podnošenju zahtjeva za izdavanje bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine

Nikola Benković u svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako se radi o odluci koja se donosi već više godina. Istom se, sukladno Odluci o carinskim terminalima  koju je donio Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje, garantira da će Općina Orašje u budućnosti   izvršavati svoje obveze glede isplate pripadajućeg dijela prihoda Upravni za neizravno oporezivanje BiH.

Nakon rasprave u kojoj je učešće uzeo vijećnik Enes Đulović i provedenog glasovanja  predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 20 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 6.

             Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Orašje

Željko Nedić iznosi kako je Odluka o privremenom korištenju donesena 2009. godine te je do sada pretrpjela par izmjena. Ovom odlukom  se vrši izmjena i dopuna temeljne odluke i to u članku 25. kojem se dodaju dva nova stavka kako je to navedeno u tekstu odluke. Predložene izmjene  daju ovlasti Općinskom vijeću da, ukoliko prepozna opravdan zahtjev za korištenje javne površine (organiziranje manifestacija koje promoviraju ovu sredinu kroz kulturne, zabavne,  športske, gospodarske sadržaje i dr.) oslobodi plaćanja propisane naknade podnositelja zahtjeva.

Enes Đulović  iznosi kako se o odluci, imajući u vidu da se istom smanjuju  proračunski prihodi, trebao očitovati i nadležni odbor. Također se ne slaže sa formulacijom članka 1 u dijelu u kom su nabrojane manifestacije a na kraju stoji i „sl“. Mišljenja je da ovakva formulacija ostavlja prostora za razna tumačenja ovog članka.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je predložena odluka usvojena sa 21 glasom „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 7.

             Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu skraćenja petlje i  rekonstrukciju TK mreže Orašje MSAN Granični prijelaz Orašje

JP HT Eronet d.d. Mostar- Regija Sjever podnijela je zahtjev u kojem traži da joj se odobri izvođenje radova u cilju rekonstrukcije postojeće mreže u K.O. Orašje I i K.O. Orašje II. Da bi se moglo pristupiti realizaciji rekonstrukcije potrebno je da Općinsko vijeće donese ovakvu Odluku, u  svom kratkom pojašnjenju ove točke iznio je Željko Nedić.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 21 glasom „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 8.

            Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu izgradnju priključnog SN 10 (20) kV kabela za MBTS 10 (20) 0,4 kV „Vinković 3“ Orašje

Željko Nedić iznosi kako se radi o istoj stvari kao u prethodnoj točki s tim što je ovdje zahtjev podnijela EP HZ HB Područje sjever za polaganje srednjo naponskog kabla za spajanje trafostanice u zoni izgradnje više stambene zgrade. Usvajanjem odluke slijedi donošenje rješenja o nepotpunom izvlaštenju čestica koje su navedene u samoj odluci  što znači da bi zemljištem i dalje upravljala Općina kao državnim zemljištem.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka usvojena jednoglasno.

Ad. – 9.

             Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova N.O. J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje

Mladen Marković iznosi,dodatno pojašnjavajući, kako se predloženim rješenjem razrješuju dužnosti dosadašnji članovi nadzornog odbora gore navedenog poduzeća odnosno istim imenuju novi članovi. U nastavku izlaganja iznosi kako je  postupak izbora novih članova, kako do predviđa zakon, proveden nakon čega je komisija, koju je imenovao Općinski načelnik sačinilo rang listu kvalificiranih kandidata a konačno imenovanje treba da izvrši Općinskog vijeće.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako su na svom sastanku nakon rasprave, sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“ prihvatili a što predlažu i Općinskom vijeću da se u Nadzorni odbor J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje imenuju:

 1. Zorica Raguž Osmanagić
 2. Nermin Zlatkić i
 3. Goran Kopić.

Nakon rasprave u kojoj su učešće uzeli vijećnici Ninoslav Sušilović i Enes Đulović predsjednik točku daje na glasovanje i konstatira kako je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje usvojen sa 17 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 3 „Suzdržana“ glasa.

Ad. – 10.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju  članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Boku

Mladen Marković ispred predlagatelja iznosi kako je raniji saziv školskog odbora  raspušten prije isteka mandata od strane resornog ministra Županije Posavske i koji je imenovao Povjerenstvo koje je obavljalo funkciju školskog odbora do imenovanja novog. Postupak javnog natječaja za izbor novih članova školskog odbora je proveden sukladno zakonu. Na raspisani natječaj pristiglo je 9 prijava od kojih jedna prijava nije ispunjavala uvjete propisane natječajem. Nakon što je komisija dobila nominacije kandidata od strane vijeća roditelja odnosno učiteljskog vijeća te obavljenog intervjua sa kandidata koji su se prijavili ispred osnivača i lokalne zajednice sačinila je rang listu kandidata.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako su također i po ovoj točki dnevnog reda raspravljali na svom sastanku. Po završetku  rasprave pristupilo se glasovanju  nakon čega je sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“ prihvaćeno a što se predlaže i Općinskom vijeću da se u Školski odbor Osnovne škole Stjepana Radića imenuju:

iz reda učitelja i stručnih suradnika

-          Željko Mamić

-          Magdalena Ilić

ispred osnivača i lokalne zajednice

-          Joso Đurčević

-          Ivan Marković

iz reda roditelja

-          Stjepan Pejić

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Sjednica završila u 12.24

 

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić

Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 21 Prosinac 2017

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-1534/17

Orašje, 21.12. 2017. godine

              Temeljem  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka  63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04,  2/07 i 5/11), sazivam

11.  SJEDNICU  OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 28. prosinac  (četvrtak) 2017. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici  u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog  Proračuna Općine Orašje za 2018. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2018. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o podnošenju zahtjeva za izdavanje bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Orašje,
 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu skraćenja petlje i rekonstrukciju TK mreže Orašje MSAN Granični prijelaz Orašje,
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu izgradnje priključnog SN 10 (20) kV kabela za MBTS 10 (20)/0 4kV „Vinković 3“ Orašje,
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora J.P „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Boku.

PREDSJEDNIK 

Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 21 Prosinac 2017

I Z V O D

iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane dana 30. studenog   2017. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 23 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnici: Pavo Kosić i  Zdravko Džojić.

Pored vijećnika sjednici nazočni: Općinski načelnik Stanko Vincetić,  pomoćnice/i Općinskog načelnika Rizama Tukulj, Ruža Nedić,  Željko Nedić, Ilija Kobaš, Mladen Marković i  Pero Baotić, stručni suradnik za proračun Nikola Benković, OP Marijan Živković, načelnik PU Orašje Josip Petrić te predstavnici medija.

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, za današnju sjednicu predložio slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Informacija o sigurnosnoj situaciji na području općine Orašje,
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 30.09. 2017. godine,
 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna Općine Orašje za 2018. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Orašje,
 7. Prijedlog Statuta „Centra za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o.,
 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora „Centra za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o. Orašje,
 9. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom,
 10. Prijedlog Odluke o  utvrđivanju Javnog interesa za izvođenje radova u svrhu skraćenja petlje i rekonstrukcije TK mreže Orašje-Ugljara MSAN Ugljara Dom,
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole fra Ilije Starčevića u Tolisi,
 12. Prijedlog zaključka o usvajanju nacrta Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Orašje,
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje,
 14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje,
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje,
 16. Prijedlog Zaključka o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti prouzročenoj  sušom na području općine Orašje 2017. godine.

       nakon čega isti daje na raspravu.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba vijećnika Posavske stranke predlaže da točka pod rednim brojem 6 dnevnog reda predloženog za današnju sjednicu ide u nacrtu a ne kako je predviđeno u prijedlogu. Kao razlog predlaganja ovakve izmjene između ostalog navodi kako predložene izmjene i dopune neće doprinijeti kvalitetnijem radu Općinskog vijeća  te da se ostavi prostora za iznalaženje i predlaganje kvalitetnijih izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća prijedlog Kluba vijećnika Posavske stranke daje na glasovanje, nakon čega konstatira da isti nije prihvaćen. Podršku prijedlogu dalo 7 vijećnika dok je 16 vijećnika bilo protiv.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja o dnevnom redu u predloženom obliku konstatira da je isti usvojen sa 17 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad.  – 1.

             Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika  nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

              Vijećnička pitanja i inicijative

Joso Živković pita da li je potpisan ugovor za zimsko održavanje lokalnih cesta te što je razlog postavljanja sigurnosne ograde na dijelu ceste Orašje-Kostrč-Matići.

Na pitanja odgovorio Općinski načelnik Stanko Vincetić.

Ad. – 3.

            Informacija o sigurnosnoj situaciji na području općine Orašje

Sa sigurnosnom situacijom na području općine Orašje vijećnike detaljno upoznao Načelnik Policijske uprave Orašje Josip Petrić. U raspravi koja je uslijedila učešće, sa svojim pohvalama, pitanjima, primjedbama i sugestijama na koje je odgovorio  Načelnik PU Josip Petrić, uzeli Marinko Džoić, Joso Živković, Zorislav Mikić, Enes Đulović, Predrag Mišković i Ninoslav Sušilović.

Ad. – 4.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 30.09. 2017. godine

Kratko pojašnjenje točke dao stručni suradnik za proračuna Nikola Benković nakon čega je predsjednik istu dao na raspravu.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor na svom sastanku, na kom su bila nazočna 3 člana,  raspravljao po ovoj točki. Nakon pojašnjenje iste od strane stručnog suradnika za proračun Nikole Benkovića i provedene rasprave Odbor je jednoglasno podržao predloženi zaključak.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako su i oni na svom sastanku, na kom je bilo nazočno 5 članova, raspravljali po ovoj točki. Nakon rasprave dana je podrška predloženom zaključku. Podršku predloženom su dala 4 člana dok je 1 član bio „Suzdržan“.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH nakon kratkog komentara daje podršku predloženom zaključku.

Ninoslav Sušilović uz kratak komentar postavlja i  pitanja koja su se odnosila na pojedine stavke rashodovne strane koje su realizirane u znatno manjem iznosu od planiranog.

Enes Đulović  se u svojoj raspravi više osvrnuo na stavke prihodovne strane ističući potrebu poduzimanje mjera koje bi u budućnosti doprinijele povećanju istih.

Nakon rasprave predsjednik točku daje na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira da je ista usvojena sa 16 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 4“Suzdržana“ glasa.

Ad. – 5.

             Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna Općine Orašje  za 2018. godinu

Kratko pojašnjenje ispred predlagatelja i po ovoj točki dao je stručni suradnik za proračun Nikola Benković nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

Ana Kopić ispred odbora za financije i proračun iznosi kako su i po ovoj točki raspravljali.  Nakon pojašnjenja danog od stručnog suradnika za proračun Nikole Benkovića provedena je rasprava nakon koje je odbor jednoglasno prihvatio predloženi zaključak  a što predlažu i Općinskom vijeću.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi također kako je odbor na svom sastanku raspravljao i po ovoj točki te nakon rasprave i provedenog glasovanja istu prihvatio jednoglasno.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH daje podršku predloženom zaključku.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen  sa 17 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 6.

             Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Orašje

Dijana Oršolić ispred Odbora za statut, poslovnik i propise u svom pojašnjenju predložene Odluke, između ostalog, iznosi  kako je Općinsko vijeće ranije donijelo Zaključak o pokretanju postupka izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća. Istim zaključkom određen je rok u kom vijećnici mogu dostavljati svoje prijedloge i sugestije za izradu prijedloga odluke. Nakon isteka određenog roka, mimo očekivanju, stigli su prijedlozi za izmjenu i dopunu Poslovnika samo od predsjednika Općinskog vijeća. Odbor je pregledao prispjele prijedloge i nakon rasprave,neke, za koje je smatrao da će doprinijeti kvalitetnijem radu OV-a uvrstio u prijedlog odluke. Također iznosi kako se predloženim izmjenama i dopunama želi detaljnije i preciznije formulirati određene procedure i  postupke koje nisu adekvatno uređene dosadašnjim poslovnikom. Na kraju iznosi kako su na predloženu Odluku pristigli amandmani od Kluba vijećnika HDZ-a BiH i Kluba vijećnika Posavske stranke.

Odbor je održao sastanak na kom su razmotrili pristigle amandmane. Nakon razmatranja istih Odbor je amandmane Kluba vijećnika HDZ BiH prihvatio sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Dok amandmani Kluba vijećnika Posavske stranke nakon provedenog glasovanja nisu prihvaćeni. Podršku istim dao je 1 član odbora dok su 4 člana bila „Protiv“.

Zvonko Mikić ispred Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih iznosi kako je odbor raspravljao o ovom prijedlogu Odluke i nakon rasprave prihvatio predloženu odluku sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Protiv“.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba vijećnika Posavske stranke iznosi kako je razlog što  u roku određenom zaključkom Općinskog vijeća nisu dostavili nikakve prijedlog taj što  Poslovnik koji je aktualan nisu smatrali problematičnim niti smetnja  normalnom funkcioniranju Općinskog vijeća. Iznosi  kako se nadao kako će izmjene i dopune Poslovnika ići u smjeru poboljšanja rada Općinskog vijeća dok se to predloženom odlukom ne čini. Iz tog razloga je Klub vijećnika Posavske stranke podnosi slijedeće amandmane:

Amandman 1.

Prije članka 1. dodaje se novi članak 1 koji glasi:

„U članku 15. stavak 2 se mijenja i glasi „Predsjednik kluba vijećnika pauzu u radu može zatražiti najviše dva puta u tijeku trajanja sjednice“.

Amandman 2.

U članku 1. (sada 2.) ostatak teksta iza riječi „članak 18a“ se mijenja sa slijedećim:

(1) u ostvarivanju vijećničke funkcije, vijećnik ima pravo, u okviru djelokruga  Vijeća, da postavlja pitanja Općinskom načelniku, pomoćnicima općinskog načelnika, javnim ustanovama, odnosno javnim poduzećima čiji je osnivač Vijeće, te drugim organima uprave, organizacijama i zajednicama koje vrše javna ovlaštenja, a koje imaju sjedište na području općine Orašje.

(2) Vijećnička pitanja odnose se na specifične informacije, činjenice, situacije ili saznanje iz domena rada nadležnih općinskih službi i pravnih subjekata navedenih u stavu 1. ovog člana.

(3) Pitanja se, nakon utvrđivanja dnevnog reda, postavljaju na početku svake redovite sjednice Vijeća.

(4) Pitanja se postavljaju pismeno, preko predsjedavajućeg Vijeća ili usmeno na sjednici Vijeća, s tim da se i usmeno postavljeno pitanje, poslije sjednice Vijeća u pismenom obliku, dostavljaju tajniku Općinskog vijeća.

(5) Vijećnik ima pravo na jednoj sjednici postaviti najviše 3 vijećnička pitanja i pokrenuti najviše dvije vijećničke inicijative.

(6) Vijećnik ima pravo zahtijevati da se o njegovoj vijećničkoj inicijativi Vijeće izjasni i glasa kao o zaključku Vijeća.

(7) Vijećničko pitanje vijećnik je dužan izložiti u maksimalno tri minute.

(8) Odgovor na postavljeno vijećničko pitanje, daje se pismeno u pravilu na prvoj narednoj sjednici Vijeća, a najkasnije 30 dana od dana postavljanja vijećničkog pitanja, a može se dati i usmeno po postavljenom pitanju neposredno na samoj sjednici.

(9) Ako se odgovor daje na sjednici Vijeća, odgovor se daje nakon postavljenog pitanja. Odgovor traje tri minute, a ako je to zbog složenosti pitanja potrebno, odgovor može trajati do pet minuta.

(10) Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje od dvije minute.

(11) Vijećnik koji nije postavio pitanje nema pravi tražiti riječ da bi ispravio navod za koji smatra da je netočan ili da bi izrazio neslaganje s navodima iznesenim u pitanju, odnosno u odgovoru (replika).

Amandman 3.

U članku 4 (sada 5.) prva rečenica (stavak) se briše

Amandman 4.

Članak 5 se briše.

Amandman 5.

Članak 6 se mijena i sada glasi.

U članku 78 stavak (2) se mijenja i na kraju rečenice umjesto točke dodaje se slijedeći tekst: „i isto ne bi trebalo biti duže od 5 minuta, izuzev u slučaju obimnih akata (proračun, prostorni plan i sl.) do 15 minuta“.

Stavci (4) i (5) se brišu i dodaju novi stavci  4, 5, 6, 7, 8 i 9: koji glase:

(4) Diskusija predsjednika odbora, predsjednika kluba ili načelnika općine (osnovno izlaganje), može trajati najduže 10 minuta.

(5) Općinski vijećnik u raspravi, u pravilu može govoriti najduže 5 minuta. izuzetno, zbog važnosti teme, predsjednik Vijeća može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i duže.

(6) Ni jedan vijećnik ne može dobiti riječ po drugi put, dok se ne iscrpi redoslijed prvog prijavljivanja vijećnika i tada može govoriti još najviše tri minute, neovisno o tome da li je ranije  govorio o toj temi. Alternativno: Izuzetno od stava (5) ovog člana predsjednici klubova  vijećnika imaju pravo po potrebi i do tri puta diskutirati do 3 minute ali samo u svrhu usuglašavanja stavova.)

(7) Na zahtjev vijećnika, Općinski Načelnik je dužan pružiti sve potrebne informacije iz svoje nadležnosti, a koje se odnose na predmet rasprave na sjednici Vijeća.

(8) Općinski Načelnik može za pojedine točke dnevnog reda delegirati svoja prava i dužnosti iz stava (7) ovog člana svojim pomoćnicima.

(9) Prilikom svakog davanja objašnjenje tokom rasprave Općinski Načelnik, predstavnik predlagača, predsjednik radnog tijela i podnosilac amandmana mogu govoriti najduže pet minuta.

Amandman 6.

u članku 7. u dijelu  „Članak 78b) mijenja se stavak (3) i sada glasi:

(3) Replika istom govorniku, po istom pitanju, od strane jednog vijećnika dozvoljena je najviše dva puta.

Amandman 7.

u članku 79. drugi stavak (fusnota) se mijenja i glasi: „Starati se da govornik ne bude ometan u izlaganju“.

Članci 8, 9 i 10 postaju članci 9, 10 i 11.

Mario Oršolić iznosi kako je Klub vijećnika HDZ BiH predložio slijedeće amandmane:

Amandman 1.

 Da se u članku 7, u dopunjenom članku 78c., iza stavka 81) dodaju stavci 2 i 3 koji glase:

Stavak 2. „Vijećnik je dužan konkretno ispraviti navod za koji smatra da je netočan“.

Stavak 3. „Vijećniku se po ovoj točki oduzima riječ bez rasprave ako iznosi neslaganje ili pojašnjenje navoda za koji smatra da je netočan“.

Predloženi stavci  od 2 do 4 postali bi stavci od 4  do 6.

Amandman 2.

Članak 8 se mijenja i glasi. „ U članku 85. stavak 1 mijenja se i glasi: „Poimenično se glasuje ako to zatraži jedna trećina vijećnika, ukoliko smatraju da je to potrebno radi točnog utvrđivanja rezultata glasovanja“.

Obzirom da su amandmani  Kluba vijećnika HDZ BiH prihvaćeni od strane predlagatelja o istim se ne očituje Općinsko vijeće. Kako amandmani Kluba vijećnika Posavske stranke  nisu prihvaćeni od strane predlagatelja Klub vijećnika Posavske stranke traži da se o istim očituje  Općinsko vijeće.

Prije nego je na glasovanje dao amandmane Kluba vijećnika Posavske stranke predsjednik Općinskog vijeća iznosi kako amandmane pod rednim brojem 1 i 7 ne prihvaća iz razloga što se ne odnose na izmjenu i dopunu članaka koji su sadržani u predloženoj odluci.

Amandman 2.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da isti nije prihvaćen. Predloženom amandmanu podršku je dalo 5 vijećnika dok je 15 vijećnika bilo „Protiv“.

Amandman 3.

Predsjednik konstatira da predloženi amandman, nakon provedenog glasovanja, nije prihvaćen. Istom podršku su dala 3 vijećnika, 16 vijećnika je bilo „Protiv“ dok je 1 vijećnik bio „Suzdržan“.

Amandman 4.

Također nije prihvaćen. Nakon provedenog glasovanja amandman su  podržala 4 vijećnika, 16 vijećnika je bilo „Protiv“ i 1 vijećnik „Suzdržan“.

Amandman 5.

Niti ovaj amandman od strane vijećnika nije prihvaćen. Podršku istom, nakon provedenog glasovanja, dala 4 vijećnika, 15 vijećnika je bilo „Protiv“ dok je 1 vijećnik bio „Suzdržan“.

Amandman 6.

Predsjednik konstatira, nakon provedenog glasovanja, da niti ovaj amandman nije prihvaćen. Podršku istom dala 4 vijećnika, 15 vijećnika je bilo „Protiv“ dok je 1 vijećnik bio „Suzdržan“.

Nakon izjašnjavanja Općinskog  vijeća po amandmanima Kluba vijećnika Posavske stranke predsjednik Odluke sa prihvaćenim amandmanima Kluba vijećnika HDZ BiH daje na glasovanje i konstatira da je Odluka usvojena sa15 glasova „Za“ 2 glasa „Protiv“ i 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 7.

             Prijedlog Statuta „Centra za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o.

U svom kratkom pojašnjenju kojeg je dala stručna savjetnica u Službi za stručne i zajedničke poslove Gabrijela Martinović-Dominković između ostalog iznosi kako je OV-e donijelo Odluku o osnivanju centra kao i odluku kojom je imenovalo v.d. direktora  koji je trebao, sukladno danim ovlastima, da registrira centar za poduzetništvo što  je i učinio. Nakon toga društvo je dužno usvojiti statut. Predloženi statut sadrži sve elemente koji su propisani Zakonom te je usklađen  sa Odlukom o osnivanju centra. Na kraju iznosi kako je Statut, kao temelji akt, potrebno donijeti kako bi se pristupilo izradi drugih akata neophodnih  za normalno funkcioniranje društva.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH  daje podršku predloženom statutu.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba vijećnika Posavske stranke uz kratak komentar traži pojašnjenja pojedinih odredbi statuta što je od strane Gabrijele Martinović-Dominković i učinjeno.

Predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je predloženi statut usvojen sa 15 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 8.

            Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova N.O. „Centra za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o.

Pero Baotić  upoznaje vijećnike sa procedurom koja slijedi nakon usvajanja predložene odluke iznoseći na kraju kako će Komisija koju će, sukladno predloženoj odluci, imenovati Općinski načelnik nakon provedenog postupka rang listu kvalificiranih kandidata dostaviti vijeću  koje će izvršiti konačni izbor članova N.O. Centra za poduzetništvo.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli: Josip Pejić, Marija Živković i Ninoslav Sušilović.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 9.

            Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom.

Željko Nedić pojašnjavajući predloženo iznosi kako je J.P. Elektroprivreda HZ HB podnijelo zahtjev za kupovinu zemljišta površine 53m2 za izgradnju trafostanice. Sukladno Zakonu o stvarnim pravima Općinsko vijeće ima ovlasti, kada se radi o izgradnji infrastrukturnih objekata, izvršiti prodaju zemljišta bez javnog natječaja a što se ovom odlukom i predlaže.

Rasprave nije bilo i odluka je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 18 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 10.

            Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu skraćenja petlje i rekonstrukcije TK mreže Orašje-Ugljara MSAN Ugljara Dom

Željko Nedić iznosi kako je TKC Orašje podnio zahtjev za rekonstrukciju TK mreže na području Orašja i Ugljare kojom će se poboljšati usluga prema građanima. Kako bi mogli  izvršiti rekonstrukciju potrebno je da Općinsko vijeće donese  odluku kojom će se utvrditi javni interes za rekonstrukciju TK mreže i za postavljanje mini centrale u domu u Ugljari. Nakon usvajanja  odluke nadležna služba bi donijela rješenje o djelomičnom izvlaštenju zemljišta što znači  da se vlasništvo ne bi mijenjalo i istim bi i dalje upravljala Općina.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 11.

             Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole fra Ilije Starčevića u Tolisi

Mladen Marković iznosi kako početkom 2018. godine ističe mandat članovima Školskog odbora Osnovne škole u Tolisi. Kako bi se postupak izbora novih članova školskog odbora proveo na vrijeme tj. do isteka mandata sadašnjeg saziva potrebno je donijeti predloženu odluku. Istom se daju ovlasti Općinskom načelniku da raspiše natječaj te imenuje povjerenstvo za provedbu istog.  Nakon provedenog  postupka povjerenstvo će sačiniti rang listu kandidata a konačno imenovanje sukladno zakonu vrši Općinsko vijeće.

Rasprave ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja usvojena jednoglasno.

Ad. – 12.

             Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

Kratko pojašnjenje nacrta odluke dao Pero Baotić nakon čega je predsjednik točku dao na raspravu.

U raspravi po ovoj točki sa svojim pitanjima, primjedbama, prijedlozima i sugestijama učešće uzeli vijećnice/i: Ninoslav Sušilović, Zvonko Mikić, Marija Živković, Josip Pejić, Marinko Džoić, Mehmed Memišević te općinski načelnik Stanko Vincetić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi nacrt odluke usvojen sa 14 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 13.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju članova N.O. J.P. „Komunalac“d.o.o. Orašje

Pero Baotić u svom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je Općinsko vijeće na jednoj od prošlih sjednica donijelo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje članova N.O. Komunalca. Sukladno istoj odluci Općinski načelnik je imenovao  komisiju koja je provela postupak izbora kandidata za članove nadzornog odbora. Nakon provedenog postupka sačinilo je rang listu kvalificiranih kandidata  a na Općinskom vijeću je da izvrši konačno imenovanje članova.

Danijel Šošić, ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor, na svom sastanku nakon rasprave i provedenog glasovanja prihvatio sa 3 glasa „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“, a što predlažu i Općinskom vijeću, da se u Nadzorni odbor Javnog poduzeća „Komunalac“ d.o.o. Orašje imenuju:

 1. Igor Orkić iz Matića,
 2. Anto Mikić iz Kostrča i
 3. Marijan Arlović iz Orašja.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je ista usvojena sa 13 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 14.

              Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje

Mladen Marković ukratko upoznaje vijećnike sa provedenom procedurom koja je prethodila izradi prijedloga gore navedenog rješenja.

Danijel Šošić ispred odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor nakon rasprave i provedenog glasovanja po ovoj točki, sa 3 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“, prihvatio o što  predlažu i Općinskom vijeću, da se u Upravno vijeće Doma zdravlja imenuju:

 1. Darko Brašnić,
 2. Tajiba Nurkić i
 3. Mara Dabić.

Rasprave nije bilo i nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje usvojen sa 13 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 15.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje

Mladen Marković iznosi kako je komisija imenovana, sukladno Odluci o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje članova upravnog vijeća, od strane Općinskog načelnika provela postupak nakon čega je sačinila rang listu kandidata koja je sadržana u prijedlogu rješenja.

Danijel Šošić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako su i po ovoj točki raspravljali na svom sastanku. Nakon rasprave  i provedenog glasovanja odbor je prihvatio, sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“. a što predlaže i općinskom vijeću da se u Upravo vijeće Dječjeg vrtića Pčelica imenuju:

 1. Mandalena Lukač,
 2. Marijan Maskaljević,
 3. Ivan Filipović,
 4. Kristina Dominković i
 5. Mandica Jurić.

Rasprave nije bilo i prijedlog Odbora za izbor i imenovanje je od strane Općinskog vijeća, nakon provedenog glasovanja, usvojen sa 13 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 16.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju  Konačnog izvješća o procijenjenoj štete prouzročenoj sušom na području općine Orašje 2017. godine

Nakon kratkog pojašnjenja koje je po ovoj točki dao Pero Baotić, predsjednik točku daje na raspravu.

U raspravi po ovoj točki sudjelovali vijećnici: Josip Pejić, Zvonko Mikić, Marinko Džoić i Općinski načelnik Stanko Vincetić.

Nakon provedene rasprave predsjednik predloženi zaključak daje na glasovanje i konstatira da je isti usvojen jednoglasno.

Sjednica završila u 15.55

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik OV Mario Oršolić

Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 27 Studeni 2017

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-1413/17

Orašje, 22.11. 2017. godine

              Temeljem  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka  63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04,  2/07 i 5/11), sazivam

10.  SJEDNICU  OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 30. studeni  (četvrtak) 2017. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici  u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Informacija o sigurnosnoj situaciji na području općine Orašje,
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 30.09. 2017. godine,
 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna Općine Orašje za 2018. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Orašje,
 7. Prijedlog Statuta „Centra za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o.,
 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora „Centra za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o. Orašje,
 9. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom,
 10. Prijedlog Odluke o  utvrđivanju Javnog interesa za izvođenje radova u svrhu skraćenja petlje i rekonstrukcije TK mreže Orašje-Ugljara MSAN Ugljara Dom,
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole fra Ilije Starčevića u Tolisi,
 12. Prijedlog zaključka o usvajanju nacrta Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Orašje,
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje,
 14. Prijedlog Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje,
 15. Prijedlog Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje,
 16. Prijedlog Zaključka o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti prouzročenoj  sušom na području općine Orašje 2017. godine.

Predsjednik 

Mario Oršolić

Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Ponedjeljak, 27 Studeni 2017

I Z V O D

iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane dana 12. listopada   2017. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 20 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnici: Mirko Vukić,  Marijan Martinović, Zvonko Mikić, Anto Kobaš i Zdravko Džojić.

Pored vijećnika sjednici nazočni: pomoćnici Općinskog načelnika Željko Nedić, Ilija Kobaš, Mladen Marković i  Pero Baotić , OP Marijan Živković te predstavnici medija.

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, za današnju sjednicu predložio slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o ustupanju Športsko kulturnog centra Orašje na korištenje i upravljanje Školskom centru „fra Martina Nedića“ Orašje,
 4. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje
 5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Orašje u 2017. godini Crvenom križu općine Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Orašje u 2017. godini Bakiru Bešireviću,
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut, poslovnik i propise,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih.

       nakon čega isti daje na raspravu.

Stigli vijećnici: Zdravko Džojić, Marijan Martinović i Zvonko Mikić.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. – 1.

             Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika nije bilo. Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je Izvod iz zapisnika jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Enes Đulović uz dodatna pojašnjenja postavlja slijedeća pitanja:

 1. Da mu  nadležna općinska služba omogući uvid u revizorski izvještaj Doma zdravlja Orašje za 2016. godinu i dostavi kopiju istog.
 2. Što Općina kao vlasnik parcele u III. ulici na kućnom broju 63 planira raditi ili graditi u predstojećem periodu. Da li je trenutno uređenje spomenutog placa po mišljenju predstavnika općine adekvatno i u skladu sa Zakonom o komunalnom redu?
 3. Da li Općina u svome vlasništvu ima stan u stambenoj zgradi u III. ulici na broju 75 u Orašju?

Ninoslav Sušilović iznosi kako je na prošloj sjednici pokrenuo inicijativu za održavanje izvanredne, tematske, sjednice Općinskog vijeća na kojoj bi se raspravljalo iseljavanju naših građana. Inicijativa je od strane Općinskog načelnika i prihvaćena uz uvjet da se predlože konkretne mjere koje bi uticale na smanjenje iseljavanja. Kako bi ispunio traženi uvjet , dodatno pojašnjavajući svaku mjeru posebno, predlaže poduzimanje slijedećeg:

 1. Učiniti rad vlasti javnim i transparentnim.
 2. Rad zakonodavne i izvršen vlasti uskladiti s važećim zakonskim propisima.
 3. Pokrenuti izmjenu trenutnog (sramotnog) Zakona o dječjem doplatku.
 4. Provesti reviziju zapošljavanja u svim javnim institucijama i poništiti sva zaposlenja i ugovore o radu kod kojih nije ispoštovana zakonska procedura.
 5. U suradnji s nadležnim  institucijama BiH i RH provjeriti koji uposlenici u javnim institucijama imaju primanja iz RH (mirovine, invalidnine ili bilo koji drugi oblik stalnih primanja) veći od prosječne plaće u Federaciji i zahvaliti im se na daljnjoj suradnji.
 6. Povećati subvencije i poticaje za poljoprivredu i malo gospodarstvo.
 7. Prestati sa toleriranjem kriminala, korupcije, nepotizma, zlouptrebe položaja i ovlasti i sve druge nezakonite, nemoralne radnje i postupke, koji sve više postaju obrazac prihvatljivog ponašanja.
 8. Početi sa sankcioniranjem svega navedenog u točki 7.
 9. Osigurati ravnopravnost svih pred zakonom i jednak odnos institucija prema svim građanima općine Orašje i županije.
 10. Donijeti Zakon o reviziji privatizacije u Županiji Posavskoj.
 11. Zaustavite daljnje izvlačenje proračunskog novca u privatne džepove.

Na kraju iznosi kako se u kratkom roku mogu poduzeti mjere koje bi, mišljenja je,  dale značajan doprinos ne samo smanjenju iseljavanja nego i u promjeni društvene klime uopće.

Stigao vijećnik Anto Kobaš.

Marinko Džoić ispred Odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline iznosi kako je odbor na svom sastanku, nakon rasprave, jednoglasno usvojio a što kao inicijativu predlažu:

- Ukoliko postoji mogućnost da se izvrši zamjena stabala, u drvoredu uz obilaznicu u Orašju kao i u novom parku, koja su da li zbog suše ili nekog drugog razloga stradala.

Zorislav Mikić predlaže da se na autobusnom stajalištu kod srednje škole tj. kod fakulteta postave kućice.

Ad. – 3.

             Prijedlog Odluke o ustupanju športsko kulturnog centra  Orašje na korištenje i upravljanje Školskom centru fra Martina Nedić

Kratko pojašnjenje točke dao pomoćnik općinskog načelnika Željko Nedić nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

U raspravi sa svojim primjedbama,  prijedlozima i sugestijama učešće uzeli: Josip Pejić, Marija Živković, Enes Đulović, Ninoslav Sušilović, Anto Kobaš, Mehmed Memišević i Marinko Džoić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 15 glasova „Za“ uz 9 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 4.

             Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje

Mladen Marković  dodatno pojašnjavajući predloženo iznosi kako sadašnjem nadzornom odboru uskoro ističe mandat te je potrebno donijeti ovakvu odluku kojom bi se pokrenuo postupak izbora novog nadzornog odbora. Odlukom se ovlašćuje Općinski načelnik da raspiše natječaj te imenuje komisiju koja će provesti postupak izbora koja će nakon toga  sačiniti rang listu kvalificiranih kandidata te dostaviti istu općinskom vijeću na konačno imenovanje članova nadzornog odbora.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 5.

             Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Orašje u 2017. godini Crvenom križu općine Orašje

Josip Živković iznosi kako je sukladno članku 10 Odluke o javnim priznanjima komisija, koju je imenovalo Općinsko vijeće,  raspisalo natječaj za predlaganje kandidata za dodjelu općinskih javnih priznanja u 2017.

Na raspisani natječaj pristiglo je 5 pravovremenih prijava a predloženi su: Dražen Mikić, tamburaški sastav „Budućnost“ Orašje, Crveni križ  općine Orašje, Bakir Beširević iz Orašja te Humanitarna udruga „Samarita“ Vidovice. Sukladno članku 12. stavak 2. Odluke o javnim priznanjima općine Orašje komisija je nakon razmatranja prijedloga pojedinačno odlučivala o svakom kandidatu kao i o vrsti priznanja koje će se dodijeliti te predlaže slijedeće:

Da se Crvenom križu općine Orašje, zbog zasluga i doprinosa od osobitog značenja za razvoj i ugled Općine Orašje u oblasti humanitarnog djelovanja i poboljšanja uvjeta života u zajednici dodijeli Zlatna plaketa.

Da se Bakiru Beširević iz Orašja dodjeli Zahvalnica općine Orašje zbog zasluga i doprinosa  od osobitog značenja za razvoj i ugled općine Orašje u oblasti sporta.

Što se tiče ostalih predloženih isti nisu, prilikom izjašnjavanja članova komisije, dobili dovoljan broj glasova  te nisu niti predloženi za dodjelu javnih priznanja općine Orašje u 2017. godini.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba Posavske stranke nakon kratkog komentara prijedloga za dodjelu javnih priznanja predlaže da Zahvalnice dobiju tamburaški sastav „Budućnost“ iz Orašje te Humanitarna udruga „Samarita“ iz Vidovica te traži, o predloženom,  očitovanje Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća iznosi kako je trebalo, da bi se udovoljilo prijedlogu vijećnika Ninoslava Sušilovića,  poštujući kako Odluku o dodjeli  javnih priznanja  tako i  Poslovnik, prilikom usvajanja dnevnog reda predložiti dopunu istog novim točkama kojim bi se odredila dodjela javnih priznanja i drugim predloženim obzirom da se Općinsko  vijeće o svakom prijedlogu pojedinačno očituje.

U raspravi sa svojim primjedbama, prijedlozima i sugestijama učešće uzeli: Josip Pejić, Marija Živković, Zdravko Džojić, Joso Živković, Pavo Kosić, Enes Đulović i Marinko Džoić.

Predsjednik odluku u predloženom obliku daje na glasovanje. Nakon glasovanja konstatira da je predložena odluka usvojena sa 21 glasom „ZA“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 6.

             Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Orašje u 2017. godini Bakiru Beširević

Mehmet Memišević navodeći razloge  predlože slijedeći amandman: Članak 1 predložene odluke mijenja se i  glasi: „Bakiru Bešireviću iz Orašja dodjeljuje se Zlatna plaketa Općine Orašje u 2017. godini zbog zasluga i doprinosa od osobitog značaja za razvoj i ugled općine Orašje u oblasti sporta. Zlatna plaketa općine Orašje čini plaketa i novčana nagrada u iznosu od 2.000,oo KM.

Predsjednik daje kratku pauzu kako bi komisija mogla razmotriti, kao predlagatelj, predloženi amandman i o istom zauzeti stav.

Josip Živković ispred komisije, nakon održanog sastanka, iznosi kako su predloženi amandman jednoglasno podržali.

Predsjednik, nakon provedenog glasovanja  o predloženoj točki, sa usvojenim amandmanom, konstatira da je ista jednoglasno usvojena.

Ad. – 7.

            Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut, poslovnik i propise

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je Josip Mikić podnio ostavku na članstvo u gore navedenom odboru a  izabran je iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika. Kako bi odbor mogao normalno funkcionirati potrebno je imenovati novog člana. Odbor je održao sastanak na kom je jednoglasno prihvatio, a što predlažu i Općinskom vijeću,  da se gospodin Josip Mikić razriješi članstva u odboru a imenuje, kao jedini kandidat gospodin Mario Bijelić iz Vidovica.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje usvojen sa 21 glasom „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 8.

             Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih.

Monika Džoić ispred Odbora iznosi kako je gospođa Vedrana Nišlić podnijela ostavku na mjesto predsjednice Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih izražavajući želju da kao član nastavi rad u odboru. Nakon rasprave o podnesenoj ostavci odbor je prihvatio da se Vedrana Nišlić razriješi dužnosti predsjednice i imenuje za člana dok se za predsjednika predlaže Zvonko Mikić dosadašnji član odbora.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je prijedlog Odbora usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 5  glasova „Suzdržanih“.

Sjednica završila u 12.17

Zapisničar Nikola Klaić        

Predsjendik OV Orašje Mario Oršolić