Rješavanje problema vezanih za obrambeni savski nasip

Ispis
Objavljeno Utorak, 03 Veljača 2015

Sava

Sava
Nakon što se Općina Orašje ponovno obratila Agenciji za vodno područje rijeke Save u Sarajevu dopisom za hitnim rješavanjem: izmjena Federalnog operativnog plana obrane od poplava, povišenja obrambenog savskog nasipa,

kritičnih točaka na nasipu i izgradnje crpne stanice Vidovice, Agencija je odgovorila na zaprimljeni dopis. Općina je tražila da se izmjene nedostaci i pojasne nedorečenosti u Federalnom operativnom planu obrane od poplava koje se tiču upravljanja i održavanja obrambenog savskog nasipa, a Agencija je odgovorila da su u tijeku pripreme prijedloga izmjena FOP-a i da će taj posao biti urađen do kraja ožujka. Projekti rekonstrukcije tri dionice savskog obrambenog nasipa koje nemaju nadvišenje od 1,2 m u odnosu na stogodišnje vode rijeke Save uključene su u međunarodne projekte s obzirom na to da za njihovu rekonstrukciju treba više od 11 milijuna maraka. Dionica savskog nasipa na lokalitetu Tursinovac uključena je FERP projekt Svjetske banke, dionica Vidovice – Kopanice i dionica Grebnice uključene su sklopu Akcijskog dokumenta koji implementira Europska Komisija. Realizacija projekta treba početi ove godine čim se okonča postupak usvajanja potrebnih procedura. Agencija raspolaže podacima da su kritične točke na obrambenom savskom nasipu (Hotel Kej, Motel Pauk, oštećenja od rada mobilnih pumpi) sanirane i spremne za eventualne nove valove velikih voda, a što se tiče izgradnje crpne stanice u Vidovicama, Agencija planira izraditi Studiju opravdanosti i nastavka aktivnosti na izgradnji tog objekta. Ova četiri problema Općina Orašje je identificirala kao jedne od uzroka svibanjskih poplava i nastavit će se i dalje zalagati za njihovo rješavanje koje je u nadležnosti Agencije za vodno područje rijeke Save.