Članci

Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 15 Rujan 2017

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-1090/17

Orašje, 14.9. 2017. godine

              Temeljem  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka  63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04,  2/07 i 5/11), sazivam

8.  SJEDNICU  OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 21. rujna  (četvrtak) 2017. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici  u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o  izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01.-30.06. 2017. godine.
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orašje za 2017. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka statusne promjene Doma zdravlja Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli lokacije za otvorenu tržnicu i povjeravanja poslova upravljanja i održavanja tržnice,
 7. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o reguliranju prometa na području grada Orašje,
 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor  i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Komunalac“ d.o.o. Orašje,
 9. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Orašje,
 10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje,
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Boku,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Javnog poduzeća „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje za 2016. godinu,
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Doma zdravlja Orašje za 2016. godinu,
 14. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Orašje,
 15. Prijedlog Odgovor na prigovor (Ured Ombudsmana za ljudska prava BiH).

Predsjednik 

Mario Oršolić

Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 15 Rujan 2017

I Z V O D

iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane dana 20. srpnja   2017. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 18 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnici: Marija Živković, Anto Kobaš, Zvonko Mikić, Dijana Oršolić, Zdravko Džojić, Vedrana Nišlić i Predrag Mišković.

Pored vijećnika sjednici nazočni:, pomoćnice/i Općinskog načelnika:  Rizama Tukulj, Mladen Marković,  Pero Baotić , Manda Rezo-stručni savjetnik, OP Marijan Živković,

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, za današnju sjednicu predložio slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o novčanoj pomoći višečlanim obiteljima,
 4. Prijedlog Odluke o dopuni  Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje,
 5. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Donjoj Mahali putem javnog nadmetanja,
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje,
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Orašje, Orašje,
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice,
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za kulturu“ Orašje za 2016. godinu,
 10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje,
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje za 2016. godinu.

nakon čega isti daje na raspravu.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja usvojen sa 18 glasova „Za“.

Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća

Ninoslav Sušilović  ima slijedeće primjedbe na Izvod iz zapisnika:

U zapisniku u točki 12 dnevnog reda 6. sjednice navedeno je kako je na pitanja, primjedbe i sugestije iznesene od strane sudionika rasprave odgovorio ravnatelj RPO-a, međutim to nije točno obzirom da je ravnatelj odgovorio samo na  neka pitanja, traži da se to ispravi,

Također u točki 14. raspravljano je o promjeni Statuta RPO-a gdje je u Izvodi navedeno kako  Ninoslav Sušilović ispred Posavske stranke neće podržati predloženo iz razloga što će to dodatno doprinijeti opadanju kvaliteta programa radija. Dalje iznosi kako je u svojoj raspravi naveo kako je  Regulatorna agencija za komunikacije propisala da svaka radiopostaja mora imati glavnog i odgovornog urednika te da  izmjene koje se predlažu, ukoliko se usvoje,  sutra mogu dovesti do gašenja radija što je puno gore od navedenog u Izvodu iz zapisnika i traži da se i to ispravi.

Primjedbi više nije bilo i Izvod iz zapisnika sa 6 sjednice sa iznesenim primjedbama je jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

            Vijećnička pitanja i inicijative

Enes Đulović ponavlja pitanje, koje je do sada više puta postavljao a niti jednom nije dobio odgovor, a koje glasi:

Zbog čega se Odluka Općinskog vijeća, donesena u 2016. godini o promjeni regulacije prometa u 10. i 12. ulici, ne realizira od strane nadležnih općinskih službi.

Uz dodatna pojašnjenja istih postavlja slijedeća pitanja:

Obzirom na katastrofalno stanje lokala u 10. ulici koji je u vlasništvu općine a dat je na korištenje bez naknade udrugama HVIDR-a, Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Udruzi obitelji poginulih branitelja  i ne koristi se već više godina kao i stana u vlasništvu općine u III. ulici na broju 75, koji se vodi na Pavić Kati i Ignjić Ratku koji je već godinama prazan. Da li Općinski načelnik ima namjeru pokrenuti proces povrata navedenih nekretnina da bi se izbjegli eventualni, mogući, problemi?

Inicijativa: Da predsjednik Općinskog vijeća u suradnji sa odgovornim a u skladu sa Poslovnikom OV-a pokrene aktivnosti na pripremi i sazivanju Izvanredne sjednice Općinskog vijeća sa jednom točkom dnevnog reda „Analiza trenutnog stanja vezanog za iseljavanje sa područja općine Orašje kao i prijedlog mjera koje se mogu poduzeti da bi se isto zaustavilo.

Inicijativa: Da se od strane predsjednika Općinskog vijeća u suradnji sa odgovornim tijelima OV-a kao i Općinskog načelnika i njegovih službi pokrene inicijativa da se J.P. „;Komunalac“ pripremi i uključi u održavanje javne rasvjete i zimskog održavanja cesta na području naše općine  koje nisu obuhvaćene održavanjem drugih odgovornih sa viših razina vlasti.

Ninoslav Sušilović ima inicijativu iniciranu od strane ljudi koji su angažirani na obavljanju javnih radova na području naše općine a to je da se nadležni u J.P. „Komunalac“ razmotre mogućnost postavljanja još 2 kontejnera na groblju Karaula uz savski nasip iz razloga što su postojeći kontejneri  od tog dijela groblja dosta udaljeni pa se smeće baca cijelom dužinom   a što je zbog nepristupačnosti dosta teško  održavati.

Amela Jahić predlaže a što je i ranije već ranije predlagala kao inicijativu a to je čišćenje odnosno pranje ulica po Orašju. U proljeće je problem blato  a sada je to smrad od komunalnog otpada koji ostaje nakon odvoza istog.

Na sjednicu pristigli vijećnice/i: Marija Živković, Anto Kobaš i Zvonko Mikić.

Ad. – 3.

            Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći višečlanim obiteljima

Mladen Marković u svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako je ranije donesena odluka o novčanoj pomoći višečlanim obiteljima tj obiteljima sa troje i više djece. Nakon provedenih analiza,  imajući u vidu  iznos sredstava predviđen u proračunu općine Orašje za 2017. godinu došlo se do zaključka da se može novčano pomoći i obiteljima sa  dvoje i više djece. Da bi se to moglo i učiniti potrebno je izmijeniti postojeću odluku na način kako je to predloženo.

U raspravi po ovoj toči učešće uzeli Josip Pejić, Marija Živković, Joso Živković, Enes Đulović, Anto Kobaš i Zvonko Mikić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 21 glasom „Za“.

Ad. – 4.

            Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje

Pero Baotić, pojašnjavajući predloženo iznosi kako je razlog predlaganja dopune ranije donesene odluke  olujno nevrijeme koje je pogodilo 23/24 lipnja ove godine dio naše općine. Dio poljoprivrednih proizvođača (plastenička proizvodnja povrća) zbog saniranja šteta uzrokovanih nevremenom propustio je  prijavu na javni poziv koji je, sukladno Odluci o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede, raspisao općinski načelnik i koji je bio otvoren do 30.06. 2017. godine. Usvajanjem   dopune ranije donesene odluke, na način kako je to predloženo, omogućilo bi tim polj. proizvođačima  prijavu na javni poziv  a radi sufinanciranja  nabavke višegodišnje difuzne folije za pokrivanje plastenika odnosno izgradnju protugradnih mreža u voćnjacima.

U raspravi kako ispred Klubova vijećnika tako i u pojedinačnoj raspravi učešće uzeli: Josip Pejić, Marija Živković, Joso Živković, Pavo Kosić i  Enes Đulović.

Predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je odluka usvojena sa 21 glasom „ZA“  .

Ad. – 5.

            Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Donjoj Mahali putem javnog nadmetanja

Manda Rezo  ispred predlagatelja iznosi kako će se usvajanjem predložene odluke ovlastiti općinski načelnik da raspiše javni natječaj za prodaju zemljišta površine 796m2 koje se nalazi u Donjoj Mahali. Cijena zemljišta  prema procjeni stalnog sudskog vještaka iznosi 6KM/m2 i ne može biti niža.Postupak prodaje tj javnog nadmetanja, predmetnog zemljišta, provest će imenovano povjerenstvo nakon čega će općinski načelnik, sa najboljim ponuđačem sklopiti kupoprodajni ugovor.

Marinko Džoić iznosi kako  Mjesna zajednica Donja Mahala podržava predloženu odluku te kako se  radi o zemljištu koje  je vraćeno zbog neizgrađenosti  a da    već  ima zainteresiranih za kupnju istog.

Enes Đulović vezano za ovu točku iznosi kako je po istoj trebalo da se izjasne i određeni odbori Općinskog vijeća te da je odlukom, člankom 6., načelniku dane prevelike ovlasti. Na kraju iznosi kako  će zbog navedenog  kao i zbog  neuređenosti zakonske regulative , viših razina vlasti, koja uređuje ovu materiju prilikom glasovanja biti suzdržan.

Rasprave više nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je predložena odluka usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 6.

             Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje

Pero Baotić  dodatno pojašnjavajući predloženo iznosi kako je Općinsko vijeće 19.03. 2017. godine donijelo Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova  Nadzornog odbora J.P. „Vodovod i odvodnja“. Sukladno odluci Općinski načelnik je raspisao javni natječaj na koji je pristiglo 12 prijava. Nakon otvaranja istih od strane imenovanog povjerenstva za daljnji postupak kvalificiralo se 11 kandidata dok je 10 kandidata pristupilo intervjuu. Nakon obavljenog intervjua Povjerenstvo je sačinilo rang listu kandidata kako je to u materijalima vezanim za ovu točku i navedeno.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor održao sastanak na kom je pored članova odbora bila nazočna i Gabrijela Martinović-Dominković predsjednica Povjerenstva za provedbu postupka izbora koja je upoznala nazočne kako je procedura provedena na način kako je to propisano zakonom nakon čega je sačinjena rang lista kvalificiranih kandidata. Odbor je nakon pojašnjenja i provedene rasprave prihvatio a što predlaže i Općinskom vijeću da se u Nadzorni odbor imenuju:

 1. Vlado Stanić
 2. Elvis Živković i
 3. Ekrem Arnautalić

Marija Živković ispred Kluba vijećnika HDZ 1990 iznosi kako predloženo neće podržati a kao razlog navodi sporost u provedbi postupka izbora imajući u vidu da je odluka o raspisivanju natječaja donesena 19.03. 2017. godine

Enes Đulović u svom kratkom komentaru ove točke iznosi kako predloženo neće podržati a kao razlog navodi, a na što je ukazivao i ranije kada se radilo o imenovanjima, ne upoznavanje vijećnika kako sa kvalifikacijskom strukturom nadzornog odbora tako i sa referencama kandidata koji su predloženi. Na kraju traži da se Općinsko  vijeće očituje o njegovu prijedlogu da se svim vijećnicima dostave biografski podaci kandidata za članove gore navedenog nadzornog odbora.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba vijećnika Posavske stranke traži da se o prijedlogu vijećnika Enesa Đulovića vijećnici izjasne u pojedinačnom glasovanju.

Predsjednik izražavajući sumnju u osnovanost prijedloga isti nije uvažio te je točku dao na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja  po ovoj točki predsjednik konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje prihvaćen sa 16 glasova „Za“ uz 5 glasova „Protiv“.

Ad. – 7.

             Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Orašje, Orašje

Mladen Marković  pojašnjavajući, dodatno, predloženo rješenje iznosi kako je Općinsko vijeće ranije donijelo odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Orašje kojom je dana ovlast općinskom načelniku da raspiše natječaj te imenuje komisiju koja će provesti postupak izbora članova.  Na natječaj je pristiglo 10 prijava i to 4 iz reda učitelja i stručnih suradnika,  1 prijava iz reda roditelja te 5 prijava iz reda osnivača i lokalne zajednice.Komisija je nakon otvaranja pristiglih prijava utvrdila da sve ispunjavaju tražene uvjete te sukladno zakonu prijave iz reda roditelja tj reda učitelja i stručnih suradnika proslijedila vijeću roditelja tj vijeću učitelja i stručnih suradnika. Nakon obavljenog intervjua sa kandidatima  iz reda osnivača i lokalne zajednice i dobivenih nominacija od vijeća roditelja tj. vijeća učitelja i stručnih suradnika komisija je sačinila rang listu kako je to u materijalima i navedeno.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor na svom sastanku nakon rasprave sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Protiv“ prihvatio a što predlaže i Općinskom vijeću da se u Školski odbor Osnovne škole Orašje imenuju:

 1. Anka Begović iz reda nastavnika i stručnih suradnika
 2. Mehmed Memišević iz reda nastavnika i stručnih suradnika
 3. Ivica Šošić iz reda roditelja
 4. Blanka Maroš ispred osnivača i lokalne zajednice
 5. Zoran Topić ispred osnivača i lokalne zajednice.

  

Ninoslav Sušilović, sumnjajući u točnost glasovanja ispred Posavske stranke traži da se po ovoj točki vijećnici izjasne pojedinačno što je i prihvaćeno te se pristupilo pojedinačnom izjašnjavanju.

Nakon provedenog pojedinačnog glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje  prihvaćen sa 14 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ i 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 8.

             Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora  Osnovne škole A.G. Matoša, Vidovice

Mladen Marković iznosi kako je članica Odbora Osnovne škole Katarina Kopić podnijela ostavku na mjesto člana u školskog odboru a bila je imenovana iz reda učitelja i stručnih suradnika. Nakon provedenog zakonom propisanog postupka učiteljsko vijeće je za  člana nominiralo Velimira Topić koji je ujedno bio i jedini prijavljeni na natječaj a ispunjavao je sve tražene uvjete.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor, nakon rasprave,  prihvatio da se za člana Školskog odbora Osnovne škole A.G. Matoša imenuje Velimir Topić.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog rješenja usvojen sa 17 glasova „Za“.

Ad. – 9.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za kulturu“ Orašje za 2016. godinu

Mandica Živković, v.d. ravnateljica Centra ukratko je dodatno pojasnila Izvješće nakon čega predsjednik isto daje na raspravu.

U raspravi po ovoj točki sudjelovali: Josip Pejić, Enes Đulović te Joso Živković.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja, predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 17 glasova „Za“.

Ad. – 10.

            Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje

Mladen Marković u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako je Upravno vijeće vrtića donijelo Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtića. Istim je određeno povećanje tj. upošljavanje još jedne odgojiteljice. Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju  županije Posavske na izmjenu  Pravilnika suglasnost treba dati Osnivač tj. u ovom slučaju Općinsko vijeće. Razlog  izmjene Pravilnika je taj što vrtić prostorno može primiti još 5 djece jasličke dobi  za koje usluge već  postoji interes roditelja. Da bi se ispunili propisani pedagoški standardi, a imajući u vidu povećanje broja djece, potrebno je uposliti još jednu odgajateljicu.

U raspravi  sa svojim pitanjima i prijedlozima učešće uzeli: Ninoslav Sušilović i Enes Đulović.

Na neka od postavljenih pitanja, sudionika rasprave, odgovorio pomoćnik općinskog načelnika Mladen Marković.

Predsjednik po završetku rasprave točku daje na glasovanja i  konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. – 11.

               Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje za 2016. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća nakon kratkog pojašnjenja koje je po ovoj točki dao pomoćnik Općinskog načelnika Pero Baotić točku daje na raspravu.

Josip Pejić uz kratak komentar ispred Kluba vijećnika HDZ BiH daje podršku predloženom zaključku.

U raspravi sa svojim pitanjima, prijedlozima i sugestijama učešće uzeli slijedeći vijećnici: Joso Živković i Enes Đulović.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 15 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Sjednica završila u 13.30

 

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić

Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 14 Srpanj 2017

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-862/17

Orašje, 13.7. 2017. godine

              Temeljem  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka  63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04,  2/07 i 5/11), sazivam

7.  SJEDNICU  OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 20. srpnja  (četvrtak) 2017. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici  u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o novčanoj pomoći višečlanim obiteljima,
 4. Prijedlog Odluke o dopuni  Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje,
 5. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Donjoj Mahali putem javnog nadmetanja,
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje,
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Orašje, Orašje,
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice,
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za kulturu“ Orašje za 2016. godinu,
 10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje,
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o implementaciji Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području općine Orašje za 2016. godinu.

Predsjendik Općinskog vijeća 

Mario Oršolić

Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 14 Srpanj 2017

I Z V O D

iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane dana 22. lipnja   2017. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 19 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnici: Zorislav Mikić, Mirko Vukić, Zdravko Džojić, Joso Živković, Anto Kobaš, i Mehmed Memišević.

Pored vijećnika sjednici nazočni: općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnici/ce općinskog načelnika:  Rizama Tukulj, Mladen Marković, Željko Nedić  Pero Baotić , OP Marijan Živković, ravnatelj RPO-a Tihomir Bijelić te predstavnici medija.

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, za današnju sjednicu predložio slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Zavodu za javno                                     zdravstvo Županije Posavske,
 4. Prijedlog Odluke o  načinu pokrića gubitka J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje u 2016. godini,
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta  J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom,
 7. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom,
 8. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju putem javnog nadmetanja,
 9. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Boku putem javnog nadmetanja,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva,
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava po javnom pozivu,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje za 2016. godinu,
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje za 2016. godinu,

nakon čega isti daje na raspravu.

Općinski načelnik Stanko Vincetić nakon kratkog pojašnjenja i navođenja razloga predlaže da se dnevni red današnje sjednice dopuni novom točkom koja bi glasila: „Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju v.d. direktora „Centra za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o. Orašje, a koja bi se razmatrala kao točka 10.

Ninoslav Sušilović predlaže da se točke pod rednim brojem 4 i 5 razmatraju nakon točke 13 odnosno Izvješća o radu Radiopostaje Orašje za 2016. godinu obzirom da se iste odnose na rad i poslovanje  radija.

Prijedloga za izmjenu i dopunu više nije bilo i predsjednik prijedlog Općinskog načelnika daje na glasovanje i konstatira, nakon provedenog glasovanja,  da je isti usvojen  jednoglasno.

Također i prijedlog vijećnika Ninoslava Sušilovića  je prihvaćen, nakon čega se prešlo na rad po točkama dnevnog reda.

Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice nije bilo i predsjednik konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. – 2.

              Vijećnička pitanja i inicijative

Stigao vijećnik Anto Kobaš.

Enes Đulović:

Ponavlja 3 vijećnička pitanja koja je postavio na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća, koja su zapisnički evidentirana a koja glase:

 1. Zbog čega se Odluka Općinskog vijeća donesena u 2016. godinu (40 sjednice OV-a) o promjeni regulacije prometa u 10. i 12. ulici nije realizirana od strane nadležnih općinskih službi?
 2. Predlaže da Komisija za ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Orašje uradi akt kojim bi se naložila dosljedna primjena Zakona o ravnopravnosti spolova prilikom izrade akata koji se razmatraju na sjednicama Općinskog vijeća.
 3. Koliko stanova ima u vlasništvu općina Orašje? Koja se fizička lica vode kao korisnici stanova u vlasništvu općine i koliki su dugovi za električnu energiju , odvoz smeća na današnji dan (23.05. 2017. god.) na tim stanovima?

te postavlja nova:

-          Da li su, pitanje za općinskog načelnika, za Vas odluke Općinskog vijeća obvezne ako su sukladne zakonu i da li  ih zajedno sa općinskim službama provodite?

-          Da li je, isto pitanje za općinskog načelnika, upoznat osobno ili nadležna općinska služba da u školskoj 2017/2018. godini neće u srednjoj strukovnoj školi biti upisan medicinski smjer tj. da li su prije donošenja takve odluke upoznati sa istom?

-          U kom je trenutno statusu lokal u 10. ulici kod parka u kojem je prije bio ugostiteljski objekt „Klub 92“, da li se ima namjera pokrenuti  procedura uklanjanja montažne terase istog objekta što bi dovelo do veće sigurnosti pješaka koji ulicu koriste?

-          Da li općinski načelnik ima informacije čije su kontejnerske  kante koje već duže vrijeme propadaju na prostoru bivšeg poduzeća „Burim“, tj. preko puta Komunalca u VIII. ulici?

-          Kojom odlukom je reguliran način parkiranja u IV. ulici jer su u istoj pješacima oduzeta prava korištenja trotoara u većem dijelu ulice?

Marinko Džoić predlaže, imajući u vidu u posljednje vrijeme učestale pljačke kuća na području naše općine, da se sazove bilo tematska bilo redovna sjednica na koju bi bili pozvani predstavnici P.U. Orašje kako bi prezentirali sigurnosnu situaciju na području naše općine kao i da se pokušaju iznaći rješenja koja bi doprinijela  za većoj sigurnosti  kako građana tako i imovine.

Predrag Mišković predlaže da se poduzmu mjere u cilju daljnjeg sprječavanja propadanja zgrade zemljoradničke zadruge „Tolisa“  odnosno da se pokrene procedura uvrštavanja iste u nacionalni spomenik kulture u BiH  obzirom da je  građena prije više od 100 godina.

Na pitanja i inicijative odgovorio općinski načelnik dok će na pitanja za koja se traži i pismeni odgovor u takvom obliku biti i odgovoreno.

Ad. – 3.

             Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Zavodu za javno zdravstvo županije Posavske

Općinski načelnik u svom kratkom pojašnjenju između ostalog iznosi kako se predloženom odlukom  dodjeljuje prostor  zavodu koji bi oni koristili za skladištenje sredstava i opreme za provođenje DDD mjera na, kako području općine Orašje tako i na prostoru županije. Radi se o prostoru ukupne površine 23,70 m2. Prostor  se dodjeljuje na određeni vremenski period kako je to u odluci  navedeno bez naknade.  Jedan od razloga dodjele prostora bez naknade je i taj što bi od sada posao dezinsekcije, koji su do sada obavljale razne firme,  obavljao zavod  što bi značilo i uštedu znatnih proračunskih sredstava.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak komentar podržava odluku.

Enes Đulović iznosi kako će prilikom glasovanja biti protiv a kao razloge navodi smjernice koje su sadržane u odluci vezano za način i uvjete potpisivanja ugovora od strane Općinskog načelnika i Zavoda za javno zdravstvo što predloženu odluku  dodatno usložnjava. Na kraju iznosi kako u dobronamjernost odluke ne sumnja ali ima prostora za sumnju da li ista ima zakonsko uporište.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je Odluka u predloženom obliku usvojena sa 15 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 4.

             Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom

Željko Nedić iznosi kako će prilikom pojašnjavanja dati obrazloženje  i naredne točke jer je ista tematika samo su različite lokacije zemljišta koje se prodaje. Naime EP HZ HB distribucijsko područje sjever uputio je zahtjev općini Orašje za kupovinu dvije parcele za izgradnju trafo stanica. Parcele se nalaze u Orašju i sukladno Zakonu o stvarnim pravima koji u ovakvim situacijama dozvoljava prodaju zemljišta izravnom pogodbom (izgradnja objekata infrastrukture). Radi se o zemljištu površine 20m2 (na Dusinama), cijene, kako je to procijenio stalni sudski vještak 4KM/m2.  U narednoj točki radi se o zemljištu koje se nalazi u III. ulici iza stambene zgrade u zoni savskog nasipa. Površina zemljišta je 20m2 a cijena, također prema procjenama stalnog sudskog vještaka, iznosi 100KM/m2.

Enes Đulović nakon kratkog  komentara  iznosi da će prilikom glasovanja biti suzdržan.

Rasprave više nije bilo i odluka je u predloženom obliku, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 5.

             Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom

Enes Đulović iznosi kako će prilikom glasovanja biti protiv odluke iz razloga što se zemljište nalazi u najnaseljenijem dijelu Orašja i što nije tražena suglasnost tj. mišljenje kako građana koji žive u blizini tako i mišljenje MZ-e na čijem se području nalazi predmetno zemljište.

Nakon dodatnog pojašnjenja kojeg je po ovoj točki dao pomoćnik općinskog načelnika Željko Nedić, vijećnik Enes Đulović iznosi kako će prilikom  izjašnjavanja biti suzdržan.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je Odluka u predloženom obliku usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 6.

             Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju putem javnog nadmetanja

Željko Nedić iznosi kako se predmetnom odlukom predlaže, sukladno Zakonu o stvarnim pravima, putem javnog nadmetanja prodaja zemljišta površine 1155m“ po početnoj cijeni, koju je odredio stalni sudski vještak, od 25KM/m2. Zemljište se nalazi u stambenom naselju Jug II u Orašju. Nakon provedene procedure tj provođenja postupka javnog nadmetanja slijedi, kako je to odlukom propisano, potpisivanje ugovora sa najboljim ponuđačem od strane općinskog načelnika.

Enes Đulović izražavajući sumnju u zakonitost prodaje iznosi kako će prilikom glasovanja biti „Suzdržan“.

Rasprave nije bilo i odluka u predloženom obliku je, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 14 glasova „Za“ uz 6 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 7.

              Prijedlog odluke o prodaji  građevnog zemljišta u Boku putem javnog nadmetanja

Željko Nedić iznosi kako se odlukom predviđa prodaja zemljišta na način kako je to bilo u prethodnoj točki s tim da se ovdje radi o zemljištu koje se nalazi u Boku tzv. „Poljice“. Predmet prodaje su 23 parcele sa početnom cijenom licitacije 4KM/m2.

Pavo Kosić iznosi vezano za predloženu odluku kako je Vijeće MZ-e Bok na svom sastanku nakon rasprave podržalo istu.

Predsjednik Općinskog vijeća, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je odluka usvojena sa 16 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 8.

             Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju v.d. direktora Centra za poduzetništvo općine Orašje“ d.o.o. Orašje

Općinski načelnik  iznosi kako na mjesto, sukladno Odluci o osnivanju centra za poduzetništvo, predlaže da se za v.d. direktora imenuje Miroslav Maroš koji trenutno obavlja dužnost tehničkog koordinatora Udruge poduzetnika Orašje. Isti je dobro upoznat za aktivnostima centra,  bio je i partner u realizaciji projekta MOSLED i trenutno je najkompetentnija osoba za to mjesto. Primarna zadaća v.d. direktora biti će registracija centra kako bi se moglo što prije krenuti u realizaciju određenih odobrenih projekata, odnosno aplicirati novim projektima prema sredstvima raznih međunarodnih organizacija.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje, vezano za ovu točku, iznosi kako je odbor na svom sastanku, nakon rasprave o prijedlogu općinskog načelnika, isti prihvatio sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Enes Đulović iznosi kako nije zadovoljan obrazloženjem koje je dao kako općinski načelnik tako i predsjednica Odbora za izbor i imenovanje obzirom da nisu niti jedno iznijeli tj. upoznali vijećnika sa referencama kandidata na osnovu kojih bi se moglo lakše zaključiti da li je isti kompetentan za obavljanje toga posla. Nakon primjedbe vijećnika općinski načelnik upoznao vijećnike sa referencama sa kojima raspolaže kandidat za mjesto v.d. direktora Centra za poduzetništvo.

Stigao vijećnik Joso Živković.

Odluka sa predloženim kandidatom za mjesto v.d. direktora Centra za poduzetništvo Orašje je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 14 glasova „Za“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 9.

             Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva

Rizama Tukulj iznosi kako je jednom članu Općinskog izbornog povjerenstva istekao mandat. Na raspisani natječaj za popunu upražnjenog mjesta pristiglo je 5 prijava koje  su ispunjavale uvjete natječaja. Nakon toga Povjerenstvo za provedbu postupka izbora održalo je intervju sa svim kvalificiranim kandidatima te sačinilo rang listu kandidata kako slijedi:

 1. Gabrijela Martinović/Dominković, Ilija Baotić (isti broj bodova)
 2. Ljiljana Džoić, Manda Kosić, Mandalena Lukač, (isto broj bodova)

Na kraju iznosi kako je Općinsko vijeće to koje treba da izvrši imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva tj. da donese predloženo rješenje na koje suglasnost treba dati Središnje izborno povjerenstvo.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor nakon  razmatranja liste   predloženih kandidata nakon rasprave jednoglasno prihvatio da se za člana Općinskog izbornog povjerenstva imenuje Ilija Baotić iz Kostrča a što predlažu i Općinskom vijeću.

Rasprave nije bilo i prijedlog Odbora za izbor i imenovanje je, nakon provedenog glasovanja, usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 10.

              Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava po javnom pozivu

Pero Baotić iznosi kako je Općinsko vijeće na prošloj sjednici donijelo Odluku o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području naše općine kojoj je određeno da Općinski načelnik,što je i učinio 31.05. ove godine, raspiše natječaj za dodjelu sredstava. Odlukom je također određeno da Povjerenstvo koje će izvršiti ocjenu pristiglih prijava imenuje Općinsko vijeće. Povjerenstvo broji 5 članova od toga 2 člana su ispred nadležne službe, 1 član ispred udruga poljoprivrednih proizvođača i 2 člana iz reda vijećnika. Na kraju iznosi kako će nakon ocjene pristiglih prijava općinski načelnik sa onima koji su ostvarili pravo na poticajna sredstva potpisati ugovore.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako odbor razmatrao pristigle prijave koje su dostavile političke stranke i nakon toga jednoglasno usvojili, a što predlažu i Općinskom vijeću, da se u Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava po javnom pozivu za dodjelu poticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede na području naše općine imenuju:

 1. Pero Baotić za predsjednika,
 2. Katica Dabić za članicu,
 3. Marko Ivanović za člana,
 4. Pavo Kosić za člana i
 5. Anto Kobaš za člana.

Ninoslav Sušilović ima primjedbu na izlaganje predsjednice Odbora za izbor i imenovanje, mišljenja je kako je trebalo poimence nabrojati sve pristigle prijedloge političkih stranaka a nakon toga stav odbora o tome koje osobe predlažu Općinskom vijeću za povjerenstvo.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje usvojen sa 18 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 11.

               Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje  za 2016. godinu

Ahmet Nurispahić direktor poduzeća ukratko dodatno pojasnio predloženo izvješće nakon čega predsjednik isto daje na raspravu.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH nakon kratkog komentara daje podršku predloženom zaključku.

Anto Kobaš ispred Kluba vijećnika HDZ 1990.  također iznosi kako će predloženi zaključak podržati.

U pojedinačnoj raspravi  sa svojim pitanjima, primjedbama, sugestijama i prijedlozima, na koje je odgovor dao direktor poduzeća, učešće uzeli: Enes Đulović, Ninoslav Sušilović i MarinkoDžoić.

Nakon završetka rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 16 glasova „Za“ , 1 glasom „Protiv“ uz 2 glasa „Suzdržana“

Ad. – 12.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje za 2016. godinu

Kratko pojašnjenje , prije nego je predsjednik točku dao na raspravu dao ravnatelj RPO-a Tihomir Bijelić.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH  daje podršku predloženom zaključku.

Anto Kobaš ispred kluba vijećnika HDZ  1990. iznosi kako predloženi zaključak neće podržati a kao razlog navodi negativno poslovanje poduzeća što je vidljivo iz financijskog dijela izvješća.

U pojedinačnoj raspravi  sa svojim primjedbama, pohvalama, sugestijama i prijedlozima po ovoj točki učešće uzeli: Ninoslav Sušilović, Enes Đulović, Marinko Džoić. Na pitanja, primjedbe i prijedloge odgovorio ravnatelj RPO-a Tihomir Bijelić.

Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 13 glasova „Za“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 13.

               Prijedlog Odluke o načinu pokrića gubitka J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje u 2016. godini

U svom pojašnjenju predložene odluke ravnatelj RPO-a Tihomir Bijelić iznosi kako se ovdje radi o gubitku u iznosu od 17.917,87 KM nastalim u poslovanju u 2016. godini a pokriće se, kako je to odlukom rečeno, iz dobiti ostvarene ranijih godina. Na kraju iznosi kako trenutno na računu ima dovoljno sredstava da se dug sanira.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH iznosi kako će podržati predloženu odluku.

Anto Kobaš ispred Kluba vijećnika HDZ 1990 pita da li je odluka u skladu sa zakonom i u kojoj je godini ostvarena dobit kojom će se sanirati deficit ostvaren u 2016. godini.

Ninoslav Sušilović ispred Posavske stranke pita, imajući u vidu usporedne podatke iz izvješća o poslovanju RPO-a iz kojih je vidljivo da niti u jednoj godini nije ostvarena dobit kojom bi se pokrio gubitak,  kojim će se sredstvima sanirati gubitak?

Enes Đulović iznosi kako je odluka suprotna odredbama Statuta RPO-a kojim je propisan način kako raspodjele dobiti  tako i pokriću gubitka koji u svom poslovanju ostvari poduzeće.

Predsjednik nakon rasprave i provedenog glasovanja konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 14 glasova „Za“ , 2 glasa „Protiv“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 14.

               Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje

Tihomir Bijelić iznosi kako je Regulatorna agencija za medije propisala uvjete za  rad radiopostaja. Jedan od uvjeta je i  postojanje glavnog i odgovornog urednika.Već duže vrijeme to mjesto je upražnjeno a poslove obavlja sam ravnatelj. Kako ne bi došli u situaciju da Regulatorna agencija zabrani rad zbog neispunjavanja uvjeta predlaže se izmjena Statuta na način kako je to odlukom predviđeno a to je da se mjesto glavnog i odgovornog urednika ukida a da se  njegovi poslovi pridodaju poslovima ravnatelja poduzeća.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH iznosi kako će podržati predloženu odluku.

Ninoslav Sušilović ispred Posavske stranke iznosi kako neće podržati predloženu odluku a kao razlog navodi kako će usvajanje iste doprinijeti daljnjem opadanju kvalitete programa radija.

Enes Đulović iznosi kako se odluka o izmjeni statuta mogla uraditi i na drugačiji, bolji način, a to je da se mjesto glavnog i odgovornog urednika ne ukida nego da se statut dopuni na način da se da ovlast Nadzornom odboru da može odobriti tj. ovlastiti ravnatelja da   u određenim situacijama obavlja i poslove   glavnog i odgovornog urednika.   

Predsjednik nakon provedenog glasovanja po ovoj točki konstatira da je ista usvojena sa 14 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Sjednica završila u 14.15

 

Zapisničar: Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić

Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Petak, 16 Lipanj 2017

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-743/17

Orašje, 14.6. 2017. godine

              Temeljem  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka  63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04,  2/07 i 5/11), sazivam

6.  SJEDNICU  OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 22. lipnja  (četvrtak) 2017. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici  u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći: 

D N E V N I    R E D 

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske,
 4. Prijedlog Odluke o  načinu pokrića gubitka J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje u 2016. godini,
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta  J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje,
 6. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom,
 7. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju izravnom pogodbom,
 8. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju putem javnog nadmetanja,
 9. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Boku putem javnog nadmetanja,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva,
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava po javnom pozivu,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Komunalac“ d.o.o. Orašje za 2016. godinu,
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje za 2016. godinu.

Predsjednik 

Mario Oršolić

Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 15 Lipanj 2017

I Z V O D

iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane dana 23. svibnja   2017. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

 

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 23 vijećnica/ka što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutne vijećnice: Danijela Peranović i Vedrana Nišlić.

Pored vijećnika sjednici nazočni: općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnici/ce općinskog načelnika:  Rizama Tukulj, Mladen Marković, Željko Nedić  Pero Baotić , Ilija Kobaš, Nikola Benković-viši stručni suradnik za proračun, OP Marijan Živković te predstavnici medija.

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, za današnju sjednicu predložio slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog  Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog   načelnika  i službi  za upravu za 2016. godinu,
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 31.03. 2017. godine,
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije revidirane strategije projekata i mjera općine Orašje za period 2017. – 2019. godine,
 6. Prijedlog Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području Općine Orašje u 2017. godini,
 7. Prijedlog Odluke o pokretanju procesa izrade Akcionog plana energetske efikasnosti Općine Orašje za period 2018. – 2020.  godine,
 8. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Matićima izravnom pogodbom,
 9. Prijedlog Odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javnog nadmetanja,
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za socijalni rad“ Orašje za 2016. godinu,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Dječjeg vrtića Pčelica“ Orašje za 2016. godinu,
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na plan Održavanja LC-Lokalnih cesta na području općine Orašje za 2017. godine,

nakon čega isti daje na raspravu.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i isti je nakon glasovanja jednoglasno usvojen.

Ad. – 1.

              Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je isti usvojen jednoglasno.

Ad. – 2.

              Vijećnička pitanja i inicijative

Marinko Džoić iznosi kako je  Odbora za zaštitu i unapređenje prirode i životne okoline na svom sastanku na kome je, imajući u vidu nadolazeće toplije vrijeme koje je pogodno za razmnožavanje komaraca, raspravljao samo o jednoj točki dnevnog reda a to je: Dezinsekcija prostora općine u cilju uništavanja komaraca. Obzirom da se radi o problemu  koji se pojavljuje svake godine predlažu da se u dezinsekciju krene što prije ali svakako prije toga treba konsultirati struku kako bi dezinsekcija dala najbolje rezultate. Također predlažu, ako dozvoljavaju sredstva u proračunu, da se odmah razmišlja i obavljanju drugog tretmana dezinsekcije kako bi građani imali što manje problema sa komarcima.

Također sugerira da samu dezinsekciju ukoliko je to moguće obavi, kao i prošle godine, Federalna uprava civilne zaštite. U razgovoru sa njima izrazili su spremnost da taj posao obave i ove godine a svjedoci smo da su taj posao obavili uz minimalne troškove. Također predlaže da se ukoliko je to moguće sredstvo za dezinsekciju nabavi preko Zavoda za javno zdravstvo županije Posavske, što bi, mišljenja je znatno snizilo  cijenu preparata.

Kao vijećnik predlaže da,  Općina ili civilna zaštita,  za potrebe izvođenja javnih radova na području naše općine nabave 4 trimera. Koliko mu je poznato sada osobe koje su potpisale ugovore za izvođenje javnih radova koriste svoje trimere što, mišljenja je nije u redu. Nakon isteka ugovora o izvođenju javnih radova isti bi bili na raspolaganju da li općini ili civilnoj zaštiti.

Mehmed Memišević iznosi kako je zaprimio zamolbu od vlasnika lokala u 10. ulici  koja se odnosi na  nedavno uvedenu obvezu  naplate parkinga u istoj. Mišljenja su kako će ova mjera dodatno doprinijeti još većem  smanjenju  prometa lokala koji se nalaze u toj ulici. Pita da li je zamolba stigla i do općinskih službi i kakav je stav po istoj.

Vezano za rad ugostiteljskih objekata na nasipu predlaže da se posebno prilikom donošenja nove odluke o radu ugostiteljskih objekata  istim posveti posebna pažnja imajući u vidu da  rade samo u ljetnom periodu te da se sa vlasnicima tih lokala prije donošenja odluke svakako obave razgovori.

Također pita kada se planira izgradnja pješačke staze u 14. ulici u Orašju. Mišljenja je kako realizaciji projekta treba pristupiti što prije  obzirom na znatno povećan intenzitet prometa  motornih vozila kao i povećan broj pješaka koji ulicu koriste za šetnju.

Ninoslav Sušilović iznosi kako bi bilo dobro,  u cilju što kvalitetnijeg izvođenja javnih radova, uvesti neku vrstu kontrole obavljenog posla.

Enes Đulović od predsjednika Općinskog vijeća traži usmeni odgovor na pitanje: „U kojoj je fazi odnosno što je dosada urađeno po pitanju izrade novog Poslovnika OV-a?

Također  predlaže odnosno postavlja slijedeća pitanja

 1. Zbog čega se Odluka Općinskog vijeća donesena u 2016. godinu (40 sjednice OV-a) o promjeni regulacije prometa u 10. i 12. ulici nije realizirana od strane nadležnih općinskih službi?
 2. Predlaže da Komisija za ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Orašje uradi akt kojim bi se naložila dosljedna primjena Zakona o ravnopravnosti spolova prilikom izrade akata koji se razmatraju na sjednicama Općinskog vijeća.
 3. Koliko stanova ima u vlasništvu općina Orašje? Koja se fizička lica vode kao korisnici stanova u vlasništvu općine i koliki su dugovi za električnu energiju , odvoz smeća na današnji dan (23.05. 2017. god.) na tim stanovima?

Joso Živković postavlja slijedeća pitanja:

 1. Kada će se krenuti u realizaciju projekata izgradnje hladnjače i skladišnog prostora?
 2. Da li se krenulo u saniranje divljih deponija na području općine Orašje?

Na pitanja, prijedloge i inicijative odgovorili općinski načelnik Stanko Vincetić i pomoćnik općinskog načelnika Mladen Marković.

Ad. – 3.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2016. godinu

Stanko Vincetić općinski načelnik u svom kratkom pojašnjenju navodi ono što je urađeno u jednom kraćem periodu koje je obuhvaćeno izvještajnim razdobljem odnosno za vrijeme od kada je preuzeo dužnost načelnika do kraja godine.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH uz kratak komentar daje podršku predloženom zaključku.

Enes Đulović ispred SBB-a iznosi kako je njegova stranka u izvještajnom razdoblju bila u oporbi te kako predloženi zaključak neće podržati a kao jedan od razloga navodi ne provođenje  svih odluka Općinskog vijeća od strane izvršne vlasti.

Ninoslav Sušilović također iznosi kako neće podržati predloženi zaključak a kao jedan od razloga navodi ne izvršavanje obveze ocjenjivanja državnih službenika i namještenika te predlaže da se u buduće ta obveza izvršava kako bi se moglo vidjeti koliko koji uposlenik kvalitetno obavlja svoj posao.

Po završetku rasprave predsjednik točku daje na glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 15 glasova“Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 4.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Orašje za razdoblje 01.01. – 31.03. 2017. godine

Kratko pojašnjenje ove točke dao Nikola Benković-viši stručni suradnik za proračun, nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

Ana Kopić, predsjednica Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor na svom sastanku  nakon pojašnjenja koje je dao Nikola Benković i provedene rasprave prihvatio sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „suzdržan“ predloženi zaključak.

Nakon kratkog komentara predloženog dokumenta od strane vijećnika Enesa Đulovića predsjednik točku daje na glasova i konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je predloženi  zaključak usvojen sa 17 glasova „Za“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Ad. -5.           

               Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije revidirane strategije projekata i mjera općine Orašje za period 2017. – 2019. godine

Pero Baotić pojašnjavajući  predloženu točku iznosi kako je općina Orašje donošenjem Integrirane strategije lokalnog razvitka općine Orašje za razdoblje 2011 – 2020. godine u obvezi donositi, u cilju praćenja realizacije iste,  svake godine ovakvu odluku za tekuću i naredne dvije godine. Ova odluka sadrži 66 projekata i mjera ukupne vrijednosti 11.329.624 KM. Na kraju navodi kako donošenje ovakve odluke stvara pretpostavku da općina može aplicirati  za sredstvima koja bi se koristila za realizaciju predviđenih projekata i mjera.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ- BiH  daje podršku predloženoj odluci.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba vijećnika Posavske stranke komentirajući predloženo između ostalog iznosi kako je spisak projekata i mjera veoma ambiciozan izražavajući nadu kako će veći dio  planiranog biti i realiziran.

Enes Đulović pita da li postoji mogućnost da se predloženi dokument dopuni novim projektima na način da se u okviru projekta Uređenje šetnice i biciklističke staze stavi i projekt obilježavanja i  zaštite kestenova na naspi. Također predlaže da se odluka dopuni još jednim novim projektom a to je završetak gradnje, koja je davno započela, pravoslavne crkve u Orašju, ako nije sada moguće da se u proračunu za 2018. godinu predvide određena sredstva za nastavak radova na izgradnji crkve  a ostatak sredstava prikupiti od viših razna vlasti i donatora.

Joso Živković predlaže da se o ovoj točki danas ne izjašnjava a kao razlog navodi slabu ili nikakvu zastupljenost MZ-e Matići u predviđenim projektima.

U raspravi po ovoj točku učešće uzeli: Marinko Džoić, Ninoslav Sušilović, Joso Živković i Željko Nedić.

Na pitanja i inicijative odgovorio Općinski načelnik Stanko Vincetić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 19glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 6.

            Prijedlog Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2017. godini

Pero Baotić upoznaje vijećnika kako je nacrt predmetne odluke ranije jednoglasno usvojen  od strane Općinskog vijeća. Prije izrade samog prijedloga odluke održani su sastanci sa  predstavnicima udruga polj. proizvođača. Nakon toga, uvažavajući prijedloge i sugestije vijećnika iznesenih prilikom usvajanja nacrta odluke kao i pojedinih sugestija predstavnika  udruga polj. proizvođača izrađen je prijedlog odluke  o kojem se sada raspravlja. Slijedeći korak, ukoliko se odluka prihvati, je raspisivanje javnog poziva odnosno imenovanje povjerenstva  za provedbu postupka dodjele poticaja za razvoj polj.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli: Josip Pejić, Enes Đulović, Jos Živković i Ninoslav Sušilović.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira kako je odluka u predloženom obliku jednoglasno usvojena.

Ad. – 7.

            Prijedlog Odluke o pokretanju procesa izrade Akcionog plana energetske efikasnosti Općine Orašje za period 2018. – 2020. godine

Pero Baotić iznosi kako je  Centar za razvoj i podršku iz Tuzle dao veliku podršku 2014. godine kroz realizaciju određenih projekata u saniranju šteta prouzrokovanih poplavama 2014. godine. Sada nude ulazak  općine Orašje u projekt izrade Akcionog plana  koji općinu ne bi skoro ništa koštao. Radi se o dokumentu koji bi omogućio apliciranje projekata prema višim razinama vlasti u cilju dobivanja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoliša kao i realizaciju projekata u cilju podizanja kvalitete života na području naše općine.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika daje podršku predloženoj odluci.

Enes Đulović iznosi kako neće podržati predloženu odluku a kao razlog navodi kako je općina Orašje u ranijem periodu bila pokretač i inicijator raznih projekata dok se sada došlo do toga da prihvaćamo uglavnom tuđe ideje i projekte. Na kraju iznosi kako  njegovo nepodržavanje   nije protivljenje protiv  odluke nego isto ide u smjeru da potakne nadležne da se više angažiraju u iznalaženju vlastitih ideja koje će drugi prihvaćati.

U pojedinačnoj raspravi sudjelovali: Mehmed Memišević, Ninoslav Sušilović i općinski načelnik Stanko Vincetić.

Odluka je, po završetku rasprave, i provedenog glasovanja usvojena sa 18 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. 8.

            Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Matićima izravnom pogodbom

Pomoćnik općinskog načelnika Željko Nedić  u svom kratkom pojašnjenju predložene odluke između ostalog iznosi kako se zemljište kako je navedeno i u samoj odluci nalazi u Matićima (kod vatrogasnog doma) i da ga vlasnik susjedne parcele već duže vrijeme održava i koristi. Zakonom o stvarnim pravima je predviđeno da se u ovakvim situacijama odlukom Općinskog vijeća zemljište može prodati izravnom pogodbom.  Odlukom se predlaže da se zemljište površine 154m2 proda izravnom pogodbom po cijeni od 4KM/m2 koja je kao takva određena ranije donesenom odlukom OV-a.

Marijan Martinović iznosi kako je Savjet MZ-e Matići podržao da se predmetno zemljište proda kako je to odlukom predviđeno.

Rasprave nije bilo o odluka je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. -9.

Prijedlog Odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina

Željko Nedić iznosi kako se u ovoj točki radi o nekretnini koja se nalazi kod kružnog toka na ulazu u Orašje kod bolnice. Vlasnik nekretnine je Krunoslav Krištić iz Ugljare. Prilikom izgradnje kružnog toga postojala je ideja da se zemljište koje je sada predmetom zamjene također koristi  što bi omogućilo izgradnju šire pješačke staze i bolji pregled prilikom ulaska u sam kružni tog, međutim to tada nije urađeno. Ovom odlukom se predlaže da se 96m2 zemljišta na kom je izgrađen objekat zamjeni za zemljište koje se nalazi južno  i površine je 125m2. Kuća koja je izgrađena do parcele koja se daje u zamjenu je također vlasništvo Krunoslava Krištića. Vlasnik bi na zamjenskom zemljištu izgradio  pomoćni objekta, naravno poštujući Urbanistički plan grada Orašja. Iz odluke je vidljivo da se dodjeljuje veća parcela od one koja se dobiva a razlog tome je mišljenje sudskog vještaka građevinske struke koji je, bez obzira što izgrađeni objekt nema neku vrijednost,  veću vrijednost parceli daju priključci na električnu odnosno na vodovodnu mrežu i kanalizaciju, što je onda vrijednost parcele koja se dodjeljuje.

U raspravi  sa svojim pitanjima i sugestijama, na koje je odgovorio pomoćnik općinskog načelnika, učešće uzeli vijećnici Ninoslav Sušilović i Enes Đulović.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa 14 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 10.

            Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javnog nadmetanja

Željko Nedić iznosi kako se ovdje radi o povjerenstvu koje provodi postupak javne licitacije prodaje građevnog zemljišta a na temelju odluka Općinskog vijeća. Mandat prethodnog povjerenstva je istekao te je potrebno imenovati novo kako bi se postupci prodaje zemljišta putem licitacije mogli u narednom periodu normalno odvijati. Predlaže , kako je to i u materijalima navedeno da se u povjerenstvo imenuju:

 1. Manda Rezo za predsjednicu,
 2. Magdalena Živković –  za članicu,
 3. Đuro Mišković za člana.

Pravilnik o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretnina u vlasništvu F BiH , kantona, općina i gradova propisano je  također da svaki član povjerenstva ima i zamjenika te se za gore navedene kao zamjenici predlažu:

-          Manda Kosić zamjenica predsjednice,

-          Andrijana Dujmenović zamjenica članice te

-          Senad Bačinović zamjenik  člana.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor na svom sastanku nakon rasprave po ovoj točki jednoglasno podržao da se gore navedeni imenuju u povjerenstvo a što predlažu i Općinskom vijeću.

Enes Đulović izražava, u svojoj raspravi po ovoj točki, negodovanje zbog načina na koji su predloženi članovi odnosno njihovi zamjenici za povjerenstvo stoga predlaže, a  što će imati i financijske uštede, da se u ovakvim slučajevima kada su članovi povjerenstva uposlenici općine Općinsko vijeće, ukoliko to zakon dozvoljava, ovlasti načelnika da imenuje takva povjerenstva.

Rasprave više nije bilo i zaključak je u predloženom obliku, nakon provedenog glasovanja, usvojen sa 14 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. -  11.

               Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za socijalni rad“ Orašje za 2016. godinu

Nakon pojašnjenja ove točke koje je dao ravnatelj centra Antun Mikić, predsjednik Općinskog vijeća točku daje na raspravu.

Na pitanja, primjedbe i sugestije iznesene tijekom rasprave u kojoj su učešće uzeli Josip Pejić i Enes Đulović odgovorio ravnatelj centra Antun Mikić.

Predsjednik Općinskog vijeća nakon provedenog glasovanja po ovoj točki iznosi kako je ista usvojena sa 12 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 12.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje za 2016. godinu.

Dodatno pojašnjenje izvješća dala ravnateljica vrtića Maja Kobaš, nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 13.

              Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na plan održavanja LC – lokalnih cesta na području općine Orašje za 2017. godini

Kratko pojašnjenje točke, o kojoj su u raspravi učešće uzeli Josip Pejić i Enes Đulović, dao pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić.

Nakon provedenog glasovanja predloženi zaključak je usvojen sa 13 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Sjednica završila u 14.50

 

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić

Poziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Utorak, 16 Svibanj 2017

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-59017

Orašje, 16.5. 2017. godine

              Temeljem  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka  63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04,  2/07 i 5/11), sazivam

5.  SJEDNICU  OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 23. svibnja  (utorak) 2017. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici  u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog  Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog   načelnika  i službi  za upravu za 2016. godinu,
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 31.03. 2017. godine,
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije revidirane strategije projekata i mjera općine Orašje za period 2017. – 2019. godine,
 6. Prijedlog Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području Općine Orašje u 2017. godini,
 7. Prijedlog Odluke o pokretanju procesa izrade Akcionog plana energetske efikasnosti Općine Orašje za period 2018. – 2020.  godine,
 8. Prijedlog Odluke o prodaji građevnog zemljišta u Matićima izravnom pogodbom,
 9. Prijedlog Odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina,
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javnog nadmetanja,
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za socijalni rad“ Orašje za 2016. godinu,
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Dječjeg vrtića Pčelica“ Orašje za 2016. godinu,
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na plan Održavanja LC-Lokalnih cesta na području općine Orašje za 2017. godine.

Predsjednik

Mario Oršolić

Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Utorak, 16 Svibanj 2017

I Z V O D

iz zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane dana 30. ožujka   2017. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

 

Sjednici Općinskog vijeća nazočno 25 vijećnika što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Pored vijećnika sjednici nazočni: općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnici/ce općinskog načelnika: Ruža Nedić, Rizama Tukulj, Mladen Marković, Željko Nedić i Pero Baotić , Nikola Benković-stručni suradnik za proračun, OP Marijan Živković te predstavnici medija.

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima sjednici tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, predlaže da se dnevni red koji su vijećnici dobili u pozivu izmjeni na način  da se točke pod rednim brojem 6 i 7 razmatraju kao točke 3 i 4. Kao razlog navodi kako će po točkama  sada 3 i 4 ukoliko se izmjena prihvati pojašnjenje dati gosti iz B. Luke pa da ne bi čekali kraj rasprave po proračunu da se te točke stave kako je gore navedeno.  Tako da bi dnevni red predložen za današnju sjednicu bio.

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni regulacijskih planova „Gospodarska zona“ i  „Zona za poduzetništvo I“ u Orašju,
 4. Prijedlog Odluke o provođenju izmjena i dopuna regulacijskih planova „Gospodarska zona“ i „Zona za poduzetništvo I“ u Orašju,
 5. Prijedlog  Proračuna općine Orašje za 2017. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2017. godinu,
 7. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja putem javnog nadmetanja,
 8. Prijedlog Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata/programa,
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2016. godinu,
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu  i provedenim lokalnim izborima 2016. godine Općinskog izbornog povjerenstva,
 11. Informacija o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje,
 12. Informacija o implementaciji Projekta Ambasada Italije u BiH – Ured Cooperazione  Italiana: „Rekonstrukcija i razvoj nakon poplava u maju 2014. godine“,
 13. Informacija o rezultatima javnog nadmetanja za 2016. godinu,
 14. Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima, pokrenutim inicijativama i realizaciji istih u 2016. godini.

nakon čega isti daje na raspravu.

Primjedbi na  dnevni red sa predloženim izmjenama  nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja  usvojen sa 24 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“..

Ad. - 1.

               Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. - 2.

             Vijećnička pitanja i inicijative

Ninoslav Sušilović iznosi kako ima informaciju da je u Osnovnoj školi u Orašju uposlen pedagog iz Brčkog bez javnog natječaja na temelju odluke povjerenstva a na prijedlog ravnateljice škole. Pita da li je informacija točna ako je traži da mu se da pojašnjenje kako je moguće izvršiti prijem djelatnika bez javnog natječaja? Također iznosi kako u predmetnoj školi postoji osoba potrebnih kvalifikacija koja može obavljati taj posao. Traži da mu na pitanje odgovori općinski načelnik kao i dopredsjednik Mehemed Memišević kao član povjerenstva  koje je donijelo odluku o prijemu.

Također traži da mu se dostavi informacija vezano za rad Centra za poduzetništvo i to: koliko je do sada utrošeno sredstava u Centar za poduzetništvo, koliko su njegovi godišnji troškovi i koje financijske i poslovne rezultate do sada je postigao?

Na kraju ima sugestiju koja se odnosi na Bilten općine Orašje da se uz članke koji se objavljuju stavljaju i datumi kada se što desilo.

Danijela Peranović  ima inicijativu a to je da se uvede video nadzor na sve škole sa područja naše Općine što bi, mišljenja je, smanjilo broj problematičnih događaja u školskim dvorištima kojih sada ima.

Mario Oršolić, predsjednik Općinskog vijeća, obzirom da je zamoljen čita inicijativu učenika Osnovne škole u Vidovicama kojom traže da se što prije   asfaltira cesta Vidovice-Draganovci-Orašje koja je  kao alternativna cesta, za dolazak učenika u školu u Orašje, puno sigurnija.

Marinko Džoić ispred Odbora za unapređenje prirode i životne okoline  iznosi kako je odbor održao  sastanak 27. ožujka na kom je raspravljao samo o jednoj točki dnevnog reda a to je: „Rješavanje problema  divljih deponija na  području naše općine. Nakon rasprave zaključili su  da se pored postojećih divljih deponija koje su svakim danom sve veće  javljaju i nove  stoga je potrebno promptno djelovanje. Imajući u vidu da je prijedlogom Proračuna za 2017. godinu  predviđen iznos za saniranje divljih deponija  odbor predlaže:

Inicijativa:  Da se, zbog raznovrsnosti otpada, posebno onoga životinjskog podrijetla, koji se odlaže na divlje deponije što prije tj. prije velikih vrućina krene u saniranje istih. Također imajući u vidu da se za saniranje divljih deponija svake godine izdvajaju ne baš mala proračunska sredstva, predlažemo  da se  više pozornosti,  usmjeri na preventivno djelovanje, na način da  rad komunalnih redara na terenu, u cilju  sprečavanja nastanka divljih deponija,  bude puno aktivniji. Mišljenja smo da to   u konačnici ne bi u potpunosti spriječilo nelegalno odlaganje ali bi se odlaganje  sigurno znatno smanjilo, što direktno znači i  uštedu proračunskih sredstava koja se potroše na saniranje divljih deponija.

Zorislav Mikić iznosi kako sredstva predviđena prijedlogom Proračuna za 2017. godinu za kulturu i šport treba, ukoliko je to moguće, povećati posebno za ženski odbojkaški klub Orašje, taekwando klub, šahovski klub obzirom da isti postižu iznimno dobre rezultate.

Joso Živković  pita čiji su reklamni panoi postavljeni u novom parku u Orašju te kako ih treba, zbog narušavanja samog izgleda parka što prije ukloniti?

Također traži da mu se dostavi tonski zapis sa 40 sjednice Općinskog vijeća prošlog saziva te da se što prije sanira, na cesti Orašje-Kostrč-Matići, udarna rupa koja se nalazi na prvoj krivini udesno iza nogometnog igrališta HNK Orašje.

Marinko Džoić  predlaže da se organizira odvoz šljake sa područja svih mjesnih zajednica naše općine a ne samo, kako je sada slučaj, sa područja jedne mjesne zajednice tj. Orašja.

Na pitanja i inicijative odgovorili općinski načelnik Stanko Vincetić i dopredsjednik Općinskog vijeća Mehmed Memišević.

Predsjednik Općinskog vijeća iznosi kako svi oni koji su nezadovoljni dobivenim odgovorom pitanje mogu dostaviti i u pismenoj formi pa će im u takvom obliku biti i odgovoreno.

Ad. – 3.

                Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni regulacijskih planova

                „Gospodarska zona“ i „Zona za poduzetništvo I“ u Orašju

Željko Nedić u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako je početak procedure izmjena gore navedenih planova započeo u drugom mjesecu 2016. godinu donošenjem Odluke od strane Općinskog vijeća o pristupanju izmjena i dopuna planova. Usvojenom odlukom je omogućeno daljnje  poduzimanje potrebnih radnji u cilju izmjena i dopuna planova.

Sukladno Zakonu o javnim nabavkama  proveden je postupak tj. raspisan je natječaj te po okončanju postupka izabrana je najpovoljnija prijava a to je prijava  društva „Urbis centar“ d.o.o. Banja Luka čiji su predstavnici danas nazočni sjednici. Društvo je prvo kako to nalaže procedura izradilo nacrt izmjena i dopuna planova kojeg je kao takvog usvojilo Općinsko vijeće. Nakon toga  nacrt je išao na javnu raspravu kroz koju su zainteresirani mogli davati svoja mišljenja, prijedloge i sugestije. Tijekom javne rasprave na nacrt je stiglo 8 prijedloga,primjedbi i sugestija koje su proslijeđene nositelju izrade izmjena i dopuna od kojih su neke prihvaćene a neke ne. Na kraju iznosi kako su razlozi predlaganja izmjena i dopuna planova prvenstveno usuglašavanje sa Urbanističkim planom Orašja koji je nakon pretrpljenih izmjena i dopuna koje su rađene predvidio   nova rješenja kada su prometnice u pitanju dok se manji dio izmjena  odnosi na prenamjenu površina.

Vesna Lazić ispred društva „Urbis centar“ d.o.o. Banja Luka koji je bio nositelj izrade izmjena dodatno pojasnila kako samu proceduru izmjena tako i same izmjene koje su izvršene posebno se osvrćući na prijedloge i sugestije koje su dostavljene tijekom javne rasprave navodeći  razloge zašto su pojedine prihvaćene odnosno zašto nisu prihvaćene.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ-a BiH daje podršku predloženoj odluci.

Rasprave nije bilo i odluka je u predloženom obliku  usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 6 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 4.

                 Prijedlog Odluke o provođenju regulacijskih planova

                „Gospodarska zona“ i „Zona za poduzetništvo I“ u Orašju

Željko Nedić u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako se predmetnom odlukom propisuje način provedbe dva planska dokumenta koja su bila točkom i temom rasprave prethodne točke.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i predložena odluka je, nakon provedenog glasovanja, usvojena sa 18 glasova „Za“ uz 6 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 5.

              Prijedlog Proračuna Općine Orašje za 2017. godinu

Nakon pojašnjenja koje je po ovoj točki dao Nikola Benković-stručni suradnik za proračuna predsjednik Općinskog vijeća točku daje na raspravu

Ana Kopić ispred Odbora za financije i Proračun iznosi kako je odbor održao sastanak na kom  su između ostalog raspravljali i po ovoj točki. Nakon rasprave, na pitanja i primjedbe iznesene od sudionika rasprave  odgovorio   Nikola Benković-stručni suradnik za proračun. Odbor je nakon provedenog glasovanja prihvatio predloženi Proračun sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Vedrana Nišlić ispred Odbora za društvene djelatnosti  i pitanja mladih iznosi  kako je odbor  na svom sastanku nakon rasprave vođene  po pitanju prijedloga Proračuna općine Orašje za 2017. godinu i provedenog glasovanja isti podržao sa 5 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Enes Đulović iznosi kako je nakon uvida u prijedlog Proračuna za 2017. godinu vidljivo smanjenje predviđenih iznosa većeg broja stavki proračuna kako na prihodovnoj tako i rashodovnoj strani. Imajući u vidu  da je iznos za financiranje političkih stranaka kao i stavka izdaci za naknade vijećnika Općinskog vijeća, unatoč smanjenju iznosa za dobar dio stavki proračuna  ostao isti predlaže slijedeće amandmane:

Amandman 1.

Ekonomski kod 614323 Tekući transferi za parlamentarne političke stranke koji iznosi 76.000,00 KM umanjiti za iznos od 19.000,00 KM te bi on iznosio 57.000,00 KM.

Iznos umanjenja od 19.000,00 KM prebaciti u novi ekonomski kod 614223 novčane naknade za novorođenčad u 2017. godini.

Prilikom ove transakcije bi došlo do umanjenja ekonomskog koda 614100-tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za iznos od 19.000,00 KM a uvećanje ekonomskog koda 614 200 – tekući transferi pojedincima za isti iznos.

Amandman 2.

Ekonomski kod 613975 – izdaci za naknade vijećnika Općinskog vijeća i članova odbora koji iznosi 71.000, umanjiti za iznos od 17.750,00 KM  te bi on iznosio 53.250,00 KM.

Iznos umanjenja od 17.500,00 KM prebaciti na novi ekonomski kod 614223-novčane naknade za novorođenčad u 2017. godini.

Prilikom ove transakcije će biti potrebno ekonomski kod 613900 –ugovorene i druge posebne usluge umanjiti za iznos od 17.750,00 KM a za taj iznos uvećati ekonomski kod  614 000-tekući transferi i drugi tekući rashodi.

Usvajanjem predloženih amandmana za njihovu realizaciju potrebno je izmijeniti i odluke koje određuju visinu naknade vijećnicima.

Općinski načelnik komentirajući predložene amandmane na kraju iznosi kako iste ne prihvaća kao predlagatelj Proračuna.

Ninoslav Sušilović kratko   nakon kratkog komentara  prijedlog Proračuna posebno  pojedine stavki,  koje po njemu,  nisu dovoljno vrednovane a od velikog su značaja za razvoj naše općine  predlaže, ispred Posavske stranke,  slijedeće amandmane:

Amandman 1.

Ekonomski kod 614525 –subvencije za rast i razvoj MSP i obrta povećati za 15.000,00 KM i sada iznosi 65.000,00 KM.

Amandman 2.

Ekonomski kod 614530 – subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim poduzećima i poduzetnicima povećati za 10.000,00 KM i sada iznosi 55.000,00 KM

Amandman 3.

Ekonomski kod 615211 – kapitalni transferi za kapitalna ulaganja u poljoprivredu povećati za 15.000,00 KM i sada iznosi 65.000,00 KM.

Sredstva za povećanje navedenih stavki skidaju se sa Ekonomskog koda 821 521 Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektiranja- Projekt zatvaranja tehnički neuređenih općinskih deponija koji se umanjuje za 40.000,00 KM te isti sada iznosi 34.000,00 KM.

Nakon komentara predloženih amandmana  Općinski načelnik na kraju iznosi kako ni ove amandmane ne prihvaća.

Obzirom da Općinski načelnik nije, nakon pojašnjenja koje je dao, podržao amandmane  predložene od strane vijećnika Enesa Đulovića  ispred stranke SBB-a isti traži da se o amandmanima očituje Općinsko vijeće.

Amandman 1.

Nakon provedenog glasovanja po ovom amandmanu predsjednik Općinskog vijeća konstatira da amandman nije prihvaćen. Podršku predloženom amandmanu dala 3 vijećnika/ca, 19 vijećnika/ca bilo je „Protiv“ dok je jedan vijećnik bio „Suzdržan“.

Amandman 2.

Predsjednik Općinskog vijeća nakon provedenog glasovanja po ovom amandmanu konstatira da isti nije prihvaćen. Podršku amandmanu dala 4 vijećnika/ca dok je protiv bilo 19 vijećnika/ca.

Vijećnik Ninoslav Sušilović, nakon pojašnjenja  i iznošenja razloga ne prihvaćanja predloženih amandmana od strane Općinskog načelnika, ostaje pri predloženim amandmanima i traži o istim očitovanje Općinskog vijeća.

Amandman 1.

Predsjednik nakon provedenog glasovanja iznosi kako amandman nije prihvaćen. Predloženom amandmanu podršku dalo 7 vijećnika/ca dok je 16 vijećnika/ca bilo „Protiv“.

Amandman 2.

Nakon provedenog glasovanja po ovom amandmanu predsjednik konstatira da isti nije prihvaćen. Predloženi amandman podržalo 6 vijećnika/ca, 16 vijećnika/ca je bilo „Protiv“ dok je jedan vijećnik bio „Suzdržan“.

Amandman 3.

Predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da niti ovaj amandman nije prihvaćen. Amandman podržalo 7 vijećnika/ca, dok je 16 vijećnika/ca bilo „Protiv“.

Predsjednik, nakon izjašnjavanja vijeća  o svim predloženim amandmanima daje na glasovanje Proračuna za 2017. godinu u predloženom obliku i konstatira nakon provedenog glasovanja da je isti usvojen sa 17 glasova „Za“, 2 glasa „Protiv“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 6.

              Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2017. godinu

Pojašnjenje i ove točke dao Nikola Benković nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor nakon rasprave, na svom sastanku, dao podršku predloženoj odluci. Podršku predloženoj odluci dala 4 člana odbora dok je jedan član bio suzdržan.

U raspravi po ovoj točki sa svojim pitanjima, komentarima, primjedbama i sugestijama, na koje je odgovore dao Nikola Benković, učešće uzeli Enes Đulović i Joso Živković.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predložena odluka usvojena sa 17 glasova „Za“ uz 6 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 7.

              Prijedlog Odluke o osnivanju  prava građenja putem javnog nadmetanja

Željko Nedić iznosi kako je predmetna odluka novima na našem području. Donošenje ovakve odluke omogućio je Zakon o stvarnim pravima F BiH iz 2013. godine. Zakonom je propisano da vlasnik zemljišta  može isto, pod određenim uvjetima koji se ugovaraju, dati na korištenje na određeni period zainteresiranom investitoru dok on i dalje ostaje vlasnik. U konkretnoj odluci se radi o parceli od 750m2  koja se nalazi u Orašju. Odlukom je određeno da se predmetna parcela daje na period od 50 godina sa početnom cijenom koju je, sukladno zakonu, odredio sudski vještak i koja iznosi 0,15km/m2 mjesečno. Na kraju iznosi kako se na predmetnoj parceli mogu graditi samo objekti koji su predviđeni Prostorno planskom dokumentacijom a da je daljnja procedura, ukoliko se odluka usvoji, ista kao i kod prodaje zemljišta.

Marija Živković ispred Kluba vijećnika HDZ 1990 iznosi kako su mišljenja da je cijena koju je odredio sudski vještak veoma mala a period na koji se zemljište daje predug.

Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ BiH  iznosi kako  i oni smatraju da je cijena mala ali da će se kroz sam postupak dodjele putem licitacije postići veća cijena te kako će  podržati predloženu odluku.

Ninoslav Sušilović  je mišljenja, bez obzira što se radi o novom modelu, da se na licitaciji  početna cijena neće znatno promijeniti imajući u vidu da su svi placevi koji su do sada prodavani putem licitacije prodani po početnoj cijeni ili neznatno višoj. Također pita što će se desiti tj. da li je općina obvezna obeštetiti investitora ukoliko dođe do prijevremenog raskida ugovora.

Enes Đulović stavlja primjedbu na samu prezentaciju tj pojašnjenje predmetne odluke nakon koje je  i dalje je puno stvari nejasno i nepoznato stoga predmetnu odluku neće podržati.

Na  pitanja, primjedbe i sugestije odgovorio pomoćnik općinskog načelnika Željko Nedić.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je odluka usvojena sa 17 glasova „Za“ , 1 glasom „Protiv“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 8.

             Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata/programa

Mlade Marković iznosi kako je člankom 10.Odluke o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava udrugama građana koje rade i koje su od interesa za općinu određeno   da njihove prijave  po javnom natječaju razmatra povjerenstvo koje imenuje Općinsko vijeće. Povjerenstvo broji 5 članova i ima zadaću da vrednuje pristigle prijave nakon čega iste dostavlja Općinskom načelniku koji na osnovu tog donosi odluku o dodjeli sredstava.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor na svom sastanku, na kom su bila nazočna 4 člana, nakon rasprave i razmatranja pristiglih prijava političkih stranaka i nadležne službe nakon rasprave jednoglasno prihvatio a što predlaže i Općinskom vijeću da se u povjerenstvo imenuju:

 1. Magdalena Brašnić,
 2. Zdravko Krištić,
 3. Josip Pejić
 4. Anto Kobaš i
 5. Jasminka Kadić.

Enes Đulović nakon kratkog komentara predlaže da se u buduće prilikom ovakvih imenovanja iznesu i biografski podaci o kandidatima i reference kojima raspolažu kako bi se spriječile moguće nepravilnosti i eventualne nezakonitosti koje bi se mogle pojaviti  i radu ovakvih odbora.

Rasprave nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je prijedlog Odbora za izbor i imenovanje za članove gore navedenog povjerenstva usvojen sa 22 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 9.

              Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog

              pravobraniteljstva  Orašju za 2016. godinu

Marijan Živković ukratko dodatno pojasnio izvješće nakon čega predsjednik isto daje na raspravu

U raspravi sa svojim pitanjima, primjedbama, prijedlozima i sugestijama, na koje je odgovorio Općinski pravobranitelj, učešće uzeli Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Joso Živković i Josip Živković.

Enes Đulović iznosi kako  će zbog neuvjerenosti  o potrebi izjašnjavanja Općinskog vijeća po ovom izvješću prilikom glasovanja napustiti  sjednicu.

Rasprave više nije bilo i predsjednik nakon provedenog glasovanja konstatira da je predloženo Izvješće usvojeno jednoglasno.

Ad. – 10.

               Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i provedenim

                Lokalnim izborima 2016. godine Općinskog izbornog povjerenstva

Marijan Živković, predsjednik OIP-a kratko dodatno pojasnio izvješće posebno se osvrćući na probleme sa kojima se susreću u svom radu.

U raspravi po ovoj točki učešće uzeli: Enes Đulović, Mehmed Memišević.

Na sugestije i pitanja iznesena od sudionika rasprave odgovorio Marijan Živković.

Nakon rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 15 glasova „Za“ uz 3 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 11.

                Informacija o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za

                razvoj poljoprivrede na području općine Orašje

Kratko,dodatno, pojašnjenje  po ovoj točki dao Pero Baotić, nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

U raspravi po ovoj točki sudjelovali: Joso Živković i Ninoslav Sušilović.

Ad. – 12.

               Informacija o implementaciji Projekta Ambasade Italije u BiH – Ured

              Cooperazione Italiana „Rekonstrukcija i razvoj nakon poplava u maju 2014. godine.

Nakon pojašnjenja koje je po ovoj točki dao Pero Baotić u raspravi po istoj sudjelovali vijećnici Joso Živković i Enes Đulović te Općinski načelnik Stanko Vincetić.

Ad. – 13.

            Informacija o rezultatima javnog nadmetanja za 2016. godinu

Rasprave po ovoj točki, nakon pojašnjenja koje je dao Željko Nedić, nije bilo.

Ad. – 14.

             Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima, pokrenutim inicijativama i realizaciji istih u 2016. godini.

Kratko pojašnjenje točke dala pomoćnica Općinskog načelnika Rizama Tukulj.

Sjednica završila u 15.47 sati.

Zapisničar Nikola Klaić

Predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić

Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 23 Ožujak 2017

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinsko vijeće

Broj: 01-02-350/17

Orašje, 23.3. 2017. godine

              Temeljem  članka 31. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka  63. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 8/04,  2/07 i 5/11), sazivam

4.  SJEDNICU  OPĆINSKOG VIJEĆA ORAŠJE

  za dan 30. ožujka  (četvrtak) 2017. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Vijećnici  u Orašju

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog  Proračuna općine Orašje za 2017. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 2017. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni regulacijskih planova „Gospodarska zona“ i  „Zona za poduzetništvo I“ u Orašju,
 6. Prijedlog Odluke o provođenju izmjena i dopuna regulacijskih planova „Gospodarska zona“ i „Zona za poduzetništvo I“ u Orašju,
 7. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja putem javnog nadmetanja,
 8. Prijedlog Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir projekata/programa,
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2016. godinu,
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu  i provedenim lokalnim izborima 2016. godine Općinskog izbornog povjerenstva,
 11. Informacija o realizaciji Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje,
 12. Informacija o implementaciji Projekta Ambasada Italije u BiH – Ured Cooperazione  Italiana: „Rekonstrukcija i razvoj nakon poplava u maju 2014. godine“,
 13. Informacija o rezultatima javnog nadmetanja za 2016. godinu,
 14. Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima, pokrenutim inicijativama i realizaciji istih u 2016. godini.

Predsjednik 
Mario Oršolić 

Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Orašje

Ispis
Objavljeno Četvrtak, 23 Ožujak 2017

I Z V O D

iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća  Orašje  održane dana 9. ožujka   2017. godine sa početkom u 10.00 sati u vijećnici u Orašju

 

Sjednici Općinskog vijeća nazočna 23 vijećnika što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.

Odsutni vijećnici  Joso Živković i Anto Kobaš.

Pored vijećnika sjednici nazočni: općinski načelnik Stanko Vincetić, pomoćnici/ce općinskog načelnika: Ruža Nedić, Mladen Marković, Ilija Kobaš, Željko Nedić i Pero Baotić , Nikola Benković-stručni suradnik za proračun, OP Marijan Živković te predstavnici medija.

Sjednicu otvorio predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i nakon pozdrava, upućenog kako nazočnima sjednici tako i slušateljima Radiopostaje Orašje, za današnju sjednicu predložio slijedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Vijećnička pitanja i inicijative,
 3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2017. godinu,
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Orašje za razdoblje 01.01. – 31.12. 2016. godine,
 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Proračuna općine Orašje za 2017. godinu
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kanalizacijske mreže u K.O. Orašje I, K.O. Ugljara, K.O. Donja Mahala I i K.O. Donja Mahala III,
 7. Prijedlog Odluke o prodaji  gradskog građevnog zemljišta putem javnog nadmetanja,
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o statusnoj promjeni Srednje škole fra Martina Nedića Orašje,
 9. Prijedlog Odluke o  raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje,
 10. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Orašje u Orašju,
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva,
 12. Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog  zemljišta „Dusine“ radi uređenja za građenje,
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu lokacija za privremeno korištenje javnih površina putem javnog natječaja,
 14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova drugostupanjske komisije u upravnom postupku,
 15.  Prijedlog Zaključka o   usvajanju nacrta Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede,
 16. Prijedlog Zaključka o  davanju suglasnosti na kandidiranje projekata Općine Orašje kod Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD),
 17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića  „Pčelica“ Orašje,

nakon čega isti daje na raspravu.

Primjedbi na predloženi dnevni red nije bilo i isti je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Ad. - 1.

               Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća

Primjedbi na Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je isti jednoglasno usvojen.

Ad. - 2.

             Vijećnička pitanja i inicijative

Ninoslav Sušilović nakon pojašnjenja odnosno navođenja razloga postavlja slijedeća pitanja:

 1. Zašto više od dva mjeseca nije održana sjednice Općinskog vijeća?
 2. Zašto nije održana sjednice Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih?

Stigao vijećnik Joso Živković.

Također nakon dodatnog pojašnjenja predlaže slijedeće

Da se na dnevni red slijedeće sjednice Općinskog vijeća uvrste točke

 1. Izmjena Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

      Izmjena Odluke o komunalnoj naknadi za gospodarske objekte

navodeći razloge predlaganja gore navedenih točaka.

 1. Formirati povjerenstvo (vijeće-odbor) za dijasporu, demografsko istraživanje i statistiku migracija stanovništva u inozemstvo. Vijeće za dijasporu trebalo bi imati, pored ostalih, i po jednog predstavnika svake MZ-e,
 2. Osnovati ured za dijasporu sa dvije zaposlene osobe koje bi istinski radile: na povezivanju dijaspore sa zavičajem. Ured formirati od već postojećih uposlenika općinske administracije,
 3. U nacrtu Proračuna za 2017. godinu izdvojiti 8 – 10% ukupnog Proračuna za 2017. godinu za otvaranje novih radnih mjesta, ponajprije za mlade osobe. Ta radna mjesta trebaju biti otvarana direktno u mjesnim zajednicama općine Orašje ili na obiteljskim gospodarstvima. U ovom projektu angažirati sve domaće a i strane potencijale i usko surađivati sa Centrom za poduzetništvo i sudjelovati u svima dostupnim EU projektima. (inicijativa građana).

Enes Đulović  traži da mu  usmeno  odgovori, da li predsjednik Općinskog vijeća da li Općinski načelnik: „Zbog čega, iako je člankom 62 Poslovnika Općinskog vijeća propisano da se redovne sjednice OV-a u pravilu održavaju jednom mjesečno, prošlo više od dva mjeseca da nije bilo sjednice Općinskog vijeća.

Na slijedeća pitanja tj inicijative  vijećnik traži pismeni odgovor:

 1. Zbog čega se Odluka Općinskog vijeća donesena u 2016. godini (40 sjednica) o promjeni regulacije prometa u 10. i 12. ulici nije realizirana od strane općinskih organa?
 2. Da se uradi prijedlog nadležnog odbora Općinskog vijeća da se u svim materijalima Općinskog vijeća vodi računa o rodnoj ravnopravnosti prilikom korištenja termina u odlukama.
 3. Da odgovorna služba općine uradi analizu mogućnosti saniranja takozvane Male naspe u oraškim Polojima radi sprečavanja izlijevanja rijeke Save po poljoprivrednom zemljištu.

Amela Jahić ima slijedeće inicijative:

-          Da se što prije poduzmu potrebne mjere kako bi se riješio evidentan problem pasa lutalica,

-          Da se u buduće, što do sada nije bila praksa, gradske ulice peru barem jednom mjesečno. Posebno je to potrebno nakon zime tokom koje se ulice posipaju raznim materijalima koji poslije topljenja snijega ostaju na ulicama,

-          Radi povećanja sigurnosti građana postaviti nadzorne kamere na ulazu u grad.

Zdravko Džojić ponavlja pitanje koje je postavio na prethodnoj sjednici koje se odnosilo na vijećničke naknade nama susjednih općine, tj. općina koje su po visini Proračuna, i broju stanovnika slične nama. U dobivenom odgovoru navedeno je kako Općina ne raspolaže sa takvim podacima.Prije nego je predložio inicijativu  navodi  naknade vijećnika nama susjednih općine kao i drugih iz kojih je vidljivo da je naknada vijećnika Općinskog vijeća Orašje  najmanja. Stoga predlaže da se na slijedećoj sjednici kao točka dnevnog reda razmatra: Prijedlog Odluke o povećanju koeficijenata predsjedniku Općinskog vijeća i  općinskom načelniku kao i povećanje vijećničkog paušala.

Marinko Džojić ispred Odbora za unapređenje prirode i životne okoline iznosi kako je odbor na sastanku nakon rasprave po točki koja je glasila – Deratizacija na području općine Orašje, jednoglasno zaključio da se Općinskom vijeću predloži:

Inicijativa:

 1. U cilju provođenja prijeko potrebne  deratizacije na području naše općine, koja nije vršena više godina,  predlažemo da se u Proračunu općine Orašje za 2017. godinu osiguraju sredstva za provedbu deratizacije na području naše općine. Napominjemo kako je proteklih godina šteta koju imaju naši građani posebno poljoprivredna gazdinstva dosta velika te smo mišljenja kako bi se redovnom deratizacijom štete smanjile kao i mogućnost zaraze koje mogu prouzročiti razni glodavci. Nakon osiguranja sredstava za provedbu deratizacije kontaktirati struku koja bi odredila najpovoljnije vrijeme za provedbu deratizacije te da se ona u naredno vrijeme vrši  kontinuirano svake godine.

Marinko Džoić kao vijećnik predlaže slijedeće inicijative:

-          održavanje tematske sjednice sa predstavnicima Policijske uprave Orašje,

-          postavljanje video nadzora na ulicama na područje naše Općine,

-          Kada će biti sanirane ulice u MZ-i Donja Mahala koje su djelomično oštećene prilikom postavljanja kanalizacijskih cijevi?

Predrag Mišković pita što je urađeno odnosno što se planira uraditi na dignitetu Domovinskog rada odnosno po pitanju nedavno uhićenih naših branitelja?

Joso Živković ima slijedeća pitanja i inicijative:

-          veće angažiranje komunalnih redara  radi sprečavanja  iznošenje blata sa njiva na puteve,

-          u što skorije vrijeme održati zborove građana radi izbora novih Vijeća Mjesnih odbora,

-          organizirati sastanke sa našim poduzetnicima u cilju rješavanja i poboljšanja prava radnika,

-          izmijeniti, u skorije vrijeme, Odluku o radu ugostiteljskih objekata,

-          Tko je dozvolio prodaju garderobe u Srednjoj školi fra M. Nedića?

Na postavljena pitanja odnosno pokrenute inicijative  odgovorili predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić i Općinski načelnik Stanko Vincetić.

Predsjednik upoznaje vijećnike da svi oni koji nisu zadovoljni odgovorom a pitanje nisu postavili u pisanom obliku  imaju mogućnost isto postaviti i u pisanom formi i u takom obliku će dobiti i odgovor.

Ad. – 3.

              Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Orašje za 2017. godinu

U svom pojašnjenju ove točke, predsjednik Općinskog vijeća Mario Oršolić iznosi kako je ovaj prijedlog sačinjen na temelju sugestija  i prijedloga kako Općinskog načelnika tako i njegovih pomoćnika. Program je okvirni i sadrži minimum onoga što se planira uraditi  i koji se tijekom godine, kako je pokazala praksa i ranijih godina, može kada se ta to ukaže potreba i dopuniti.

Josip Pejić uz kratak komentar, ispred Kluba vijećnika HDZ BiH daje podršku predloženom Programu rada Općinskog vijeća za 2017. godinu.

Ninoslav Sušilivić ispred Kluba vijećnika Posavske stranke predlaže da  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radu ugostiteljskih objekata bude kao točka na narednoj sjednici a ne kako    je to u programu predviđeno. Također predlaže   da se predloženim Programom  predvide  i aktivnosti oko izmjene i dopune postojećeg Poslovnika OV-a.

Enes Đulović nakon kratkog komentara predlaže amandman, i traži izjašnjavanje Općinskog vijeća, na Prijedlog programa rada Općinskog vijeća za 2017. godinu na način:

Pod rednim brojem 44 umjesto predloženih aktivnosti da  stoji:

-          u koloni 1 Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća

-          u koloni 2 Odbor za statut, poslovnik i propise

-          u koloni 2 tijekom godine

Aktivnosti tj. zadaci predviđeni pod rednim brojem 44 predloženog dokumenta postaju aktivnosti pod rednim brojem 45.

Predloženi amandman je od strane predlagatelja prihvaćen te nije bilo potrebno očitovanje Općinskog vijeća.

Predsjednik daje na usvajanje predloženi Program rada Općinskog vijeća za 2017. godinu za prihvaćenim amandmanom i konstatira, nakon provedenog glasovanja, da je isti  jednoglasno usvojen.

Ad. – 4.

            Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o  izvršenju Proračuna općine Orašje za razdoblje 01.01. – 31.12. 2016. godine

Kratko pojašnjenje po ovoj točki dao stručni suradnik za proračun Nikola Benković nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor na svom sastanku raspravljao po ovoj točki. Nakon pojašnjenja iste od strane stručnog suradnika za financije i proračun Nikole Benković,  te rasprave  članova odbora koja je uslijedila nakon pojašnjenja provedeno je glasovanje. Odbor je nakon glasovanja podržao predloženi zaključak sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas  „Suzdržan“

U raspravi po ovoj točki sa svojim primjedbama, sugestijama i pitanju  učešće uzeli: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Marija živković i Enes Đulović.

Na pitanja primjedbe i sugestije iznesene od sudionika rasprave odgovorio Nikola Benković.

Nakon provedenog glasovanja, koje je uslijedilo nakon rasprave, predsjednik konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 17 glasova „ZA“, 2 glasa „Protiv“ uz 5 „Suzdržanih“ glasova.

Ad. – 5.

            Prijedlog nacrta Proračuna općine Orašje za 2017. godinu

Detaljno pojašnjenje ove točke, nakon čega ju je predsjednik dao na raspravu, dao stručni suradnik za proračun Nikola Benković.

Ana Kopić ispred Odbora za financije i proračun iznosi kako je odbor  na svom sastanku nakon pojašnjenja koje je po ovoj točki dao Nikola Benković-stručni suradnik za proračun. raspravljao i po ovoj točki. Nakon rasprave odbor je i ovaj prijedlog zaključka usvojio sa 4 glasa „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

U raspravi kako ispred Klubova vijećnika tako i u pojedinačnoj raspravi sa svojim pitanjima, komentarima, prijedlozima i sugestijama na koje je odgovorio općinski načelnik Stanko Vincetić i stručni suradnik za proračuna Nikola Benković, učešće uzeli: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Marija Živković, Zdravko Džojić, Predrag Mišković, Enes Đulović i Zvonko Mikić.

Po završetku rasprave predsjednik daje točku na usvajanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira da je Zaključak o usvajanju nacrta Proračuna općine Orašje za 2017. godinu usvojen sa 20 glasova „Za“ uz 4 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 6.

             Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interese za izgradnju kanalizacijske mreže u K.O. Orašje I, K.O. Ugljara, K.O. Donja Mahala I i K.O. Donja Mahala III

Željko Nedić u svom kratkom pojašnjenju između ostalog  iznosi kako je projekt izgradnje kanalizacije na području općine Orašje, tj.  njenog dijela (MZ-e Orašje, Ugljara i D. Mahala) započet 2015. godine. Očekuje se završetak radova ove faze izgradnje do kraja  godine. Vrijednost projekta je 3.800.000 KM. Da bi projekt u cijelosti bio imovinsko-pravno odrađen potrebno je donijeti odluku, kakva je predložena. U prijedlogu same odluke navedene su čestice preko kojih ide trasa kanalizacije u skladu sa projektnom dokumentacijom Čestice su navedene u cjelokupnoj površini a izuzimat će se samo dio neophodan za provođenje kanalizacije tj. postavljanje cijevi i potrebnih šahti. Nakon usvajanja ove odluke slijedeći korak je snimanje dionica na kojima je mreža izvedena tj dionica na kojima će se tek raditi, definiranje minimalne potrebne površine koja je potrebna. Nakon toga nadležna općinska služba  će nakon razgovora sa vlasnicima parcela donijeti rješenje o izuzimanju potrebnog zemljišta.

Josip Pejić iznoseći  kako je prijeko potrebno postojanje kanalizacije,  za sada na dijelu općine Orašje, te kako će Klub vijećnika podržati predloženu Odluku.

Mehmed Memišević iznosi kako je u razgovoru sa ljudima čije će parcele dijelom biti korištene za kanalizaciju mrežu a u cilju jasnoće  i nedvosmislenosti članka 1 predložene odluke predlaže slijedeći:

Amandman:

Predlaže da članak 1 glasi:

„Utvrđuje se da je od javnog interesa izgradnja kanalizacijske mreže u K.O. Orašje I, K.O. Ugljara, K.O. Donja Mahala I i K.O. Donja Mahala III te da se može pristupiti potpunom izvlaštenju na dijelu parcele za koji se utvrdi da se nalazi na trasi kanalizacije i to kako slijedi“.

Željko Nedić, nakon dodatnoj pojašnjenja predložene Odluke posebno članka 1 na koji je uložen amandman ispred Predlagatelja prihvaća predloženi amandman.

Enes Đulović iznosi kako predloženo neće podržati, mišljenja je kako je redoslijed stvari koje su trebale dovesti do ovakve odluke pogrešan te kako se ne može isključiti pokretanje sudskih postupaka od strane vlasnika parcela preko kojih ide trasa kanalizacije.

Nakon završetka rasprave i provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je Odluka sa prihvaćenim amandmanom usvojena sa 19 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 7.

            Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevnog zemljišta putem javnog nadmetanja

Željko Nedić iznosi kako sukladno Zakonu o stvarnim pravima Općinsko vijeće raspolaže sa parcelama koje su predmet prodaje. Radi se o zemljištu koje se nalazi u Poduzetničkoj zoni „Dusine“ a  iz skice priložene uz odluku  vidljivo je   da se radi  o parcelama koje se nalaze u drugom  redu. Predmet odluke je 15 parcela različitih veličina sa početnom cijenom licitacije,  koja je ranije određena od  3KM/m2. Usvajanje ove odluke omogućiti će općinskim službama  da sukladno zakonu poduzimaju slijedeće korake i postupke u cilju prodaje istih putem javne licitacije.

Josip Pejić ispred  Kluba vijećnika HDZ-a BiH uz kratak komentar daje podršku odluci u predloženom obliku.

Enes Đulović iznosi kako će prilikom glasovanja biti suzdržan. Mišljenja je da je ovakvu odluku trebalo donijeti ranije kako bi zainteresirani investitori, kojih ima,  mogli krenuti sa realizacijom svojih projekata u ovoj godini.

Rasprave nije bilo i odluka je nakon provedenog glasovanja usvojena sa 19 glasova „Za“, 1 glas „Protiv“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 8.

             Prijedlog Odluke o izmjeni Odluka o statusnoj promjeni Srednje škole fra Martina Nedića Orašje

Mladen Marković u svom kratkom pojašnjenju iznosi kako je Srednja škola fra Martina Nedića Odlukom o statusnoj promjeni podijeljena   na  2 samostalne javne ustanove (Srednja strukovna škola Orašje i Školski centar  fra Martina Nedića). Odlukom je izvršena, pored ostalog,   dioba nekretnina ali je napravljena pogreška na način da jedna katastarska čestica koja je bila u vlasništvu Srednje škole fra Martina Nedića nije unesena u vlasništvo (školska radionica strojarske struke). Da bi se čestica na kojoj se nalaze školske radione upisala u vlasništvo Srednje strukovne škole potrebno je donijeti ovakvu odluku.

Enes Đulović iznosi, komentirajući predloženo kako će prilikom glasovanja biti suzdržan a kao jedan od razloga navodi i njegovo protivljenje donošenja odluke kojom je izvršena podjela srednje škole.

Predsjednik nakon rasprava i provedenog glasovanja konstatira da je odluka u predloženom obliku usvojena sa16 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 9.

              Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova N.O.   J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje

Pero Baotić, pojašnjavajući predloženo između ostalog iznosi kako je rješenjem Općinskog vijeća od 14.06. 2013. godine imenovan nadzorni odbor poduzeća na period od 4 godine. Obzirom na blizinu isteka mandata potrebno je pokrenuti aktivnosti oko izbora  novih članova odnosno predsjednika Nadzornog odbora  poduzeća a što se predloženom odlukom i čini. Odlukom se također ovlašćuje Općinski načelnik da raspiše natječaj i imenuje komisiju koja će provesti postupak izbora dok samo imenovanje nakon dostavljanja liste kvalificiranih kandidata vrši Općinsko vijeće.

Rasprave po ovoj točki nije bilo i ista je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojena.

Ad. – 10.

               Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor  i imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Orašje u Orašju

Mladen Marković iznosi kako je Školski odbor gore spomenute škole raspušten i prije isteka mandata od strane nadležnog županijskog ministra   i koji je sukladno svojim ovlastima imenovao Povjerenstvo  koje ime mandat do 3 mjeseca tj. do izbora novog školskog odbora. Općinsko vijeće kao Osnivač ima ovlast da raspiše natječaj  a što se ovom odlukom i čini. Također odlukom se ovlašćuje Općinski načelnik da raspiše natječaj i imenuju komisiju za provedbu istog.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i predsjednik, nakon provedenog glasovanja, konstatira da je ista jednoglasno usvojena.

Ad. – 11.

            Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odlukom  o raspisivanju natječaja za izbor člana OIP-a kojem  ističe mandat predviđeno, kao njen sastavni dio, i imenovanje povjerenstva koje će provesti javni natječaj. Zadaća povjerenstva je da nakon natječaja sa kvalificiranim kandidatima obavi intervju te  sačini rang listu kandidata koja se dostavlja Općinskom vijeću koje je ovlašteno da izvrši imenovanje člana OIP-a. Imajući u vidu propisano da članove Povjerenstva mogu činiti osobe sa visokom školskom spremom društvenog smjera odbor je nakon rasprave jednoglasno prihvatio a što predlaže i Općinskom vijeću da se u Povjerenstvo imenuju:

 1. Sadija Subašić,
 2. Ana Živković i
 3. Josip Živković.

Rasprave nije bilo i  prijedlog Odbora za izbor i imenovanje je nakon provedenog glasovanja usvojen sa 19 glasova „Za“, 1 glasom „Protiv“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 12.

               Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog građevnog zemljišta „Dusine“ radi uređenja za građenje

Željko Nedić u svom pojašnjenju iznosi kako se predmetno zemljište, površine 20m/2 nalazi u Poduzetničkoj zoni „Dusine i koje će se koristiti za izgradnju trafo stanice. Obzirom da se radi o zemljištu koje se još uvijek vodi kao poljoprivredno Općinsko vijeće ima ovlasti da zemljište preuzme i da ga sukladno zakonu proda radi izgradnje građevinskog objekta.

Rasprave niti po ovoj točki nije bilo i predloženo rješenje je usvojena sa 20 glasova „Za“ , 2 glasa „Protiv“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 13.

            Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu lokacija za privremeno korištenje javnih površina putem javnog natječaja

Željko Nedić iznosi, pojašnjavajući predloženo kako se ovdje radi o formalno proceduralnoj odluci. Sukladno Odluci Općinskog vijeća o dodjeli javnih površina predviđeno je imenovanje Komisije za  dodjelu javnih površina koju također imenuje Općinsko vijeće na period od 2 godine. Obzirom da je ranijoj komisiji mandat istekao a da bi se potrebni poslovi mogli normalno obavljati potrebno je imenovati ovakvu komisiju. U komisiju se predlažu dvije osobe iz službe koja je nadležna za provođenje postupka dodjele a jedna osoba je komunalni redar koji na terenu prati provođenje.

U komisiju se predlažu:

1.  Nataša Čolić za predsjednicu,

2. Faruk Zahirović za člana i

3.  Luka Pejić za člana.

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor nakon rasprave jednoglasno podržao prijedlog općinske službe.

Ninoslav Sušilović ispred Kluba vijećnika Posavske stranke pita tko predlaže članove, imaju li članovi naknadu za svoj rad te da li je odlukom propisano da članovi komisije moraju biti uposlenici općine?

Enes Đulović iznosi kako mu je poznato da su svi  predloženi članovi uposlenici općine te pita čime je to ili uopće da li je regulirano da komisiju čine samo uposlenici općine?

Željko Nedić odgovarajući na postavljena pitanja između ostalo iznosi  kako  Odlukom o privremenom korištenju javnih površina na području općine Orašje nije precizirano tko može biti član komisije odnosno da to moraju biti uposlenici općine te na kraju iznosi kako članovi komisije za svoj rad nemaju naknadu.

Nakon odgovora koji je na postavljena pitanja dao pomoćnik općinskog načelnika Željko Nedić vijećnik  Enes Đulović predlaže da se umjesto  predloženog  člana komisije pod rednim brojem 2  imenuje Enes Đulović te traži da se o prijedlogu izjasni Općinsko vijeće.

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog vijećnika Enesa Đulović da se u Komisiju za dodjelu javnih površina imenuju:

 1. Nata Čolić, za predsjednicu,
 2. Enes Đulović za člana i
 3. Luka Pejić za člana.

i konstatira da prijedlog nije prihvaćen. Podršku prijedlogu dalo 7 vijećnika, 13 vijećnika je bilo „Protiv“ dok je jedan vijećnik bio „Suzdržan“

Nakon izjašnjavanja o prijedlogu vijećnika Enesa Đulovića predsjednik daje na glasovanje prijedlog  nadležne službe odnosno Odbora za izbor i imenovanje a to je da se u Komisiju imenuju:

1.  Nataša Čolić za predsjednicu,

2. Faruk Zahirović za člana i

3.  Luka Pejić za člana.

i konstatira da je prijedlog usvojen sa 16 glasova „Za“ uz 5 glasova „Suzdržanih“.

Ad. – 14.

              Prijedlog Rješenja o imenovanju članova drugostupanjske  Komisije u pravnom postupku

Monika Džoić ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi kako je odbor na svom sastanku raspravljao po ovoj točki. Obzirom da dosadašnjoj komisiji prilikom imenovanja nije bio određen vremenski rok na koji se imenuje,  komisija u istom sastavu posao obavlja već dosta dugo. Uzimajući u obzir propisanu stručnost članova komisije odbor je nakon rasprave jednoglasno prihvatio da se u komisiju, na period od dvije godine, imenuju:

 1. Gabrijela Martinović-Dominković,
 2. Manda Rezo i
 3. Vlado stanić

Rasprave nije bilo i prijedlog Odbora za izbor i imenovanje je nakon glasovanja usvojen sa 19 glasova „Za“ uz 2 glasa „Suzdržana“.

Ad. – 15.

             Prijedlog Zaključka o usvajanju nacrta Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede

Obzirom da se radi o nacrtu gore navedene odluke pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić ukratko je dodatno dao neka pojašnjenja same odluke nakon čega predsjednik točku daje na raspravu.

U raspravi po ovoj točki sa svojim pitanjima, sugestijama i prijedlozima učešće uzeli: Josip Pejić, Ninoslav Sušilović, Marinko Džoić, Enes Đulović i Joso Živković.

Predsjednik nakon rasprave i provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak jednoglasno usvojen.

Ad. – 16.

              Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na kandidiranje projekta Općine Orašje kod Međunarodnog fonda za  razvoj poljoprivrede (IFAD)

Kratko pojašnjenje predloženog zaključka dao pomoćnik općinskog načelnika Pero Baotić, nakon čega točku predsjednik daje na raspravu.

U raspravi sa svojim komentarima učešće uzeli Josip Pejić ispred Kluba vijećnika HDZ-a i u pojedinačnoj raspravi vijećnik Enes Đulović.

Nakon rasprave predsjednik točku daje na usvajanje. Nakon provedenog glasovanja konstatira da je predloženi zaključak usvojen sa 20 glasova „Za“ uz 1 glas „Suzdržan“.

Ad. – 17.

               Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na imenovanje ravnateljice dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje

Mladen Marković iznosi pojašnjavajući, dodatno, predloženi zaključak  kako je ravnateljica vrtića podnijela ostavku. Nakon toga Upravno vijeće vrtića je imenovalo v.d. ravnateljicu te raspisalo, sukladno svojim ovlastima, natječaj za izbor i imenovanje te imenovalo povjerenstvo koje bi provelo postupak izbora. Na pristigli natječaj, kako je navedeno u materijalima, pristigle su tri prijave dok je samo jedna ispunjavala uvjete propisane natječajem. Povjerenstvo je nakon provedenog postupka predložilo Upravnom vijeću da se za ravnateljicu vrtića imenuje Maja Kobaš – diplomirani pedagog-psiholog. Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju županije Posavske za okončanje postupka izbora ravnateljice potrebna je i suglasnost osnivača u ovom slučaju Općinskog vijeća.

Rasprave nije bilo i predloženi zaključak je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Sjednica završila u 16.31 sati.

Zapisničar: Nikola Klaić
Predsjendik Općinskog vijeća: Mario Oršolić